Filtreler
Filtreler
Bulunan: 188 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [12]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Yayın Yılı [18]
Konu Başlıkları [19]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması

Yanpar, Tuğba | Hazer, Baki | Arslan, Ali

Article | 2006 | İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi7 ( 11 ) , pp.113 - 122

Bu çalışmanın amacı, oluşturmacı yaklaşıma dayalı grup aktivitelerinin etkilerini göstermektir. Bu araştırma 2001- 2002 öğretim yılı, güz döneminde Kdz. Ereğli Anadolu Lisesinde okuyan 58 öğrenci üzerinde yapılan deneysel çalışmadır. Deney grubunda oluşturmacılık temelli grup aktiviteleri, kontrol grubunda geleneksel yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, bilişsel becerilerini ölçebilmek için ön ve son testler, duyuşsal algılamalarını belirlemek için açık uçlu sorular sorulmuştur. Bu çalışma grup çalışmalarının kullanıldığı sınıftaki öğrenci başarısının, geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı gruptaki öğrenci başarısı . . .ndan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin oluşturmacılık temelli grup aktivitelerini algılamalarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. The purpose of this research was to demonstrate the effectiveness of group activities based on constructivism in chemistry course for High School. The study was carried on with 58 high school students at the beginning of the spring semester of 2001-2002. Group activities based on constructivism were performed with the experimental group while the traditional teaching style (teacher active) was performed with the control group. An achievement test and an open-ended questionnaire were used to gather the data. This study indicated that the success of the students in the experimental group in which constructivist learning approach was employed was higher than those in the control group. Therefore, it was found that the students in the experimental group perceived the group activities, based on constructivism, positively Daha fazlası Daha az

Türkiye’de uluslararası öğrenciler

Özer, Mahmut

Article | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 1 ) , pp.10 - 13

Son yıllarda dünya genelinde sayıları üç milyonun üzerinde olan uluslararası öğrencileri kendi ülkelerinin yükseköğretim kurumlarına alabilmek için ülkeler kıyasıya rekabet etmektedirler. Uluslararası öğrenciler, artık yükseköğretim sistemleri ve kurumlarının uluslararasılaşma boyutlarının en önemli göstergelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yükseköğretim sistemimiz ve kurumlarımızın bu göstergesinin ne durumda olduğunun tespiti, oldukça büyük bir genişleme yaşayan yükseköğretim sistemimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin durumu ele alınmaktadır There are over thre . . .e million international students worldwide, and in recent years higher education institutions compete with each other in order to receive these students to their institutions. International students are now one of the most important indicator of the internationalization of the higher education systems and institutions. In this context, the detection of the status of this indicator in our higher education system and institutions is of great importance as our higher education system shows a large expansion. This study, discusses the status of international students in our countr Daha fazlası Daha az

Türkiye'de Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın son on beş yılı

Özer, Mahmut

Article | 2017 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi7 ( 2 ) , pp.177 - 184

Yükseköğretimde uluslararasılaşma dünyada tüm ülkelerin yükseköğretim sistemlerini güçlendiren bir boyut olarak göz önüne aldıkları ve politika geliştirdikleri en önemli alanlardan birisini oluşturmaktadır. Ülkeler, özellikle uluslararası öğrenci sayılarını artırmak için birbirleri ile kıyasıya rekabet etmektedirler. Ülkelerin sağlamış oldukları imkanların ötesinde, yabancılara karşı politika değişiklikleri ülkelerin yükseköğretimde uluslararasılaşma gelişimini doğrudan etkileyebilmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yaşanan son gelişmeler, uluslararası öğrenci akışında önemli kırılmalara yol açabilme pota . . .nsiyeline sahiptir. Avrupa'nın en büyük yükseköğretim sistemine sahip olan Türkiye, özellikle son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında kararlı bir artış eğilimini korumaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada, Türkiye'de yükseköğretimde uluslararasılaşmanın son 15 yılı ele alınmakta, güçlü ve zayıf yönleri verilere dayalı olarak analiz edilmekte, dünyada uluslararasılaşmada eğilimler ve son gelişmeler ışığında Türkiye için fırsatlar değerlendirilmekte ve öneriler sunulmaktadır. Internationalization of higher education constitutes one of the most important fields on which all the countries around the world develop their policies by considering it as a dimension strengthening their higher education systems. Countries compete each other to increase the number of foreign students they have. Beyond the opportunities offered by countries, changes in the policies towards foreigners can directly affect the development of internalization of higher education. Recent developments in the United States of America and in England may particularly cause breaking points in the flow of foreign students. Having the biggest higher education system in Europe, Turkey shows tendency to have a stable increase in the number of foreign students in recent years. In this regard, this study deals with the last 15 years of internalization of higher education in Turkey, analyses the strengths and weaknesses based on the data, evaluates the possible opportunities for Turkey in the light of recent developments and tendencies in internalization worldwide and offers suggestions Daha fazlası Daha az

Üniversitelerimizde fen bilimleri bölümlerinin yeni görüntüsü

Hazer, Baki

Letter | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 3 ) , pp.205 - 206

Fen Edebiyat fakültelerinin fen bölümlerinin büyük çoğunluğu lisans öğrencisi bulamamaktan dolayı bu sene kapanma durumuna geldi. Çok sayıda fen bölümünün kapanması halinde buralardaki kadrolu yetişmiş öğretim üyelerinin 4-5 yıl içinde ders yüklerinde büyük bir azalma olacaktır. Diğer bölümlere verilen servis dersleri ve lisansüstü programların devam etmesi bu ders eksikliği zafiyetini kısmen giderecektir. Lisans öğrencilerini özendirecek yeni açılımlarla kapanma durumunda olan bölümlere yeni bir görüntü kazandırma görüşleri tartışılmaktadır. Science Departments of Faculty of Art and Sciences are closing this year in many Turkish Un . . .iversities because of shortage of registered students. Tutorial task of stuff s working for these departments will decrease in 4-5 years. Th e teachers in these Universities will be busy with lectures to other departments. Th e service lectures of the teachers and the graduate students can make the teachers busy for a while. New future solutions for encouragement of the undergraduate students are being discussed Daha fazlası Daha az

Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar

Günay, Durmuş | Özer, Mahmut

Article | 2016 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi6 ( 1 ) , pp.1 - 12

Ülkemizde yükseköğretim sistemi son yıllarda önemli bir genişlemeye tanık olmaktadır. Hem yükseköğretim kurumlarının sayısında, hem de yükseköğretim öğrenci ve öğretim elemanı sayılarında büyük artışlar gerçekleşmiştir. Bu genişleme, mesleki eğitimde de kendisini hissettirmektedir. Diğer alanlarda olduğu gibi mesleki eğitimdeki büyümenin de kalite odaklı, eğitim-istihdam ilişkisine dayalı ve sürdürülebilir olması hem kaynakların verimli kullanılması hem de mezunlardan yararlanabilme imkânlarının artması bağlamında büyük önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizin ekonomik rekabet gücünün artırılmasında mesleki eğitimin ayrı bir önemi b . . .ulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, meslek yüksekokullarının öncelikle mevcut durumu ayrıntılı olarak ele alınmış, son yıllarda meslek yüksekokullarında eğitim kalitesini artırmaya yönelik atılmış adımlara değinilmiştir. Daha sonra meslek yüksekokullarının halen yaşadığı zorluklara değinilmiş ve bu zorlukları aşmaya dayanak teşkil edebilecek bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Higher education system in Turkey is witnessing a significant expansion in recent years. Both the number of higher education institutions and the number of higher education students as well as of academic staff have been dramatically increased. This expansion is also making itself visible in vocational education. Similar to other areas, expansion in vocational education - that is oriented toward the quality, based on the links on education-employment, and sustainable - is of great importance for both efficient use of resources as well as the increasing opportunities of taking advantage of graduates. In particular, there is a distinct importance of vocational training in improving the economic competitiveness of Turkey. Therefore, this study discusses the current situation of post-secondary vocational colleges (MYOs) in detail. It also focuses on the steps taken to improve the quality of education in vocational colleges in recent years. Next, it addresses the current challenges of the vocational colleges and provides some suggestions to overcome these challenges Daha fazlası Daha az

Ders Çalışmaya İlişkin Öğrenci Görüşleri (İlköğretim 5. Sınıf Örneği)

Demiroğlu, Aysel Memiş

Article | 2007 | Milli Eğitim0 ( 173 ) , pp.114 - 126

Kimya Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları İle İlgili Tamamlanmış Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2005-2015)

Yavuz, Soner

Article | 2017 | Kastamonu Eğitim Dergisi25 ( 3 ) , pp.957 - 974

Ülkemizde 1998 yılından itibaren, kimya eğitimi alanında kavram yanılgıları konusunda, çok sayıda araştırma yapılmış ve günümüze kadar da devam ettirilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmaların çokluğu, konu hakkında genel çerçevenin belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Çalışmada, Türkiye'de 2005 ve 2015 yılları arasında kimya eğitimi alanındaki kavram yanılgıları ile ilgili tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir içerik analizi yapılmıştır. Yüksek lisans tezlerinde daha çok kavram testlerinin, tutum ölçeğinin ve başarı testlerinin kullanılmasının daha çok nicel araştırmaları içermesinden, doktora düzeyinde ise e . . .n fazla mülakat ile veri toplanmasının daha çok tümleşik araştırma türünde çalışılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir Lots of studies have been conducted about misconceptions in chemistry since 1998 and it is still a research area in chemistry education. Because of the wide usage of the misconceptions in chemistry education, it is essential to draw a framework about the misconceptions in chemistry education. Content analysis is conducted to analyze master thesis and doctoral thesis in subject of misconceptions in chemistry education, which are published between 2005 and 2015 in Turkey. Result of the study indicates that quantitative methods are preferred in master thesis, on the other hand mixed type methods are preferred in doctoral thesi Daha fazlası Daha az

Semiotics in the Future of Art Education

Batu, Bengü

Article | 2015 | Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi48 ( 2 ) , pp.123 - 139

1960'lardan itibaren görsel kültürün bir parçası olan sanat, görsel kültürle dilsel ve göstergesel bir alışveriş içine girmiştir. Yapıtlarda anlam ve metinsel içerik ön plana çıkmaya başlamıştır. Sanatçılar, kavram ve çözümlemeler öneren, imge ve dil arasındaki ilişkileri irdeleyen, seyirciyi anlam çözümlemesi sürecine davet eden yaklaşımları tercih etmektedir. Bu durum sanat eğitimi sürecinde sanat yapıtlarını anlamlandırmayı, okumayı zorlaştırmaktadır. Anlamla, anlamın üretilmesi ve eklemleniş biçimiyle ilgilenen bir yöntem olan göstergebilimin sanat eğitiminde sanat yapıtı okuma ve öğretme süreçlerinde önemli bir rol oynayabilece . . .ği düşünülmektedir. Araştırmada C.S. Peirce'ın gösterge tanımlaması ve yaklaşımı temel alınarak göstergebilimin eğitimde öğrenme süreciyle ilişkisi incelenmiş ve göstergebilimin sanat eğitimindeki yeri ve katkılarının neler olabileceği araştırılmıştır. Having been a part of visual culture from the 1960s on, art entered a lingual and semiotic interchange with visual culture. Meaning and textual content started to come to the forefront in works. This situation makes it hard to make sense of and read Works of art in the art education process. Semiotics, a method concerned with meaning and manner of production and articulation of meaning, is thought to be likely to play a prominent role in processes of reading and teaching works of art in art education. In the study, the sign definition and approach of C.S Peirce is taken as basis, the relationship of semiotics with the process of learning in education is examined, and the likely place and contributions of semiotics in art education are studied Daha fazlası Daha az

İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü

Arslan, Ali

Article | 2012 | Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12 ( 3 ) , pp.1907 - 1920

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inançlarını yordama gücünü belirlemektir. Bu çalışma, bir korelasyon çalışması olup 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde 1049 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın verileri “Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarını Belirleme Ölçeği” ve “Öğrenme ve Performansla İlgili Öz Yeterlik İnancı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalamaya, standart sapmaya, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve basamaklı (stepwise) regresyon analizine başvurulmuştur. Öğrenciler en çok sözel iknan . . .ın ve performans başarılarının öz yeterlik inançlarını geliştirdiğini; psikolojik durum ve dolaylı yaşantıların daha az geliştirdiği ifade etmişlerdir. Öğrencilerin öz yeterlik inançları ile en güçlü korelasyonu gösteren ve öz yeterlik inancını en fazla yordayan faktör performans başarıları faktörüdür. Performans başarılarının yanında dolaylı yaşantılar ve sözel ikna faktörleri öğrencilerin öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inançlarının yordayıcısı olmuştur. The purpose of this study is to reveal the extent to which the sources of 6th- 8th grade students’ self-efficacy beliefs predict their self-efficacy beliefs for learning and performance. The study is correlational and was conducted on a total of 1049 students during the fall term of the educational year 2010-2011. The data of the study were collected through “The Scale of Determining the Sources of Self-Efficacy” and “The Scale of Self-Efficacy for Learning and Performance”. The data were analyzed on the basis of the arithmetic mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and stepwise regression. The students stated that their self-efficacy beliefs were developed mostly by verbal persuasion and performance accomplishments. They also noted that psychological states and vicarious experiences develop their self-efficacy beliefs at a lower level. It is the factor “performance accomplishments” that is correlated with the students’ self-efficacy beliefs and predicts them in the strongest way. Apart from performance accomplishments, the factors “vicarious experiences” and “verbal persuasion” predict the students’ self-efficacy beliefs for learning and performance Daha fazlası Daha az

Investigation of relationship between sources of selfefficacy beliefs of secondary school students and some variables

Arslan, Ali

Article | 2013 | Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri13 ( 4 ) , pp.1983 - 1993

The purpose of this study was to investigate the relationship between students’ opinions about the sources of self-efficacy belief and their gender, academic achievement, the grade level, Socio-Economic Status (SES), and learning style. The study was conducted on 984 secondary school students in the fall semester of the 2011-2012 academic year. The data were collected by the scale of determining sources of self-efficacy belief, the scale of learning styles, the scale of self-efficacy belief related learning and performance which is subscale of MSLQ and personel information form. The results of the study indicated that there were sig . . .nificant relationships between students’ opinions about sources of self-efficacy related learning and performance and their gender, academic achievement, SES, the grade level, and learning style. The purpose of this study was to investigate the relationship between students’ opinions about the sources of self-efficacy belief and their gender, academic achievement, the grade level, Socio-Economic Status (SES), and learning style. The study was conducted on 984 secondary school students in the fall semester of the 2011-2012 academic year. The data were collected by the scale of determining sources of self-efficacy belief, the scale of learning styles, the scale of self-efficacy belief related learning and performance which is subscale of MSLQ and personel information form. The results of the study indicated that there were significant relationships between students’ opinions about sources of self-efficacy related learning and performance and their gender, academic achievement, SES, the grade level, and learning style Daha fazlası Daha az

Ortaöğretim Öğrencilerinin ve Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Kavramları ile İlgili Başarılarının İncelenmesi

Bulut, Safure | Şahin, Baki

Article | 2003 | Eğitim ve Bilim28 ( 130 ) , pp.3 - 7

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin ve matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramları ile ilgili başarıları incelenmiştir. 9. sınıf, 11. sınıf ve Üniversite Matematik Eğitimi Programı 4. sınıf öğrencilerinin olasılık başarı ortalamaları arasında 0.05 manidarlık düzeyinde bir farkın olup olmadığı tek yönlü varyans analiz yapılarak test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, bu üç grubun testten elde ettikleri puanlarının ortalamaları arasında manidar bir farkın olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheffe' testi uygulanmıştır. Sadece 11. sınıf öğrencileri ile matematik öğretmen . . .adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak manidar bir fark bulunmamıştır. Aynca, her üç grubun ortalamaları düşüktür. Buna ek olarak, olasılık başarı testindeki soruların analiz edilmesi sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin ve matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramlarının büyük bir çoğunluğuna sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. In the present study secondary school Students' and prospective mathematics teachers' achievements in probability concepts were investigated. One-way analysis of variance was used to test whether there were significant mean differences among 9th grade, 11th grade and 4th year University Mathematics Education Program Students with respect to probability achievement at the 0.05 level. After the analyses, it was found that there were significant mean differences among three groups' test scores. The Scheff'e test was used to find out vvhich group's mean scores caused the difference. However, statistically significant mean differences were not found between probability achievement mean scores of 11th grade students and prospective mathematics teachers. The means of three groups were low. Also, after the analyses of the questions in the test, it was revealed that most of the students and prospective mathematics teachers do not have probability concepts Daha fazlası Daha az

Türkiye’de 1933-1950 Yılları Arasında Yükseköğretime Yabancı Bilim Adamlarının Katkıları

Namal, Yücel

Article | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 1 ) , pp.14 - 19

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yükseköğretimde modernleşme, 1933'te yapılan üniversite reformu sayesinde Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi'nin açılmasıyla başlamıştır. Üniversite reformunun ardından, İstanbul Üniversitesi'nde Nazi Almanya'sından kaçıp Türkiye'ye gelen yabancı bilim adamlarının çeşitli fakültelerde ders vermeleri sağlanmıştır. Yükseköğretimi gerek eğitim gerekse teşkilat yönünden yenileyen bu yabancı bilim adamlarının çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda eğitim ve öğretimde modern teknikler kullanılmaya başlanmış, üniversite ders kitapları ve kütüphanedeki kitap ve süreli yayın miktarı arttırılm . . .ıştır. Ayrıca tercüme ve telif yeni eserler de, bu yabancı bilim adamları tarafından yükseköğretime kazandırılmıştır The modernization in the higher education during the republic period in Turkey has begun with establishing the Istanbul University upon closing down the Darülfünun (Ottoman University) through university reform in 1933. Thus, following the university reform, it has been provided for many foreign scientist and academic members, who had escaped from Nazi Germany and had come to Turkey, to give lectures in İstanbul University. The studies of those foreign scientists have renewed the higher education both regarding the education and organization. As a result of the modern techniques in the education and training, has been started to be used and the number of books, in the University and in the libraries, have increased. In addition, the translated and copyrighted works have also been brought by those foreign scientists to the higher educatio Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.