Filtreler
KARMA ÇALIŞMA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Akın, Ahmet | Başören, Mehmet

Article | 2015 | İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi17 ( 3 ) , pp.158 - 164

Bu çalışmanın amacı, Karma Çalışma Ölçeğinin (Yperen, Rietzschel ve Jonge, 2014) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Çalışma 199 çalışan üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde üç boyutlu (zamandan bağımsız çalışma, mekândan bağımsız çalışma ve ev-iş yeri ayırımı) ve 10 maddeden oluşan modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 64.43, sd= 31, RMSEA= .078, CFI= .96, IFI= .96, GFI= .94, SRMR= .067). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları üç alt boyut için zamandan bağımsız çalışma alt ölçeği için .76, mekândan bağımsız çalışma alt ölçeği için .7 . . .3, ev-iş yeri ayırımı alt ölçeği için .75 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .42 ile .69 arasında değişmektedir. Bu sonuçlara göre Karma Çalışma Ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Jonge, 2014) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on 199 workers. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded 3 factors, as original form (x²= 64.43, df= 31, RMSEA= .078, CFI= .96, IFI= .96, GFI= .94, SRMR= .067). Cronbach alfa internal consistency reliability coefficients were for time-independent subscale .76, .73 for location-independent subscale, and .75 for workhome segmentation subscale. Corrected item-total correlations ranged .42 to .69. Thus Blended Working Scale can be used as a valid and reliable instrument in education Daha fazlası Daha az

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SEND İ KALI VE SEND İ KASIZ İ Ş Ç İ LER İ N ADALET(S İ Z L İ K) ALGILARI VE SEND İ KACILIK BA Ğ LAMINDA B İ R TARTI Ş MA

Kılıç, Sadık

Article | 2014 | İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi16 ( 4 ) , pp.71 - 84

Bu çalışmanın amacı, perakende sektöründe faaliyet gösteren sendikalı ve sendikasız iki işletmede çalışan toplam 226 işçinin adalet algısı düzeyini göstermek ve sendikalı-sendikasız olma durumuna göre adalet algısı düzeylerinin değişip değişmediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen adalet algısı ölçeğinin gayet güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu yapılan faktör analizi ve güvenirlik analizi sonrası ortaya çıkmıştır. Bulgular işçilerin yüksek bir adaletsizlik düzeyinde olduklarını ve bu düzeyin sendikalı ve sendikasız olma durumuna göre değişmediğini ortaya çıkarmıştır. Çalışmanın sonunda, yüksek adaletsizlik düz . . .eyinin sendikasız işçilerin örgütlenmesi için sendikalara bazı fırsatlar sunduğu iddia edilmekte fakat sendikalı olan işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili de sendikaların alması gereken ciddi önlemler olduğu vurgulanmaktadır This study has investigated that a level of (in)justice perception of 226 workers in unionized and non-unionized retail sector, and the study has determined whether a difference between two groups in the context of these perceptions. In accordance with this purpose we have developed a scale which has been measured injustice perception of workers. This scale has been found valid and reliable after it has been tested factor and reliability analysis. The results of this study have roughly been summarized as follows (1) workers have sensed a high level of injustice perception and (2) the level of this perception has not been included a difference between union and non-union workers. At the end of this study has been claimed that unions have such opportunities for unionise to non-union workers due to their high level of injustice perception, however, has also been emphasized that unions should take measures for union workers against their high level of injustice perception and poor wage Daha fazlası Daha az

Stratejik insan kaynakları yönetimine aşamalı bir bakış: Strateji, sürdürülebilir rekabetçi üstünlük ve kaynak tabanlı yaklaşımın kesişme

Açıkgöz, Banu

Article | 2012 | İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi14 ( 4 ) , pp.107 - 130

Temelde insan sermayesine yatırım yaparak bu değerli kaynağı stratejik bir silah gibi kullanıp rakiplerden farklılaşma amacını vurgulayan kaynak tabanlı yaklaşım 1980’lerden itibaren küresel rekabetin şiddetlenmesine bağlı olarak önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, popülaritesini hala korumakta olan söz konusu yaklaşım açısından rekabetçi üstünlüğü elde etmede ve sürdürmede bir araç olarak stratejik insan kaynakları yönetiminin rolü vurgulanmak istenmektedir. Çalışmanın bir diğer amacı da stratejik insan kaynakları yönetiminin işletmenin iç kaynaklarının en güçlüsü olan insanı kaldıraç olarak kullanarak stratejik rekabetçi üst . . .ünlük elde edilebileceğini öne süren kaynak tabanlı yaklaşım yazınının taranması yoluyla betimlenmesidir. The resource-based view, which mainly emphasizes to invest in human capital and differentiate from the rivals by using it as a strategic weapon, has begun receiving attention since the 1980’s due to fierce global competition. This study emphasizes the role of strategic human resource management as a means of achieving and sustaining competitive advantage in the context of resource-based view which is still in vogue. Another purpose of the study is to depict strategic human resource management by reviewing literature about the resource-based view which moots that through leveraging human -the strongest internal resource of the firm- the organizations can achieve strategic competitive advantage Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms