Filtreler
Filtreler
Bulunan: 17 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [17]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [4]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [13]
Araştırmacılar
Treatment of severe amitriptyline intoxication with plasmapheresis

Kolsal, Ebru | Tekin, İshak Özel | Pişkin, Etem | Aydemir, Cumhur | Akyüz, Mehmet | Çabuk, Hasan | Eldes, Nilüfer | Numanoğlu, Kemal Varın

Article | 2009 | Journal of Clinical Apheresis24 ( 1 ) , pp.21 - 24

Tricyclic antidepressant poisoning is one of the most common causes of serious intoxication. Here, we report a 2-year-old girl with severe amitriptyline (70 mg/kg) intoxication. She was in comatose, had generalized tonic clonic seizure, ventricular tachycardia, and wide QRS complexes. Although she did not respond to classical therapies, very good clinical response to plasmapheresis was obtained and she developed no complications. Thus, plasmapheresis may be an effective treatment modality in poisoning with drugs, which bind to plasma proteins with high affinity. © 2009 Wiley-Liss, Inc.

The relation between gleason score, and nuclear size and shape factors in prostatic adenocarcinoma

Bektaş, Sibel | Bahadır, Burak | Doğan Gün, Banu | Kertiş, Gürkan | Özdamar, Şükrü Oğuz

Article | 2009 | Turkish Journal of Medical Sciences39 ( 3 ) , pp.381 - 387

Aim: The aim of this study was to assess the size and shape characteristics of prostatic adenocarcinoma cell nuclei using a computer-assisted analysis system, and to compare the results with the Gleason score. Materials and Methods: Morphometric nuclear parameters, such as roundness factor, form ellipse, area, length, and perimeter, were evaluated based on specimen slides of 130 prostatic adenocarcinoma cases (77% needle biopsies and 23% prostatectomy specimens) using a computerized image analysis system. Correlation analysis between Gleason score and morphometric results was performed. Results: The Gleason score was correlated with . . . mean nuclear area (r = 0.516, P = 0.01), mean nuclear length (r = 0.298, P = 0.01), and mean nuclear perimeter (r = 0.303, P = 0.01) for all specimens. In the needle biopsy group the Gleason score was correlated with mean nuclear area (r = 0.522, P = 0.01), mean nuclear length (r = 0.398, P = 0.01), and mean nuclear perimeter (r = 0.432, P = 0.01), whereas in the prostatectomy group the Gleason score was correlated only with mean nuclear area (? = 0.619, P = 0.01) and mean nuclear roundness factor (? = -0.425, P = 0.05). Conclusions: Nuclear size and shape factors, especially mean nuclear area, were concordant with the Gleason score. Nuclear size and shape assessment may aid in the evaluation of the pathological status of prostatic adenocarcinoma. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

Uterine serous carcinoma arising from endometrial polyp: A case report

Bektaş, Sibel | Bahadır, Burak | Barut, Figen | Bayar, Ülkü | Özdamar, Şükrü Oğuz

Other | 2009 | GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine15 ( 1 ) , pp.57 - 60

Seröz karsinom, tip II endometrial karsinomun tipik bir örneğidir. Sigara içme, diabetes mellitus ve hipertansiyon hikayesi olan 71 yaşındaki kadın hasta postmenapozal kanama şikayeti ile başvurmuştur. Küretaj materyalinde adenokarsinom tanısı almıştır. Histerektomi materyalinde uterusta polipoid kitlbelirlenmiştir. Histopatolojik olarak endometrial polipden gelişen seröz karsinom gözlenmiştir. İmmünhistokimyasal olarak tümör hücrelerinde p53 ve c-erbB-2 ile diffüz, östrojen ve progesteron reseptörü ile fokal reaksiyon saptanmıştır. Olgumuz, diabetes mellitus ve hipertansiyon hikayesine sahip olmasının yanı sıra östrojen ve progeste . . .ron reseptörleri ile fokal reaksiyon vermesi ile tip 1 endometrial karsinoma ilişkili klinik ve immünhistokimyasal bulguları paylaşmaktadır. Bu tümörde p53 ve c-erbB-2’nin aşırı ekspresyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Serous carcinoma is the prototype of type II endometrial carcinoma. A 71-year-old woman who had history of smoking, diabetes mellitus and hypertension admitted to the hospital with postmenopausal uterine bleeding. Curettage material was diagnosed as adenocarcinoma. Hysterectomy specimen revealed a uterine polypoid mass which afterwards was histopathologically proven to be a serous carcinoma arising from an endometrial polyp. Immunohistochemically, tumor cells showed diffuse reaction for p53 and c-erbB-2, and focal reaction for estrogen and progesterone receptors. In addition to history of diabetes mellitus and hypertension, our case shared some clinical and immunohistochemical characteristics of type I endometrial carcinoma, such as focal expression of estrogen and progesterone receptors. Overexpressions of p53 and c-erbB-2 in this tumor type should be considered Daha fazlası Daha az

Effect of 2-octyl-cyanoacrylate on ischemic anastomosis of the left colon.

İrkörücü, Oktay | Uçan, Bülent Hamdi | Çakmak, Güldeniz Karadeniz | Taşçılar, Öğe | Emre, Ali Uğur | Ofluoğlu, Ebru | Bahadır, Burak | Karakaya, Kemal | Demirtaş, Canan | Paşaoğlu, Hatice | Ankaralı, Handan | Cömert, Mustafa

Article | 2009 | JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY22 ( 3 ) , pp.188 - 194

Introduction: 2-octyl-cyanoacrylate may be a good alternative in ischemic colon anastomosis without impairment of tissue perfusion. Methods: Forty male Wistar albino rats were randomized into four experimental groups (n = 10 in each group). In group 1 (control), a well-perfused left colonic segment was transected, and free ends were anastomosed by propylene sutures. In groups 2, 3, and 4, the animals underwent a standardized surgical procedure to induce ischemic left colon anastomosis. In group 2, an end-to-end anastomosis was created using six interrupted 6-0 polypropylene sutures between ischemic edges. In group 3, after approxima . . .ting the mesenteric and antimesenteric edges of the anastomosis with two 6-0 polypropylene sutures, 2-octyl-cyanoacrylate was applied between the edges. In group 4, anastomosis was created by the same technique as described in group 2, and additionally 2-octyl-cyanoacrylate was applied on suture line. Rats were killed on day 4 following operation. Anastomotic integrity, intraperitoneal adhesion scores, anastomotic bursting pressures, and tissue hydroxyproline levels were recorded. Histopathological examination of the anastomosis was also performed. Results: There were no statistically significant differences among groups with respect to anastomotic integrity (p =.142). The mean bursting pressure values were 81.1 23.83, 43.3 26.06, 15.8 11.3, and 17.6 18.02 in groups 1, 2, 3, and 4, respectively. There were no statistically significant differences among groups 2, 3, and 4 with respect to tissue hydroxyproline levels and bursting pressure levels. The highest adhesion scores were observed in groups 3 and 4. Discussion: 2-octyl cyanoacrylate does not have additional advantages in the healing of experimental ischemic colon anastomosis Daha fazlası Daha az

Tiroid papiller karsinomlarında kronik lenfositik tiroidit ve tümörü infiltre eden lenfosit birlikteliği

Kandemir, Onak Nilüfer | Barut, Figen | Keser, Sevinç | Karadayı, Nimet | Bektaş, Sibel | Gün, Doğan Banu | Bahadır, Burak

Other | 2009 | Türk Onkoloji Dergisi24 ( 4 ) , pp.172 - 176

AMAÇ Bu çalışmada, tiroid papiller karsinomlarında (TPK), kronik lenfositik tiroidit (KLT) görülme sıklığı araştırıldı ve tümörü infiltre eden lenfosit (TİL) varlığının KLT ile ilişkisi değerlendirildi. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma kapsamına 61 TPK olgusu dahil edildi. Tümör içi ve tümör çevresi parankimdeki lenfoid infiltrasyon varlığı, her biri için ayrı şekilde, semi-kantitatif olarak 0-3 arasında derecelendi. Olgular grup I (KLT içeren TPK) ve grup II (KLT içermeyen TPK) olmak üzere iki gruba ayrıldı. BULGULAR TPK'ların %26.3'ünde (grup I) KLT saptandı. Grup I'deki olguların %77'sinde TİL görülürken, grup II'deki olgularda TİL ile uy . . .umlu olarak değerlendirilebilecek lenfoid infiltrasyon saptanmadı. Grup I ve grup II'deki olgular arasında TİL yoğunluğu açısından anlamlı farklılık belirlendi. SONUÇ Bulgularımız, TPK'da KLT'nin sık görülen bir bulgu olduğunu ve TİL varlığının KLT ile ilişkili bir parametre olduğunu göstermektedir. OBJECTIVES This study examined the frequency of chronic lymphocytic thyroiditis (CLT) in thyroid papillary carcinomas (TPC) and the relationship between the presence of tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) and CLT. METHODS The study included 61 TPC cases. In each case, the presence of the lymphocyte infiltration in the tumor tissue and nonneoplastic parenchyma was graded semi-quantitatively using a scale of 0 to 3. The cases were classified in two groups, TPC including CLT (Group I) and TPC not including CLT (Group II). RESULTS CLT was detected in 26.3% (Group I) of the TPCs and TIL was observed in 77% of the Group I cases; no lymphoid infiltration compatible with TIL was detected in Group II. A significant difference was observed in the TIL density between Groups I and II. CONCLUSION CLT is a frequent finding in TPC, and the presence of TIL is related to CLT Daha fazlası Daha az

Pharyngeal squamous cell carcinoma with osteoclast-like giant cells: A case report and review of the literature [Osteoklast benzeri dev hücreler içeren faringeal skuamöz hücreli karsinom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi]

Kandemir N.O. | Bektaş S. | Yurdakan G. | Taş E.

Article | 2009 | Turk Onkoloji Dergisi24 ( 2 ) , pp.80 - 84

Benign osteoclast-like multinuclear giant cells are rarely found in tumors other than bone and soft tissue neoplasms, and they are even rarer in squamous cell carcinomas. We examined a nasopharyngeal tumor from a 52-year-old female who had undergone surgery one year earlier for hypopharyngeal squamous cell carcinoma. Histopathologically, in addition to tumor infiltration by atypical epithelial cells with squamoid differentiation, giant cells with 10-20 nuclei and a large amount of eosinophilic cytoplasm were seen infiltrating the tumor. The giant cells did not show atypia or mitosis. Immunohistochemically, the tumor cells stained fo . . .r pan-keratin and epithelial membrane antigen, and the giant cells were positive for leukocyte common antigen, CD68, and Mac 387. This case was diagnosed as moderately differentiated squamous cell carcinoma with multinuclear giant cells. In this case, the giant cells infiltrating the tumor were benign and of monocytic/histiocytic origin. Studies including large case series are needed to obtain reliable information on the clinical and prognostic importance of this histological feature Daha fazlası Daha az

A rare cause of partial intestinal obstruction in a child: Colonic lithobezoar

Numanoğlu, Kemal Varın | Tatlı, Duygu

Other | 2009 | BMJ Case Reports , pp.80 - 84

The accumulation of undigested foreign bodies or nutrients in the gastrointestinal tract forming a conglomeration is called a bezoar. Bezoars are referred to according to the foreign bodies that constitute their core: phytobezoar (fibres or seeds of vegetables and fruits), trichobezoar (hair), lactobezoar (remnants of milk) and lithobezoar (rock or similar substances).

Melatonin provides neuroprotection by reducing oxidative stress and HSP70 expression during chronic cerebral hypoperfusion in ovariectomized rats

Özaçmak, Veysel Haktan | Barut, Figen | Özaçmak-Sayan, Hale

Article | 2009 | Journal of Pineal Research47 ( 2 ) , pp.156 - 163

Oxidative stress is believed to contribute to functional and histopathologic disturbances associated with chronic cerebral hypoperfusion (CCH) in rats. Melatonin has protective effects against cerebral ischemia/reperfusion injury. This effect has mainly been attributed to its antioxidant properties. In the present study, we evaluate the effects of melatonin on chronic cerebral hypoperfused rats and examined its possible influence on oxidative stress, superoxide dismutase (SOD) activity, reduced glutathione (GSH) levels, and heat shock protein (HSP) 70 induction. CCH was induced by permanent bilateral common carotid artery occlusion . . .in ovariectomized female rats. Extensive neuronal loss in the hippocampus at day 14 following CCH was observed. The ischemic changes were preceded by increases in malondialdehyde (MDA) concentration and HSP70 induction as well as reductions in GSH and SOD. Melatonin treatment restored the levels of MDA, SOD, GSH, and HSP70 induction as compared to the ischemic group. Histopathologic analysis confirmed the protective effect of melatonin against CCH-induced morphologic alterations. Taken together, our results document that melatonin provides neuroprotective effects in CCH by attenuating oxidative stress and stress protein expression in neurons. This suggests melatonin may be helpful for the treatment of vascular dementia and cerebrovascular insufficiency. © 2009 John Wiley and Sons A/S Daha fazlası Daha az

Reproducibility of Fuhrman nuclear grading of renal cell carcinoma: A preliminary study

Bektaş, Sibel | Barut, Figen | Bahadır, Burak | Gün, Banu Doğan | Kandemir, Orak Nilüfer | Karadayı, Nimet | Özdamar, Şükrü Oğuz

Article | 2009 | Turkish Journal of Medical Sciences39 ( 2 ) , pp.185 - 189

Amaç: Bu çalışmada, renal hücreli karsinomda Fuhrman nükleer derece sisteminin gözlemci içi ve gözlemciler arasındaki tekrarlanabilirliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Metot: 46 renal hücreli karsinom olgusuna ait histolojik kesitler, iki patolog tarafından Fuhrman sistemine göre yeniden skorlanmıştır. Patologlar arasında gözlemci içi ve gözlemciler arasındaki tekrarlanabilirlik kappa istatistiği ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Birinci patoloğun ilk değerlendirmesinde; derece 1: dört (% 8,7), derece 2: otuz (% 65,2), derece 3: on bir (% 23,9) ve derece 4: bir (% 2,2) olguda belirlenmiştir. Aynı patoloğun ikinci değerlendirmesin . . .de; derece 1: sekiz (% 17,4), derece 2: yirmi üç (% 50), derece 3: on dört (% 30,4) ve derece 4: bir (% 2,2) olguda saptanmıştır. Fuhrman sisteminin gözlemci içi tekrarlanabilirliği güçlü düzeyde bulunmuştur (? = 0,66). İkinci patoloğun Fuhrman derecelendirmesinde; derece 1: on bir (% 23,9), derece 2: yirmi yedi (% 58,7), derece 3: yedi (% 15,2) ve derece 4: bir (% 2,2) olguda belirlenmiştir. Fuhrman sisteminin gözlemciler arasındaki tekrarlanabilirliği ise orta düzeyde bulunmuştur (? = 0,42). Sonuç: Fuhrman derecenin gözlemci içi güçlü tekrarlanabilirliğine rağmen, gözlemciler arasında orta düzeydeki tekrarlanabilirliği ve derece 3’teki düşük uyum göz önünde tutulmalıdır. Background: The aim of this study was to evaluate intraobserver and interobserver reproducibility of Fuhrman nuclear grading of renal cell carcinoma. Methods: Pathology slides from 46 cases of renal cell carcinoma were rescored by 2 pathologists according to the Fuhrman system. Both intraobserver and interobserver reproducibility were assessed using kappa statistics. Results: The initial Fuhrman grade was grade 1 in 4 of the cases (8.7%), grade 2 in 30 (65.2%), grade 3 in 11 (23.9%), and grade 4 in 1 (2.2%). After reviewing the slides by the same pathologist, grades were reassigned as follows: grade 1 in 8 cases (17.4%), grade 2 in 23 (50%), grade 3 in 14 (30.4%), and grade 4 in 1 (2.2%). Intraobserver reproducibility of the Fuhrman system was substantial (κ = 0.66). Fuhrman grading by the second pathologist was grade 1 in 11 cases (23.9%), grade 2 in 27 (58.7%), grade 3 in 7 (15.2%), and grade 4 in 1 (2.2%). Interobserver reproducibility of the Fuhrman system was moderate (κ = 0.42). Conclusions: Despite substantial intraobserver reproducibility of Fuhrman grading, moderate interobserver reproducibility and low agreement for grade 3 should be a consideration Daha fazlası Daha az

Chronic lymphocytic thyroiditis and tumor-infiltrating lymphocytes combined in thyroid papillary carcinoma [Tiroid papiller karsinomlarinda kronik lenfositik tiroidit ve tümörü infiltre eden lenfosit birlikteligi]

Onak Kandemir N. | Barut F. | Keser S. | Karadayi N. | Bektaş S. | Dogan Gün B. | Bahadir B.

Article | 2009 | Turk Onkoloji Dergisi24 ( 4 ) , pp.172 - 176

OBJECTIVES This study examined the frequency of chronic lymphocytic thyroiditis (CLT) in thyroid papillary carcinomas (TPC) and the relationship between the presence of tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) and CLT. METHODS The study included 61 TPC cases. In each case, the presence of the lymphocyte infiltration in the tumor tissue and non-neoplastic parenchyma was graded semi-quantitatively using a scale of 0 to 3. The cases were classified in two groups, TPC including CLT (Group I) and TPC not including CLT (Group II). RESULTS CLT was detected in 26.3% (Group I) of the TPCs and TIL was observed in 77% of the Group I cases; no lymp . . .hoid infiltration compatible with TIL was detected in Group II. A significant difference was observed in the TIL density between Groups I and II. CONCLUSION CLT is a frequent finding in TPC, and the presence of TIL is related to CLT. © 2009 Association of Oncology Daha fazlası Daha az

Urothelial neoplasm of pelvis renalis with cytomorphology findings [Sitomorfolojik bulgularla pelvis renalisin üroteryal neoplazmi]

Barut F. | Kertiş G. | Bahadir B. | Özdamar S.O. | Gün B.D. | Seçkiner I. | Kuzey G.M.

Article | 2009 | Journal of Experimental and Clinical Medicine (Turkey)26 ( 2 ) , pp.96 - 98

Reproducibility of fuhrman nuclear grading of renal cell carcinoma: A preliminary study

Bektaş S. | Barut F. | Bahadir B. | Dogan G.Ü.N.B. | Kandemir N.O. | Karadayi N. | Özdamar Ş.O.

Article | 2009 | Turkish Journal of Medical Sciences39 ( 2 ) , pp.185 - 189

Background: The aim of this study was to evaluate intraobserver and interobserver reproducibility of Fuhrman nuclear grading of renal cell carcinoma. Methods: Pathology slides from 46 cases of renal cell carcinoma were rescored by 2 pathologists according to the Fuhrman system. Both intraobserver and interobserver reproducibility were assessed using kappa statistics. Results: The initial Fuhrman grade was grade 1 in 4 of the cases (8.7%), grade 2 in 30 (65.2%), grade 3 in 11 (23.9%), and grade 4 in 1 (2.2%). After reviewing the slides by the same pathologist, grades were reassigned as follows: grade 1 in 8 cases (17.4%), grade 2 in . . .23 (50%), grade 3 in 14 (30.4%), and grade 4 in 1 (2.2%). Intraobserver reproducibility of the Fuhrman system was substantial (k = 0.66). Fuhrman grading by the second pathologist was grade 1 in 11 cases (23.9%), grade 2 in 27 (58.7%), grade 3 in 7 (15.2%), and grade 4 in 1 (2.2%). Interobserver reproducibility of the Fuhrman system was moderate (k = 0.42). Conclusions: Despite substantial intraobserver reproducibility of Fuhrman grading, moderate interobserver reproducibility and low agreement for grade 3 should be a consideration Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.