Filtreler
Filtreler
Bulunan: 85 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
Optimisation of bacillus amyloliquefaciens FE-K1 extracellular peptidase production by response surface methodology

Erem, Fundagül | İnan, Mehmet | Certel, Muharrem

Article | 2018 |

In this study, it was aimed to optimise the extracellular peptidase production of Bacillus amyloliquefaciens FE-K1, previously isolated from ropy wholemeal bread, by using response surface methodology (RSM) based on central composite design (CCD). The temperature (20-45°C), initial pH of the enzyme production medium (pH 5-9) and inoculation level (1-5%, v/v) were used as the factors for RSM, and the fermentation time was determined for each trial separately. Results showed that the optimum peptidase production occurred at 33.4°C, pH 6.62 and 2.3% inoculation. It was determined that the fermentation time was only 7h, the crude enzyme . . . had a peptidase activity of 49.17U/mL and a specific activity of 504.77U/mg under the optimised conditions Daha fazlası Daha az

Sünmüş ekmekten izole edilen Bacillus suşlarının peptidaz üretme potansiyellerinin belirlenmesi ve peptidaz üretimi için bazı kültür şartlarının optimizasyonu

Erem, Fundagül | Certel, Muharrem

Article | 2018 |

Bu çalışmada daha önceki bir çalışmada sünmüş ekmeklerden izole edilen 14 adet Bacillus suşunun, 30 °C, 37 °C, 50 °C ve 55 °C’de peptidaz üretme potansiyellerinin belirlenmesinin ardından, peptidaz aktivitesi en yüksek olan iki suş için en uygun enzim üretim besiyeri bileşimi ve koşullarının bir kerede bir faktör yaklaşımı ile optimizasyonu yapılmıştır. Bu amaçla en iyi aktivite değerini sağlayan karbon ve azot kaynağı ile karbon/azot oranı, çalkalama hızı ve ön kültür besiyeri seçimi maliyet unsuru da göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. En iyi karbon ve azot kaynağının sırasıyla glukoz ve maya ekstraktı olduğu saptanmıştır . . .. Ayrıca karbon/azot oranının 1:5, çalkalama hızının 250 rpm olması durumunda ve ön kültür hazırlanması için enzim üretim ortamı ile aynı besiyeri kullanıldığında daha yüksek peptidaz aktivitesi değeri elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

Muhtasar Metinlerin Hanefî Literatürü İçindeki Yeri

Orazov, Orazsahet

Article | 2018 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ5 ( 1 ) , pp.107 - 122

İslâm literatür alanında fıkıh adına yapılan çalışmalar, özellikle Hanefî mezhebi bağlamında hiç de küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Çalışma konusu olan muhtasar eserler mezhep içi fıkhî literatürün önemli kısmını oluşturmaktadır. Hanefî külliyatı içerisinde hicri IV. asrın ilk yarısında telif edilmeye başlayan ilk muhtasar eserleri, mezhepte itibarlı metinler anlamına gelen muteber metinler takip ederken, benzeri çalışmalar günümüzde ilmihal eserler olarak istifadeye sunulmaktadır. İslâmî vecibeleri özlü bir şekilde ele alarak öğreten söz konusu muhtasar eserler, âlimlerin bırakmış olduğu paha biçilmez ilmî bir mirastır. Hanefî ulem . . .asının –özellikle Muteahhirîn fakîhlerinin- yoğun olarak mesaisini harcadığı sözü edilen telifler, muhtelif türde çalışmalara konu olmuş, mezhebin en muteber kitapları arasında yer almıştır. Bu metinler, asırlarca medreselerde okutulmuş, kadılar tarafından el kitabı olarak kullanılmış, Müslüman çoğunluğun günlük dini vecibelerini kolayca ifa edebilmeleri ve karşılaşılan fıkhi problemleri vuzuha kavuşturmaları için birinci elden kaynaklık etmiştir. Bu cümleden olarak çalışmada, Hanefî mezhebi literatürü içerisinde belli başlı ilk dönem ve son dönem muhtasar eserlerin müelliflerinin kısa biyografi bilgileri yanında, bu eserlerin ayrı bir sınıfa tabi tutulmaları, önemi ve bazı özellikleri hakkında bilgi verilecektir. The work done in the Islamic literature on behalf of fiqh is not large enough to be underestimated, especially in the Hanafi sect. The works of great importance constitute an important part of the in-sectarian jurisprudential literature. In the Hanafite collection, While the first great works that started to be copyrighted in the first half of the century follow prestigious texts which mean denominational texts, similar works are now being offered as ilmihal artifacts. The so-called fascinating works, which teach the Islamic traditions in a concise way, are an invaluable scientific heritage that scholars have left behind. These studies have been the object of different types of investigations and took place among the most presitigous works of the section. These texts have been used in the madrasah for centuries, used as handbooks by the ladies, and able to easily perform the daily religious practices of the majority of Muslims, and to help them solve the problems of jurisprudence. In this study, some information will be given about the Hanefi abreviations and the Hanafi scholars, as well as the brief biography of the authors of the first period and the last period Daha fazlası Daha az

KIR KÖKENLİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ANALİZİ

Parsova, Gizem | Eroğlu, Dilek

Article | 2018 | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi0 ( 31 ) , pp.153 - 166

Zonguldak ilinde kırsal kökenli kadın girişimciliğini toplumsal cinsiyet ve ekonomik şiddet düzleminde incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu nitel araştırmanın verileri, Zonguldak ili merkezi ve merkez ilçelerinde (Kilimli, Karaman ve Kozlu) faaliyet göstermekte olan kırsal kökenli ve evli 11 kadın girişimci ile yapılan derinlemesine görüşmelerle toplanmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler, kodlama sürecinden sonra analiz edildiğinde; araştırmaya katılan kadın girişimcilerin, kadına toplumsal olarak verilen cinsiyet özelliklerinden olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır. Araştırmanın, ekonomik şiddete dair bulguları analiz edild . . .iğinde; kadın girişimcilerin büyük bir bölümünün, ekonomik şiddet konusunda bilgi sahibi olduğu ve kadına yönelik ekonomik şiddeti ekonomik kontrol davranışları olarak tanımladığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, araştırmaya katılan birbirlerinden farklı demografik, sosyokültürel ve sosyoekonomik özelliklere sahip tüm kadın girişimcilerin, eşlerinden, ekonomik şiddet davranışlarına maruz kaldığı ve 3 kadın girişimcinin ekonomik şiddetin yanı sıra, sözel/psikolojik şiddete maruz kaldığı anlaşılmıştır The data of this study, which was carried out to investigate entrepreneurship of rural based women in Zonguldak on the basis of gender and economic abuse, was collected through in-depth interviews with 11 rural based and married women entrepreneurs who run their business in Zonguldak city centre and the central districts of Zonguldak (Kilimli, Karaman and Kozlu). After the data collected through the interviews is coded and analysed; it has been understood that women entrepreneurs who attended the study are negatively affected by gender roles given to women by society. When the economic abuse data is analysed, it has been found out that most of the women entrepreneurs have knowledge about economic abuse and they define economic abuse against women as economic control behaviours. However, it has been found out that all the women entrepreneurs participated in the study with different demographic, socio-cultural and socio-economic characteristics are subject to economic abuse behaviours from their husbands and 3 of them are subject to psychological abuse as well as economic abus Daha fazlası Daha az

Evaluation of Critical Operational Faults of Marine Diesel Generator Engines by Using DEMATEL Method

Başhan, Veysi | Demirel, Hakan

Article | 2018 | Journal of Eta Maritime Science6 ( 2 ) , pp.119 - 128

All the electrical demand of ship are provided by diesel generators (DG). Failure of generators due to breakdown can lead to the blackout of the ship which may suddenly cause serious damage to ship’s main and/or auxiliary engines, human health and marine environment or any structure at ship’s route. Thus, the planned maintenance and repairs of the generators must be done properly without any deficiency or delay. And even then, since the generators run continuously failures may often occur. In this context, this paper provides a DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) method to evaluate the critical operational faul . . .ts in marine DGs. The DEMATEL method enables to identify and analyze the important faults of marine DG within the respect to the cause-effect relationship diagram. The obtained results of the research will contribute to ship safety at sea and prevention of hazardous machinery effects. Geminin tüm elektriksel gereksinimleri dizel jeneratörler tarafından sağlanmaktadır. Jeneratörlerde meydana gelen arızalar geminin kararmasına (çökmesine) neden olabilir ve bu durum aniden gemi ana makinesi veya yardımcı makinelerinde, insan sağlığına, deniz çevresine veya geminin rotasındaki herhangi bir yapıya ciddi hasarlar verebilir. Bu yüzden, jeneratörlerin planlı bakım ve onarımları düzgün bir şekilde eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır. Tüm bunlara rağmen, sürekli çalışan jeneratörlerde arızalar olabilmektedir. Bu kapsamda, bu makale gemi dizel jeneratörlerinde kritik operasyonel arızaları DEMATEL (Karar Verme Deneme ve Değerlendirme Laboratuvarı) metoduyla sunmaktadır. DEMATEL metodu gemi dizel motorlarında meydana gelen önemli arızaları sebep-etki ilişkisi diyagramıyla tanımlanma ve analiz etmeye yaramaktadır. Elde edilen sonuçlar, denizde gemi emniyeti ve tehlikeli makine etkilerinin önlenmesine katkıda bulunacaktır Daha fazlası Daha az

Open tibial pilon fractures: treatment with ankle-spanning Ilizarov fixator

Şahin, Ercan | Kalem, Mahmut

Article | 2018 | The European Research Journal4 ( 3 ) , pp.162 - 167

Objectives. The aim of this retrospective study was to report the treatment results obtained with the ankle- spanning Ilizarov fixator technique in the treatment of complex OTA/AO type 43C3 open tibial pilon fractures. Methods. A total of 14 patients with open OTA/AO type 43C3 tibial pilon fractures were evaluated. The demographics and fracture characteristics, preoperative and postoperative radiological evaluations, duration of follow-up (months), time to union (months) and complications were recorded. After collection of operative data, patients were invited for functional and radiological outcome evaluation. American Orthopaedic . . .Foot and Ankle Society (AOFAS) scores and range of movement (ROM) of the ankle joint were investigated. Also radiologically the ankle osteoarthritis level according to the Bargon et al. criteria was noted. Results. The mean age of the patients was 48.7 years (range, 26-72 years). The mean follow-up period was 32 months (range, 25- 46 months). The clinical and radiological time to union was mean 6.5 months (range, 5-11 months). On the postoperative ankle CT images, the separation within the ankle was measured as < 2mm in all patients and in 3 patients, stepping was measured as > 2mm. Following removal of the external fixator, dorsiflexion was measured as mean 15.5° (range, 0°-23°) and plantar flexion as mean 26.14° (range, 13°-36°). The mean AOFAS was 80.35 (range, 56-92). Conclusion. Satisfactory results can be obtained with the Ilizarov external fixator passing the ankle in the permanent treatment of AO-43C3 type open tibial pilon fractures Daha fazlası Daha az

Öndeformasyon ve Fırınlama Sıcaklığının Fırınlama Sırasında Şertleşen Çeliklerin Sertleşme Özelliğine Etkisi

Elkoca, Candan Şen

Article | 2018 | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi6 ( 1 ) , pp.1 - 10

Yakıt tüketimini düşürmek ve bu şekilde egzoz gazlarının çevreye verdiği zararı en aza indirmek amacıyla otomotiv gövde ağırlığının azaltılması son yıllarda otomotiv sanayindeki en önemli beklentilerden birisidir. Arzu edilen özellikler fırınlama sırasında sertleşen çeliklerle elde edilmiştir. Ancak fırınlama sırasında sertleşme özelliği ön deformasyon miktarı ve fırınlama sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir The reduction of body weight of automotive in order to reduce the fuel consumption, thus gas emissions is one of the most important expectations in automotive industry. These properties have been achieved by bake hardening st . . .eels. However, bake hardenability property can be influenced by the amount of predeformation and baking temperature Daha fazlası Daha az

Orta Asya Ülkelerinde Elektrik Enerjisi, Doğrudan Yabancı Yatırımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Koç, Selçuk | Saıdmurodov, Shukhrat

Article | 2018 | Ege Akademik Bakış18 ( 2 ) , pp.321 - 328

Enerji sektörü her ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınmasında önemli rol almaktadır. Bu nedenle, enerji sektörün yapısı ve işleyişi önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynakları, sürekli devam eden doğal olarak var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Orta Asya ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından biri hidroelektrik enerjisidir ve bu sektörün gelişimi için bölge ülkelerinin zengin hidroelektrik kaynaklarından istifade edilmesine bağlıdır. Enerji tüketimi sosyo-ekonomik kalkınma göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ile ilgili çok geniş bir literatür mevcuttur. B . . .u çalışmada genel literatürden farklı olarak, üçüncü bir değişken olarak doğrudan yabancı yatırımı (DYY) da eklemiştir. Bu çalışmada, 1992-2014 yılları arası yıllık verilerini kullanarak Orta Asya (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) Cumhuriyetlerinin elektrik enerjisi, DYY ve ekonomik büyüme ilişkisini, panel verisi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrudan yabancı yatırımdan hem ekonomik büyümeye hem de elektrik enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcut olduğu ancak ekonomik büyüme ile elektrik enerji tüketiminden doğrudan yabancı yatırıma doğru bir nedensellik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. The role of the energy sector in the economic growth and development of countries is not questionable. Thus, this sector process and structure are very important. The renewable energy resources are energies obtained from the continuous energies occurring naturally. In the Central Asian countries, the hydro electrical energy is one of the renewable energy resources, and it should be utilized by these countries to improve this sector. Energy consumption is one of socialeconomic development indicators. There are so many literatures about the relationship between energy consumption and economic growth. Unlike previous literatures, in this study FDI has been added as a third variable. In this study, whether or not FDI increases the economic growth and then economic growth increases energy consumption, will be analyzed by using time series methods analysis. Moreover, these relationships will be analyzed in five Central Asian (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan) countries during period 1991 to 2014. In this study, stationarity of series is formed and Johansen Cointegration test is utilized to see whether or not series are moving together in the long term Daha fazlası Daha az

Idiopathic weight loss due to an entero-enteric fistula from a gossypiboma retained for 27 years

Tanrıkulu, Yusuf | Tanrıkulu, Ceren Şen | Yılmaz, Gökhan | Bıçakcı, Ercan

Article | 2018 | Turkish Journal of Surgery34 ( 1 ) , pp.65 - 67

Gossypiboma refers to a mass formed around surgical instruments or materials left in the body postoperatively. The occurrence of gossypibomas remains an important problem, despite improvements in surgical procedures and operating room facilities. The clinical presentation of gossypiboma can vary depending on the host response. This report describes a case of abdominal gossypiboma after splenectomy. A 48-year-old man who had undergone splenectomy 27 years ago was admitted to our clinic suffering from non-specific symptoms for 2 weeks. He was cachectic, but laboratory test results were normal. Abdominal ultrasonography and computed to . . .mography revealed a mass in the left hypochondrium. An entero-enteric fistula and an encapsulated foreign body (surgical compress) were detected during an exploratory laparotomy, and the foreign body was removed. Preventing gossypibomas is very important because of their potential to create medico-legal problems and increase mortality and morbidity. Therefore, forgotten surgical material should be considered in all patients with a surgical history, and surgery should be performed carefully Daha fazlası Daha az

İki Farklı Kurumda Çalışan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleme Durumlarının İncelenmesi

Yıldız, Avni | Baltacı, Serdal

Article | 2018 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi15 ( 1 ) , pp.1392 - 1418

İçerisinde bulunduğumuz çağda insanlar araştıran, sorgulayan, eleştiren ve yaratıcı düşünebilen bireyler olarak tanımlanabilir. Bireylerin iyi yetiştirilmesi için de bu tür yeteneklerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Nitekim yapılan çalışmalarda bu becerilerden biri olan yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesi için öğretmenin destekleyici davranışlarının önemli olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle araştırmada, devlet okullarında ve kolejde çalışan ortaokul matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleme indeksleri belirlenerek, aralarındaki farklılıklar orta . . .ya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma betimsel araştırma niteliğinde olup ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’deki çeşitli devlet okullarında ve kolejlerde ortaokul matematik öğretmenliği yapan 370 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Yaratıcılığı Destekleyen Öğretmen Davranışları İndeksi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise nicel veri analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda esneklik, değerlendirme, sorgulama, fırsat verme ve hayal kırıklığı alt boyutlarında kolejde çalışan öğretmenler çok destekleyici iken, devlet okullarında çalışan öğretmenlerin orta derece destekleyici oldukları bulunmuştur. Bağımsızlık ve bütünleştirme alt boyutlarında iki kurumda çalışan matematik öğretmenleri arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Diğer taraftan ortalamalar arasındaki en fazla farklılık ise sorgulama ve fırsat verme alt boyutlarında olmuştur. In today’s age, individuals are regarded as those who search, question, criticize and think creatively. It is a must for such talents to be unearthed and developed to raise well- educated individuals. Therefore, teachers become the core figures in the learning and teaching environment. In studies conducted on the related topic, teachers’ supportive behaviors have been noted to be significant for the development of creative thinking skills. The aim of the study is to determine creativity fostering indexes of secondary school mathematics teachers working at state and private schools and to identify the differences between them. Being a descriptive study, the research has a relational survey model. The research group of the study consists of 370 secondary school mathematics teachers working at state and private schools located within Turkey. This research has employed the “Creativity Fostering Teacher Index Scale”. The research data have been analyzed through quantitative data analysis methods. Teachers working at private schools have been noted to be highly creative regarding the dimensions of flexibility, evaluation, question, opportunity and frustration, while those working at state schools have the medium level of creativity fostering behaviors. No significant difference has been identified between mathematics teachers working at private and state schools concerning the dimensions of independence and integration. Moreover, the greatest difference between the averages has been identified across question and opportunities dimensions Daha fazlası Daha az

Development of an Oxidation Resistance Surface Coating on Niobium Base Metal

Elkoca, Candan Şen

Article | 2018 | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi6 ( 1 ) , pp.11 - 26

Nb (niyobyum) ve alaşımları yüksek sıcaklıklardaki kullanım için umut veren refrakter malzemelerdir. Ancak, niyobyumun yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı çok düşük direncinden dolayı, niyobyum bazlı refrakter malzemeleri kullanmak için oksidasyon direncinde önemli bir modifikasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer elementlerle alaşımlamak niyobyumun mekanik özelliklerini ve oksidasyon direncini bir dereceye kadar iyileştirmektedir. Farklı yöntemlerden yararlanarak, yoğun Al2O3'den oluşan Al-bazlı kaplama oluşturarak oksidasyon direncinde yapılacak bir iyileştirme niyobyum bazlı refrakter malzemelerin geliştirilmesinde olası bir yol ola . . .rak gözükmektedir. Bu çalışmada, niyobyum altlık metali üzerinde oksidasyona dayanıklı bir kaplama oluşturmak için halid aktivatörlü kutu sementasyonu ve ardından plazma elektrolitik oksidasyon yöntemi kombine edilmiştir. Sementasyon tabakasının anodik oksidasyonuyla oluşan amorf ve değişik kristal formlardaki Al2O3 fazları daha sonra argon gazı içerisinde 1000 oC'de 2 saat süren bir tavlama işlemiyle oksidasyona dayanıklı ?-Al2O3'e modifiye edilmiştir. Oksidasyon testleri sonrasıda ağırlık değişimlerinin karşılaştırılması oluşturulan koruyucu kaplamanın Nb metalinin yüksek sıcaklıklardaki korunmasında farkedilebilir bir koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermektedir Nb (niobium) and Nb-based alloys are promising refractory materials for use at high temperatures. However, due to the weak resistance to high temperature oxidation, a dramatic modification in oxidation resistance is required to use Nb-based refractory materials. Alloying Nb with other elements improves its mechanical properties and oxidation resistance to some extent. An improvement in oxidation resistance by forming Al (aluminum) based coating with dense Al2O3 by utilizing different methods seems a prospective way for developing Nb-based refractory materials In the current study, halide activated pack cementation (HAPC) and subsequent plasma electrolytic oxidation (PEO) were combined to form an oxidation-resistant coating on niobium base metal. Prospective Al2O3 phases in amorphous or various kind of crystalline forms at the top were formed by anodic oxidation of cementation layer and modified to oxidation resistant ?-Al2O3 by subsequent annealing at 1000oC for 2 hours in argon gas. Comparing weight changes after oxidation tests shows that formed protective oxide film has a noticeable positive effect on the protection of Nb metal at high temperature Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.