Filtreler
Araştırmacılar
Artificial neural network versus surface polynomials for determinetion of local geoid

Kutoğlu, Hakan Şenol

Article | 2007 | Harita Dergisi73 ( 18 (özel sayı) ) , pp.78 - 83

National heights systems throughout the world are referenced to the geoid whereas heighting by GPS directly results in ellipsoidal heights. These GPS-defined ellipsoidal heights have to be transformed into the national height systems. In practice, the surface polynomials are the most practical method to perform the transformation. Because of advances in computer science, surveyors have had an alternative method, the artificial neural networks, to the surface polynomials. In this study, these two methods are compared to each other using the data from Istanbul, Turkey. The investigations carried out show that the neural network method . . . provides comparable results in modeling general characteristics with the conventional polynomial, but better results in modeling local characteristics. National heights systems throughout the world are referenced to the geoid whereas heighting by GPS directly results in ellipsoidal heights. These GPS-defined ellipsoidal heights have to be transformed into the national height systems. In practice, the surface polynomials are the most practical method to perform the transformation. Because of advances in computer science, surveyors have had an alternative method, the artificial neural networks, to the surface polynomials. In this study, these two methods are compared to each other using the data from Istanbul, Turkey. The investigations carried out show that the neural network method provides comparable results in modeling general characteristics with the conventional polynomial, but better results in modeling local characteristics Daha fazlası Daha az

Zonguldak maden alanlarında meydana gelen yer yüzeyi hareketlerinin InSAR zaman serileri ile belirlenmesi

Abdikan, Saygın | Arıkan, Mahmut | Balık, Füsun Şanlı | Çakır, Ziyadin | Kemaldere, Hüseyin

Article | 2013 | Harita Dergisi79 ( 149 ) , pp.1 - 6

Zonguldak şehri Türkiye’ nin tek ve en büyük yeraltı taşkömürü maden alanı üzerine kurulmuştur. Bu bölgede 19. yüzyılın ortalarından bu yana taşkömürü madeni çıkarılmaktadır. Sürekli ve yoğun bir şekilde düzenlenen madencilik aktiviteleri nedeniyle yer yüzeyinde geniş alanları etkileyen yer yer çökmeler meydana gelmiştir. Bölgedeki çökmeler açısından birer risk unsuru olan yerleşimlerin varlığı bu alanlarda bulunmaları dolayısıyla büyük bir tehlike altındadır. Bu deformasyonların izlenmesinde klasik jeodezi yöntemleri yeterli olmamakta, uzun süreli ve sürekli ölçümler yapılamamaktadır. Bu çalışmada alternatif bir yöntem olarak doğru . . .ltu boyunca meydana gelen deformasyonun belirlenmesinde SAR interferometri (InSAR) yöntemi kullanılmıştır. 1993 ve 2001 yılları arasında alınmış Avrupa Uzaya Ajansı’na (ESA) ait 21 ERS 1/2 uydu görüntüleri kullanılmıştır. StaMPS yazılımı ile sabit saçıcılar (Persistent Scatterers: PS) tekniği kullanılarak Kozlu bölgesi şehir alanında ortalama yer değiştirme hızı 7-8 mm/yıl olarak belirlenmiştir. 7.5 yıl sonucunda ortaya çıkan zemin hareketi değeri ise 50-65 mm olarak belirlenmiştir. Zonguldak city was settled down on the largest and unique hard coal mining source of Turkey. Mining activities have been continued since the mid of 19th century. Constant and intense underground mining caused heavy damage on the Earth surface. Long term measurement of this subsidence is not sufficient with conventional geodetic methods. In this study we used SAR Interferometry (InSAR) as an alternative method. 21 Single Look Complex (SLC) ERS images are acquired between 1993 and 2001 for the process. Persistent Scatters Interferometry (PSI) implementation of StaMPS software is applied to extract deformation rate. In Kozlu town of Zonguldak deformation velocity is estimated 7-8 mm/year over urbanization. The analysis of 7.5 years of data indicates 50-60 mm ground subsidence in the region, which is computed using time series analysis Daha fazlası Daha az

Türkiye' de konumsal verinin e-devlet yapısı içinde satışına yönelik bir uygulama

Uyan, Cengiz | Akçin, Hakan

Other | 2007 | Harita Dergisi73 ( 137 ) , pp.42 - 53

Uygarlığın gelişiminde bilginin, bilgiyi paylaşmanın, paylaşılan bilgiyi kullanarak yeni bilgiler üretmenin payı oldukça yüksektir. Teknolojinin ulaştığı seviye göz önüne alındığında; bilgi paylaşımı, kullanımı ve yeni bilgiler elde edilmesinde bilgisayar ve iletişim, diğer bir ifade ile bilişim teknolojileri vazgeçilmez olmuştur. Bilgiyi en büyük oranda elinde bulunduran ve kullanan devlettir. Bilginin kullanımı ve paylaşımı hususunda sağladığı hız, kesintisiz hizmet verme olanağı, vb. sebeplerle devletin bu teknolojiyi kullanımı vazgeçilemez bir seçenek olmuştur. Devletin bu teknolojiyi kullanması e-devlet olması anlamına gelmekte . . .dir. Bu çalışmada e-devletin anlamı, önemi, yararlarından bahsedilmiş, konumsal verilerin çabuk ve ekonomik olarak üretimi, güncellenmesi ve paylaşımının nasıl olabileceğine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Konuya ilişkin olarak geliştirilen sistemde, bir devlet kuruluşu (Harita Genel Komutanlığı) tarafından, vatandaşa ve kuruluşlara konumsal veri satışı yer almaktadır. In the progress of civilization, the contribution of information, sharing information and producing new information by using existing data is significantly high. According to the level which the technology has arrived at one can say that computer and data processing technologies in information sharing, usage and acquiring new information have become indispensable. It is the government that holds and uses the big proportion of the information. Usage of the data processing technologies by the government become the only option because of the speed and seamless service opportunity by means of using and sharing information. Usage of this technology by the government means that the government becomes e-government. In this study, definition, importance and advantages of e-government has been mentioned, and then our subject, geographic information and the questions that; how they are produced economically and quickly and how they are updated and shared; are explained. In the system developed regarding the subject, explained is data marketing by a governmental organization (i.e. General Command of mapping) to the citizens and agencies Daha fazlası Daha az

Kollokasyonla jeoid belirlemede uyumşumsuz ölçülerin robust kestirimiyle belirlenmesi ve örnek bir uygulama

Akçın, Hakan | Azar, Ali

Article | 1998 | Harita Dergisi65 ( 119 ) , pp.45 - 57

Jeodezik hesaplamalar, genellikle stokastik değişkenlerin gözlenmesi üzerine dayandırılır. Ölçülerdeki rastlantısal hataların hesaplanacak değişkenler üzerine etkisi, bilinmeyenlerden daha fazla ölçü yapılarak kontrol edilebilir. En küçük kareler kestirimi, ölçüler normal dağılımda olduğu zaman en güvenilir sonucu vermesine karşın, normal dağılımdan sadece bir ölçünün sapması ile sonuç bozulur. Böylece uyuşumsuz ölçü testlerinin uygulanması, birden fazla uyuşumsuz ölçünün olması durumunda zorlaşır. Bu yazıda kollokasyon ile jeoid belirlemede filtreleme aşamasında, uyuşumsuz ölçülerin robust kestirimi ile belirlenmesi örnek bir uygul . . .ama ile anlatılmış ve t-testi ile olan farklar incelenmiştir. Geodetic computations are usually based on accounting for stochastic variables. The effect of measurements on the variables to be computed can be determined by having more measurements than unknowns. Although least squares estimation gives the most reliable results when measurements are at normal distribution, the results become corrupted when only a measurement outliers the normal distribution. Thus, the application of outlier detection test to the measurements becomes rather difficult in the presence of more than one outlier. In this paper; the detection of outliers with robust estimation is explained as far as geoid determination with collocation during filtering is concerned and a case study is presented and, also differences between t-test and robust estimation are examined Daha fazlası Daha az

Yüksek çözünürlüklü film tarayıcılar-fotogrametri ve uzaktan algılama uygulamaları açısından irdelenmeleri

Büyüksalih, Gürcan | Akdeniz, Erdoğan

Other | 2002 | Harita Dergisi69 ( 128 ) , pp.16 - 43

Tarayıcılar, sayısal fotogrametrik sistemlerin en önemli elemanlarından biridir. Geçen 10 yıl içerisinde doğrudan sayısal veri elde etmede meydana gelen gelişmeler çok yoğun olmasına rağmen, fılm-tabanlı sistemlerin fotogrametrinin bütün alanlarında kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca, haritacılık uygulamalarında, özellikle bilgi sistemi-tabanlı çalışmalarda ana veri kaynaklarından biri olan hava fotoğraflarının doğrudan sayısal formda alınması, henüz yeni gelişen bir teknolojidir. Bunun yanı sıra, Rus uyduları temel olarak film-tabanlı görüntüler üretirlerken, daha önceleri askeri uygulamalarla uğraşan Amerikan firmaları da fılm-tab . . .anlı ve yüksek çözünürlüklü sistemleri yörüngeye yerleştirmek istemektedirler. Bu nedenle, mevcut bulunan ve büyük bir arşivi teşkil eden hava ve uydu fotoğraflarının sayısallaştırılması, günümüz itibariyle, tarayıcıların ana kullanım alanını oluşturmaktadır. Fotoğraf verilerine ihtiyaç duyan bazı önemli uygulamalar; (i) sayısal ortofoto üretimi, (ii) otomatik Sayısal Arazi Modeli (SAM) oluşturma, (iii) sayısal veri tabanını güncelleştirme ve (iv) SAM, ortofoto ve diğer sayısal ürünlerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) entegrasyonu sayılabilir. Bu çalışmada, sayısal fotogrametrik çalışma istasyonlarının önemli parçalarından birini oluşturan fotogrametrik tarayıcıların çalışma prensibleri ve bunlarla elde edilen verinin kalitesini etkileyen geometrik ve radyometrik performans karakteristikleri incelenmiştir. İki örnek Zeiss SCAI tarayıcısının farklı çözünürlük ve duyarlılıkta Wild A7 grid levhası ile yapılan geometrik testlerinin ayrıntılı sonuçları ortaya koyulmuş ve doğruluğu etkileyen parametrelerin kaynakları tartışılmıştır. Scanners are an essential part of the digital photogrammetric systems. Although the development in direct digital acquisition have been enormous in the last decade, it can be seen that film-based systems are used in all fields of photogrammetry. However, direct digital acquisition of aerial photographs which aresone of the main data source in mapping applications, especially in the information-based studies is a new developing technology yet. Besides this, while Russian satellites mainly provide film-based images, USA companies which previously active in military applications want to launch film-based high-resolution commercial systems. Therefore, the digitisation of aerial and satellite photographs which are available and form an extensive archive is the main use of scanners at present. Some of the important applications that need for digital data are (i) the dijital ortho-image generation, (ii) the automatic Digital Terrain Models (DTMs) generation, (iii) update of digital feature databases and (iv) the integration of digital data, particularly DTMs, ortho-images and derived products, in Geographic Information Systems (GIS). In this study, basic working principles and geometric and radiometric characteristics of photogrammetric scanners which provide input data to the digital photogrammetric workstations were described. The results from the geometric tests of two examples of Zeiss SCAI scanners in different resolutions have been presented and the sources of the parameters that affect the accuracy have been discussed in detail Daha fazlası Daha az

İnsansız hava aracı yardımıyla büyük ölçekli fotogrametrik harita üretim olanaklarının araştırılması

Karakış, Serkan

Article | 2012 | Harita Dergisi78 ( 147 ) , pp.13 - 20

Günümüz haritacılık alanında fotogrametri ve uzaktan algılama, gelişen teknolojilerle birlikte vazgeçilmez bir hal almıştır. Kullanılan görüntüleme sistemleri ve taşıyıcı platformların olabildiğince gelişmesi ve bir o kadar da karışık hal alması sebebiyle uygulamalarda değişik güçlükler yaşanmaktadır. Bu bağlamda maliyetler de düşünüldüğünde, basit sistemlerle en uygun haritalama platformunun kullanılması ve bununla birlikte istenilen hassasiyetin de yakalanabilmesiyle ihtiyaçların daha kısa şekilde karşılanması,kuşkusuz insan fikrinin kabul edeceği bir yaklaşımdır. Bu nedenle çalışma kapsamında, İnsansız Hava Aracı (İHA) olarak bir . . . model uçağın kullanılması,bunun üzerine yerleştirilecek metrik olmayan bir kameranın ve görüntülerinin haritalama amacına yönelik kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Photogrammetry and remote sensing have been indispensable in today’s surveying with the emerging technologies. Some difficulties are being experienced in applications due to the incredible advances in imaging systems used and carrier platforms, and their increasing complexity in parallel with these advances. In this context, it is the most agreeable approach to utilize the most suitable mapping platform with basic systems owing to cost redu cing purposes and to achieve the precision desired in meeting the requirements in shorter time span. This is why a model plane as an Unmanned Air Vehicle(UAV) is considered to be employed throughout this study with a non-metric camera mounted on it in order to use the images to be captured for mapping purposes Daha fazlası Daha az

Kızılötesi CCD kameralar ve teknik özellikleri

Büyüksalih, Gürcan

Article | 1999 | Harita Dergisi66 ( 122 ) , pp.28 - 40

Bu çalışmada, ilk önce kızılötesi görüntüleyicilerin spektrumun görünür bölgesinde çalışan fotoğrafik sistemlere göre temel tasarım farklılıkları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Daha sonra, kızılötesi CCD (Charge Coupled Devices - Yük Bağlamalı Düzen) kameraların yapılan ve bunların fotogrametrik uygulamalar için önemli olan geometrik ve radyometrik karakteristiklerine değinilmiştir. Ayrıca, piyasada mevcut olan kameraların performans karakteristikleri çizelgeler halinde sergilenmiştir. In this study, the main design differences between the infrared imagers and the photographic systems that operate in the visible part of the . . .electromagnetic spectrum have been primarily discussed in detail. Afterwards, structures of the infrared CCD cameras and their geometric and radiometric characteristics that are important for photogrammetric applications have been dealt with. Additionally, the performance characteristics of the currently available cameras have been given as tables Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.