Pittman ostomi komplikasyon şiddet indeksi’nin türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Bu çalışmaile ostomili hastalar için yurtdışında hazırlanmış ölçeğin, Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet Geçerlilik ve Güvenirlik İndeksi’nin (Pittman Ostomy Complication Severity Index (OCSI)) Türkçe geçerliliğini ve güvenilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma metodolojik araştırma türüne uygun şekilde yürütülmüştür. Araştırma, Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stomaterapi Ünitesinde 1 Ocak 2017-1 Ocak 2018 tarihleri arasında yürütülmüş olupörneklem büyüklüğü madde başına 10 katılımcı olarak belirlenmiştir. Belirlenen tarihler arasında Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stomaterapi Ünitesine başvuran en az bir aydır kolostomi ve ileostomiye sahip olan sözel ve yazılı onamları alınan 90 ostomili birey araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada veri toplamak için Stomalı Birey İzlem Formu ve Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi formları kullanılmıştır. Ameliyat öncesinde“Stomalı Birey İzlem Form’u” ile hastaların demografik özellikleri değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrasında Stomalı Birey İzlem Form’undaki stoma ile ilgili özellikler değerlendirilmiştir. Ameliyattan 30 gün sonrasında bireylerle birebir görüşülerek ve ostomi bölgesi değerlendirilerek “Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi’ne”araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizlerinde SPSS 19,0 ve Excel 2016 paket programları kullanılmıştır. Çalışmada yer alan nitel değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde ile; nicel değişkenler ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum değerleriyle gösterilmiştir. Örneklem grubundaki bireylerin yaş ortalaması 60.22±13.23 olarak belirlenmiştir. Örneklemdeki bireylerin % 44.4’ünün kadın, % 55.6’sının erkek , %90’ının evli, %71.1’inin ilkokul mezunu, %41.1’inin ev hanımı olduğubelirlenmiştir. İndeksin dil geçerliliği için çeviri-geri çevirisi yapılmıştır. Kapsam geçerliliği için 11 uzmandan görüşü alınmıştır ve Kapsam Geçerlilik İndeks’i 0.95 olarak bulunmuştur. İndeksin yapı geçerliliği için komplikasyonla ilişkili parametreler Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi toplam puan arasındaki anlamlılık hesaplanmıştır. Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi’nin güvenilirliği bağımsız gözlemciler arası uyum ile değerlendirilmiştir. Uzman görüşlerinde gözlemciler arasındaki uyum incelendiğinde dil bakımından uyum olduğu görülmüştür (p <0.001; Kendall’s W: 0.131; Ki-kare: 66.668). Uzman görüşlerinde gözlemciler arasındaki uyum değerlendirilmiş olup içerikbakımından uyum olduğu görülmüştür (p <0.001; Kendall’s W: 0.132; Ki-kare: 67.529). Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeks’inin Türkçe versiyonunun ostomili bireylerin komplikasyon şiddetini değerlendirmedegeçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Ostomili bireyler de oluşan komplikasyonları tanımlamak ve şiddetini ölçmek için kullanılması önerilmektedir.

The aim of the study was to evaluate the validity and reliability of the Pitmann Ostomy Complications Severity Index (OCSI) (prepared in abroad for the patients with ostomy) which was prepared in Turkish language. The study was a methodological research. The study was performed on the dates between January 1, 2017 and January 1, 2018 in Zonguldak Bülent Ecevit University hospital, surgery department, stomatherapy unit. Sample size was determined as 10 participants per item. 90 people with colostomy or ileostomy at least 1 month, and who had verbal or written consent, were admitted Zonguldak Bülent Ecevit University hospital, surgery department, stomatherapy unit on the dates mentioned above, were included in the study. Data collections were done via using Pitmann Ostomy Complications Severity Index Form and People with Stoma Follow-up Form. Demographic features of the patients were evaluated with People with Stoma Follow-up Form before the surgery. Stoma related features were evaluated with People with Stoma Follow-up Form after the surgery. People who had 30 days after the surgery were undergone face to face communication and evaluation of the ostomy via using Pitmann Ostomy Complications Severity Index Form which were performed and recorded by the researcher. Statistical analysis was performed using SPSS 19.0 and Excel 2016. Qualitative variables were summarised as frequency and percentage; quantitative variables were summarised as mean, standard derivation, median, minimum and maximum. People with the mean age of 60.22 ±13.23 years were in the study, in 44.4% of which were women, in 55.6% of which were men, in 90% of which were married, in 71.1% of which were graduated from primary school and in 41.1% of which were housewife. Translate and retranslate were done for validity of the index’ language. 11 experts views were done for scope validity and scope validity index was evaluated as 0.95. The construct validity of the index was calculated with the significance between complications related parameters and total score of the Pitmann Ostomy Complications Severity Index. The reliability of the Pitmann Ostomy vii Complications Severity Indexwas evaluated with the compliance between independent observers. The linguistic compliance, which was evaluated with the compliance between observers in expert opinions, was significant (p <0.001; Kendall’s W: 0.131; Chi-Square: 66.668). The content compliance, which was evaluated with the compliance between observers in expert opinions, was significant (p <0.001; Kendall’s W: 0.132; Chi-Square: 67.529). It shows that the Pitmann Ostomy Complications Severity Index is a valid and a reliable tool to evaluate the severity of the complications in patients with ostomy. It is recommended that the index should use description of the complications and measurement of the severity in patients with ostomy.

Sayfalar -
Yayın Yılı 2019
Eser Adı
[dc.title]
Pittman ostomi komplikasyon şiddet indeksi’nin türkçe geçerlilik ve güvenilirliği
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Karahan, Elif
Yayıncı
[dc.publisher]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Bu çalışmaile ostomili hastalar için yurtdışında hazırlanmış ölçeğin, Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet Geçerlilik ve Güvenirlik İndeksi’nin (Pittman Ostomy Complication Severity Index (OCSI)) Türkçe geçerliliğini ve güvenilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma metodolojik araştırma türüne uygun şekilde yürütülmüştür. Araştırma, Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stomaterapi Ünitesinde 1 Ocak 2017-1 Ocak 2018 tarihleri arasında yürütülmüş olupörneklem büyüklüğü madde başına 10 katılımcı olarak belirlenmiştir. Belirlenen tarihler arasında Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stomaterapi Ünitesine başvuran en az bir aydır kolostomi ve ileostomiye sahip olan sözel ve yazılı onamları alınan 90 ostomili birey araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada veri toplamak için Stomalı Birey İzlem Formu ve Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi formları kullanılmıştır. Ameliyat öncesinde“Stomalı Birey İzlem Form’u” ile hastaların demografik özellikleri değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrasında Stomalı Birey İzlem Form’undaki stoma ile ilgili özellikler değerlendirilmiştir. Ameliyattan 30 gün sonrasında bireylerle birebir görüşülerek ve ostomi bölgesi değerlendirilerek “Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi’ne”araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizlerinde SPSS 19,0 ve Excel 2016 paket programları kullanılmıştır. Çalışmada yer alan nitel değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde ile; nicel değişkenler ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum değerleriyle gösterilmiştir. Örneklem grubundaki bireylerin yaş ortalaması 60.22±13.23 olarak belirlenmiştir. Örneklemdeki bireylerin % 44.4’ünün kadın, % 55.6’sının erkek , %90’ının evli, %71.1’inin ilkokul mezunu, %41.1’inin ev hanımı olduğubelirlenmiştir. İndeksin dil geçerliliği için çeviri-geri çevirisi yapılmıştır. Kapsam geçerliliği için 11 uzmandan görüşü alınmıştır ve Kapsam Geçerlilik İndeks’i 0.95 olarak bulunmuştur. İndeksin yapı geçerliliği için komplikasyonla ilişkili parametreler Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi toplam puan arasındaki anlamlılık hesaplanmıştır. Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi’nin güvenilirliği bağımsız gözlemciler arası uyum ile değerlendirilmiştir. Uzman görüşlerinde gözlemciler arasındaki uyum incelendiğinde dil bakımından uyum olduğu görülmüştür (p <0.001; Kendall’s W: 0.131; Ki-kare: 66.668). Uzman görüşlerinde gözlemciler arasındaki uyum değerlendirilmiş olup içerikbakımından uyum olduğu görülmüştür (p <0.001; Kendall’s W: 0.132; Ki-kare: 67.529). Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeks’inin Türkçe versiyonunun ostomili bireylerin komplikasyon şiddetini değerlendirmedegeçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Ostomili bireyler de oluşan komplikasyonları tanımlamak ve şiddetini ölçmek için kullanılması önerilmektedir.
Özet
[dc.description.abstract]
The aim of the study was to evaluate the validity and reliability of the Pitmann Ostomy Complications Severity Index (OCSI) (prepared in abroad for the patients with ostomy) which was prepared in Turkish language. The study was a methodological research. The study was performed on the dates between January 1, 2017 and January 1, 2018 in Zonguldak Bülent Ecevit University hospital, surgery department, stomatherapy unit. Sample size was determined as 10 participants per item. 90 people with colostomy or ileostomy at least 1 month, and who had verbal or written consent, were admitted Zonguldak Bülent Ecevit University hospital, surgery department, stomatherapy unit on the dates mentioned above, were included in the study. Data collections were done via using Pitmann Ostomy Complications Severity Index Form and People with Stoma Follow-up Form. Demographic features of the patients were evaluated with People with Stoma Follow-up Form before the surgery. Stoma related features were evaluated with People with Stoma Follow-up Form after the surgery. People who had 30 days after the surgery were undergone face to face communication and evaluation of the ostomy via using Pitmann Ostomy Complications Severity Index Form which were performed and recorded by the researcher. Statistical analysis was performed using SPSS 19.0 and Excel 2016. Qualitative variables were summarised as frequency and percentage; quantitative variables were summarised as mean, standard derivation, median, minimum and maximum. People with the mean age of 60.22 ±13.23 years were in the study, in 44.4% of which were women, in 55.6% of which were men, in 90% of which were married, in 71.1% of which were graduated from primary school and in 41.1% of which were housewife. Translate and retranslate were done for validity of the index’ language. 11 experts views were done for scope validity and scope validity index was evaluated as 0.95. The construct validity of the index was calculated with the significance between complications related parameters and total score of the Pitmann Ostomy Complications Severity Index. The reliability of the Pitmann Ostomy vii Complications Severity Indexwas evaluated with the compliance between independent observers. The linguistic compliance, which was evaluated with the compliance between observers in expert opinions, was significant (p <0.001; Kendall’s W: 0.131; Chi-Square: 66.668). The content compliance, which was evaluated with the compliance between observers in expert opinions, was significant (p <0.001; Kendall’s W: 0.132; Chi-Square: 67.529). It shows that the Pitmann Ostomy Complications Severity Index is a valid and a reliable tool to evaluate the severity of the complications in patients with ostomy. It is recommended that the index should use description of the complications and measurement of the severity in patients with ostomy.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-07-01
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-07-01
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2019
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Kolostomi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
İleostomi
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Komplikasyon
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Hemşirelik Bakımı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Colostomy
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ileostomy
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Complication
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Nursing Care
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9359
Yazar
[dc.contributor.author]
Uzun Arslantaş, Ahu
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
249
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
11 Haziran 2024 22:32
Google Kontrol
Tıklayınız
Severity Ostomy Complications Pitmann evaluated Şiddet Ostomi Komplikasyon compliance between surgery Pittman People validity Kendall’s patients Zonguldak Ecevit Araştırma Bülent arasındaki İzlem Follow-up ostomy complications olarak geçerliliği bireylerin gözlemciler ostomili performed değerlendirilmiştir observers reliability Türkçe
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms