Filtreler
2019-12-23

Hasanov, Bahram

Article | 2016 | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)15 ( 59 ) , pp.1437 - 1446

Bu makalede İbn Haldun'un asabiyet kavramı ile Maurice Halbwachs' kolektif hafıza kavramı arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. Makalenin amacı asabiyet kavramının bugüne kadar üzerinde durulmayan ve Halbwachs'ın kolektif hafıza kavramı ile önemli benzerlikler gösteren temel boyutlarından birini gün yüzüne çıkarmak ve analiz etmektir. Ortak geçmiş imajının özgün bir topluluk olmanın vazgeçilmez şartı olduğunu savunan her iki düşünür de söz konusu imajı kuşaklararası iletişim bağlamında ele almaktadır. İbn Haldun toplum üyelerinin sahip olduğu ortak geçmiş imajının güçlü olma düzeyi ile sergilediği dayanışma düzeyinin doğru orant . . .ılı olduğunu savunmaktadır. Diğer taraftan, ona göre ortak geçmiş imajındaki deformasyon toplumsal dayanışmayı olumsuz şekilde etkilediğinden bu, güç/iktidar kaybını ve boyunduruk altında yaşamayı, dolaysıyla da daha fazla yabancılaşmayı ve toplumsal hafıza kaybını beraberinde getirmektedir. In this article Ibn Khaldun's notion of asabiyyah and Maurice Halbwachs's collective memory is compared. The purpose of the article is bring to light and analyse one of the asabiyyah's main dimension which share significant similarities with collective memory and is not investigated sufficiently. Both thinkers who consider the common past image as an essential condition of social group, deal with the above mentioned image in the context of intergenerational communication. İbn Haldun asserts that the level of community's common past image is directly proportionate to its level of solidarity. On the other hand he argue that, as deformation of common past image negatively affects social solidarity, it leads to the loss of power and living under the yoke of others. It means, more alienation and loss of social memory Daha fazlası Daha az

BOŞANMA SORUNLARINDA DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ

Aybey, Salih

Article | 2016 | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)15 ( 59 ) , pp.1447 - 1455

Sanayileşmeyle birlikte gelen modernleşmenin etkisiyle Batıda, aile kurumu neredeyse bitme noktasına gelmiştir. Dini, ahlaki ve milli değerlere sahip olan Müslüman toplumlar da bu bozulmadan etkilenmiştir. Ülkemizde 2003 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetini yürütmek amacıyla tüm il ve ilçe müftülükleri bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Büroları kurulmaya başlanmıştır. Adı zikredilen bürolara aile, boşanma, nikah gibi konular başta olmak üzere değişik konularda soru ve sorunlar gelmektedir. Araştırmamız Ege Bölgesinde bulunan sekiz il müftülüğüne 2005-2011 yılları arasında g . . .elen boşanma sorularıyla sınırlıdır. Bürolara gelen boşanma sorularından hareketle, büro görevlileri tarafından uygulanmakta olan dini danışmanlık ve rehberliğin boşanmaları önlemede ve boşanma sorunlarının çözümünde ne denli bir etkiye sahip olduğu örneklerle ele alınmıştır. Gerek görevlilerin verdiği cevaplardan gerekse büro görevlileri ile yaptığımız görüşmelerden hareketle, uygulanmakta olan dini danışmanlık ve rehberliğin boşanmalar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmamızda, teorik olarak verilen dini danışmanlık kavramının bürolarda, pratik olarak nasıl uygulandığı da görülmüş olacaktır. The impact of modernization came with the industrialized West, the family institution has become almost the end point. Religious, moral and national values with Muslim communities have also been affected by this deterioration. Since 2003, our country offers all provincial and district mufti in order to carry out its religious counseling and guidance activities by the Religious Affairs Directorate of Family and Religious Guidance Offices have been established. Name mentioned office to family, divorce on various topics, especially on issues such as marriage comes questions and problems. Our research is limited to questions from the divorce between the years 2005-2011 mufti eight provinces in the Aegean region. Moving from the Office of the divorce question, how religious counseling and divorce prevention office of guidance being implemented by officials and the solution of the problem is dealt with divorce example to have an effect. Both of the answers given by the officials of our discussions with both office workers movement, the religious advice and guidance on the divorce being applied is determined to have a positive impact. At the same time, this study, in the office of religious counseling concept in theory, in practice it will be seen how it is implemented Daha fazlası Daha az

Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve e-Belediyecilik

Henden, H.Burçin | Henden, Rıfkı

Article | 2005 | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)4 ( 14 ) , pp.48 - 66

Bilgi çağı toplumunun katılımcılık, şeffaflık, vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olan “yönetişim” anlayışı, kendisini hemen her alanda olduğu gibi, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasında da göstermektedir. Yerel yönetimler, halka en yakın kamu yönetimi birimidir. Yerel yönetimlerin yeniden yapılanmaları, hizmet sunumlarını elektronik ortama yansıttıkları e-belediyecilik uygulamalarında da izlenebilmektedir. Bu çalışmada, yeniden yapılanma, yerel yönetim, e-devlet ve e-belediyecilik kavramlarının açıklamaları yapıldıktan sonra; bilgi teknolojilerinden faydalanan yerel yönetimlerin hizmet sunumlarının, hem . . .çalışan, hem de vatandaş odaklı olarak nasıl olumlu bir hale gelebileceğine dikkat çekilmektedir. Ülkemizdeki e-belediyeciliğe ilişkin bilgiler verilmiş, e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak ve teşvik etmek amacıyla, devlet ve diğer kuruluşlarca yapılan uygulamalardan söz edilmiştir. “Governance” perception of information age society, which has principles like participation, transparency, citizen focusing, accountability, is showing itself in reconstruction of local governments like in all areas. Local governments are the most close public units to society. The reconstruction of local governments can be seen in their e-municipality practices, where they reflect their service presentations to electronic environment. In this study, after introducing reconstruction, local government, e-government and e-municipality concepts; it is advised how local governments can improve their service presentation both in terms of employees and citizens. Information is given about e-municipality in our country and practices made by the government and other institutions to widespread and encourage e-municipality are mentioned Daha fazlası Daha az

İşari tefsirde sembolizm

Kabakçılı, Osman

Article | 2013 | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)12 ( 46 ) , pp.337 - 349

Bu makale giriş ve diğer üç bölümden oluşur. Giriş bölümünde makalenin yazılış amacı ve işari tefsir yaparken karinenin önemi üzerinde durulur. İşari tefsir ile tasavvufi tefsirin farklılığına dikkat çekilir. Birinci bölümde işari tefsirin kapsamı üzerinde durulur. İkinci bölümde sembolizm kavramının anlamına değinilir. Sembolizmin dar ve geniş anlam olmak üzere iki anlamının olduğuna dikkat çekilir. Üçüncü bölümde sembolizm kullanılarak işari anlamların çıkarılması yöntemleri üzerinde durulur. İşari anlamların çıkarılmasında sembolleşen veya sembolleştirilmek istenen harf, isim ve kavramlara değinilir. Bunlarla ilgili verilen işari . . . anlamlardan örnekler verilerek üzerlerinde değerlendirmeler yapılır. İşari tefsirin sembolizmi kullanarak zengin bir anlam kazanmasına vurgu yapılır. Sembolizm kavramının işari tefsirde dillendirilebilmesi için dar anlamında anlaşılmaması üzerinde durulur. Makalenin sonuç bölümünde işari tefsirde önemli olanın ilk bakışta akla gelmeyen derin anlamların ortaya çıkarılması olduğu vurgulanır. Bu derin anlamların çıkarılmasında geniş anlamıyla kullanılan sembolizmden yararlanmanın uygun olduğu belirtilir. This article consisted of introduction and three chapters. In the introduction the goal of the article and the importance of evidence when doing ishari tafseer have been emphasized. At the same time the differences between ishari tafseer and sufi tafseer were been explored. The first chapter examines the scope of ishari tafseer. The second chapter touches on the meaning of the term of symbolism and calls attention to the two -the strict and broad- sense of symbolism. In the third chapter the methods of unveiling ishari meanings using symbolism have been explored. The letters, nouns and terms which become symbol or are tried to symbolize in unveiling ishari meanings have been examined, too. This issue has been evaluated through exemplifying ishari meanings. The fact that ishari tafseer gains reach meaning by using symbolism was also emphasized. The article also stresses that the term of symbolism should not be understood in the strict sense for using it in ishari tafseer. In the conclusion it is emphasized that the important point in the ishari tafseer is the unveiling of deep meanings which do not come to mind at first glance. In the conclusion it is also expressed that for unveiling this deep meanings the using of the broad sense symbolism is appropriate Daha fazlası Daha az

Satış Çabalarının İşletme İçin Önemi

Gürbüz, Ahmet | Erdoğan, Evrim

Article | 2007 | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)6 ( 22 ) , pp.116 - 134

İşletme yöneticilerinin işletmenin satış gücü verimliliğini geliştirmek, bir taraftan satış masraflarını düşürürken diğer taraftan satış gelirlerini arttırmak, varlığını sürdürmek, topluma ve devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmek için satış çabalarına yeterli önemi vermeleri gerekmektedir. Satış işletmenin dış çevreye açılan en önemli fonksiyonudur. Satış için yapılacak her türlü çaba işletmeye amaçlarına ulaşmada önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada satış çabalarının hangi faaliyetlerden oluştuğu ve bu faaliyetlerin neler içerdiği açıklanmaktadır. Sonuç olarak bu faaliyetlerin işletmelere etkileri tartışılmaktadır . . .. Company managers have to give enough importance to selling efforts for developing their sales force productivity, decreasing their expenses, increasing their selling revenues, maintaining their existence and carrying out their obligation about society and government. Selling is the most important function of the company which open up the external word. In this study, it is being explained that which activities constitute selling efforts and what these activities consider. At the last, it is being discussed what are these activities’ effects to companies Daha fazlası Daha az

Hepimiz Amerika'da mı Yaşıyoruz?

Pehlivan, Hakan

Article | 2007 | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)6 ( 22 ) , pp.270 - 282

Bu makale ‘Biz Amerika’da yaşıyoruz’ müzik videosunu ve içinde geçen sahneleri ‘küreselleşme söylemiyle bağlantılı olarak analiz eder. Video ile ilgili olarak lise öğrencileri ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle görüşülmüş ve görüşleri toplanmıştır. Çalışmada popüler kültür ürünleri ve görünümleri kültürel açıdan tartışılır. Ayrıca küreselleşmenin tanımları ve ortaya koyduğu paradoksları irdeler. This article analyzes 'We are living in America' music video and related scenes as they occur in the discourse of globalization. High school students were interviewed with semi-structured interview method about the video and their v . . .iews were included in the paper. It argues that the cultural dimension of popular culture products and images. This paper suggests a number of definitions of ‘globalization’, and paradoxes these create Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms