Filtreler
ESERLERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLUŞTURULAN MODELİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (NİKRİZ MAKAMI ÖRNEĞİ)

Tunç, Turgay | Albuz, Aytekin

Article | 2017 | Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi21 ( 1 ) , pp.131 - 158

Araştırmanın amacı, Türk Müziği kaynaklı kontrpuantal eserlerin piyanoda seslendirilmesine yönelik bir çalışma modeli oluşturmak ve bu modelin öğrenci başarısı üzerine etkilerini incelemektir. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesi konservatuvarında 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde eğitim gören 10 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma; Çokseslendirme yöntemlerinden karma armoni yaklaşımı, Nikriz makam dizisi ve oluşturulan kontrpuantal eser ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada yöntem olarak; Tek grup ön test - son test deneme modeli kullanılmıştır. Deneysel verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafınd . . .an geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda; Türk Müziği materyalleri kullanılarak yazılan kontrpuantal piyano eserlerinin seslendirilmesine yönelik hazırlanan çalışma modelinin işlevsel olduğu saptanmıştır The purpose of this study is to form a study model aimed at playing counterpointal pieces based on Turkish music on piano and investigate the effects of this model on student achievement. In this regard, the participants of this research were 10 students studying in a public university, state conservatory in spring term 20132014. The research was limited with mixed harmony which is one of the polyphonic methods, Nikriz maqamic scale and a composed counterpointal piece. The single group pretest – posttest experiment model was used as a research method in the study. Data was collected by a measurement tool developed by the researcher. In order to analyze the experimental data, Wilcoxon Signed-Rank Test was used. According to the findings, it was detected that the study model which was aimed at playing counterpointal pieces written by the use of Turkish music materials is fully operationa Daha fazlası Daha az

İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

Yaman, Süleyman | Dede, Yüksel

Article | 2006 | Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi0 ( 1-2 ) , pp.109 - 119

Öz-yeterlik inancı, davranışları etkilediği için insan davranışlarının gelişiminde belirleyici rol oynar. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, öğrencilerin matematik dersine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin, cinsiyet, sınıf düzeyi ve karne puanlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Yaman tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Matematik dersine uyarlanan 30 maddelik Likert tipindeki ölçekten yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerliği ise kapsam geçerliği ile sağlanmıştır. Ölçek, 2004-2005 eğitim-öğr . . .etim yılında ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören ve random yöntemiyle seçilen 262 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin cinsiyete göre matematik dersine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin farklılaşmadığı da belirlenmiştir. Self-efficacy belief plays an essential role in development of human behavior as it affects behaviors. It also can be regarded as an effective guide of individual mathematics achievement. In this connection, the aim of this study is to determine whether there is a significant difference among sexes, grades and marks of students in self- efficacy belief levels of students towards mathematics. For this purpose, it has been used a Likert -type scale which was developed by Yaman and adapted to mathematics lessons by researchers. Cronbach Alpha coefficient is calculated as ,86 for reliability of the scale. Moreover, validity of the scale is provided by content validity. The scale was applied on 262 students who were selected by random method and studied at 6th, 7th and 8th grades of primary schools in 2004-2005 educational terms. At the end of analyzing data, it has been found out that self- efficacy belief levels of primary graders towards mathematics are at middle level. However, it has also been determined that there is no difference in self- efficacy belief levels of primary graders towards mathematics according to sex Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms