Filtreler
Filtreler
Bulunan: 56 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [9]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Yayın Yılı [15]
Konu Başlıkları [19]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [15]
Araştırmacılar
Intraoperative appearance of a homograft aortic valve 16 years after the implantation

Özdoğan, Mehmet Emin | Erer, Dilek | İriz, Erkan | Büyükateş, Mustafa | Oktar, Levent | Ünal, Yusuf | Abacı, Adnan

Other | 2007 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi7 ( 4 ) , pp.456 - 457

Cardioprotective effect of zileuton: a 5-lipoxygenase inhibitor against myocardial ischemia/reperfusion injury

Gonca, Ersöz | Barut, Figen | Erdem, Salih

Other | 2017 | Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi25 ( 2 ) , pp.273 - 281

Background: This study aims to evaluate the effects of zileuton on myocardial ischemia/reperfusion injury and ischemia-induced ventricular arrhythmias and to investigate the role of 5-lipoxygenase pathway in the pathogenesis of myocardial ischemia/reperfusion injury. Methods: In anesthetized rats, myocardial ischemia was induced by the ligation of the left main coronary artery for 30 min before 120-min reperfusion period. Zileuton was given both at the doses of 3 and 10 mg/kg 15 min before the ligation. During the experiment, electrocardiography, blood pressure, and heart rate were recorded. The duration of arrhythmia types were det . . .ermined during the ischemic period. To evaluate the ischemia/reperfusion injury in the myocardial tissue, histopathological examination was performed and the infarct size was determined by 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride staining. Results: Zileuton at a dose of 3 mg/kg significantly decreased the infarct size and the tissue injury score obtained using histopathological examinations (infarct size [% of the area at risk]: zileuton 3 mg/kg 36±7% versus control 66±6%, Daha fazlası Daha az

Romatoid Artriti Olan Hastada Masif Pulmoner Tromboemboli ve Başarılı Trombolitik Tedavisi

Kalaycı, Belma | Korkmaz, Ahmet | Kalaycı, Süleyman | Duman, İlker

Article | 2017 | MN Kardiyoloji24 ( 1 ) , pp.24 - 26

Pulmoner tromboemboli akut dönemde yüksek mortaliteye neden olan bir hastalıktır. Yüksek riskli pulmoner tromboemboli varlığında kontrendikasyon yoksa trombolitik tedavi hayat kurtarıcıdır. Fakat orta riskli pulmoner tromboemboli hastalarında antikoagülan tedavi-ye trombolitik ajan eklenmesi net değildir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda kanama risk profili düşük olan hastalarda antikoagü-lan tedaviye düşük doz trombolitik tedavinin güvenle eklenebileceği belirtilmektedir. Pulmoner tromboemboliye yatkınlık oluşturan bir çok klinik durum vardır. İmmobilizasyon, obezite, operasyon sonrası dönem, kanser varlığı, trombofili, oral kon . . .traseptif kullanımı gibi du-rumlar bunlardan bazılarıdır. Otoimmün hastalıkların bir kısmı venöz tromboembolizm riskini arttırabilir. Romatoid artritin de venöz tromboembolizm riskini arttırdığı bildirilmiştir. Biz romatoid artritli bir hastada gelişen masif pulmoner emboli vakasını sunduk. Pulmonary thromboembolism is a disorder that causes high mortality rate in the acute phase. Thrombolytic therapy is a life saving treat-ment in patients with high risk pulmonary thromboembolism without contraindications. However addition thrombolytic agent to anti-coagulant therapy in patients with moderate risk pulmonary embolism is not clear. In recent studies, addition thrombolytic agent to an-ticoagulant therapy in patients with moderate risk pulmonary thromboembolism had found safely in patients with low bleeding risk pro-file. There are many situations that predispose to pulmonary embolism. Immobilization, obesity, post-operative period, the presence of cancer, thrombophilia and use of oral contraceptive are some of them. Some autoimmune diseases may increase the risk of venous thromboembolism. Also rheumatoid arthritis have been reported to increase the risk of venous thromboembolism. We reported a case that massive pulmonary thromboembolism in a patient with rheumatoid arthritis Daha fazlası Daha az

Open tibial pilon fractures: treatment with ankle-spanning Ilizarov fixator

Şahin, Ercan | Kalem, Mahmut

Article | 2018 | The European Research Journal4 ( 3 ) , pp.162 - 167

Objectives. The aim of this retrospective study was to report the treatment results obtained with the ankle- spanning Ilizarov fixator technique in the treatment of complex OTA/AO type 43C3 open tibial pilon fractures. Methods. A total of 14 patients with open OTA/AO type 43C3 tibial pilon fractures were evaluated. The demographics and fracture characteristics, preoperative and postoperative radiological evaluations, duration of follow-up (months), time to union (months) and complications were recorded. After collection of operative data, patients were invited for functional and radiological outcome evaluation. American Orthopaedic . . .Foot and Ankle Society (AOFAS) scores and range of movement (ROM) of the ankle joint were investigated. Also radiologically the ankle osteoarthritis level according to the Bargon et al. criteria was noted. Results. The mean age of the patients was 48.7 years (range, 26-72 years). The mean follow-up period was 32 months (range, 25- 46 months). The clinical and radiological time to union was mean 6.5 months (range, 5-11 months). On the postoperative ankle CT images, the separation within the ankle was measured as < 2mm in all patients and in 3 patients, stepping was measured as > 2mm. Following removal of the external fixator, dorsiflexion was measured as mean 15.5° (range, 0°-23°) and plantar flexion as mean 26.14° (range, 13°-36°). The mean AOFAS was 80.35 (range, 56-92). Conclusion. Satisfactory results can be obtained with the Ilizarov external fixator passing the ankle in the permanent treatment of AO-43C3 type open tibial pilon fractures Daha fazlası Daha az

The Turkish registry of heart valve disease

Demirbağ, Recep | Sade, Leyla Elif | Aydın, Mustafa | Bozkurt, Abdi | Acartürk, Esmeray

Other | 2013 | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi41 ( 1 ) , pp.1 - 10

Amaç: Ülkemizde kalp kapak hastalıkları (KKH) sık görülmesine karşın, bu konuda herhangi bir epidemiyolojik veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki KKH’de klinik, laboratuvar bulguları ve önerilen tedavi yöntemlerinin araştırılması amaçlandı. Çalışma planı: Çalışma ileriye dönük olarak, 42 merkezde yapıldı. Haziran 2009-Haziran 2011 arasında bu merkezlere başvuran, daha önce KKH’ye yönelik girişimde bulunulmuş olgular, doğal kapak hastalığı ve/veya endokardit tanısı konulan hastalar çalışmaya alındı. Bulgular: Toplam 1300 hastaya ait veriler kaydedildi. Hastaların yaş ortalaması 57±18 yıl, kadın/erkek oranı 1.5 idi. KKH’nin . . . %84’i doğal kapak, %15’i önceden girişim yapılan ve %1’i de endokarditli olgulardan oluşmaktaydı. En sık görülen doğal KKH mitral yetersizliği (%43) olup bunu çoklu kapak hastalığı (%32) izlemekteydi. Tüm hastalarda romatizmal (%46), aort darlığında ise dejeneratif (%86) etyoloji öne çıkmaktaydı. Yaşla birlikte aort darlığı görülme sıklığının arttığı, mitral darlığının ise azaldığı saptandı. En sık görülen belirti nefes darlığı (%73) idi. Kapak hastalarında tedavi seçimi yapılırken en sık kullanılan yöntemin klinik ve ekokardiyografik değerlendirme (%54) olduğu görüldü. Mitral darlığında perkütan mitral balon valvüloplasti (%76), diğer kapak hastalıklarında ise mekanik protez kapak uygulaması (%74) yeğlenen tedavi yöntemiydi. Sonuç: Türkiye’de kapak hastalıklarının en sık nedeni romatizmal ateştir. Mitral yetersizliği ve çoklu kapak tutulumu en sık görülen kapak hastalıklarıdır. Perkütan balon valvüloplasti ve kapak değişimi en sık başvurulan tedavi yöntemleridir. Objectives: Valvular heart diseases (VHD) occur frequently n Turkey. However, epidemiological studies of VHD have not been completed until now. The aim of this study is to dentify the VHD type, clinical, laboratory characteristics, and treatment methods among VHD patients in Turkey. Study design: The study was conducted prospectively be- tween June 2009 and June 2011 at 42 centers, and included patients with native VHDs, infective endocarditis, and/or pre- vious valve interventions. Results: All medical data from 1300 patients were recorded. Mean age was 57±18 years and the female/male ratio was 1.5. VHD was native in 84% of patients, 15% had previous nterventions, and 1% had infective endocarditis. Among the native VHDs, mitral regurgitation was the most frequent lesion (43%), followed by multiple VHDs (32%). Degenerative etiolo- gy (86%) was more frequent in aortic VHD, and rheumatic ori- gin was the main cause in all VHDs. While the prevalence of aortic stenosis increased with age, mitral stenosis decreased with patient age. The most frequent symptom was shortness of breath (73%). Clinical and echocardiographic examinations (54%) were mostly used as diagnostic techniques for deter- mining treatment course. Percutaneous mitral balloon valvu- oplasty (PMBV) was performed in 76% of the patients with mitral stenosis and mechanical prosthetic valve replacement was performed in 74% of the patients with other lesions. Conclusion: This study showed that the main cause of VHD s rheumatic fever. Mitral regurgitation and multiple valvular esions are the most frequent VHDs in Turkey. PMBV and mechanical prosthetic valve replacement are the preferred treatment methods for VHD Daha fazlası Daha az

Effects of acute carbon monoxide poisoning on the P-wave and QT interval dispersions

Hancı, Volkan | Ayoğlu, Hilal | Yurtlu, Serhan | Yıldırım, Nesligül | Okyay, Dilek | Erdoğan, Gülay | Abduşoğlu, Mustafa

Other | 2011 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi11 ( 1 ) , pp.48 - 52

Amaç: Çalışmamızın amacı, akut karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi olan hastalarda atriyal ileti ve ventriküler repolarizasyon homojenlik bozukluklarını P dalga dispersiyonu (PDD), ve QT dispersiyonu (QTd) aracılığı ile araştırılmasıdır. Yöntemler: Retrospektif ve vaka-kontrollü olarak planlanan çalışmamıza, 30 akut CO zehirlenmesi olgusu ile (Grup ACOP), 30 sağlıklı olgu (Grup C) dâhil edildi. Grup ACOP'da acil servise başvuru anında çekilmiş standart 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) kayıtları değerlendirildi. EKG kayıtlarından PDD, QT aralığı, QTd süreleri belirlendi. Düzeltilmiş QT aralığı (QTc) ve QTc dispersiyonu (QTcd) s . . .üreleri Bazett formülü kullanılarak belirlendi. Grup ACOP'da ve Grup C'de EKG kaydı ile eş zamanlı olarak alınmış kan örneklerinden serum elektrolit değeri ile Grup ACOP'da COHb değerleri belirlendi. İstatistik analiz için bağımsız örneklerde t ve Ki-kare testleri kullanıldı. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet dağılımları, antropometrik ölçümleri, serum elektrolit düzeyleri PR ve QT süreleri açısından anlamlı farklılık yoktu. Grup ACOP’da PDD (56.33±17.11 msn’ye karşın 28.33±11.16 msn, Daha fazlası Daha az

Amputation for upper extremity ischemia following shoulder dislocation: case report and a review of literature

Songur, Murat | Sahin, Ercan | Kalem, Mahmut | Zehir, Sinan

Article | 2015 | The European Research Journal1 ( 2 ) , pp.66 - 70

Injury of the axillary artery following glenohumeral dislocation is a very rare situation. The mechanisms for arterial injuries are lacerations, rupture, avulsion of main branches or intimal tears and pseudo aneurysm formations. In this report we present an upper extremity ischemia following shoulder dislocation resulting with loss of extremity. Our aim was to highlight the importance of the third part of axillary artery and consequences of underestimation of vascular pathologies following shoulder injuries. Injury of the axillary artery following glenohumeral dislocation is a very rare situation. The mechanisms for arterial injurie . . .s are lacerations, rupture, avulsion of main branches or intimal tears and pseudo aneurysm formations. In this report we present an upper extremity ischemia following shoulder dislocation resulting with loss of extremity. Our aim was to highlight the importance of the third part of axillary artery and consequences of underestimation of vascular pathologies following shoulder injuries Daha fazlası Daha az

Kalp yetersizliğinde beta-bloker tedavisinin transmitral ve pulmoner ven akımları ile spontan eko-kontrast düzeyi üzerine etkisi

Doğan, Sait Mesut | Aydın, Mustafa | Gürsürer, Metin | Dursun, Aydın | Çam, Fatih | Onuk, Tolga | Madak, Hediye

Article | 2005 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi5 ( 3 ) , pp.178 - 181

Amaç: Bu çalışmada sinüs ritmindeki kalp yetersizliği olan hastalarda metoprolol tedavisinin transmitral ve pulmoner ven akımları ile spontan eko-kontrast oluşumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntemler: Çalışmaya kalp yetersizliği bulunan 24 hasta (yaş ortalaması 55±8 yıl) dahil edildi. Hastalara 1 ay süre ile metoprolol süksinat, kontrollü salınım tableti, 12.5 mg’dan başlanarak hedef doz 50 mg olacak şekilde titre edilerek uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası transtorasik ekokardiyografi uygulandı. Transmitral ve pulmoner venöz akımları ile spontan eko kontrast düzeyi değerlendirildi. Bulgular: Kalp hızı anlamlı o . . .randa azalma gösterdi. Ejeksiyon fraksiyonunda istatistiksel anlamlı değişiklik izlenmedi. Tedavi sonrası öncesi ile karşılaştırıldığında izovolümik gevşeme zamanında belirgin azalma saptandı, (108±27ms’ye karşı 98±22 ms, Daha fazlası Daha az

Biventricular noncompaction cardiomyopathy with severe systolic and diastolic dysfunction in a systemic sclerosis patient

Kalaycı, Belma | Kalaycı, Süleyman | Karabağ, Turgut | Aydın, Mustafa

Article | 2015 | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi43 ( 8 ) , pp.720 - 723

Nonkompaksiyon kardiyomiyopati ventrikülde art- mış derin trabekülasyonlarla karakterize nadir görülen do- ğumsal bir kardiyomiyopatidir. Sol ventrikülün apeksi en sık etkilenen segmenttir ancak sol ventrikül bazal segmenti, biventriküler tutulum ve sağ ventrikülün baskın olarak tu- tulduğu olgularda tanımlanmıştır. Sistemik sklerozda bazı nöromüsküler anomaliler ve miyopatiler tanımlanmıştır. Ancak kronik enflamatuvar hastalıklarla nonkompaksiyon kardiyomyopati birlikteliği net değildir. Biz bu yazıda 40 yaşında diffüz kutanöz sistemik sklerozu olan bir kadında ciddi sistolik ve diyastolik fonksiyon bozukluğuna neden olan biventrik . . .üler nonkompaksiyon kardiyomiyopatili olgu- yu sunduk. Non-compaction cardiomyopathy (NCM) is a rare congenital cardiomyopathy characterized by deep increased trabeculation in one or more segments of the ventricle. The apical segment of the left ventricle is most commonly affected, but left ventricular basal segment, bi- ventricular involvement or right ventricle predominance have also been described. While some neuromuscular anomalies and myopathies had been described in systemic sclerosis patients, coexistence of chronic inflammatory dis- orders and NCM is unclear. This paper presents a case of biventricular NCM with severe systolic and diastolic dys- function in a 40-year-old female diffuse cutaneous systemic sclerosis patient Daha fazlası Daha az

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde açık kalp cerrahisi: İlk 170 olgunun değerlendirilmesi

Büyükateş, Mustafa | Turan, S.Akın | Kandemir, Özer | Tokmakoğlu, Hilmi

Article | 2007 | Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi15 ( 1 ) , pp.51 - 54

Amaç: Kliniğimizde yapılan ilk açık kalp ameliyatlarının sonuçları değerlendirildi. Çalışma planı: Mayıs 2002 ile Aralık 2005 tarihleri arasında toplam 170 hastaya (114 erkek, 56 kadın; ort. yaş 55±13) açık kalp ameliyatı yapıldı. Yüz elli olgu koroner arter hastalığı, beş olgu mitral kapak hastalığı, üç olgu aort kapak hastalığı, üç olgu aort diseksiyonu, dokuz olgu atriyal septal defekt nedeniyle ameliyat edildi. Greft olarak 136 hastada (%90.7) sol internal mammaryan arter kullanıldı. Bulgular: Hastane mortalitesi dört hastada (%2.4) görüldü. Ameliyat sonrasında altı hastada (%3.5) yara yeri enfeksiyonu, dokuz hastada (%5.3) düşü . . .k kardiyak debi, iki hastada (%1.2) koroner arter bypass greftleme sonrası miyokard infarktüsü, 28 hastada (%16.5) atriyal fibrilasyon gelişti. Dokuz hastaya intraaortik balon pompası takıldı. On altı hastada kanama, bir hastada sternal ayrılma nedeniyle revizyon (%10) gerekti. Hastaların yoğun bakımda kalış süresi ortalama 2.1±0.7 gün, hastanede kalış süresi 6.5±2.1 gün idi. Sonuç: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yeni kurulan bir merkezdir. Merkezimizde, kuruluşundan kısa bir süre sonra yapılmaya başlanan açık kalp ameliyatları halen başarılı bir şekilde devam etmektedir. Background: We evaluated the results of the first open heart surgery operations performed at our center. Methods: A total of 170 patients (114 men, 56 women; mean age 55±13 years) underwent open heart surgery at our center between May 2002 and December 2005 for the following etiologies: coronary artery disease (n=150), mitral valve disease (n=5), aortic valve disease (n=3), aortic dissection (n=3), and atrial septal defect (n=9). The left internal mammary artery was used for in situ grafting in 136 patients (90.7%). Results: In-hospital mortality occurred in four patients (2.4%). Postoperative complications included wound infections in six patients (3.5%), low cardiac output in nine patients (5.3%), myocardial infarction following coronary artery bypass grafting in two patients (1.2%), and atrial fibrillation in 28 patients (16.5%). Intra-aortic balloon counterpulsation was performed in nine patients. Reoperation was required in 17 patients (10%) for hemorrhage (n=16) and sternal dehiscence (n=1). The mean intensive care unit stay was 2.1±0.7 days, and the mean hospital stay was 6.5±2.1 days. Conclusion: Zonguldak Karaelmas University Practice and Research Hospital is a recently established center in the Northwestern Black Sea region. Open heart surgery was launched shortly after its establishment and has been performed successfully since then Daha fazlası Daha az

Comparison between clinical outcomes of two different designs of toric multifocal intraocular lenses

Ayar, Orhan | Özmen, Mehmet Cüneyt | Yazgan, Serpil | Koban, Yaran

Article | 2018 | Medicine Science7 ( 1 ) , pp.139 - 144

To compare the clinical outcomes of plate haptic and open-loop haptic toric multifocal intraocular lenses (IOLs). In this retrospective, comparative clinical trial, two different designs of multifocal toric IOL were implanted in 49 eyes of 38 cases with corneal astigmatism ? 0.75 Diopter (D). The cases that underwent AcrySof IQ restore multifocal toric IOL (Alcon, open-loop-haptic) implantation were assigned to Group1 (n=19) and the cases that underwent Acriva Reviol multifocal toric IOL (VSY, plate-haptic) implantation were assigned to Group 2 (n=30). After surgery, the groups were compared in terms of degree of IOL rotation, resid . . .ual spherical refraction and astigmatism and uncorrected near and distance visual acuity. With regard to the results of postoperative 1st month, 3rd month, 6th month and 1st year, no difference was determined in terms of uncorrected distance visual acuity, spherical equivalent (SE), degree of astigmatism (CYL), degree of rotation, and uncorrected near visual acuity (p>0.05). Significant increase was determined in all postoperative follow-up periods in terms of the distance and near visual acuity as compared to preoperative values (p0.05). Clinical outcomes of plate haptic Acriva Reviol multifocal toric IOL and open-loop haptic Acrysof IQ multifocal toric IOL are similar. Both types of IOL effectively reduce astigmatism and provide satisfactory uncorrected distance and near visual acuities Daha fazlası Daha az

An unusual defect and a rare combination: Gerbode defect and subaortic membrane

Akpınar, İbrahim | Karabağ, Turgut | Sayın, Muhammet Raşit | Kalkan, Mehmet Emin

Other | 2013 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi13 ( 2 ) , pp.0 - 0


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.