Filtreler
Filtreler
Bulunan: 164 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [4]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [2]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
Döviz kurunu belirleyen yaklaşımların Türkiye için geçerliliğinin test edilmesi

Gözen, Mehmet Çağrı | Koç, Selçuk | Abasız, Tezcan

Article | 2016 | Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi38 ( 2 ) , pp.111 - 128

Bu çalışmada döviz kuru belirleme yaklaşımlarından iki tanesinin geçerliliği Türkiye için sınanmıştır. Zayıf formda etkin piyasa hipotezi gecelik, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık vadeli (forward) ve anlık TL/ABD Doları ve TL/AVRO kurları kullanılarak test edilmiştir. Zayıf formda etkin piyasa hipotezinin geçerliliğinin sınanmasında 2002:11-2015:06 dönemi için haftalık veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada ampirik olarak test edilen diğer çalışma satın alma gücü paritesi hipotezidir. Bu yaklaşımın geçerli olup olmadığı sınanırken 2002:11-2015:03 dönemini kapsayan aylık verilerden yararlanılmıştır. Çalışmada KPSS ve ADF birim kök t . . .estinin yanı sıra iki kırılmalı LM ve LP birim kök testi de uygulanmıştır. Elde edilen bulgular satın alma gücü paritesi hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığını gösterirken, zayıf formda etkin piyasa hipotezinin geçerli olduğunu ortaya koymuştur This paper investigates the two of the exchange rate determination approaches for Turkey. Efficient Market Hypothesis (EMH) in weak form is tested by using overnight, weekly, monthly, quarterly and yearly forward exchange rates and spot exchange rates for Turkish Lira/US Dollar and Turkish Lira/Euro. Weekly data is used to test EMH for 2002:11-2015:06 period. Other approach empirically tested in this paper is Purchasing Power Parity (PPP) Hypothesis for Turkey. Whether or not this approach is valid is determined with monthly data covering the 2002:11-2015:03 period. In this study, LP and LM unit root tests with two structural breaks is applied as method in addition to KPSS and Augmented Dickey-Fuller unit root tests. Our findings don’t support the evidence that PPP hypothesis is valid but support that market efficiency in weak form is vali Daha fazlası Daha az

Comparison of the efficiencies of buffers containing ankaferd and chitosan on hemostasis in an experimental rat model with femoral artery bleeding

Abacıoğlu, Serkan | Aydın, Kemal | Büyükcam, Fatih | Kaya, Ural | Işık, Bahattin | Karakılıç, Muhammed Evvah

Article | 2016 | TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY33 ( 1 ) , pp.48 - 52

Objective: In the first assessment of trauma patients with major vascular injuries, we need effective and rapid-acting homeostatic materials. In this study we compare the efficiencies of Ankaferd Blood Stopper (R) and a chitosan linear polymer (Celox (R)) in an experimental rat model with femoral artery bleeding. Materials and Methods: Thirty male Wistar albino rats weighing 200250 g were divided into 3 groups: control, Ankaferd, and chitosan. The femoral artery and vein were visualized and bleeding was started by an incision. The bleeding time was recorded and categorized as 'bleeding stopped at the second minute', 'bleeding stoppe . . .d at the fourth minute', and 'unsuccessful' if bleeding continued after the fourth minute. Results: In the control group, 60% of the bleeding did not stop. In the first 4 min in the Ankaferd group, the bleeding stopped in all rats; only in 1 of the rats in the chitosan group did the bleeding not stop. In stopping the bleeding in the first 4 min, Ankaferd was similar to chitosan but better than the control group; the chitosan group was similar to the control, but the p-value was close to significance. Conclusion: For major arterial bleeding, the main treatment is surgical bleeding control, but outside of the hospital we can use buffers containing Ankaferd and chitosan on the bleeding region. The results of this study should be supported with larger studies. Furthermore, in our study, healthy rats were used. New studies are needed to evaluate the results of hypovolemic and hypotensive cases with major artery bleeding Daha fazlası Daha az

Diş sürmesi

Gökçek, Dt Mihriban | Bodrumlu, Ebru Hazar | Özkalaycı, Nurhat

Article | 2016 | 7tepe Klinik12 ( 3 ) , pp.35 - 44

Diş sürmesi organizmada görülen gelişimsel bir süreçtir. Geçmişten günümüze bu sürecin işleyişi ile ilgili çok sayıda sürme teorileri ileri sürülmesine rağmen, sürmenin altında yatan mekanizmalar hiçbir zaman tam olarak anlaşılamamıştır. Diş sürmesi ile ilgili; dişlerin üç yönde hareket ediyor olması, farklı hızlarda sürmeleri ve fonksiyonel pozisyona ulaşmasının kalıtımın etkisi altında olması gibi temel parametrelerin biliniyor olması, önceden ortaya atılmış olan bazı teorileri elimine etmektedir. Diğer taraftan ise bu parametreler alveol kemiğin yeniden şekillenmesi ya da periodontal ligamentin oluşması gibi bazı teorilerin de de . . .steklenmesine yol açmaktadır. İnsan ve hayvan dokuları üzerinde yapılan çalışmalar diş sürmesinin analiz edilebilmesine olanak tanımıştır, fakat diş sürmesini harekete geçiren ya da sürme sürecini sona erdiren kuvvetin ne olduğu tam anlamıyla çözülebilmiş değildir. Sürmenin etiyolojisinin bilinmesi sürme problemlerinin çözümünde gerekli bir faktördür ve bu nedenle diş sürmesinin altında yatan mekanizmanın tam olarak anlaşılabilmesi için günümüzde çalışmalar devam etmektedir. Bu derlemenin amacı dişlerin sürmesinde etkili olan faktörlerin incelenerek ortaya atılmış olan sürme teorilerine genel bir bakış açısı sağlamaktır. Dental eruption is a developmental process in the organism. Various theories have been developed to explain the eruption mechanisms from past to present, but the mechanisms behind the eruption has not been completely understood. Our current knowledge about some basic parameters such as the genetic influence on the 3-dimensional movement of teeth at various speeds and arrival at a functional position have eliminated some previously proposed theories. On the other hand, this knowledge supports some theories such as the remodeling of the alveolar bone and formation of the periodontal ligament. Studies in human and animal tissues allow teeth eruption analyses, but what initiates and ends eruptive forces still is not known. Studies still continue to explain the mechanism behind eruption because understanding the mechanism of the eruption process is required for treating eruption disorders. The aim of this review is to examine the factors that affect tooth eruption and provide an overview of Eruption Theories past to present Daha fazlası Daha az

Ortodontik mini vidaların başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Özkalaycı, Nurhat | Erener, Hande

Article | 2016 | Sağlık Bilimleri Dergisi25 ( 3 ) , pp.114 - 119

Çalışmanın amacı; sabit ortodontik tedavilerde kullanılan ortodontik mini vidaların başarılarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Çalışmada 50 kadın ve 26 erkek hastada kullanılan 152 adet ortodontik mini vida değerlendirilmiştir. Hastalar çalışmaya dâhil edilirken; kullanılan vidanın mekanik özellikleri ve hastanın sistemik durumu göz önünde bulundurulmuştur. Ortodontik mini vidalara ait bulgular toplanırken; cinsiyet, yaş, mini vida sayısı, yerleştirme bölgesi, kullanım süresi, kayıp sayıları ve kayıp bölgesi gibi faktörler not edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Pearson ki-kare testi değ . . .işkenler arasında bağımlılık olup olmadığını değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Hastaların %70'e yakınının 13-15 yaş arasında, %65,8'nin kadın olduğu tespit edildi. Mini vida kullanım süresinin 1-16 ay arasında değişiklik gösterdiği ancak genel kullanımın 3 ila 7 ay arasında olduğu saptandı. Mini vidaların sıklıkla üst ikinci küçük azı ile birinci büyük azı arası bölgede yerleştirildikleri görüldü. Mini vidaların % 93,4'ü başarılı bir şekilde kullanılırken kadınlarda mini vida başarı oranları erkeklere oranla daha yüksekti. Alt çenede özellikle büyük azı dişler arası bölgede mini vida kayıp ihtimalinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu ve üst çenenin alt çeneye oranla daha başarılı bir yerleştirme bölgesi olduğu saptandı. Ortodontik mini vidalar destek elemanı olarak güvenle kullanılabilecek aygıtlardır. Hastanın bayan olması, üst çene yerleşimi mini vida başarısında iyi yönde katkı yapan faktörlerdir The aim of this study is to evaluate the factors affecting the success of orthodontic mini screw used at fixed orthodontic treatment While including patients in the study, mechanical properties of mini screws and systemic conditions of patients were considered. During the collection of data of orthodontic mini screw, the sex, age, number of mini screw, placement area, usage time, loss number and loss area and etc were noted. All data were statistically analyzed. Pearson's chi-square test was used to assess whether there is a dependency between variables. In this study, 152 mini screws used at 50 woman and 26 man patients were evaluated. Approximately 70% of patients’ ages were between 1315 years and 65.8% of patients were women. It was determined that usage time of mini screws were changing between 1-16 months but mini screws were used between 3-7 months generally. It was seen that mini screws were placed between upper second premolar and upper first molar mainly. 93.4% of mini screws were used successfully and success rate of mini screw at women is higher than men. Loss rate of mini screw placed in lower jaw especially molar area is higher than other areas and upper jaw as placement area is more successful than lower jaw as placement area Orthodontic mini screws as anchorage unit can be used successfully. Female sex and upper jaw as placement area are good factor and they affect the success rate of mini screws positivel Daha fazlası Daha az

Türkçede yeni bir neoloji örneği: Fiilleşen markalar

Karadavut, Arda

Article | 2016 | Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi0 ( 39 ) , pp.245 - 252

Canlı bir varlık olan dilin söz varlığı sürekli gelişim hâlindedir. Dilde önceden mevcut olmayan bir sözcük türetmeye neolojizm denir. Neolojizmler teknolojik, ekonomik, psikolojik veya kültürel sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Neolojizm kavramı birçok dil bilimci tarafından dil yozlaşmasının sebeplerinden sayılmaktadır. Bu çalışmada markaların hem üretici hem de tüketici yoluyla nasıl eylem hâline getirildiği, bu eylem hâline getirmenin sebepleri, neolojizm bağlamında üretici ve tüketici açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Çalışma sonunda neolojizmlerin dilin biçim ve anlam yapısına uyduğunda o dilin söz varlığına katkıda bulu . . .nan sözlük birimler olduğu ispatlanacaktır. The presence of utterance of language, which is an animate asset, is in progress. Naming after a newly produced term in a language is described with the term "neologism" the terminology of linguistics. Neologisms might emerge from technological, economic, psychological or cultural causes. Many linguists consider the concept of neologism one of the causes of language deterioration. In this study, that brand names are rendered to the concept of verbalized through both producer and consumer, and the causes of the rendering to the concept of verbalized in terms of producer and consumer on the basis of neologism will be examined separately. At the end of the research, it will be displayed that neologisms contribute to the vocabulary of a language when these are compatible with the structure of mode and meaning of that language Daha fazlası Daha az

Optimization of ELISA and immunoblot methods for the detection of igg antibodies against old world hantaviruses in wild rodents

Polat, Ceylan | Karataş, Ahmet | Sözen, Mustafa | Matur, Ferhat | Abacıoğlu, Hakan | Öktem, Mehmet Ali

Article | 2016 | Mikrobiyoloji Bülteni50 ( 2 ) , pp.245 - 255

Gemi adamlarının iş-aile ve aile-iş çatışmasına ilişkin bir saha çalışması

Taşdelen, Umut | Aksoy, Ramazan | Çakmak, Ahmet Ferda

Article | 2016 | Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.217 - 241

İş ve aile alanları arasındaki çatışma, çalışan bireyin üstlendiği çeşitli rollerin gerekleri arasındaki çatışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, gemiadamlarının iş aile ve aile iş çatışmalarının saptanması amaçlanmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formunda iş-aile yaşam çatışması ölçeği kullanılmıştır. Araştırma örneklemi 259 gemiadamından oluşmaktadır. Bu çalışma sonuçlarına göre katılımcıların iş sorumlulukları nedeniyle çoğunlukla aileleriyle ilgili planlarını değiştirdikleri ve katılımcıların aile yaşamlarının iş yaşamları üzerinde fazla etkili olmadığı tespi . . .t edilmiştir. Yaşa bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, medeni duruma bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, eğitim durumuna bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, çalışma durumuna bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, gemi sınıfına bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Göreve bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, cinsiyete bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında, üniversite okumaya bağlı olarak iş-aile ve aile-iş çatışması arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Aynı şirkette çalışma durumu ve çatışma ölçeği ilişkisi incelendiğinde aynı şirkette çalışma durumuna bağlı olarak iş-aile çatışması arasında anlamlı ilişki tespit edilememişken, aile-iş çatışması arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir Conflict between work and family domains is a result of conflicts between the role requirements of various roles employees assume. The aim of this study is to determine the work-family and work conflicts of seafarers. A questionnaire containing work-family conflict scale was used for data collection. The research sample is composed of 259 seafarers. According to the findings, work responsibilities of respondents cause frequent changes in their plans regarding family activities while family life has little effect on their working lives. The findings reveal that age, marital status, level of education, experience and ship class is significantly correlated with work-family and family-work conflicts. Gender, task and university diploma, however, is not significantly correlated with work-family and family-work conflicts. When tenure in the same company and conflict scale results are examined, no significant relationship between tenure and work-family conflict could be found while a significant relationship was found for family-work conflic Daha fazlası Daha az

A case of Langerhans Cell Histiocytosis with Multisystemic Involvement in an Adult Patient

Demirel, Beril Gülüş | Tekin, Nilgün Solak | Barut, Figen | Aslaner, Müzeyyen | Koca, Rafet | Gencer, Duygu

Article | 2016 | Erciyes Medical Journal38 ( 2 ) , pp.78 - 80

Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare group of idiopathic diseases characterized by abnormal proliferation of bone marrow-derived dendritic cells called histiocytes. It is more common in childhood, but in the literature, some adult cases have been reported. For several reasons, the disease is more familiar to pediatricians than it is to physicians handling adult cases; therefore, the diagnosis of adult cases is often delayed or missed. The clinical course of LCH is variable, ranging from a self-healing solitary bone lesion to a widely disseminated life-threatening disease. The diagnosis of LCH should be based on histologic a . . .nd immunophenotypic examination of perilesional skin. In this report, we present a case of LCH in a 66-yearold woman with bone, skin, and pituitary gland involvement; this case emphasizes that a patient with LCH should undergo careful multidisciplinary evaluation. Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare group of idiopathic diseases characterized by abnormal proliferation of bone marrow-derived dendritic cells called histiocytes. It is more common in childhood, but in the literature, some adult cases have been reported. For several reasons, the disease is more familiar to pediatricians than it is to physicians handling adult cases; therefore, the diagnosis of adult cases is often delayed or missed. The clinical course of LCH is variable, ranging from a self-healing solitary bone lesion to a widely disseminated life-threatening disease. The diagnosis of LCH should be based on histologic and immunophenotypic examination of perilesional skin. In this report, we present a case of LCH in a 66-yearold woman with bone, skin, and pituitary gland involvement; this case emphasizes that a patient with LCH should undergo careful multidisciplinary evaluation Daha fazlası Daha az

Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar

Günay, Durmuş | Özer, Mahmut

Article | 2016 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi6 ( 1 ) , pp.1 - 12

Ülkemizde yükseköğretim sistemi son yıllarda önemli bir genişlemeye tanık olmaktadır. Hem yükseköğretim kurumlarının sayısında, hem de yükseköğretim öğrenci ve öğretim elemanı sayılarında büyük artışlar gerçekleşmiştir. Bu genişleme, mesleki eğitimde de kendisini hissettirmektedir. Diğer alanlarda olduğu gibi mesleki eğitimdeki büyümenin de kalite odaklı, eğitim-istihdam ilişkisine dayalı ve sürdürülebilir olması hem kaynakların verimli kullanılması hem de mezunlardan yararlanabilme imkânlarının artması bağlamında büyük önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizin ekonomik rekabet gücünün artırılmasında mesleki eğitimin ayrı bir önemi b . . .ulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, meslek yüksekokullarının öncelikle mevcut durumu ayrıntılı olarak ele alınmış, son yıllarda meslek yüksekokullarında eğitim kalitesini artırmaya yönelik atılmış adımlara değinilmiştir. Daha sonra meslek yüksekokullarının halen yaşadığı zorluklara değinilmiş ve bu zorlukları aşmaya dayanak teşkil edebilecek bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Higher education system in Turkey is witnessing a significant expansion in recent years. Both the number of higher education institutions and the number of higher education students as well as of academic staff have been dramatically increased. This expansion is also making itself visible in vocational education. Similar to other areas, expansion in vocational education - that is oriented toward the quality, based on the links on education-employment, and sustainable - is of great importance for both efficient use of resources as well as the increasing opportunities of taking advantage of graduates. In particular, there is a distinct importance of vocational training in improving the economic competitiveness of Turkey. Therefore, this study discusses the current situation of post-secondary vocational colleges (MYOs) in detail. It also focuses on the steps taken to improve the quality of education in vocational colleges in recent years. Next, it addresses the current challenges of the vocational colleges and provides some suggestions to overcome these challenges Daha fazlası Daha az

Gemifloksasinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) erginlerinin bazı biyolojik özelliklerine etkisi

Hız, Pınar | Erdem, Meltem | Büyükgüzel, Ender | Büyükgüzel, Kemal

Article | 2016 | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi22 ( 5 ) , pp.777 - 784

Büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L. mikrobiyal enfeksiyonların ve klinik ilaçların çalışılmasında memeli modellerine alternatif bir model olarak bilindiği gibi insektisit etkinliği çalışmalarında da model böcek olarak yaygın kullanıma sahiptir. Bu böceğin larvaları yapay besin ortamında beslenerek fluorokinolon sınıfından bir antibiyotik olan gemifloksasinin böceğin eşey oranı, dişi ve erkek ömür uzunluğu, yumurta verimi, açılma oranı gibi ergin biyolojik özellikleri üzerine etkisi laboratuvar şartlarında incelendi. Böceğin birinci evre larvaları %0.001, 0.01, 0.1 ve 1.0 oranında gemifloksasin içeren yapay besinler ile ergi . . .n evreye kadar beslendi. Gemifloksasinin denenen konsantrasyonlarını içeren besinler erkek ve dişi eşey oranı ile erginlerin ömür uzunluğu üzerinde etkili olmadığı halde yumurta verimini önemli derecede düşürdüğü belirlendi. Artan besinsel gemifloksasin konsantrasyonları ile ters orantılı olarak yumurta verimi ve açılma oranı azaldı. Kontrol besini ile yetiştirilen dişiler günde 134.46 adet yumurta üretirken gemifloksasinin yüksek miktarlarında dişiler 26.75 ve 53.5 yumurta bıraktılar. Yumurtaların açılma oranı da gemifloksasinin %0.01'lik konsantrasyonundan itibaren önemli derecede azalmış olup, en yüksek konsantrasyon bu oranı %53.71'e düşürdü. Bu çalışma erginlerin biyolojik özelliklerinin gemifloksasin tarafından önemli derecede etkilendiğini ve bu etkilerin antibiyotiğin konsantrasyonlarına bağımlı değişimler olduğunu gösterdi. Greater wax moth, Galleria mellonella L. is most commonly used as model insects for studying insecticidal efficiency of chemicals as well as it has been known as an alternative model to mamalian model for studying microbial infections and clinical drugs. The effects of a fluoroquinolone antibacterial agent, gemifloxacin, on sex ratio, male and female adult longevity, fecundity and hatchability of this insect were investigated by rearing the first instar larvae on artificial diets in the laboratory condition. The insect was reared from first-instar larvae to adult stage on an artificial diets containing gemifloxacin at 0.001, 0.01, 0.1 or 1.0%. Gemifloxacin did not affect male and female sex ratio and adult longevity while it significantly decreased egg number. Fecundity and hatchability were significantly and inversely decreased by increasing gemifloxacin concentrations. The females reared from control diet produced 134.46 per day, whereas high concentrations of gemifloxacin decreased the egg number to 26.75 and 53.5. Hatchability was also significantly decreased by 0.01% and above concentrations of gemifloxacin whereas, the highest concentration of antibiotic lowered the hatchability to 53.71%. This study indicated sublethal effects of gemifloxacin are likely to have a significant impact on adult biological traits and these effects show concentration-dependent variation in biological traits of the insect Daha fazlası Daha az

Tourette Sendromunun Nörobiyolojisi

Ünal, Dilek | Akdemir, Devrim

Article | 2016 | Türk Psikiyatri Dergisi27 ( 4 ) , pp.275 - 285

Tourette Sendromu (TS), çocukluk çağında sık görülen, uzun süreli motor ve vokal tiklerle karakterize, nörogelişimsel bir bozukluktur ve etiyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda TS olan kişilerin farklı bir nörobiyolojik yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu gözden geçirme yazısında, TS ile ilgili yazın taranarak hastalığın etiyolojisinin ve patofizyolojisinin araştırılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla PubMed veri tabanında elektronik arama yapılmıştır. 1985-2015 yılları arasında yayınlanan makalelerden yararlanılmış, özellikle son yıllardaki araştırma ve gözd . . .en geçirme çalışmalarının incelenmesine ağırlık verilmiştir. Anahtar sözcükler olarak tik bozuklukları, Tourette Sendromu, nörobiyoloji, genetik, nörogörüntüleme ve hayvan modelleri kullanılmıştır. Çalışmalara göre, TS oluşumunda genetik yatkınlık hipotezinin öncelikli olduğu düşünülse de, TS ile ilişkisi kesinleşmiş bir genetik bozukluk saptanamamıştır. TS'de kortiko-striato-talamo-kortikal (KSTK) devrelerle ilgili olduğu düşünülen bozukluk; postmortem ve beyin görüntüleme çalışmalarıyla heterojen hasta gruplarında ve hayvan çalışmalarıyla gösterilmiştir. Dolayısıyla, patofizyolojide en çok üzerinde durulan hipotez bu devrelerdeki dopaminerjik iletim bozukluğu olmuştur. Bununla birlikte, bulgular bozukluğun nörogelişimsel olduğu yönündeki hipotezi de doğrulamıştır. Sonuç olarak, TS etiyolojisinin anlaşılabilmesi için daha çok çalışma yapılması gerekmektedir. TS nörobiyolojisiyle ilgili elde edilecek veriler, yalnızca TS'ye ışık tutmakla kalmayacak, aynı zamanda hastalığın tedavi seçenekleriyle ilgili çalışmalar için de yol gösterici olacaktır. Tourette Syndrome (TS) is a neurodevelopmental disorder characterized by chronic motor and vocal tics. Although it is a common disorder in childhood, the etiology of Tourette Syndrome has not been fully elucidated yet. Studies, -conducted so far- have revealed differences in neurobiological structures of individuals who suffer from Tourette Syndrome. The objective of this review is to assess etiological and pathophysiological studies in the Tourette Syndrome literature. An electronical search was conducted in PubMed database using the keywords tic disorders, Tourette Syndrome, neurobiology, genetics, neuroimaging and animal models. Research and review studies published between 1985 and 2015, with a selection preference towards recent publications, were reviewed. According to the studies, genetic predisposition hypothesis is considered as a priority. However, a precise genetic disorder associated with Tourette Syndrome has not been found. The evidence from postmortem and neuroimaging studies in heterogenous patient groups and animal studies supports the pathological involvement of cortico-striato-thalamo-cortical (CSTC) circuits in Tourette Syndrome. Consequently, the most emphasized hypothesis in the pathophysiology is the dopaminergic dysfunction in these circuits. Furthermore, these findings of the animal, postmortem and neuroimaging studies have confirmed the neurodevelopmental hypothesis of Tourette Syndrome. In conclusion, more studies are needed to understand the etiology of the disorder. The data obtained from neurobiological studies of the disorder will not only shed light on the way of Tourette Syndrome, but also guide studies on its treatment options Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.