Filtreler
Araştırmacılar
Comparison of the effects of phonophoresis and ultrasound therapy on recovery of experimental tenorrhaphy in rabbits

Karabağlı, Gamze | Düzgün, Oktay | Karabağlı, Murat | Haktanır, Damla | Gürel, Aydın | Yetmez, Mehmet

Article | 2015 | Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi62 ( 3 ) , pp.205 - 210

Tendo kopukları çoğunlukla ekstremitelerin distal kısımlarında meydana gelmekte ve uzun süreli bir iyileşme periyodu gerektirmektedir. Travmatik aşil tendo kopuklarında operasyon öncesi ve sonrasını da kapsayan 6 -8 haftalık bir bandaj uygulaması ile hareketsizlik sağlanmaktadır. Bu uygulamanın neden olacağı diğer ortopedik problemleri önlemek ve iyileşme periyodunu hızlandırabilmek amacıyla, operasyon sonrası lokal uygulamalar yapılmaktadır. Ultrason terapi (TUS) bunlardan biridir. Fonofo rezis ise emilim ö zelliği olan ilaçların TUS eşliğinde lokal olarak bölgeye emdirilmesidir. Deneysel çalışmamızda 40 adet erkek, 1 yaşında, orta . . .lama 3 kg ağırlığında, Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar 4 gruba ayrıldı ve tüm tavşanların her iki arka bacağında deneysel Aşil tendo rupturu oluşturuldu ve hemen akabinde tenorafi ile onarıldı. Birinci ve üçüncü gruptaki tavşanların sağ bacaklarına operasyondan sonraki 10 gün boyunca ultrason terapi uygulandı. İkinci ve dördüncü gruptaki tavşanların sağ bacaklarına ise ope rasyondan sonraki 10 gün boyunca fonoforez uygulandı. Tüm çalışma gruplarında, sol bacaklar kontrol grubunu oluşturdu. Tavşanlar 30. gün sonunda ötenazi edilerek grup 1 ve 2’deki örnekler histopatolojik olarak, grup 3 ve 4’teki örnekler ise biyomekanik olarak incelendi. Biyomekanik inceleme için tendoların kopma noktaları N (Newton) cinsinden karşılaştırıldı. Çalışmanın sonucunda; ultrason terapinin fonoforezle karşılaştırıldığında tendo iyileşmesi için daha üstün bir metod olduğu kanısına varıldı. Tendon ruptures occur generally at distal portions of extremities and require relatively long recovery period. Traumatic ruptures of Achilles tendon need 6 -8 weeks of immobility period including pre and postoperative days. In order to avoid other orthopedical problems by this application and to speed up the reco very period, postoperative local administrations are done. Therapeutic Ultrasound (TUS) is one of these applications. Phonophoresis is the local absorbing procedure of some drugs by me ans of TUS which is applied to the affected area. Forty male New Zealand rabbits were used in the study which were one year old and mean 3 kg body -weight. The rabbits were divided into 4 groups and experimental Achilles tendon rupture was created in both legs of all rabbits and repaired immediately by tenorrhaphy. The right le gs of rabbits of groups 1 and 3 were treated postoperatively with TUS for 10 days. The right legs of rabbits in groups 2 and 4 were treated postoperatively with phonophoresis for 10 days. Left legs of all rabbits served as the control group. All rabbits we re euthanized at the end of the 30th day. Samples which were taken from groups 1 and 2 were examined histopathologically and those in groups 3 and 4 were examined biomechanically. In biomechanical investigations, the rupture points of the tendons in N (Newton) were compared. At the end of the study, it was concluded that TUS is a superior for tendon healing when compared to phonophoresis Daha fazlası Daha az

A methodological study on improving a new orthodontic face mask

Özkalaycı, Nurhat | Yetmez, Mehmet

Article | 2017 | 7tepe Klinik13 ( 1 ) , pp.13 - 16

Amaç: Çalışmanın amacı ortodontik yüz maskesi kullanım süresi ve düzenini takip etmek amacıyla yüz maskesinin alın kısmına takılan yeni bir izleme sisteminin sunulması ve değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Yeni izleme sistemi ana gövde, yuva kapağı ve sensör olmak üzere 3 ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövde iki adet yan sabitleyici, bir adet orta sabitleyici, sensör takma yuvası ve sekiz vida deliğinden oluşmaktadır. Ana gövdedeki tüm parçaların yerleştirilmesini takiben sensör programlanmış ve yuvaya yerleştirilmiştir daha sonra kapak sabitlenmiştir. Sistem laboratuvar koşullarında test edilmiştir.Bulgular: Çalışma sonunda elde . . . edilen verinin detaylı analizi göstermiştir ki izleme sistemi takma ve sökme süreçlerini doğru bir şekilde takip etmektedir. Yeni tipteki ortodontik yüz maskesi takma sürelerini ve düzenini izleyebilmektedir. Sonuç: Yüz maskesi tedavisi sagital yöndeki üst çene yetersizliğinin düzeltilmesinde elzemdir. Toplam kullanım süresi ve düzenli kullanım ortodontik ve ortopedik tedavinin başarısını etkileyen temel faktörlerdir. Objektif ve bilimsel olarak bu sürecin izlenmesi bu meşakkatli, uzun ve pahalı tedavide klinisyenlere büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın sonucu göstermiştir ki yeni izleme sistemi yüz maskesi kullanımı için uygundur. Introduction: The aim of this study is to present and evaluate a new monitoring system attached to forehead part of face mask for tracking orthodontic face mask usage time and regularity. Methods: The new monitoring system consists of three main parts as main body, slot cover and sensor. The main body includes two lateral fixer, a median fixer, sensor insertion slot and eight screw holes. After completing the assembly procedure for the main part, the sensor is programmed and inserted to its slot and then the cover is screwed. The system was tested under laboratory condition.Results: Detailed analysis of the post study data showed that the system measured the attachment and detachment period correctly. The new type orthodontic face mask can monitor the wearing time and regularity.Conclusion: Face mask therapy is a crucial for correction of sagittal maxillary deficiency. Total wearing time and regularity is main factors to reach to a success level of this orthodontic and orthopedic treatment. Objective and scientific monitoring system proposed here may help the clinicians for difficult, long and expensive treatment. Conclusion of present study show that the system proposed is suitable for the further face mask usage Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.