Filtreler
Filtreler
Bulunan: 115 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [5]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [2]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
A view from young oncologists on clinical trials in Turkey: Obstacles and solution proposals

Akman, Tulay | Tanrıverdı, Ozgur | Ozturk, Mehmet A. | Petekkaya, Ibrahim | Bakkal, Bekir Hakan | Sonmez, Ozlem U. | Avcı, Nilufer

Article | 2014 | Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi24 ( 3 ) , pp.195 - 201

Günümüzde onkoloji alanında her geçen gün deneysel ve klinik araştırmaların sonucu olarak yeni bir gelişme olmaktadır. Kişi başına düşen yayın sayısına bakıldığında, Türkiye diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinden epeyce geride yer almaktadır. Örneğin tüm dünyada kanser alanında yapılmış olan yayınların sayısı 2,134,964 iken, Türkiye’dekilerin sayısının toplamı 15.576’dır ve toplam yayın sayısı nüfus oranları ile karşılaştırıldığında diğer gelişmiş Avrupa ülkelerine göre epeyce geride kalmaktadır. Türkiye’de klinik çalışmaların önündeki en önemli engellerin finansal sorunlar, çalışma şartlarının zorlukları, iş yoğunluğu nedeniyle zaman k . . .ısıtlılığı, deneyimli-eğitimli insan gücü eksikliği, bilimsel çalışmanın tüm aşamalarında yardımcı olacak bir ekibin eksikliği, proje hazırlama ve etik kurul izin sürecinde yaşanan sıkıntılar, motivasyon eksikliği olduğu düşünülebilir. Biz genç onkologlar olarak bu yazımızda; dünya genelinde ülkemizin bilimsel ve klinik araştırmalardaki yerini, bilimsel araştırmaların yapılamamasının nedenlerini, ülkemizde yapılmakta olan yayınların çeşit ve kalitesini, bizim ülkemize ait varolan ger- çekleri ve bunlara yönelik getirilebilecek çözüm önerilerini tartışmayı amaçladık. There is a new improvement in oncology nearly in every day as a result of preclinical or clinical. As the number of publication per capita, Turkey is far behind the other developed European countries. For example, the number of publications in oncology field is 2.134.964 in the world, it is 15.576 in our country. The most important obstacles for clinical trials in Turkey may be listed as financial problems, difficulties of working conditions, time limitation due to work intensity, inadequate experienced/trained man-power, absence of assistance team at all steps of a scientific trial, difficulties faced during project planning and ethics committee submissions, and lack of motivation. In this article, we, as young oncologists, aimed to discuss the place of Turkey in areas of scientific and clinical trials in the world; underlying causes for inadequate number, type and quality of national studies and possible solution proposals in our countr Daha fazlası Daha az

Feldstein-Horioka puzzle in Turkey

Dursun, Gülten | Abasız, Tezcan

Article | 2014 | Doğuş Üniversitesi Dergisi15 ( 1 ) , pp.45 - 63

Bu çalışmada Hansen-Seo, Gregory-Hansen ve Hatemi-J modelleri kullanılarak Türkiye'de Feldstein-Horioka hipotezi 1968-2008 dönemi için test edilmiştir. Öncelikle Feldstein-Horioka hipotezi Hansen-Seo yöntemiyle araştırılmış, değişkenlerin uzun dönemde doğrusal olmayan bir yapı izlemediği bulgusuna ulaşılmıştır. Daha sonra Gregory-Hansen ve Hatemi-J modelleri çerçevesinde tasarruf tutma katsayısı sırasıyla 1'e yakın ve 0.426 olarak elde edilmiş FeldsteinHorioka sorunsalının devam ettiği gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar F-H hipotezinin test edilmesinde sabit bir parametre varsayımı yerine endojen yapısal kırılmaları dikkate alan tes . . .t tekniklerinin uygulanmasının daha güvenilir sonuçlar verebileceğini göstermiştir. In this study, Feldstein-Horioka hypothesis on saving-investment relationship was tested for the period 1968-2008 in Turkey using Hansen-Seo, Gregory-Hansen and Hatemi-J models. First of all, when Feldstein-Horioka hypothesis was researched by Hansen-Seo method, the variables did not exhibit a nonlinear structure. Then, with Gregory-Hansen and Hatemi-J models, it was found that the saving-retention coefficient got a value close to 1 and 0.426 respectively. It was understood that the Feldstein-Horioka puzzle continued. The results obtained show that in testing Feldstein-Horioka hypothesis, instead of a fixed parameter assumption, applying test techniques that take endogenous structural breaks into consideration would give more reliable results Daha fazlası Daha az

Mide kanserli hastalarda postoperatif kemoradyoterapi sonuçları: Bülent Ecevit Üniversitesi deneyimi

Bakkal, Bekir Hakan | Elmas, Özlem | Gültekin, Fatma Ayça | Engin, Hüseyin | Bilir, Cemil | Bakkal, Yasemin Temi

Article | 2014 | Okmeydanı Tıp Dergisi30 ( 3 ) , pp.139 - 145

Amaç: Mide kanseri tanısıyla postoperatif kemoradyoterapi uyguladığımız olgularımızın tedavi sonuçları değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: 2007-2011 yılları arasında postoperatif kemoradyoterapi uygulanan toplam 77 mide kanseri tanı- lı olgu geriye dönük olarak incelendi. Kemoradyoterapi, Intergroup-0116 çalışma protokolüne göre uygulandı. Üç boyutlu konformal planlama sonrası mide loju ve bölgesel lenfatiklere 45 Gy, cerrahi sınır pozitif olanlara 50.4 Gy radyoterapi verildi. Bulgular: Olguların 46’si erkek (% 59.7), 31’i kadın (% 40.3) olup, ortanca yaş 59 (dağılım 31-78) idi. Ortanca genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım süreleri . . .sırasıyla 28.3 ve 21 aydı. Üç yıllık genel ve hastalıksız sağkalım oranları sı- rasıyla % 43.8 ve % 41.7 bulundu. Takipleri sırasında 10 olguda (% 13) lokal-bölgesel yineleme, 22 olguda (% 28.6) uzak organ metastazı, 3 olguda (% 3.9) ise hem lokal- bölgesel yineleme hem de uzak organ metastazı saptandı. Kemoradyoterapi süresi boyunca grad 1-2 hematolojik yan etki 23 (% 30) olguda, 3-4 hematolojik yan etki 46 (% 59.7) olguda, grad 1-2 gastrointestinal yan etki 30 (% 39) olgu- da, grad 3-4 gastrointestinal yan etki 11 (% 14.3) olguda görüldü. Tek değişkenli analizde lenf nodu evresi ve lenf nodu tutulum oranı hem genel hem de hastalıksız sağkalım üzerine etkili prognostik faktörler olarak bulunurken, çok değişkenli analizde lenf nodu diseksiyon tipi ve lenf nodu tutulum oranı genel ve hastalıksız sağkalım ile ilişkili prog- nostik faktörler olarak bulundu. Sonuç: Kemoradyoterapinin lokal kontrol üzerinde etkili olduğu, uzak metastaz gelişimini engellemede ise yetersiz kaldığı saptanmıştır. Erken dönem özellikle hematolojik yan etkiler sık gözlenmiştir. Objective: The treatment results of postopeative chemoradi- otherapy in patients with gastric carcinoma were evaluated. Material and Methods: A total of 77 patients with gast- ric carcinoma, treated with postoperative chemoradiothe- rapy between 2007-2011, were evaluated retrospectively. Chemoradiotherapy was applied in accordance with the Integroup-0116 study protocol. Total 45 Gy radiotherapy was delivered to the gastric bed and regional lymphatic no- des and 50.4 Gy was given to patients with positive surgical margins after 3-dimensional conformal planning. Results: Forty-six of the patients were male (59.7 %), and 31 of the patients were female (40.3 %) with a median age of 59 (31-78). Median overall survival and disease-fee sur- vival were 28.3, and 21 months, respectively. The 3-year overall and disease-free survival rates were 43.8 % and 41.7 %, respectively. Locoregional recurrence was detected in 10 (13 %), distant metastasis was detected in 22 (28.6 %) and both locoregional and distant metastasis were detected in 3 (3.9 %) of patients. During chemoradiotherapy grade 1-2 hematological toxicity was seen in 23 (30 %) patients, grade 3-4 hematological toxicity in 46 (59.7 %) patients, grade 1-2 gastrointestinal toxicity in 30 (39 %) patients, and grade 3-4 gastrointestinal toxicity in 11 (14.3 %) pa- tients. While in the univariate analysis lymph node stage and percentage of positive lymph nodes were found to be prognostic factors for overall and disease-free survival, in the multivariate analysis type of lymph node dissection and percentage of positive lymph nodes were found to be prog- nostic factors that are correlated with overall and disease- free survival. Conclusion: Chemoradiotherapy improved loco-regional control rather than reduction of distant metastases. Acute es- pecially hematologic side effects were commonly observed Daha fazlası Daha az

Konjestif kalp yetmezliği teşhisinde kullanılan çapraz doğrulama yöntemlerinin sınıflandırıcı performanslarının belirlenmesine olan etkilerinin karşılaştırılması

Narin, Ali | İşler, Yalçın | Özer, Mahmut

Other | 2014 | Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi16 ( 48 ) , pp.1 - 8

Konjestif kalp yetmezliği (KKY) vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda kanın pompalanamaması durumudur. Bu tanıya sahip hastaların ölüm oranı çok yüksek olduğundan erken teşhis önemlidir. Bu amaçla gerçekleştirilen sınıflandırma algoritmalarının performanslarının ölçümü için farklı doğrulama yöntemleri vardır. Bu çalışmada, KKY hastalarının teşhisinde sık kullanılan 5 farklı sınıflandırıcının performans ölçümleri için k-parçalı ve birisi-dışarıda çapraz doğrulama yöntemleri denenmiştir. Her algoritma 100 defa denenerek ortalama başarım ve standart sapmaları kayıt edilmiştir. Sonuç olarak, çapraz doğrulamada kullanılan veri parçası sayısı . . .arttıkça ortalama başarımın arttığı ve başarım değişkenliğinin azaldığı tespit edilmiştir. Congestive heart failure (CHF) occurs when the heart is unable to provide sufficient pump action to maintain blood flow to meet the needs of the body. Early diagnosis is important since the mortality rate of the patients with CHF is very high. There are different validation methods to measure performances of classifier algorithms designed for this purpose. In this study, k-fold and leave-one-out cross validation methods were tested for performance measures of five distinct classifiers in the diagnosis the patients with CHF. Each algorithm was run 100 times and the average and the standard deviation of classifier performances were recorded. As a result, it was observed that average performance was enhanced and variability of performances was decreased when the number of data sections used in the cross validation method was increased Daha fazlası Daha az

The controller of the camera used in target tracking for unmanned vehicle with model predictive controller

Altan, Aytaç | Hacıoğlu, Rıfat

Proceedings | 2014 | 2014 22ND SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU) , pp.1686 - 1689

In this study, unmanned vehicles used for target tracking camera RRP (revolute revolute prismatic) joint structure with a three-jointed robot arm with the position, velocity and acceleration control is made. In order to be able to follow the specified trajectory, the system used in the control of the robot arm with joint structure RRP target tracking model based on changing according to the structure proposed by the MPC is implemented. Also the PID (Proportional Integral Dervative) is provided with control comparison was made. MATLAB/Simulink simulations performed unmanned vehicles used for target tracking in robotic camera control . . .with the system were investigated in the MPC Daha fazlası Daha az

Niklozamidin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın bazı biyolojik ve fizyolojik özelliklerine etkisi

Büyükgüzel, Ender | Kayaoğlu, Selver

Article | 2014 | Türkiye Entomoloji Dergisi38 ( 1 ) , pp.83 - 99

Salisilanilidler bağırsak şeridi gibi parazitlerin mitokondrisinde oksidatif fosforilasyonu inhibe ederek etkisini gösterirler ve bu antiparazitik ilaçlar tıpta ve veterinerlikte kullanılmaktadır. Niklozamidin potansiyel antihelmintik aktivitesi memelilerde iyi bir şekilde ortaya konulmuş, bu çalışmada da Galleria mellonella larvaları kullanılarak niklozamidin in vivo insektisit etkisi araştırılmıştır. Niklozamid, 7. dönem larva, pupa ve ergin evrelerinin yaşama oranını önemli derecede düşürürken, en yüksek konsantrasyonu (% 1,0) ergin gelişme süresini önemli derecede uzatmıştır. Dişilerin yumurta verimi kontrol besininde 78,6 ± 6,1 . . . yumurta sayısı/gün/dişi olarak tespit edilmiştir. % 0,1’lik niklozamid ile beslenildiğinde ise bu değer 114,7 ± 10,9 yumurta sayısı/gün/dişi’ a yükselmiştir; bunun yanısıra en yüksek konsantrasyonda (% 1,0) hiç yumurta elde edilememiştir. Niklozamidin en yüksek konsantrasyonunda (% 1,0) erkek ergin ömür uzunluğu artmıştır. Ayrıca, niklozamid yumurta açılımını da denenen tüm konsantrasyonlarda önemli oranda düşürmüştür. % 0,1’lik niklozamid konsantrasyonunda malondialdehit (MDA) miktarı 4 kat, glutatyon- S-transferaz enzimi (GST) aktivitesi ise 2 kat artmıştır. Kontrol besinine göre (133,24 ± 23,6 nmol/mg protein) niklozamidin denenen konsantrasyonları protein karbonil (PCO) miktarını en az 5 kat (701,24 - 808,02 nmol/mg protein) önemli derecede arttırmıştır. Bu çalışmada Galleria mellonella model böcek olarak kullanılarak, böceklerle mücadelede belirli klinik öneme sahip antihelmintik ilaçların aktif şekilde kullanılabilirliği belirtilmiştir. Ayrıca, bu çalışmanın sonuçları niklozamidin prooksidan etkisine bağlı olarak biyolojik ve aynı zamanda böceğin antioksidan savunma cevabı üzerine negatif etkisi olduğunu göstermiştir. The salisilanilides function by inhibiting mitocondrial oxidative phosphorylation in parasitic tapeworms and thus they are used as an antiparasitic drug in medicine and veterinary. While the potent antihelmintic activity of niclosamide has been well characterised in mammals, this study investigated the in vivo insecticide effect of niclosamide using larvae of the insect Galleria mellonella. Niclosamide was successful in decreasing the survival of 7th instar larvae, pupal and adult stages while only the highest concentration of this antihelmintic antibiotic (1.0 %) significantly prolonged developmental time to adult stage. Fecundity of females was obtained as 78.6 ± 6.1 number of eggs/day/female in control diet. Fecundity were increased to 114.7 ± 10.9 at 0.1% of niclosamide. However, we could not obtain any egg at the highest concentration. An increase in the male adult longevity was obtained when reared with the highest concentrations of niclosamide. Niclosamid rearing resulted in a decrease in hatchability of eggs. Niclosamide at 0.1 % of concentration increased malondialdehyde (MDA) content (4-fold), glutathion-S-transferase (GST) activity (2-fold). Relative to control (133.24 ± 23.6 nmol/mg protein), niclosamide at tested concentrations significantly increased protein carbonyl (PCO) content at least 5-fold (701.24- 808.02 nmol/mg protein). This work indicates that G. mellonella larvae may be used as a good model to ascertain importance of clincally important antihelmintic drug active ingredients in chemical management of pest insects. The results of this work also indicate that the negative effects of niclosamide on insect biology are due to its pro-oxidant properties and also to the ability of niclosamide in crippling the insect’s antioxidan defence response Daha fazlası Daha az

An aneurysm of the left main coronary artery in a patient with metabolic syndrome

Sayın, Muhammet Raşit | Akpınar, İbrahim | Karabağ, Turgut

Other | 2014 | Journal of Clinical and Analytical Medicine5 ( 2 ) , pp.83 - 99

In this paper we present an aneurysm of the left main coronary artery in a patient with metabolic syndrome.

Mechanical properties of heat-treated wooden material utilized in the construction of outdoor sitting furniture

Tankut, Nurgül | Tankut, Ali Naci | Zor, Mustafa

Article | 2014 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry38 ( 1 ) , pp.148 - 158

Te present study examined the bending moment capacity and rigidity of T-type out-of-plane furniture joints and investigated the efects of heat treatment, wood species, and joint type factors on these joints. Heat treatment method clearly decreased the modulus of rupture (MOR) and the modulus of elasticity (MOE) of selected wood species. Te bending strength of wood samples was reduced afer the heat treatment, decreasing with increased loss of mass. For the heat-treated T-type joints, maximum bending strength values were obtained with Iroko (Chlorophora excelsa ) for both mortise and tenon (MT) joints and blind MT (BMT) joints. Te low . . .est reduction in bending strength was observed in Ash (Fraxinus excelsior L.) constructed with MT joints and with BMT joints. In general, the BMT joint had higher bending strength than MT joints. Te best rigidity constant (7.21) was obtained with control Iroko BMT joints, while the worst rigidity constant (15.10) was obtained with control Oriental spruce (Picea orientalis L.) MT joints. In terms of heat-treated samples, the best rigidity constant (7.59) was obtained with Black pine (Pinus nigra L.) MT joints, while the worst rigidity constant (14.01) was obtained with Oriental spruce BMT joints. Te maximum performance in joint stifness was determined for Iroko sample BMT joints and Iroko MT joints. Lowest reduction in joint stifness was observed in Scotch pine MT joints and Ash BMT joints. Heat treatment, wood type, and joint type had a signifcant efect on the bending strength of T-type MT post-rail joints. BMT joints produced from heat-treated Iroko wood can be considered as the most durable T-type joint for outdoor sitting furniture construction. Te present study examined the bending moment capacity and rigidity of T-type out-of-plane furniture joints and investigated the efects of heat treatment, wood species, and joint type factors on these joints. Heat treatment method clearly decreased the modulus of rupture (MOR) and the modulus of elasticity (MOE) of selected wood species. Te bending strength of wood samples was reduced afer the heat treatment, decreasing with increased loss of mass. For the heat-treated T-type joints, maximum bending strength values were obtained with Iroko (Chlorophora excelsa ) for both mortise and tenon (MT) joints and blind MT (BMT) joints. Te lowest reduction in bending strength was observed in Ash (Fraxinus excelsior L.) constructed with MT joints and with BMT joints. In general, the BMT joint had higher bending strength than MT joints. Te best rigidity constant (7.21) was obtained with control Iroko BMT joints, while the worst rigidity constant (15.10) was obtained with control Oriental spruce (Picea orientalis L.) MT joints. In terms of heat-treated samples, the best rigidity constant (7.59) was obtained with Black pine (Pinus nigra L.) MT joints, while the worst rigidity constant (14.01) was obtained with Oriental spruce BMT joints. Te maximum performance in joint stifness was determined for Iroko sample BMT joints and Iroko MT joints. Lowest reduction in joint stifness was observed in Scotch pine MT joints and Ash BMT joints. Heat treatment, wood type, and joint type had a signifcant efect on the bending strength of T-type MT post-rail joints. BMT joints produced from heat-treated Iroko wood can be considered as the most durable T-type joint for outdoor sitting furniture construction Daha fazlası Daha az

Türkiye’de iç göç sorununa yeni bir yaklaşım: Stratejik iç göç yönetimi

Çelik, Nermin | Murat, Güven

Article | 2014 | Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü25 ( 76 ) , pp.45 - 61

İç göç olgusu, Türkiye’de her geçen gün farklı platformlarda dile getirilen güncel sorunlar arasında yer almaktadır . Göç veren bölgenin durum analizinin yapılması, bölgesel ölçekte kısa dönemli ve uzun dönemli faaliyetlerin belirlenmesi ve kilit aktörlerin katılımının sağlanması sorununun etkin olarak çözümü açısından önem arz etmektedir. Bu durum, göç sorununa geleneksel yaklaşımdan ziyade dinamik, katılımcı ve bütünsel bir yaklaşımın gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu araştır mada, Türkiye’de iç göç sorunu stratejik yönetim pers pektifinden ele alınmakta ve stratejik iç göç yönetimi kavramı literatüre kazandırılmaktadır. . . . Internal migration phenomenon, raised on different platforms with each passing day, is one of the current problems in Turkey. Making situation analysis for migration region, determination of short - term and long- ter m activities on a regional scale and ensuring the participation of key actors have great importance for the effective solution of the problem. This attitude necessitates a dynamic, participatory and holistic approach rather than the traditional approach to the problem of migration. In this study, internal migration issue from the perspective of strategic management is discussed and the concept of strategic internal migration management takes part in the literature Daha fazlası Daha az

ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME MODELLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Eker, Cevat

Article | 2014 | Turkish Studies (Elektronik)9 ( 8 ) , pp.417 - 433

Öğrencilerin öğrenme sürecinde, dikkatini toplama, zamanı etkili ve verimli kullanma, kendine güven duyma, bilgi birimleri arasında ilişki kurma, kendi öğrenme hedefleri ile stratejilerini belirleme, kendi öğrenme hedeflerine ulaşma ve öğrenmelerini organize etme yeteneği kazanma becerileri öz-düzenleme ile yakından ilgilidir. Başarının ve akademik performansın en önemli belirleyici olduğu düşünülen kavramlardan biri olan öz-düzenleme kavramı, pek çok kuramsal bakış açısıyla tanımlanmış ve modellendirilmiştir. Bu çalışma ile bireylerin yaşam boyu öğrenmeleri açısından son derece önemli olan özdüzenleme kavramının tanımları, modeller . . .in özellikleri, modellerin temel aldığı teoriler karşılaştırmalı bir bakış açısı ile ele alınarak, benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatürde farklı öz-düzenleme Geliştirilen Bu modellerden, Zimmerman'ın öz-düzenlemeye dayalı öğrenme modeli, Pintrich'in öz-düzenlemeye dayalı öğrenme modeli, Winne' nın öz-düzenleme modeli, Borkowski'nin süreç odaklı bilişsel modeli, Boekearts'in uyarlanabilir öğrenme modeli ve Kanfer'ın üç aşamalı öz-düzenleme modeli, temel alınarak incelenmiş, benzerlik ve farklılıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak, Zimmerman, Pintrich, Kanfer ve Boekaerts modelleri öz-düzenlemeyi amaç odaklı döngüsel bir süreç olarak tanımlarken, Borkowski ve Winne'nin modellerinde ise öz-düzenleme, öğrenme için gerekli olan bilişsel taktikler ve stratejilerin seçimini ve kullanımını ifade eden üstbilişsel süreç olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca modellerin, öz-düzenlemeli öğrenme aşamalarında farklılıkların olduğu, ancak bireyin aktif katılımı, kendi öğrenmelerini gözleme ve değerlendirme aşamalarının benzer olduğu görülmüştür Students’ abilities to concentrate, to use the time efficiently, to believe in themselves, to correlate between information units, to formulate self-learning objectives and strategies, to reach self-learning objectives and organizational ability are closely related to selfregulation. Self-regulation which is thought as the most important determiner for success and academic achievement is defined and modelled with a lot of theoretical perspective. The purpose of this study is to determine similarities and differences of the definitions on selfregulation, which is extremely important for people in lifelong learning, the theories that models are based on, and the qualities of the models by examining all of them with a comparative approach. Different self-regulation models have been developed in literature. Of all these developed models, Zimmerman’s self-regulated learning theory, Pintrich’s self-regulated learning strategies, Winne’s selfregulation model, Borkowski’s process oriented model of metacognition, Boekearts’s model of adaptable learning and Kanfer’s three-stage model of self-regulation were investigated and identified the similarities and the differences. As a result, while Zimmerman, Pintrich, Kanfer and Boekaerts identify self-regulation as metacognitive process which implies the choice and usage of cognitive tactics and strategies which are necessary for learning. Moreover, it was concluded that models have differences in self-regulated learning stages; however, the stages of active participation, and observing and evaluating self-learning have similaritie Daha fazlası Daha az

Ahmet Mithat Efendi’nin karı koca masalı adlı eserinde evlilikurumu

Başoğl, Nuran

Article | 2014 | Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi3 ( 3 ) , pp.173 - 184

Ahmet Mithat Efendi’nin meddah hikâyesi tarzında ve monolog şeklinde kaleme aldığı anlatıda evlilik kurumu ele alınmakta; kadın-erkek ilişkilerinde etkili olan güzellik, çirkinlik, sevgi, kıskançlık, eşitlik ve sadakat gibi kavramlar işlenmektedir. Kendini yazar olarak anlatıya dâhil eden Ahmet Mithat, masal anlatma vaadi ile başladığı anlatıyı üstkurmaca bir yöntemle sürdürür. Anlatının temel karakterleri olan ve karşımıza ancak anlatının sonuna yaklaşırken çıkan Mahcemal Hanım ile Cemal Bey, anlatının karı koca tipleridir ve özellikleri çirkin ama mutlu bir çift olmalarından ibarettir. Ahmet Mithat’ın 1875’te yayınlanan ilk eserle . . .rinden olan Karı Koca Masalı; yazarın evlilik kurumuna verdiği önemi, kadın-erkek ilişkilerinde eşitlik anlayışını, Tanzimat döneminde erkeklerin ve toplumun kadına bakışını yansıtması bakımından önemli bir eser; yazar, anlatıcı, okuyucu ve metin arasında eğlenceli bir ilişki kurmayı başarması noktasında da incelemeye değer bir anlatıdır. In Ahmet Mithat Efendi’s narration which was indited as a story teller tale and monolog, the institution of marriage was discussed; concepts such as beauty, ugliness, love, envy, equity and loyalty that affect women-men relationships were handled. Ahmet Mithat who included himself in the narration as a writer, started out promising to tell a tale at the beginning but continued with the meta fiction method. Mrs Mahcemal and Mr Cemal who are the major characters of the narration and who appear towards the end of the narration are an ugly but a happy husband and wife. Ahmet Mithat’s one of the first novels, “Tale of Wife and Husband” which was published in 1875 is an important work in terms of reflecting the writer’s appreciation of the institution of marriage, the sense of equity in women-men relationships, men’s and society’s perspective of women in Reform Era; and it is also worth studying since the writer can relate the narrator, readers and the text in an amusing relation Daha fazlası Daha az

Psödoeksfoliasyon Sendromlu Olguların Santral Kornea Kalınlıklarının Normal Bireylerle Karşılaştırılması

Kırgız, Ahmet | Akdemir, Mehmet Orçun | Kaldırım, Havva | Mert, Metin | Yılmaz, Tolga | Şerefoğlu, Kübra Çabuk

Article | 2014 | İstanbul Medical Journal15 ( 1 ) , pp.48 - 50

Amaç: Psödoeksfoliasyon sendromlu (PES) olguların santral kornea kalınlık (SKK) değerlerini normal bireylerle karşılaştırmayı amaçladık. Yöntemler: Glokomu olan ve olmayan PES'li 39 hastanın 58 gözü ile 30 kontrol olgunun 60 gözü prospektif çalışmamız kapsamına alındı. SKK değerleri ultrasonik pakimetri cihazıyla ölçülerek gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Psödoeksfoliasyon sendromlu gözlerin ortalama SKK'ları (539,99±37,1 ?m) normal gözlerden (558,62±30,67 ?m) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,0001). Glokomu olan ve olmayan PES'li gözler arasında SKK ortalamaları açısından istatistiksel olarak a . . .nlamlı bir fark bulunmamıştır (541,94±29,32 ?m, 538,23±39,03 ?m sırasıyla) (p=0,724). Sonuç: Psödoeksfoliasyon sendromlu gözlerde SKK'nın daha ince olması, yapay düşük göz içi basıncı ölçüm sonucu olarak glokom tanısının gecikmesine ve hastalığın hızlı progresyonuna neden olabilir. Objective: We aimed to compare the central corneal thickness (CCT) measurements of the cases with pseudoexfoliation syndrome (PES) and normal subjects. Methods: Sixty eyes of 30 control cases and 58 eyes of PES patients with and without glaucoma were included in our prospective study. The CCT values were measured with ultrasound pachymetry and compared between groups. Results: Mean CCT was statistically significantly thinner in PES eyes (539.99±37.1 ?m) than in normal eyes (558.62±30.67 ?m) (p=0.0001). There was no statistically significant difference in mean CCT between the PES eyes with and without glaucoma (541.94±29.32 ?m, 538.23±39.03 ?m, respectively) (p=0.724). Conclusion: Thinner CCT in eyes with PES, as a result of artificially lower intraocular pressure readings, may cause late diagnosis of glaucoma and rapid progression of the disease Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.