Filtreler
Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: YTL/USD, İMKB 100 ve S&P 500 Üzerine Bir Uygulama

Pekkaya, Mehmet | Bayramoğlu, Fatih M.

Article | 2008 | Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)0 ( 38 ) , pp.163 - 176

Türkiye, 1997 Asya krizi ve 1994 ve 2001 yerel para krizlerinden etkilenmiştir. Bu çalışmada, 1990-2007 arasındaki YTL/USD döviz kuru, İMKB 100 endeks ve S&P 500 endeks verileri kullanılarak, aralarındaki nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. 1990-2007 döneminde, İMKB 100 ve S&P 500 endekslerinden döviz kuruna Granger nedenselliği bulunmuştur. Hatta döviz kuru ile İMKB 100 endeksi arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi vardır. S&P 500 endeksi, tek yönlü olarak döviz kuru ve İMKB 100 endeksini etkilemekte ve bu değişkenlerden etkilenmemektedir. 1994 krizi hariç, kriz dönemleri ve diğer dönemlerde genelde temel etkileyici . . .S&P 500 endeksi olurken kendisi etkilenmemektedir. Granger nedensellik testinin kriz dönemleri sonrası sonuçlarına göre, S&P 500 endeksi genel etkileyici, döviz kuru ise endekslerden etkilenen konuma geldiği gözlenmiştir Türkiye was influenced 1994 and 2001 currency and 1997 Asian crisis. In this study, we focused on granger causality relation between YTL/USD exchange rate, ISE 100 index and S&P 500 index by using 1990-2007 data for each instrument. There is Granger cause from ISE 100 and S&P 500 indexes to exchange rate for the period of 1990-2007. Bidirectional Granger cause has exists between exchange rate and ISE 100 index. S&P 500 index has unidirectional Granger cause of ISE 100 index and exchange rate. However, only S&P 500 index is usually common effective without being effected during all periods and crises except 1994 crises. According to Granger causality tests after the crises period, S&P 500 index common effective and exchange rate is affected by the indexes Daha fazlası Daha az

Ortak Girişimlerin Konsolidasyonu

Saban, Metin | Genç, Murat

Article | 2006 | Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)0 ( 32 ) , pp.137 - 148

Bu çalışmada ortak girişim kavramı Uluslararası Muhasebe Standartları kapsamında değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi işletmeler açısından ortak girişimlerin nasıl konsolide edilebileceği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla çalışmada ortak girişimlerin kapsamı ortaya konularak söz konusu yatırımın konsolidasyon yöntemi açıklanmış ve konsolidasyon işlemlerinde temel finansal tablolar üzerine odaklanılmıştır. In this workpaper, notion of joint venture has been discussed in the context of International Accounting Standards and deal with how the joint ventures of corporations which are subject to Capital Market Board O . . .f Turkey laws can be consolidated. In this study, we aimed to explain the consolidation method of joint ventures through demoting the content of them and focused of the fundamental financial statements in the consolidation procedures Daha fazlası Daha az

Yoksullukla Mücadelede Mikrofinans Modeli ve Mikrofinans Kuruluşlarının Finansal İşlevleri

Korkmaz, Turhan | Bayramoğlu, Fatih

Article | 2007 | Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)0 ( 34 ) , pp.98 - 112

Mikrofinans kuruluşları yoksullukla mücadelede finansal kaynakları farklı bir yöntemle yoksullara ulaştırarak toplumsal sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Bu çalışmada mikrofinans kuruluşlarının çalışma sistemleri anlatılmakta ayrıca bu kuruluşların finansal kaynakları ve işlevleri üzerinde durulmaktadır. Mikrofinans kuruluşlarının daha fazla kredi verebilmek için ülke sınırlarını aşarak dünya sermaye piyasalarıyla entegre oldukları saptanmıştır. Ancak mikrofinans kuruluşlarının gelecekteki fon kaynakları yerel tasarruflardır. Sınırlı yerel fon kaynaklarının verimli yerlerde kullandırılmasıyla yoksulluğun azaltılmasına yardım . . .cı olacaktır. Bu amaç da mikrofinans kuruluşlarının finansal fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesiyle mümkündür. To meet required social responsibilities Microfinance institutions pass through financial resources to the poor with different methods for struggling against poverty. In this study we describe operating system and focus on financial resources and functions of microfinance institutions. In order to create more available funds, microfinance institutions are becoming increasingly integrated with world capital markets. However future sources of funds will be mainly domestic savings. Recycling these limited domestic savings into productive loans for the poor will help to lower poverty. This aim will be true when the microfinance institutions act correctly and efficiently Daha fazlası Daha az

İMKB tarafından hesaplanan endekslerde yeni gelişmeler ve İMKB şehir endeksleri

Bayramoğlu, Fatih Mehmet | Pekkaya, Mehmet

Article | 2010 | Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)0 ( 45 ) , pp.200 - 215

Sermaye piyasalarında gösterge ve yatırım amaçlı birçok hisse senedi endeksi hesaplanmaktadır. Bu endeksler; uluslararası, ulusal, sektörel, bölgesel bazda ya da sehir bazında hesaplanabilmektedir. Bölgesel bazda ve sehir bazında endekslerin olusturulmasında, o bölgede ya da sehirde faaliyet gösteren isletmelerin performanslarının ve yerel potansiyellerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu çalısmada, sehir endekslerinin finans alanında kullanımı üzerinde durulmus olup, Türkiye sermaye piyasasında, İMKB bünyesinde sehir endeksi olusturulması konusunda baslanan çalısmalara değinilmistir. Çalısmada, sehir endeksleri, özellikle İMKB’nin he . . .sapladığı sehir endeksleri ekseninde ele alınmıstır. Ayrıca, sehir endeksleri için temel istatistiksel analiz ve korelasyon analizi yapılmıstır. There are many indicator and investment indices calculated in capital markets. These indices can be international, national, industrial, regional or city based in their calculation. Regional and city indices strive to capture actual performance and performance potential of companies located in the relevant region or city in their calculations. This study reviews the utilization of city indices in finance and gives an overview of recent attempts to form city indices in Turkish capital market, within the context of Istanbul Stock Exchange (ISE). The study considers city indices in the context in which ISE calculates city indices. Also statistical and correlation analyses are made on city indices that calculated by the ISE Daha fazlası Daha az

Türkiye'de Risk Sermayesi Uygulaması ve Sorunları

Çoban, Metin | Saban, Metin

Article | 2006 | Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)0 ( 31 ) , pp.131 - 140

Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) bir çok finansal güçlükleri vardır. Risk sermayesi KOBİ'lerin finansal problemlerinin çözümünde temel kaynaklardan birisi olabilir. Bu çalışmada risk sermayesi sistemi açıkladıktan sonra, risk sermayesinin Türkiye'deki uygulaması ve Türkiyede'ki KOBİ'lere sağlayabileceği potansiyel faydalar tartışılmıştır. Small and Medium Sized Enterprises (SME) have many important financial difficulties. Venture capital is one of the major sources that SME enterprises can utilize in the solution of their financial problems. In this study, a brief explanation of the venture capital system is followed b . . .y information about the application and possible benefits to SMEs of this system in Turkey Daha fazlası Daha az

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Kobi'lere Etkileri

Korkmaz, Turhan | Temel, Halime | Birkan, Elif

Article | 2007 | Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)0 ( 36 ) , pp.96 - 105

Çeşitli ülkelerdeki muhasebe standartlarındaki farklılıklar finansal bilgilerin karşılaştırılmasını zorlaştırmakta, fon toplanması sürecinde engel oluşturmakta, uluslararası şirket alım-satım ve birleşmelerinde zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Bütün bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, farklı muhasebe standartlarının birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, tüm ülkelerde aynı muhasebe standartlarının uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, UFRS’nın KOBİ’ler için de uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çok sayıda kullanıcı tarafından ekonomik kararlarda faydalı olacak şekilde bir işletmenin finansal duru . . .mu, performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamak amacıyla KOBİ’ler için UFRS çalışmaları yapılmıştır. KOBİ’ler için UFRS aynı muhasebe çerçevesini kullanabilecekleri için bir fırsat olacak ve finansal bilgileri uluslararası olarak karşılaş-tırılabilecekleri için yarar sağlanacaktır. Bu çalışmada, KOBİ’ler için UFRS kapsamı, faydaları ve uygulama zorlukları ele alınmıştır. The differences in accounting standards among many countries create serious problems, such as knowledge comparisons, collecting funds, difficulties in international acquisition and mergers. All these unwanted realities forced to authorities get an action to remove these obstacles and harmonize the accounting standards. In this context, the application of IFRS is to be observed like compulsory for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs). Application of IFRS is to be useful and meaningful for many beneficiaries who make investment decisions. Beneficiaries get substantial information on financial structure, performance and cash flows. In this study, IFRS content for SMEs are analyzed and the benefits and difficulties are determined Daha fazlası Daha az

KOBİ’lerde Finansal Raporlamanın Amaçları ve Muhasebe Bilgilerinin Kullanım Düzeyine İlişkin Batı Karadeniz Araştırması

Köse, Yasemin

Article | 2009 | Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)0 ( 41 ) , pp.114 - 120

Bu çalışmanın amacı muhasebe uygulamalarına ilişkin olarak küçük ve orta ölçekli üretim işletmelerinde yöneticilerin finansal raporlama uygulamaları ve finansal raporlardan yararlanma düzeyine ilişkin durumlarını ortaya koymaktır. Çalışmada yer alan veriler Zonguldak KOSGEB veritabanından elde edilen 46 imalat işletmesi yöneticilerinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Zonguldak KOSGEB veritabanında Zonguldak’la beraber Bartın ve Karabük illerinden işletmelerde bulunmaktadır. Ankette muhasebe uygulamalarının yanında muhasebe uygulamalarını etkileyen faktörlere ışık tutması amacıyla işletmelerin genel özellikleri, işletme yönetimi . . .ve işletme muhasebecilerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ankete katılan firmaların büyük bir çoğunluğunun, AB uyumlu KOBİ tanımı kriterlerine göre, mikro ölçekli olduğu ve işletmelerin büyük bir çoğunluğunda işletme sa-hiplerinin aynı zamanda işletme yöneticisi oldukları belirlenmiştir. Genel olarak işletme sahip/yöne-ticilerinin muhasebe bilgilerini sadece yasal yükümlülük olarak görmeyip işletme kararlarında da gerekli olduğunu düşündükleri ve muhasebe bilgilerini özellikle maliyetlerin kontrol edilmesinde ve planlama amaçlı kullandıkları belirlenmiştir. The purpose of this study is to present the current state of SME managers’ opinions towards financial reporting practices and the usage level of financial reports in manufacturin industry. Data used in the study were collected through a questionnaire survey of 46 SMEs from KOSGEB database located in Zonguldak which includes SMEs from surrounding cities of Bartın and Karabük as well. Beside accounting practices, information were gathered regarding general characteristics of SMEs, managers and accountants of the firms as well. According to the survey results, most of the firms in survey are micro-sized entities based on SME definition criteria harmonized with the EU. It is also revealed that the managers are also owners in many of the firms. In general financial reporting practices are not anly seen as a legal requirement but also seen as a beneficial tool for managerial decision making. The areas of financial information use are observed as cost control and planning functions in the sample firms Daha fazlası Daha az

Tam zamanında üretim modeline göre maliyetlerin izlenebilirliği

Vargün, Hakan

Article | 2009 | Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)0 ( 44 ) , pp.251 - 263

Son yıllarda dünyayı bütünüyle saran ve etki alanını gittikçe genisleten küresel kriz, kisilerin ve firmaların kaynaklarını daha ihtiyatlı ve daha rasyonel kullanmaları gerektiğini bir kez daha gündeme getirmistir. Girdi maliyetlerinin büyük ölçüde artması ve ürünlere yönelik talebin sürekli düsme eğilimi göstermesi, özellikle sanayi kolunda faaliyetlerini sürdüren isletmeleri zor durumda bırakmıstır. Böylesi bir ekonomik durgunluğun hâkim olduğu piyasalarda, firmaların varlıklarını devam ettirebilmeleri, kullanmıs oldukları üretim sistemi ile direkt olarak iliskilidir. Bu açıdan çalısmamızda “Tam Zamanında Üretim” sistemi ele alına . . .cak ve bu üretim sisteminin, maliyet muhasebesi sisteminde meydana getirdiği bir takım değisikliler üzerinde durulacaktır. The global crisis, which encircles the whole world and widens its sphere of influence, again brought up the necessity that individuals and firms should use their sources in a more deliberative and efficient way. The highly rise of the input costs and the continuous downward tendency to the product demands put the enterprises on the spot which display activities especially on the branch of industrial employment. In markets where such an economic stagnation dominates everything, the continuous existence of the enterprises is directly related to the production system they use. From this point of view, in our work, the system of “Just-in-Time” will be discussed and some changes that this production system created on cost accounting will be emphasized Daha fazlası Daha az

Çelik Sektöründe Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures): Londra Metal Borsası Örneği

Korkmaz, Turhan | Gürkan, Serhan | Akman, Engin

Article | 2009 | Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)0 ( 42 ) , pp.76 - 89

Vadeli işlem sözleşmesi (Futures) belirli bir malı belirli bir miktarda ve belirli bir tarihte alma veya satma imkânı veren geleceğe ilişkin fiyat sabitleme mekanizmasıdır. Vadeli işlem sözleşmeleri özellikle fiyat dalgalanmalarının yüksek olduğu sektörlerde riskten korunmak amacıyla en çok kullanılan türev araçlardan bir tanesidir. Çelik talebi ani yükselme ve düşme özelliği gösteren döngüsel bir yapıya sahiptir. Bu da çelik sektöründe ve çelik kullanan otomotiv, makine üterimi, inşaat, gemi yapımı gibi diğer sektörlerde fiyat dalgalanmalarına bağlı belirsizliklere neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; çelik sektöründe vadeli işle . . .m sözleşmesinin faydaları ve Londra Metal Borsası’nda işlem gören çelik vadeli işlem sözleşmeleri hakkında genel bir bilgi vermektir. Futures contract is a price-fixing mechanism that involves a legally binding commitment to buy or sell a specified quantity of a specified asset at a specified date in the future. Futures contracts are one of the most common derivatives used to hedge risk in highly volatile industries. The volatility in steel prices creates cyclical fluctuations at both steel industry and other industries associated with steel like automotive and machinery manufacturing, construction, shipbuilding etc. The purpose of this article is to illustrate the benefits of steel futures contracts and give a general knowledge about London Metal Exchange (LME) steel billet futures Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms