Filtreler
Filtreler
Bulunan: 104 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [19]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması

Yanpar, Tuğba | Hazer, Baki | Arslan, Ali

Article | 2006 | İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi7 ( 11 ) , pp.113 - 122

Bu çalışmanın amacı, oluşturmacı yaklaşıma dayalı grup aktivitelerinin etkilerini göstermektir. Bu araştırma 2001- 2002 öğretim yılı, güz döneminde Kdz. Ereğli Anadolu Lisesinde okuyan 58 öğrenci üzerinde yapılan deneysel çalışmadır. Deney grubunda oluşturmacılık temelli grup aktiviteleri, kontrol grubunda geleneksel yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, bilişsel becerilerini ölçebilmek için ön ve son testler, duyuşsal algılamalarını belirlemek için açık uçlu sorular sorulmuştur. Bu çalışma grup çalışmalarının kullanıldığı sınıftaki öğrenci başarısının, geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı gruptaki öğrenci başarısı . . .ndan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin oluşturmacılık temelli grup aktivitelerini algılamalarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. The purpose of this research was to demonstrate the effectiveness of group activities based on constructivism in chemistry course for High School. The study was carried on with 58 high school students at the beginning of the spring semester of 2001-2002. Group activities based on constructivism were performed with the experimental group while the traditional teaching style (teacher active) was performed with the control group. An achievement test and an open-ended questionnaire were used to gather the data. This study indicated that the success of the students in the experimental group in which constructivist learning approach was employed was higher than those in the control group. Therefore, it was found that the students in the experimental group perceived the group activities, based on constructivism, positively Daha fazlası Daha az

Gerçek zamanlı kinematik GPS ile ölçülen köprü salınımlarının zaman serisi analizi

Görmüş, K. Sedar | Mekik, Çetin | Kutoğlu, Hakan Şenol

Other | 2006 | HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi0 ( 95 ) , pp.25 - 35

Bu çalışmada, Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) GPS ile köprü salınımlarının modellenmesinde farklı bir yöntem olarak daha çok Elektrik-Elektronik mühendisliği disiplininde kullanılan ve bir zaman serileri analiz yöntemi olan Hızlı Fourier Dönüşüm (FFT) tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla Zonguldak kent merkezindeki 1956 yılında tamamı perçinli çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen Fevkani Köprüsünün, günün farklı zamanlarındaki trafik yoğunluğuna göre salınım ve titreşimleri GZK GPS ile ölçülmüştür. Bunun için referans alıcısı kentin yüksek tepelerinden birinin üzerine yerleştirilmiş ve iki gezici alıcı da köprünün belirlenen iki nokta . . .sında sabit merkezlendirme düzeneği üzerine konulmuştur. Trafiğin ve özellikle ağır tonajlı araçların en yoğun ve en seyrek geçtiği zamanlarda 1 saniye ölçü aralığı (interval) ile ölçmeler gerçekleştirilmiştir. Today GPS technology has found various uses in many fields as well as in geodetic applications. One of the most crucial factors in expanding the use of GPS is by means of the real time kinematic (RTK) GPS method which produces positions in a few seconds with a few centimeter accuracy, and consequently the productivity in projects. This study focuses on another use of RTK GPS or rather the employ ability of RTK GPS in another field. For this purpose, vibrations and resonance of the Fevkani Brigde -situated in the city centre of Zonguldak and built as a composite construction of riveted steel and asphalt in 1956-are observed by RTK GPS during the different parts of the day depending on the traffic density. The base (reference) receiver is placed on one of the highest hills in the city and two rover receivers on both rails of the bridge on the fixed centering mechanisms. The observations are carried out with one second interval during busy and less busy hours of the traffic, especially accounting for heavy load vehicle traffic. The changes in vibrations and resonance of the bridge computed by the analyses explained here are modeled using approaches such as Fast Fourier Transform and presented in this pape Daha fazlası Daha az

Marangoz, Selin Çıplak

Article | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 4 ) , pp.211 - 219

Edebiyat, insanın kendini ifade etme ve yaşamı yorumlama ihtiyacından doğmuştur. Tarihsel yönden bakıldığında, yazarlar edebiyatı farklı açılardan düşünmüş, edebiyatın amaçlarını ve yapılandırma yollarını tanımlamaya çalışmıştır. Bu çalışma, farklı dönemlerde yaşamış üç sanatçının; Aristotle, Horace ve William Wordsworth’ün “gösterme” ölçütü olarak edebiyatın ya da şiirin insanın ihtiyaçlarına cevap vermesi, ahlaki bakışını şekillendirmesi ve genişletmesi konularını nasıl yorumladıklarını ortaya koymaktadır. Sanatkârlık ya da duyguların dışa vurumu olarak edebiyatın, insanı “eğlendiren ve eğiten” bir araç olması, bu sanatçıların yal . . .nızca savundukları düşünce değil aynı zamanda kendi edebi eserlerini yaratmada uyguladıkları başlıca kuraldır. Literature has emerged from man’s need of expressing himself and interpreting life. Historically speaking, writers have considered literature from different points of view and tried to define its goals and the ways by which it has to be constructed. This study points out how Aristotle, Horace and William Wordsworth, three literary figures living in different periods of time, have interpreted literature or poetry as a “representation” medium in terms of satisfying man’s needs, shaping and enlarging his moral vision. The idea of literature either as a craftsmanship or outburst of feelings is but a vehicle for both “delighting and instructing” man and this is not only what they have asserted but also what they have practiced as the main rule for their own literary creation Daha fazlası Daha az

Bazı böcek türlerinde kimyasal iletişimi sağlayan proteinlerin moleküler yapıları ve biyokimyasal

Büyükgüzel, Ender | Tunaz, Hasan | Büyükgüzel, Kemal

Other | 2006 | Türk Biyokimya Dergisi31 ( 4 ) , pp.194 - 206

Karasal ortamda yaşıyan hayvansal organizmaların koku alma duyuları (olfaktör sistem) uçucu hidrofobik molekülleri tespit ederek seçebilecek şekilde özelleşmiştir. Bu moleküllerin bazıları bitkisel kaynaklı uçucu bileşikler olup bazıları da hayvansal organizmalar tarafından salınan hidrofobik özellikte, hidrokarbon yapısında ve feromonlar olarak isimlendirilen koku molekülleridir. Böceklerin antenlerinin birincil görevi, karşı eşeyden salınan eşey feromonlarını, diğer fizyolojik ve davranışsal işlevleri gerçekleştiren semiokimyasalları ve bitkisel kaynaklı uçucu molekülleri içeren kokuları algılamaktır. Lepidoptera takımına ait güve . . . türlerinin antenlerinde trikoid ve bazikonik olarak isimlendirilen iki olfaktör duyu almacı (sensilyum) belirlenmiştir. Trikoid sensilyumlar feromonları algılamak üzere özelleşmiştir. Hidrofobik semiokimyasallar koku bağlayıcı proteinler tarafından bağlanarak çözünür forma dönüştürüldükten sonra sensillar lenfteki sulu ortamdan sinyal iletiminin başlatıldığı olfaktör reseptöre doğru taşınır. Bu proteinler altı adet sistein amino asidi taşıması nedeniyle benzer yapıda olup feromon bağlayan proteinler ve koku bağlayan proteinler olarak iki alt gruba ayrılır. Üç adet disülfür bağı oluşturan bu sistein amino asitleri proteinlerin üç boyutlu yapılarının kararlılığı için gereklidir. Feromonlar böcekler, diğer hayvan grupları ve insanlar tarafından kimyasal iletişimi sağlamak amacıyla salınan kokusuz, doğal moleküllerdir. Bu moleküller, dişi böceğin erkeğini kilometrelerce uzaktan bulabilmesini sağlayacak kadar etkindir. Feromon bağlayan proteinler Lepidoptera takımına ait güveler ve diğer böcek türlerindeki çeşitli duyu organlarında bulunan, düşük moleküler ağırlığa sahip (13-17 kDa) heliks yapısında proteinlerdir. Koku bağlayan proteinler ise kimyasal duyu sensilyumlarının lenf sıvısında oldukça yoğun olarak bulunan düşük moleküler ağırlıklı (15 kDa) çözünür proteinlerdir. Diğer birçok böcek türlerinin çeşitli duyu organlarında küçük bir protein grubu daha belirlenmiştir. Dört sistein amino asidi içermesinden dolayı feromon bağlayıcı protein ve koku bağlayıcı protein ile amino asit dizilişi bakımından daha az benzerlik gösteren bu proteinler, kimyasal duyu proteinleri olarak ayrı bir gruba dahil edilir. Bunlar koku ve tat gibi kimyasal sinyallerin algılanmasından sorumlu olup çeşitli kimyasalların hava ve su ortamından reseptörlere taşınmasında rol oynar. The olfactory systems of terrestial animals are designed to trap and sample volatile hydrophobic molecules. Some of these molecules are odorants, such as volatile plant compounds and pheromones emitted from the other organisms. Insect antennae have a primary function of detecting odors including sex pheromones and plant volatiles. In moths, the organs devoted to olfactory perception have been identified in antennae as the sensilla trichoid and basiconic, the former being tuned to the perception of pheromones. The hydrophobic semiochemicals are solublized by odorant-binding proteins and transported through an aqueous environment (sensillar lymph) to the olfactory receptors, where the signal transduction starts. These proteins, subdivided into pheromone-binding proteins and general odorant-binding proteins, all have a hallmark of six conserved cysteine residues forming three disulfide bridges which are essential for the rigidity of their three-dimensional structures. Pheromones are naturally occuring odorless chemical messenger compounds found in all insects, animals, and humans. They could attract male insects from a long distance exceeding kilometers. Pheromone-binding proteins are small helical proteins (13-17 kDa) present in several sensory organs from moth and other insect species. Odorant-binding proteins are small (15 kDa) soluble proteins, very concentrated in the lymph of chemosensory sensilla. A third class of small proteins has been identified in several sensorial organs from a number of insect orders. They have been separated into a group of chemosensory proteins, characterized by four cystein residues and with low sequence similarity to odorant-binding proteins. They are involved in chemoperception (olfaction and taste) and to play a role in chemical transport from air or water to chemosensitive receptors Daha fazlası Daha az

Pasif dendtrit elektriksel özelliklerinin benzetimi için bir yazılım

İşler, Yalçın | Ekmekçi, N.Hakan | Özer, Mahmut

Article | 2006 | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi12 ( 1 ) , pp.97 - 104

Bu çalışmada, kablo teoremine dayalı pasif dentrit elektriksel özelliklerinin benzetimi için geliştirilen bir yazılım tanıtılmaktadır. Üzerinden sinaptik bilgi taşman dentritler, sinir hücresinin yüzey alanı bakımından en büyük bileşenidir. Dentritik nöronlar için kablo teoremi, sürekli pasif dentrit ağaç yapısı içinde akım-gerilim ilişkilerini modellemektedir. Pasif kablo ve dentritlerle ilgili iyi bir yaklaşıklık olan ve uyarılabilir membranlar için önemli bir referans olan kablo teoremi kısaca özetlenmektedir. Önerilen yazılım, kullanıcı tarafından tanımlanan dentrit ağaç yapısını oluşturmak için kullanılabilmektedir. Kullanıcı, . . .yazılımı kullanarak modeli detaylı olarak tanımlayabilmekte, oluşturduğu dentrit ağacını görüntüleyebilmekte ve dentrit ağacının temel elektriksel özelliklerini inceleyebilmektedir. In this study, a software is introduced for simulating the electrical properties of passive dendrite based on the cable theory. Dendrites along which the synaptic information is conveyed are the largest component of a neuron in surface area. The Cable theory for dendritic neurons addresses to current-voltage relations in a continuous passive dendritic tree. It is briefly summarized that the cable theory related to passive cables and dendrites, which is a useful approximation and an important reference for excitable cases. The proposed software can be used to construct user-defined dendritic tree model. The user can define the model in detail, display the constructed dendritic tree, and examine the basic electrical properties of the dendritic tree Daha fazlası Daha az

Genetik programlama ile imalat için yüzey pürüzlülük modeli geliştirilmesi

Göloğlu, Cevdet | Arslan, Yenal

Article | 2006 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi21 ( 4 ) , pp.667 - 674

Talaşlı imalatta cep imali için kullanılan farklı kesici yollarından birisi de spiral takım yoludur. Takım yolu ve kesme parametrelerinin doğru seçimi imalat süresini, talaş kaldırılan yüzeyin durumunu ve doğrudan maliyeti etkilemektedir. Farklı kesme parametreleri; iş mili devri, ilerleme, talaş derinliği ve kesici yanal ilerlemesi ile spiral takım yolu kullanarak cep imalatı sonrası elde edilebilecek yüzey pürüzlülüğü Genetik Programlama (GP) ile modellenmiştir. İlgili malzeme ve kesme koşullarına göre elde edilen gerçek kesme verilerinden öğrenme ve doğrulama veri setleri düzenlenmiştir. Farklı genetik işlemci değerleri ile farkl . . .ı deneyler yapılmış ve geliştirilen modeller ışığında %98 başarım değerinde bir yüzey pürüzlülük modeli elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, GP yaklaşımının başarılı modeller ürettiğini göstermiştir. GP kullanılarak farklı malzeme ve kesme parametrelerine göre modellerin geliştirilmesi imalata önemli katkı sağlayacaktır. Modelleme için hazırlanan GP yazılımı mühendislik alanında cevabın bilindiği fakat sorunun bilinmediği ters problemlere kolaylıkla uygulama şansına sahiptir. One of the cutter path strategies used in pocket milling in machining is spiral cutter path strategy. The correct selection of cutter path and cutting parameters affects directly upon manufacturing time, machining surface status and cost. The surface roughness that could be obtained from pocket milling by the different cutter parameters of spindle speed, feed rate, depth of cut and step over, and spiral cutter path strategy has been modelled by Genetic Programming (GP). Training and verification data sets have been compiled using real cutting data based on the related material and cutting conditions. Different experiments have been conducted with different genetic operators and a surface roughness model with a 98% performance value has been obtained based on the models generated. The results obtained show that GP approach produces successful models. Development of models based on different material and cutting conditions using GP will provide important contribution to manufacturing. The GP software prepared for modelling can be applied to inverse problems that the answers are known but the questions Daha fazlası Daha az

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Çekme Çabalarının Kurumsalaşması: Yatırım Promosyon Ajansları

Tüylüoğlu, Şevket | Aktürk, Levent Necmi

Article | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 3 ) , pp.85 - 105

Dünyada pek çok ülke doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için çaba sarfetmekte ve bu amaçla rekabet etmektedirler. Bu çaba ve rekabet sürecinde son yıllarda yatırım promosyon ajansı (IPA) denilen kurumları oluşturmaya başlamışlardır. IPA’lar doğrudan yabancı sermaye çekme çabalarının uzmanlaşmış kurumsal bir faaliyet olarak sürdürülmesini sağlamaktadır. IPA’ların temel fonksiyonları ülkenin yatırım ortamı imajını geliştirmek, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılmasını sağlamak, mevcut yatırımlarda yatırımcılara hizmet sunmak ve her aşamada politik destek sağlamaktır. IPA’lar özel, kamusal ve yarı kamusal bi . . .r kurum olarak kurulabilmektedirler. Ulusal düzeyde kurulan IPA’lar kısa bir süre içinde WAIPA, ANIMA, AfrIPA, EuropeanIPA ve IPANET portalı şeklinde uluslararası organizasyonlar oluşturmuş ve pek çok ülkede ekonomik kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmişlerdir. Many countries in the world struggle and compete in order to attract foreign direct investment (FDI). In this process, they have started to generate institutions called investment promotion agency (IPA). IPAs ensure endeavours of attracting FDI to proceed as a specialized institutional activity. The main functions of IPAs are to improve the image of the countries’ investment environment to increase FDI, to give service to investors and to provide them with political support. IPAs can be established as private, public or semi-public institutions. IPAs which are founded at the national level have, in a short term, compose international organizations such as WAIPA, ANIMA, AfrIPA, EuropeanIPA, and they have become an important means of economic development Daha fazlası Daha az

Üçüncü Yılda Sınavsız Geçiş Uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu Örneği

Henden, Rıfkı

Article | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 4 ) , pp.157 - 168

Bu çalışma; meslek yüksekokullarında sınavsız geçiş uygulamalarının üçüncü yılındaki durumu belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni Alaplı Meslek Yüksekokulu Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Haberleşme, İnşaat, Döküm ve metalürji-Malzeme Programlarında okuyan 141 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma evrenin tümü üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin başarı durumları; anne ve babalarının eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi, öğrencinin öğrenim sürecinde barındığı yer, öğrencilerin program tercihlerindeki istek durumu ve ailelerinin barındıkları yerleşim birimi kriterlerine göre incelenmiştir. Araştı . . .rmanın sonucunda öğrencilerin anne ve babalarının öğrenim düzeylerinin ilkokul olarak yoğunlaştığı, ailenin gelir düzeylerinin ‘orta’ olduğu, öğrenci başarısının ailenin gelir durumu ve yerleşim birimlerine bağlı olmadığı, öğrencilerin programı isteyerek tercih etmelerine karşın sınavsız geçiş sisteminin kaldırılmasını istedikleri görülmüştür. Çalışmanın sonunda sorunların çözümüne ilişkin alternatif öneriler sunulmuştur. The purpose of this study is to determine the situation of the transition applications without examination in its third year. The scope of the study consists of 141 students studying Electric, Industrial Electronic, Industrial Automation, Electronic Communication, Construction, Metallurgy – Material and Casting programs in Alapli Vocational High School. The success of the subjects is examined according to the education level of their parents, the financial status of the family, the place where the students live during their education, the program preferences of students and the place where their parents live. According to the findings of the study, parents of the students are mostly primary school graduates; their income level is mostly at the medium; the success of the students is not related to the place they live, and it is understood that although the students make their preferences with their own will, they are not in favor of “transition without examination”. At the end of the study, some suggestions related with the solution of the problems are presented Daha fazlası Daha az

Lisede Seçilen Alan ve ÖSS Alan Puanları ile Çoklu Zeka Profilleri Arasındaki İlişki

Azar, Ali

Article | 2006 | Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi12 ( 46 ) , pp.157 - 174

Bu araştırmada, öğrencilerin Çoklu Zekâ Envanteri’nden aldıkları puanlarının lisede seçtikleri alan türü ve ÖSS’de aldıkları puan türleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma, Kayseri il merkezi ile Zonguldak Kdz. Ereğli ilçe merkezindeki özel dersanelerde 2004 ÖSS’ye hazırlanan lise son sınıf ve önceki yıllarda liseden mezun olmuş öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin zekâ alanlarını belirlemek için “Çoklu Zekâ Envanteri” kullanılmıştır. Çoklu zeka envanteri puanlarının alanlara göre farklılığının test edilmesi için ANOVA, cinsiyete göre farklılığının test edilmesi için ise t-testi kullanılmıştır. Çoklu zeka envanteri . . . puanları ile ÖSS puan türleri arasındaki ilişki korelasyon katsayıları ile incelenmiştir. Araştırma bulguları çoklu zeka envanteri puanlarının yalnızca sözel zeka ve mantıksal zeka alanlarında lisede seçilen alana göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Çoklu zeka envanteri puanları tüm zeka alanlarında cinsiyete göre bir farklılık göstermemiştir. Üniversiteye girişte sözel puan türü çoklu zeka envanteri puanlarından sözel zeka, sosyal zeka ve doğa zekası puanları ile pozitif bir ilişki; mantıksal zeka, görsel zeka ve bedensel zeka puanları ile ise negatif bir ilişki göstermiştir. Üniversiteye girişte sayısal puan ise sadece sözel zeka ile negatif anlamlı bir ilişki göstermiştir. The purpose of this study was to examine relationship of multiple itelligence profiles with university entrance exam scores and area of concentration in high schools. Study group were 200 high school graduates. Multiple Intelligences Inventory (MII) was used to collect data about multiple intelligences profile of students. Differences in MII scores by area of concentration (namely, turkish-linguistic, mathematics and other areas) were tested by using ANOVA. Differences in MII scores by gender were tested by using t-test and correlations between MII scores and university entrance exam scores were computed . Findings indicated only linguistic intelligence and logical-matehmatical intelligences scores showed significant diffrences by area of concentration. There were no significant differences by gender. Turkish-linguistic scores in university entrance exam showed significant positive correlation with linguistic, interpersonal and naturalist intelligences and a negative significant correlation with logical mathematical, spatial and bodily-kinesthetic intelligences. Mathematical score in university entrance exam showed a significant negative correlation only with linguistic intelligence Daha fazlası Daha az

The effects of cutting tool coating on the surface roughness of AISI 1015 steel depending o cutting parameters

Gökkaya, Hasan | Nalbant, Muammer

Article | 2006 | Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences30 ( 5 ) , pp.307 - 316

The effects of a number of cutting tool coating materials on the surface quality of workpieces, depending on various cutting parameters, were investigated. AISI 1015 steel was processed without cooling on a lathe using 4 different cemented carbide cutting tools, i.e. uncoated, coated with AlTiN and coated with TiAlN using the PVD technique, and one with 3-layer coatings (outermost being TiN) applied by the CVD technique. Among the cutting parameters, the depth of cut was kept constant (2.5 mm) while the cutting speed and feed rate were changed. Five cutting speeds (50, 73, 102, 145, 205 m/min) and 2 feed rates (0.24 and 0.32 mm/rev) . . . were used during the machining process. Coating type, feed rate and cutting speed have different effects on surface roughness. In the experiments, less average surface roughness was obtained by using a 3-layer coated tool coated outermost with TiN. The lessening of cutting speed by about 33% improves the surface roughness by about 26%, and increasing the cutting speed by about 310% resulted in an improvement of about 69%. The effects of a number of cutting tool coating materials on the surface quality of workpieces, depending on various cutting parameters, were investigated. AISI 1015 steel was processed without cooling on a lathe using 4 different cemented carbide cutting tools, i.e. uncoated, coated with AlTiN and coated with TiAlN using the PVD technique, and one with 3-layer coatings (outermost being TiN) applied by the CVD technique. Among the cutting parameters, the depth of cut was kept constant (2.5 mm) while the cutting speed and feed rate were changed. Five cutting speeds (50, 73, 102, 145, 205 m/min) and 2 feed rates (0.24 and 0.32 mm/rev) were used during the machining process. Coating type, feed rate and cutting speed have different effects on surface roughness. In the experiments, less average surface roughness was obtained by using a 3-layer coated tool coated outermost with TiN. The lessening of cutting speed by about 33% improves the surface roughness by about 26%, and increasing the cutting speed by about 310% resulted in an improvement of about 69% Daha fazlası Daha az

Ailesel akdeniz ateşi ön tanısı alan olgularda MEFV gen mutasyon analiz sonuçlarının önemi

Yalçınkaya, Emre | Güran, Şefik | Nas, Burcu Gülay | Dursun, Ahmet | İmirzalıoğlu, Necat

Article | 2006 | Erciyes Tıp Dergisi28 ( 1 ) , pp.19 - 24

Amaç: Sunulan çalışmada Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) ön tanısı almış hastalarda“familial Mediterranean fever locus”-MEFV gen mutasyonlarının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: AAA ön tanısı konan 83 olguda MEFV geninde en sık mutasyon tanımlandığı bildirilen M680I, M694V, V726A ve E148Q mutasyonları PCR amplifikasyon sonrası kit kullanılarak (PRONTOTM AAA Basic) incelenmiştir. Bulgular: Değerlendirilen 83 olgunun 29’ unda bu bölge için mutasyon tanımlanamazken 54 olguda mutasyon tanımlanmıştır (%65). Olguların 14’ ünde homozigot mutasyon bulunmuştur (%17). Homozigot mutasyon bulunan 14 olgunun dördünde M680I/M680I, onunda . . .M694V/M694V saptanmıştır. Sonuçlar klinikte daha ağır tablo ile seyrettiği ileri sürülen M694V ve M680I mutasyonlarının bizim içinde bulunduğumuz toplumda çok sık gözlendiğini göstermektedir. 40 (%48) olguda heterozigot mutasyon tanımlanmıştır. Heterozigot mutasyon tanımlanan 40 olgunun yedisinde bu gene ait iki mutasyon gözlenmiştir-“compaund heterozygote” (M680I/M694V iki olguda, M694V/V726A üç olguda, E148Q/M694V bir olguda, M680I/V726A bir olguda). Sonuç: Bulgular toplumumuzda MEFV genine ait mutasyonların yüksek taşıyıcılık oranını göstermesi yönünden ilgi çekicidir. Günümüzde AAA tanısında MEFV gen mutasyonlarının bulunması önemli bir tanı kriteridir. Purpose:In this study we aimed to determine “familial mediterranean fever locus” MEFV gene mutation in cases with a prediagnosis of familial mediterranean fever (FMF). Material and methods: MEFV mutations reported as being frequently seen (M680I, M694V, V726A and E148Q) were analyzed with PCR amplification kit (PRONTOTM FMF Basic, Savyon Diagnostic Ltd.) in 83 cases who were suspected of having FMF. Results: In 29 out of 83 cases, no mutations were observed whereas in 54 (65%) out of 83 cases, mutations in MEFV locus were observed. In 14 cases (%17), homozygote mutation of one locus was found. M680I/M680I homozygote mutation was observed in four cases and M694V/M694V homozygote mutation in ten cases. These results demonstrate that M694V and M680I (these mutations are suggested to have more serious clinic patterns) mutations are seen frequently in our country. Forty cases (48%) had heterozygote mutations in MEFV gene. Seven out of 40 cases had compound heterozygote mutations (M680I/M694V mutations in 2 cases, M694V/V726A mutations in three cases, E148Q/M694V mutations in one case, and M680I/V726A mutations in one case). Conclusion: Our results represent a high carrier rate of mutations in MEFV gene in our country. In our era, genetic analysis of MEFV gene is an important diagnostic criteria for the FMF disease Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.