Filtreler
Araştırmacılar
Bilgisayar destekli eğitimde CIM (Bilgisayarla Bütünleşik İmalat)

Çetinkaya, Kerim | Özen, Betül | Başak, Hüdayim

Other | 2000 | Technology3 ( 2-3 ) , pp.205 - 212

Bu çalışmada eğitim teknolojisinde büyük yeri olan bilgisayarların ve geliştirilen ders yazılımlarının önemi üzerinde duruldu. Bilgisayar destekli eğitim amaçlı bir similasyon programı hazırlandı. Similasyon programı içerisinde bilgisayarla Bütünleşik imalat sistemi elemanlarından konveyör sistemleri, robotlar ve CNC makinaları yer almaktadır. This study focuses on computers and development of a course software that they have great importance on education. The simulation programme aims Computer Aided Education has been prepared. The software embodies a production system which contains the elements of conveyor, Robot and CNC machines . . . Daha fazlası Daha az

Uludağ göknarından (Abies bornmülleriana Mattf.) PVAc tutkalı ile üretilen lamine ağaç malzemenin yanma özellikleri

Uysal, Burhanettin | Özçifçi, Ayhan

Other | 2000 | Politeknik Dergisi3 ( 1 ) , pp.23 - 29

Bu çalışmada, Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) odunundan üretilen 3 katmanlı lamine ağaç malzeme (LAM)'nin alev kaynaklı ve kendi kendine yanma özellikleri araştırılmıştır. Lamine ağaç malzemenin dış katmanında Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.), orta katmanında küçük yapraklı ıhlamur (Morus alba L.), ak dut (Tilia perfifolia Ehrh.), sapsız meşe (Quercus petraea spp.), Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) ve sarıçam (Pinus sylvestris L) odunları kullanılmıştır. Polivinilasetat (PVAc) tutkalı ile yapıştırılan lamine örneklerinin yanma değerleri ASTM-E 69 standardında belirlenen esaslara göre belirlenmişt . . .ir. Sonuç olarak; en fazla ağırlık kaybı (9,70 g) ve O2 miktarı (% 20,52) göknar+dut+göknar örneklerde, en yüksek CO miktarı (5678,12 ppm) ve sıcaklık artışı (726,37 °C) göknar-çam-göknar örneklerde, en yüksek CO2 miktarı (% 8,13) göknar+meşe+göknar örneklerde, en fazla yanmamış parça ve kül miktarı (25,38 g) göknar+ıhlamur+göknar örneklerde elde edilmiştir. In this study, the combustion properties of 3 ply laminated wood material has been searched. In the procedure of laminated wood material, Uludağ fir (Abies bommülleriana Mattf.) has been used for faces ply. White mulberry (Tilia perfifolia Ehrh.), white oak (Quercus petraea spp.), scotch pine (Pinus sylvestris L.), lime tree (Moris alba L.) and Uludağ fir (Abies bornmülleriana Mattf.) have been used for core ply of laminated wood. Prepared materials have been boded with Polivinylacetat (PVAc) adhesive and tested according to the procedure of ASTM-E 69 standards. In conclusion, the highest weight loss (9.70 g) and O2 rate (% 20.52) in fir+white mulberry+fir samples, the highest CO rate (5678.12 ppm) and heat increasing in (726.37 °C) in fir+pine+fir samples, the highest CO2 rate in fir+white oak+fir samples, the highest ash rate (25.38 g) in fir+lime tree+fir samples have been obtained Daha fazlası Daha az

Verniklenmiş etiket yongalı levha' da (WFB) su buharının ağırlık ve şişme miktarına etkisi

Uysal, Burhanettin | Özçifçi, Ayhan | Atar, Musa

Other | 2000 | Technology3 ( 2-3 ) , pp.81 - 90

Bu çalışmada, yüzeyleri sentetik vernikle kaplanmış 18 mm kalınlığındaki etiket yongalı levha (WFB) örnekleri 6, 24, 60 ve 96 saat süre ile su buharı etkisinde bırakılmıştır. Hazırlanan kontrol ve vernikli 10'ar adet örnek TS 3639 standardında belirlenen esaslara uygun olarak su buharı etkisi sonucu ağırlık, kalınlık ve genişlik değerlerinde meydana gelen değişmeler incelenmiştir. Kontrol örneklerine göre vernikli örnekler toplam 186 saat su buharı etkisinde bekletilmesi sonucu sırasıyla, ağırlık artışları % 14, kalınlık artışları % 7 ve genişlik artışları % 0,2 olarak tespit edilmiştir. In this study, the 18 mm thick experimental s . . .amples prepared from waferboard (WFB), covered all faces with synthetic varnish and control samples have been exposed to steam for 6, 24, 60 and 96 hour periods. The effects of weight, thickness and width values of the control and the varnished samples have been determined according to the procedure of the Turkish Standard (TS) 3639. As a result, according to the control samples different dimensional increases have been obtained on weight increases as %14 , thickness as %7 and width as % 0.2 respectively. According to these, there has been less change in the dimensions of the varnished samples than unvarnished one Daha fazlası Daha az

Sistem kuramının işletme yönetimine etkisi

Karakaya, Abdullah

Other | 2000 | Technology3 ( 2-3 ) , pp.111 - 124

İşletme yönetiminde meydana gelen gelişmeleri, aralarında kesin sınırlar ve geniş ayrılıklar olmayan; klasik, neo-klasik ve modern teoriler olmak üzere üç ana gurupta toplamak mümkündür. Bu çalışmada modern yönetim teorisinin anlaşılmasında ve uygulanmasında önemli bir yere sahip olan sistem kuramı ve işletme yönetimine etkisi incelenecektir. It is possible to analyse the development in business management in three major groups, which do not have certain borders and wide differences, as classical, neoclassical, and modern theories. In this paper, the effect of the system theory which has an important place in the application and und . . .erstanding of modern management theory and its impact on business management will be examined Daha fazlası Daha az

Bazı bitki tohumlarında çimlenmenin aktivasyonu

Sarıbaş, Metin

Other | 2000 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry24 ( 5 ) , pp.579 - 584

In this study, activation experiments of germination were done in three species seeds which are naturally distributed in Turkey. Because" The stratification method" needs a long time, a new and faster germination method was sought. The results of the three species are below. Ostrya carpinifolia Scop naturally exists in the Black Sea region, Central Anatolia and as well as in Antalya, Adana and Antakya forests in the Carpinetumzone. This decidous species is from the Betulaceafamily, Coryleaesubfamily, Ostrya L. genus and can be 20m in height with an irregular canopy. Generally, it is confused with CarpinusL. and foresters d . . .o not pay sufficent attention to this species. Seeds have a germination obstacle. In order to overcome this obstacle and provide a faster germination, 5 different germination techniques were applied; Control 16% (in water); Boiling 8%, treatment with hydrogen peroxide 32 %; 64 % (P.S.- AG 30 mg / l) , 56 % (P.S Ğ K 30 mg./ l) . The Taxus baccata L is in danger of extinction and is under protection in Turkey. The result of experiments done in industrial production for germination obstacle prevention showed that the best result was obtained with "P.S.-K 35 mg/l" hormone, and the percentage of germination was 15-35 %. Rosa caninaL is important in the food sector. The result of experiments done in industrial production on the germination obstacle showed that the best results were obtained with "P.S.-AG 50 mg/l" hormone and the germination percentage was 22.2 %. In this study, activation experiments of germination were done in three species seeds which are naturally distributed in Turkey. Because" The stratification method" needs a long time, a new and faster germination method was sought. The results of the three species are below. Ostrya carpinifolia Scop naturally exists in the Black Sea region, Central Anatolia and as well as in Antalya, Adana and Antakya forests in the Carpinetumzone. This decidous species is from the Betulaceafamily, Coryleaesubfamily, Ostrya L. genus and can be 20m in height with an irregular canopy. Generally, it is confused with CarpinusL. and foresters do not pay sufficent attention to this species. Seeds have a germination obstacle. In order to overcome this obstacle and provide a faster germination, 5 different germination techniques were applied; Control 16% (in water); Boiling 8%, treatment with hydrogen peroxide 32 %; 64 % (P.S.- AG 30 mg / l) , 56 % (P.S Ğ K 30 mg./ l) . The Taxus baccata L is in danger of extinction and is under protection in Turkey. The result of experiments done in industrial production for germination obstacle prevention showed that the best result was obtained with "P.S.-K 35 mg/l" hormone, and the percentage of germination was 15-35 %. Rosa caninaL is important in the food sector. The result of experiments done in industrial production on the germination obstacle showed that the best results were obtained with "P.S.-AG 50 mg/l" hormone and the germination percentage was 22.2 % Daha fazlası Daha az

Kalıp elemanların bilgisayar destekli üç boyutlu tasarımı

Çetinkaya, Kerim | Başak, Hüdayim

Other | 2000 | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi6 ( 2-3 ) , pp.155 - 160

Saç metal kalıplarının klasik yöntemlerle tasarımı uzun süreli hesaplamalar ve çizimlerden oluşmaktadır. Kalıp tasarımında pekçok elemanın seçimi ve çizimi benzer işlemlerin tekrarı olduğundan zaman alıcıdır. Bu çalışmada, AutoCAD paket programına uyarlanmış olan AutoLISP kullanılarak bir kalıp tasarım programı hazırlanmıştır. Yapılan çalışma ile saç metal kalıplarının tasarımı ve boyutlandırılması gerçekleştirilmiştir. Sheet metal molding design with classical methods is formed in very long times calculates and drafts. At the molding design, selection and drafting of most of the components requires very long time because of similar . . . repetativc processes. In this study, a molding design program has been developed by using AutoLISP which has been adapted AutoCAD packet program. With this study, design of sheet metal molding, dimensioning, assemly drafting has been realized Daha fazlası Daha az

Türkiye karayosunu florası için iki yeni varyete

Uyar, Güray | Çetin, Barbaros

Other | 2000 | Ot Sistematik Botanik Derg.7 ( 1 ) , pp.205 - 209

Ankara, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Çamlıdere, Çamkoru bölgelerine 1996-98 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sırasında toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucunda Grimmia trichophylla Grev. var. robusta (Freg.) A.J.E. Smith ve Fontinalis antlpyretica Hedw. var. gigantea (Sull.) Sull. varyetelerinin Türkiye için yeni kayıt oldukları saptanmıştır. As a result of the identification of the taxa collected from Ankara, Kızılcahamam Soğuksu National Park, Çamlıdere, Çamkoru districts between 1996 and 1998. It is found that Grimmia trichophylla Grev. var. robusta (Freg.) A.J.E. Smith ve Fontinalis antipyreti . . .ca Hedw. var. gigantea (Sull,) Sull. are new varieties for the moss flora of Turkey Daha fazlası Daha az

Bartın yöresi çilek plantasyonlarında makro besin elementleri açısından beslenme durumu

Aydın, Şenay | İrget, Mehmet Eşref | Karakurt, Rıfat

Other | 2000 | ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi10 ( 1 ) , pp.108 - 121

Bu çalışmada, Bartın ili ve çevresinde çilek yetiştiriciliğinin yoğun şekilde yapıldığı alanları temsilen seçilen 30 plantasyondan alınan toprak ve yaprak örnekleri materyal olarak kullanılmıştır. Toprak örneklerinde bazı fiziksel ve kimyasal analizler (pH, CaCOj, elektriki geçirgenlik, organik madde ve bünye, N, P, K, Ca, Mg ve Na), yaprak örneklerinde de makro besin elementleri (N, P, K, Ca, Mg ve Na) analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları, ilgili referans değerleri ile karşılaştırılarak toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından çilek yetiştiriciliğine uygunlukları ile bitkilerin beslenme durumları incelenmiş, istat . . .istiki değerlendirmeler ile de mevcut toprak-bitki ilişkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, plantasyonların % 56,6'sında N, tamamında Pve% 43,3 'ünde ise K ile beslenme açısından yetersizlik olabileceği belirlenmiştir. In this study, soil and leaf samples were used as material, which were taken from 30 selected plantations representing the areas which strawberry was intensively grown in Bartın province: Some physical and chemical analyses (pH, CaCO},, electrical conductivity, organic matter and texture) were made in only soil samples but macro elements analyses (N, P, K, Ca, Mg and Na contents) were done in both soil and leaf samples. The suitability of soils for physical and chemical characteristics to strawberry growing and the cases for nutrition of plants were studied, comparing the results of analyses with reference values. In addition, the present relationships between soil and plant were investigated by statistical evaluations. According to the results obtained from this research, it was determined that the deficiencies for nutrition with N in 56,6 % of plantations, with P in all plantations and with K in 43,3 % of plantations could be existed Daha fazlası Daha az

Doğrusal dizin (pushbroom) görüntüleme sistemleri

Büyüksalih, Gürcan

Other | 2000 | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi6 ( 2-3 ) , pp.219 - 228

Bu çalışmada, son teknoloji uydu görüntüleme sistemlerinde yoğunlukla kullanılan doğrusal dizin (pushbroom) tarayıcılar incelenmiştir. Tarihsel gelişim süreçlerine değinildikten sonra, günümüzde bu teknikten yararlanan uzayda yerleşik uydu algılayıcılarının; özellikle Fransız SPOT, Alman MOMS, Hint IRS ve Japon JERS uydularının optik ve geometrik tasarımları üzerinde detaylı olarak durulmuştur. Son olarak, bu sistemlerin harita yapım amaçlı kullanımlarda sağlayacakları doğruluk düzeyleri ortaya koyulmuştur. In this study, the linear array (pushbroom) scanners that have been used widely in the current generation of spaceborne imaging . . . systems are described. After discussing the historical evaluation of these systems, the imaging sensors; e. g. French SPOT, German MOMS, Indian IRS and Japanese JERS satellites which have utilized this kind of imaging technique at the present day have been dealt with in detail. Lastly, the accuracy levels for mapping applications that are provided by these systems have been explained Daha fazlası Daha az

Knowledge-based process planning under the concept of concurrent engineering

Göloğlu, Cevdet

Other | 2000 | Technology3 ( 2-3 ) , pp.135 - 149

Bilgisayar Destekli İşlem Planlaması (BDİP), bilgisayarların işlem planlamasına yardım eden araçlar olarak kullanıldığından beri Bilgisayar Tümleşik imalat'a (BTİ) bir anahtar hükmüne gelmiştir. Bilgi Tabanlı Sistemler'deki (BTS) ilerlemeler, bu sistemleri BDİP'leri geliştirmeye yardım için önemli bir araç olmuştur. Bir ürün geliştirme sürecinde ürün tasarımı işlem planlaması ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmelidir. Bu makale Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)/BDİP entegrasyonundaki ana konulan bilgi temelli bir kapsam içinde vermekte ve işlem planlaması sistemlerini guruplamaktadır. Aynı zamanda bu sistemler için olması gerekli i . . .deal bilgi anlatımı ve sorgulama makinasını açıklamakta, BDİP safhalarındaki eşzamanlılık ve geri besleme mekanizmasının olması gereğini vurgulamaktadır. Computer-Aided Process Planning (CAPP) is a key to Computer Integrated Manufacturing (CIM) since computers were suggested as tools to assist process planning tasks. Advances in Knowledge-Based Systems (KBSs) have made them an important tool for the development of CAPP. In a product development cycle, product design should be concurrently conducted with process planning. The paper gives main issues in CAD/CAPP integration with knowledge-based context and groups process planning systems. It shows what the optimal knowledge representation schemes and inference engine should be. The paper also emphasises the need of concurrency in CAPP activities and a feedback mechanism Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.