Tiroidektomi hastalarında ameliyat sonrası erken dönemde uygulanan soğuk buharın etkisi

Bu çalışma, tiroidektomi hastalarında ameliyat sonrası erken dönemde uygulanan soğuk buharın etkisini incelemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Genel Cerrahi servisinde 01.07.2017 - 01.07.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, tiroidektomi olan 60 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; Hasta Veri Toplama Formu, Sayısal Değerlendirme Ölçeği (Ağrı Durumları) Formu, SIS (swallowing impairment score) Formu, Öksürük Şiddeti Formu ve Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index10) Formu kullanılmıştır. Hastalar 2 gruba, soğuk buhar alan grup ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Ameliyat sonrası her iki gruba da ilk sekiz saat içersinde saat başı 15 dk soğuk buhar uygulanmış ve ameliyat sonrası ilk sekiz saat içinde 2 saat aralıklarla boğaz ağrısı, öksürük durumları değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrası 8. saatten sonra soğuk buhar alan gruba buhar uygulaması iki ve üç saat aralıklarla 8., 10., 12., 15., 18., 21., 24. saatlerde ilk 24 saat boyunca uygulanmaya devam etmiş , kontrol grubuna ise ameliyat sonrası 8. saatten sonra soğuk buhar uygulaması sonlandırılmıştır. Her iki grubunda ameliyat sonrası 8. saatten sonra boğaz ağrısı, öksürük, yutma güçlüğü durumları iki saat ve üç saat aralıklarla 8., 10., 12., 15., 18., 21., 24. saatlerde ilk 24 saat boyunca, ses durumları ise 24. saatte değerlendirilmiştir .Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Bülent Ecevit Üniversitesi Klinik Araştırmaları Etik Kurulu’ndan etik izin, kurumdan yazılı izin, hasta yakınlarından aydınlatılmış onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, yüzde, minimum, maksimum) kullanılmıştır. Nicel verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ve grafiksel incelemeler ile sınanmıştır. Normal dağılım gösteren nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t testi, normal dağılım göstermeyen nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann-Whitney U test kullanılmıştır. Niteliksel verilerin v karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Soğuk buhar alan gruptaki hastaların yaş ortalamasının 45,07±12,88 yıl, %53,3’ünün kadın, entübasyon süresinin 2,32±0,25 saat; kontrol grubundaki hastaların yaş ortalamasının 49,60±11,70 yıl, %70’inin kadın, entübasyon süresinin 2,43±0,17 saat olduğu saptanmıştır. Ameliyattan sonraki ilk 24 saat içerisinde soğuk buhar uygulanan grupta anlamlı olarak boğaz ağrısının daha az yaşandığı ve her iki gruptada bu sorunun azalarak devam ettiği belirlenmiştir. Soğuk buhar uygulanan grupta anlamlı olarak öksürük rahatsızlığının daha az yaşandığı ve ameliyat sonrası 8. saatte tamamen bu sorunun ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Tiroidektomi sonrası ilk 24 saat süresince verilen soğuk buharın yutma güçlüğünü azaltmada ve ses kısıklığını giderme anlamlı etkisi olduğu saptanmıştır.

This study has been carried out experimentally to investigate the effect of cold steam applied in the early postoperative period in thyroidectomy patients. The research was performed in the General Surgery Department of Bülent Ecevit University Research and Application Centre between 01.07.2017 - 01.07.2018. The sample of the study consists of 60 patients with thyroidectomy. In the collection of data; Patient Data Collection Form, Numerical Assessment Scale (Pain Conditions) Form, SIS (swallowing impairment score) Form, Cough Severity Form and Voice Handicap Index10 form have been used. The patients have been divided into two groups, in other words group receiving cold vapour and control group. In the postoperative, both groups have been applied cold steam for a period of 15 minutes per hour within the first eight hours and throat ache and cough conditions have been considered at 2 hour intervals within the first eight hours in the postoperative. After the postoperative 8th hour, the cold steam application has been continued to be applied to the group receiving cold vapour in two and three hour intervals at the 8th, 10th, 12th, 15th, 18th, 21th, 24th hour during the first 24 hours and after the postoperative 8th hour, cold steam application has been terminated in the cold steam application. After the postoperative 8th hour, in both groups, problems such as throat ache, cough and difficulty in swallowing have been evaluated at two and three hour intervals at 8th, 10th, 11th, 15th, 18th, 21th, 24th hour during the first 24 hours and their sound conditions have been evaluated at 24th hour. In order to conduct the research, ethical permission has been obtained from Bülent Ecevit University Clinical Research Ethics Committee, written permission has been taken from the institution and informed consent form has been received from the relatives of the patients. Data have been analysed using NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA). Descriptive statistical methods (mean, standard deviation, median, frequency, per centage, minimum, maximum) have been used to evaluate the study data. The suitability of the quantitative data for normal distribution has been tested by the Shapiro-Wilk test and graphical analysis. Student's t-test has been used vii for the comparison of quantitative variables between two groups showing normal distribution, and Mann-Whitney U test has been used for the comparison of normal and quantitative variables between two groups not showing normal distribution. Pearson chi-square test has been used to compare the qualitative data. Statistical significance has been accepted as p <0.05. It has been determined that the average age of the patients in the group receiving cold steam was 45.07 ± 12.88 years, 53.3% of them were female and the duration of I ntubation was 2.32 ± 0.25 hours; Also it has been observed that the average age of the patients in the control group was 49,60 ± 11,70 years, 70% of them were female and the duration of intubation was 2,43 ± 0,17 hours. Within the first 24 hours after the operation, it has been understood that throat ache was less experienced in the group applied cold steam and this problem has continued by decreasing in both groups. It was determined that cough was less experienced in the group applied cold steam and that this problem has disappeared completely in the 8th hour after operation. It was found that cold steam given during the first 24 hours after thyroidectomy had a significant effect on reducing the difficulty in swallowing and for being a remedy for hoarseness.

Eser Adı
[dc.title]
Tiroidektomi hastalarında ameliyat sonrası erken dönemde uygulanan soğuk buharın etkisi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Karahan, Elif
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Bu çalışma, tiroidektomi hastalarında ameliyat sonrası erken dönemde uygulanan soğuk buharın etkisini incelemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Genel Cerrahi servisinde 01.07.2017 - 01.07.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, tiroidektomi olan 60 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; Hasta Veri Toplama Formu, Sayısal Değerlendirme Ölçeği (Ağrı Durumları) Formu, SIS (swallowing impairment score) Formu, Öksürük Şiddeti Formu ve Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index10) Formu kullanılmıştır. Hastalar 2 gruba, soğuk buhar alan grup ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Ameliyat sonrası her iki gruba da ilk sekiz saat içersinde saat başı 15 dk soğuk buhar uygulanmış ve ameliyat sonrası ilk sekiz saat içinde 2 saat aralıklarla boğaz ağrısı, öksürük durumları değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrası 8. saatten sonra soğuk buhar alan gruba buhar uygulaması iki ve üç saat aralıklarla 8., 10., 12., 15., 18., 21., 24. saatlerde ilk 24 saat boyunca uygulanmaya devam etmiş , kontrol grubuna ise ameliyat sonrası 8. saatten sonra soğuk buhar uygulaması sonlandırılmıştır. Her iki grubunda ameliyat sonrası 8. saatten sonra boğaz ağrısı, öksürük, yutma güçlüğü durumları iki saat ve üç saat aralıklarla 8., 10., 12., 15., 18., 21., 24. saatlerde ilk 24 saat boyunca, ses durumları ise 24. saatte değerlendirilmiştir .Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Bülent Ecevit Üniversitesi Klinik Araştırmaları Etik Kurulu’ndan etik izin, kurumdan yazılı izin, hasta yakınlarından aydınlatılmış onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, yüzde, minimum, maksimum) kullanılmıştır. Nicel verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ve grafiksel incelemeler ile sınanmıştır. Normal dağılım gösteren nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t testi, normal dağılım göstermeyen nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann-Whitney U test kullanılmıştır. Niteliksel verilerin v karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Soğuk buhar alan gruptaki hastaların yaş ortalamasının 45,07±12,88 yıl, %53,3’ünün kadın, entübasyon süresinin 2,32±0,25 saat; kontrol grubundaki hastaların yaş ortalamasının 49,60±11,70 yıl, %70’inin kadın, entübasyon süresinin 2,43±0,17 saat olduğu saptanmıştır. Ameliyattan sonraki ilk 24 saat içerisinde soğuk buhar uygulanan grupta anlamlı olarak boğaz ağrısının daha az yaşandığı ve her iki gruptada bu sorunun azalarak devam ettiği belirlenmiştir. Soğuk buhar uygulanan grupta anlamlı olarak öksürük rahatsızlığının daha az yaşandığı ve ameliyat sonrası 8. saatte tamamen bu sorunun ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Tiroidektomi sonrası ilk 24 saat süresince verilen soğuk buharın yutma güçlüğünü azaltmada ve ses kısıklığını giderme anlamlı etkisi olduğu saptanmıştır.
Özet
[dc.description.abstract]
This study has been carried out experimentally to investigate the effect of cold steam applied in the early postoperative period in thyroidectomy patients. The research was performed in the General Surgery Department of Bülent Ecevit University Research and Application Centre between 01.07.2017 - 01.07.2018. The sample of the study consists of 60 patients with thyroidectomy. In the collection of data; Patient Data Collection Form, Numerical Assessment Scale (Pain Conditions) Form, SIS (swallowing impairment score) Form, Cough Severity Form and Voice Handicap Index10 form have been used. The patients have been divided into two groups, in other words group receiving cold vapour and control group. In the postoperative, both groups have been applied cold steam for a period of 15 minutes per hour within the first eight hours and throat ache and cough conditions have been considered at 2 hour intervals within the first eight hours in the postoperative. After the postoperative 8th hour, the cold steam application has been continued to be applied to the group receiving cold vapour in two and three hour intervals at the 8th, 10th, 12th, 15th, 18th, 21th, 24th hour during the first 24 hours and after the postoperative 8th hour, cold steam application has been terminated in the cold steam application. After the postoperative 8th hour, in both groups, problems such as throat ache, cough and difficulty in swallowing have been evaluated at two and three hour intervals at 8th, 10th, 11th, 15th, 18th, 21th, 24th hour during the first 24 hours and their sound conditions have been evaluated at 24th hour. In order to conduct the research, ethical permission has been obtained from Bülent Ecevit University Clinical Research Ethics Committee, written permission has been taken from the institution and informed consent form has been received from the relatives of the patients. Data have been analysed using NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA). Descriptive statistical methods (mean, standard deviation, median, frequency, per centage, minimum, maximum) have been used to evaluate the study data. The suitability of the quantitative data for normal distribution has been tested by the Shapiro-Wilk test and graphical analysis. Student's t-test has been used vii for the comparison of quantitative variables between two groups showing normal distribution, and Mann-Whitney U test has been used for the comparison of normal and quantitative variables between two groups not showing normal distribution. Pearson chi-square test has been used to compare the qualitative data. Statistical significance has been accepted as p <0.05. It has been determined that the average age of the patients in the group receiving cold steam was 45.07 ± 12.88 years, 53.3% of them were female and the duration of I ntubation was 2.32 ± 0.25 hours; Also it has been observed that the average age of the patients in the control group was 49,60 ± 11,70 years, 70% of them were female and the duration of intubation was 2,43 ± 0,17 hours. Within the first 24 hours after the operation, it has been understood that throat ache was less experienced in the group applied cold steam and this problem has continued by decreasing in both groups. It was determined that cough was less experienced in the group applied cold steam and that this problem has disappeared completely in the 8th hour after operation. It was found that cold steam given during the first 24 hours after thyroidectomy had a significant effect on reducing the difficulty in swallowing and for being a remedy for hoarseness.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-07-07
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-07-07
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2019
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Soğuk buhar
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Boğaz ağısı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Yutma güçlüğü
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ses kısıklığı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Öksürük
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Tiroidektomi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Cold steam
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Sore throat
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Swallowing difficulty
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hoarseness
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Cough
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Thyroidectomy
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9365
Yazar
[dc.contributor.author]
Zaman, Funda
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
27
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
07 Şubat 2024 08:23
Google Kontrol
Tıklayınız
Soğuk buhar Boğaz ağısı Yutma güçlüğü Ses kısıklığı Öksürük Tiroidektomi Cold steam Sore throat Swallowing difficulty Hoarseness Cough Thyroidectomy
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms