Filtreler
Filtreler
Bulunan: 21 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [16]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [4]
Yazar [19]
Yayın Yılı [6]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [6]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [19]
Araştırmacılar
Celiac disease in patients having recurrent aphthous stomatitis

Aydemir, Selim | Tekin, Solak Nilgün | Aktunç, Erol | Numanoğlu, Gamze | Üstündağ, Yücel

Article | 2004 | Turkish Journal of Gastroenterology15 ( 3 ) , pp.192 - 195

Amaç: Celiac hastalığı ince barsakların glutene intoleransı sonucu oluşan bir hastalıktır. Epidemiolojik çalışmalarda prevalansı hakkında çok farklı veriler vardı. Hastalarda genellikle çok geniş spektrumda semptom ve bulgulara neden olabildiğinden celiac hastalığı tanısının konulması zor olabilmektedir. Hastalığın erken evrede yakalanması önemlidir. Çünkü bu hastalarda barsak lenfoması gelişme riski artmıştır. Celiac hastalığı olan hastalarda rekürren aftoz stomatit prevalansındaki yükseklik nedeniyle rekürren aftoz stomatitli hastaların celiac hastalığı yönünden araştırılması asemptomatik celiac hastalığı olan hastaların tanı alma . . .sını sağlayabilir. Bu çalışma rekürren aftoz stomatit nedeniyle başvuran olgularda celiac hastalığı prevalansını saptamak için planlanmıştır. Yöntem: Çalışma gurubu olarak rekürren aftoz stomatit öyküsü olan, kontrol grubu olarak ise rekürren aftoz stomatit öyküsü olmayan olgular alındı. Tüm olgularda anti gliadin IgG, antigliadin IgA ve anti endomisium antikorları bakıldı. Ayrıca endoskopi yapılarak duodenum distal kesiminden biyopsiler alındı. Bulgular: Rekürren aftoz stomatit öyküsü olan 41 olgunun ikisinde patolojik inceleme ile doğrulanan celiac hastalığı bulundu (%4.8). Celiac hastalığı saptanan bu iki olgunun her ikisinde de anti gliadin IgA ve endomisium antikorları pozitif bulundu. Anti gliadin IgG antikoru ise olguların birinde pozitifti. Kontrol grubundaki 49 olgunun hiçbirinde celiac hastalığı saptanmadı. Sonuç: Rekürren aftoz stomatit olgularında celiac hastalığı açısında ileri incelenmeler yapılmalıdır. Endoskopinin invaziv ve daha pahalı olması nedeniyle rekürren aftoz stomatitli olgularda celiac hastalığı ı araştırmak için öncelikli olarak serolojik tetkikler yapılmalı, seroljik markır pozitif olan olgularda endoskopik olarak duodenum ikinci kesiminden biyopsiler alınmalıdır. Background/aims: Celiac disease is a condition related to the small intestine’s intolerance to gluten. In epidemiologic studies the prevalence is highly variable. The diagnosis can be difficult due to the wide spectrum of signs and symptoms. As the risk for intestinal lymphoma is higher in these patients, early diagnosis has its privileges. The higher prevalence of recurrent aphthous stomatitis in celiac disease led us to investigate the celiac disease prevalence in patients with recurrent aphthous stomatitis, which might assist in diagnosis of asymptomatic celiac disease patients. The aim of this study was to determine the prevalence of celiac disease in patients presenting with recurrent aphthous stomatitis. Methods: The study group consisted of patients having a history of recurrent aphthous stomatitis. The control group included patients not having aphthous stomatitis. Antibodies to gliadin IgG and IgA and antibodies to endomysium were determined from the serum samples of all patients. Biopsies were obtained from the distal part of the duodenum. Results: Biopsies of two patients (4.8%) out of 41 belonging to the study group were diagnosed as celiac disease. In serum samples of both, antibodies to gliadin IgA and antibodies to endomysium were found to be positive. Antibodies to gliadin IgG antibody were positive in only one of these two patients. None of the 49 patients in the control group was diagnosed as celiac disease. Conclusion: Further evaluation of recurrent aphthous stomatitis patients for celiac disease must be performed. As the endoscopic procedures are invasive and costly, evaluation of recurrent aphthous stomatitis patients for celiac disease must include serologic markers at the beginning. If any positivity is determined in markers, then endoscopic procedures including biopsies of the duodenum must be considered as the second-step intervention Daha fazlası Daha az

Standart üçlü tedavi ile eradikasyon sağlanamayan Helicobacter pylori enfeksiyonunda lansoprazol, ranitidin bizmut sitrat, tetrasiklin ve metronidazolden oluşan dörtlü tedavinin etkinliği

Aydemir, Selim | Bayraktaroğlu, Taner | Üstündağ, Yücel | Borazan, Ali | Sekirmez, Nedret | Aktunç, Erol | Numanoğlu, Gamze

Article | 2004 | Akademik Gastroenteroloji Dergisi3 ( 3 ) , pp.129 - 133

Giriş ve amaç: Standart üçlü tedavi ile Helicobacter pylori (H. pylori) eradikasyonu sağlanmayan olgularda ikinci tedavi ile eradikasyon daha zordur. H. pylori eradikasyon başarısızlıklarında uygulanacak tedavi kombinasyonları kesin belirlenmemiştir. Bu çalışmada lansoprazol, amoksisilin ve klaritromisin (LAK) ile yapılan standart üçlü tedavi ile H. pylori eradikasyonu sağlanamayan olgularda lansoprazol, ranitidin bizmut sitrat, tetrasiklin ve metronidazolden (LBTM) oluşan dörtlü tedavinin etkinliğini araştırdık. Gereç ve yöntem: Peptik ülser hastalığı veya nonülser dispepsi nedeniyle standart üçlü LAK tedavisi verilen ve H. pylori . . .eradikasyonu sağlanamayan toplam 36 olgu çalışmaya alındı. Bu olgulara lansoprazol (2x30 mg), ranitidin bizmut sitrat (2x400 mg), tetrasiklin (4x500 mg) ve metronidazolden (3x500 mg) oluşan dörtlü tedavi 14 gün verildi. Tedavinin bitiminden iki ay sonra endoskopik biyopsi ile H. pylori eradikasyonu değerlendirildi. Bulgular: Olgulardan beşi tedavi bitiminde kontrole gelmediğinden çalışma dışı bırakıldı. Dörtlü tedavi ile H. pylori eradikasyon oranı çalışmaya alınan tüm olgular değerlendirildiğinde %58.3, çalışma sonunda kontrole gelen olgular değerlendirildiğinde ise %67.7 saptandı. Sonuç: Bölgemizde standart LAK tedavisi ile H. pylori eradikasyonu sağlanamayan olgularda LBMT dörtlü tedavi kombinasyonunun başarı oranını oldukça düşük bulduk. Bu durumun ülkemizdeki metronidazol direncinin yüksek seviyelerde olması ile açıklanabileceğini düşünmekteyiz. Ülkemizde farklı bölgelerde H. pylorinin antibiyotik direnç durumunu ve tedavi başarısızlığı sebeplerini değerlendiren araştırmalara ihtiyaç vardır. Background/aim: Successful eradication of Helicobacter pylori (H. pylori) infection after failure of standard triple therapy is difficult. There are no guidelines on second-line therapies for H. pylori eradication failures. In the present study we investigated the efficacy of a 14-day quadruple regimen combining lansoprazole, ranitidine bismuth citrate (RBC), tetracycline and metronidazole as rescue treatment for Helicobacter pylori infection after failure of standard triple therapy combining lansoprazole, amoxicillin, clarithromycin (LAC). Materials and methods: A prospective study was designed consisting 36 patients infected with H. pylori and diagnosed with peptic ulcer or non-ulcer dyspepsia in whom triple therapy with LAC had failed. The patients were treated with quadruple therapy including lansoprazole, 30 mg twice daily, RBC, 400 mg twice daily, tetracycline, 500 mg four times daily, and metronidazole, 500 mg three times daily, for 14 days. Two months after completion of therapy, endoscopic biopsy evaluation was performed to confirm eradication. Results: Five cases who did not attend to the appointment were excluded from the study. With quadruple therapy, the H. pylori eradication rates were 58.3% by intention-to-treat analysis and 67.7% by per protocol analysis. Conclusion: The success rate of quadruple therapy with LBTM was found to be low in patients in whom standard triple therapy had failed in western Blacksea region. This finding may be explained by higher rates of metronidasole resistance in our country. We conclude that further studies about the drug resistance rates and explanation of reasons for treatment failure must be carried out Daha fazlası Daha az

Malignant solitary cylindroma of the scalp

Hoşnuter, Mübin | Babucçu, Orhan | Kargı, Eksal | Numanoğlu, Gamze | Koca, Rafet | Babucçu, Berfu

Article | 2004 | European Journal of Plastic Surgery27 ( 5 ) , pp.246 - 248

Cylindroma is a rare tumor which originates from skin appendages and occurs predominantly on the scalp and face. It is considered to be benign, but malignant transformation has been reported. It has two distinct clinical presentations, solitary and multiple. A review of the literature revealed that the majority of malignant cylindromas occur among multiple type cylindromas. Only 36 malignant cylindromas have been reported, and only 9 were of the solitary type. A case with a solitary type of cylindroma exhibiting malignant transformation of the scalp is presented. © Springer-Verlag 2004.

The comparison of vessels in elective and spontaneous abortion decidua in first trimester pregnancies: Importance of vascular changes in early pregnancy losses

Gün, Banu Doğan | Numanoğlu, Gamze | Özdamar, Şükrü Oğuz

Article | 2006 | Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica85 ( 4 ) , pp.402 - 406

Background. To determine whether adequate trophoblastic migration and maternal placental perfusion occurs in cases of early pregnancy loss, we compared vessels in elective abortion decidua with those in spontaneous abortion decidua. Methods. Elective abortion decidua at 5-11 weeks ( n =40) were compared with spontaneous abortion decidua at 5-12 weeks ( n =25). Also normal late secretory endometrial biopsy specimens ( n =10) were examined. The cross-sections of veins and arteries were counted in 25 elective and 15 spontaneous abortion materials. The number of the veins that contain trophoblastic fragments and the number of the spiral . . . arteries converted by trophoblasts were determined. Statistical significance by Mann-Whitney U and Spearman's correlation test was p Daha fazlası Daha az

Effects of ethanol on intracorporeal structures of the rat

Yeşilli, Çetin | Mungan, Görkem | Seçkiner, İlker | Akduman, Bülent | Numanoğlu, Gamze | Mungan, Aydın

Article | 2006 | International Urology and Nephrology38 ( 1 ) , pp.129 - 132

Objective: Previous studies demonstrated that acute in vitro exposure of corpus cavernosal tissue to ethanol decreased its response to field stimulation and pharmacological stimulation. In the present study we investigated the effects of chronic ethanol consumption on the ultrastructure of cavernosal smooth muscle cells, elastic fibres and collagen content. Material and methods: Fourteen adult wistar rats were divided into a control group (n = 7, fed a standard diet and tap water) and an alcoholic group (n = 7, fed a standard diet and 5% (v/v) ethanol in drinking water and by increasing the ethanol concentration for every week, at t . . .he end of 6th week 30% (v/v) ethanol concentration was attained. Same dose was given until 12th week. At the end of 12th week blood samples were obtained and the ethanol concentrations were determined. The cavernosal tissues were obtained and immunohistochemical examinations were performed. Results: Immunohistochemical analysis revealed that chronic ethanol exposure markedly decreased the content of smooth muscle cells, elastic fibres and collagen type 4. Conclusion: Our findings suggest that in this animal model chronic ethanol exposure decreases the percentage of staining for smooth muscle actin, elastin, and collagen type 4 which are the key structures fundamental for erection. © Springer 2006 Daha fazlası Daha az

Visual diagnosis: A child who has acute onset of unusual skin lesions and edema

Acun, Ceyda | Üstündağ, Gonca | Söğüt, Ayhan | Koca, Rafet | Numanoğlu, Gamze

Review | 2006 | PEDIATRICS IN REVIEW27 ( 11 ) , pp.129 - 132

WOS: 000242176800009 PubMed: 17079503

Colonic tuberculosis mimicking tumor perforation: A case report and review of the literature

Cömert-Beğendik, Füsun | Cömert, Mustafa | Külah, Canan | Taşçılar, Öge | Numanoğlu, Gamze | Aydemir, Selim

Article | 2006 | DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES51 ( 6 ) , pp.1039 - 1042

3rd European Meeting on Molecular Diagnostics -- 37910 -- Scheveningen, NETHERLANDS WOS: 000239295700002 PubMed: 16865564

Primary spinal extranodal Hodgkin's disease at two levels

Çağavi, Ferda | Kalaycı, Murat | Tekin, İshak Özel | Numanoğlu, Gamze | Çağavi, Zeynep | Gül, Şener | Açıkgöz, Bektaş

Article | 2006 | Clinical Neurology and Neurosurgery108 ( 2 ) , pp.168 - 173

About 90% of Hodgkin's disease cases originate from lymph nodes whereas 10% from extranodal regions. Patients rarely present with spinal cord compression due to epidural Hodgkin's disease. Primary spinal extradural Hodgkin's disease which does not have any other organ involvement in the body is even rarer. A 39-year-old male patient who complained of lumbar pain had normal findings upon neurological examination. Radiological examination revealed a mass on the epidural space at level L3 and the involvement of the vertebral corpus accompanied by the involvement of C6 vertebral body. Primary focus could not be identified despite furthe . . .r investigation. The patient underwent L3 laminectomy and posterior decompression and biopsy was obtained from the lesion extending to epidural space. The pathological result was reported as lymphocyte dominant type Hodgkin's disease. Flow cytometry was performed to the lesion, also. The patient was evaluated as Stage 4A according to Ann Arbor classification. Postoperative radiotherapy was applied to lumbar and cervical region. In the literature we have not come across any case of primary spinal extranodal Hodgkin's disease with involvement at two levels. In conclusion, although it might be extremely rare, primary spinal extranodal Hodgkin's disease with involvement at two levels might be observed. © 2004 Elsevier B.V. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Morphine modulates inducible nitric oxide synthase expression and reduces pulmonary oedema induced by α-naphthylthiourea

Cömert, Mustafa | Sipahi, Emine Yılmaz | Üstün, Hüseyin | Işıkdemir, Fulden | Numanoğlu, Gamze | Barut, Figen | Altunkaya, Hanife | Özer, Yetkin | Ayoğlu, Ferruh Niyazi | Sipahi, Tunç Hakan | Tekin, İshak Özel | Banoğlu, Z. Nur

Article | 2005 | European Journal of Pharmacology511 ( 02.Mar ) , pp.183 - 189

This study was designed to investigate the possible participation of morphine in pulmonary oedema induced by ?-naphthylthiourea (ANTU), which is a well-known noxious chemical agent in the lung. Injection of ANTU (15 mg/kg i.p.) produced pulmonary oedema as indicated by an increase in lung weight/body weight ratio and pleural effusion reaching a maximum within 4 h in rat. Administration of morphine prior to ANTU significantly inhibited to pulmonary oedema with a dose-dependent manner. The protective effect of morphine is prevented by peripheral opioid receptor antagonist, naloxone methiodide. ANTU-treated rats were shown positive by . . .inducible nitric oxide synthase immunohistochemical staining. There was no staining in the control group. On the other hand, the degree of staining was markedly reduced in tissue sections by morphine. These results suggest that previous administration of subcutaneous morphine has preventive effect on ANTU-induced pulmonary inflammatory reaction and its effect mediated via peripheral opioid receptors. Application of naloxone with ANTU has no effect on the lung parameters indicating that endogenous opioids do not modulate ANTU-induced damage. © 2005 Elsevier B.V. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Angiolupoid type cutaneous sarcoidosis on the auricle: A case report [Kulak kepçesinde anjiyolupoid tip kutanöz sarkoidoz olgusu]

Koca, Rafet | Çınar, Saniye | Numanoğlu, Gamze | Altınyazar, H. Cedet | Solak-Tekin, Nilgün | Muhtar, Şennur

Article | 2006 | Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences26 ( 4 ) , pp.453 - 456

Sarcoidosis is a multisystem disorder of unknown etiology, which is histopathologically characterized by noncaseating granulomas. Cutaneous sarcoidosis localizing on the auricle may be observed in various clinical types. Angiolupoid sarcoidosis is a rare form of cutaneous sarcoidosis. We describe a 26-year-old white man with angiolupoid cutaneous sarcoidosis localized on the auricle without systemic involvement. Copyright © 2006 by Türkiye Klinikleri.

Subcutaneous fat necrosis of the newborn

Acun, Ceyda | Kargı, Eksal | Üstündağ, Gonca | Hoşnuter, Mübin | Numanoğlu, Gamze

Letter | 2005 | PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY115 ( 6 ) , pp.1790 - 1792

WOS: 000228884600059 PubMed: 15861107

An atypical lesion on the forehead: Warty dyskeratoma

Kargı, Eksal | Altınyazar, Cevat H. | Hosnuter, Mübin | Babuccu, Orhan | Numanoğlu, Gamze | Babuccu, Berfu

Letter | 2003 | PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY111 ( 4 ) , pp.1562 - 1563

WOS: 000181477700037 PubMed: 12618622


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.