Filtreler
Filtreler
Bulunan: 97 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [19]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [8]
Yazar [20]
Yayın Yılı [14]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [19]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
Pretreatment with 5’-N-ethylcarboxamidoadenosine provides partial improvement in intestinal ischemia- reperfusion injury of rat

Özaçmak, Veysel Haktan | Sayan, Hale | Aktunç, Erol

Other | 2009 | Türk Biyokimya Dergisi34 ( 2 ) , pp.82 - 88

Amaç: Adenozin ve adenozin A1 reseptör agonistleri, çeşitli dokuların reperfüzyon harabiyetine karşı önkoşullanma yoluyla koruyucu etkiler göstermektedir. Çalışmanın amacı, sıçan ince bağırsağının reperfüzyon harabiyeti üzerine adenozin A1/A2 reseptör aktivasyonunun etkilerini incelemekti. Yöntemler: Denekler herbiri rastgele sekiz hayvan içeren dört gruba ayrıldı: sham kontrol, iskemi-reperfüzyon kontrol, 5’-N-etilkarboksiamidoadenozin (NECA) (non-selektif A1 /A2 agonisti, 0.1 mg/kg, i.v.) tedavili iskemi-reperfüzyon ve teofilin (non-selektif A1 /A2 antagonisti, 20 mg/kg, i.v.) tedavili iskemi-reperfüzyon. Tedaviler iskemi yapılmad . . .an 5 dk önce uygulandı. Süperiyor mezenter arter 30 dk klempe edildikten sonra reperfüzyon dönemi 180 dk sürdü. Terminal ileum segmentlerinin, KCl, karbakol ve substans P’ye olan kasılma yanıtlarının kaydedilmesinin yanısıra, dokuların miyeloperoksidaz, malondialdehit ve indirgenmiş glutatyon miktarları da ölçüldü. Bulgular: İskemi, nötrofil infiltrasyonu ve lipid peroksidasyonunu ileri düzeyde yükseltirken aynı zamanda indirgenmiş glutatyonu düşürdü. Sham control grubuy- la karşılaştırıldığında, kasılma yanıtları iskemi-reperfüzyon grubunda ciddi düzeyde azaldı. NECA ön tedavisi, doku indirgenmiş glutatyon miktarını ileri derecede düzeltti ve ayrıca iskemi-reperfüzyon sonucu azalmış kasılma yanıtını kısmen iyileştirdi. Teofilin ile ön tedavi ise herhangi koruyucu bir etki göstermedi. Sonuç: Adenozin A1 /A2 reseptör aktivasyonunun, iskemi sonucu gelişen bağırsak kasılma bozukluğuna karşı kısmi koruma sağladığını ve ayrıca bu korumanın, indirgenmiş glutatyon düzeyinin fizyolojik seviyede tutulması yolu ile muhtemelen gerçekleştiğine dair ek kanıt önermekteyiz. Objectives: Adenosine and adenosine A1 receptor agonists exert protective effects against reperfusion injury in different tissues by mediating preconditioning. The aim of the present study was to examine the effects of adenosine A1 /A2 receptor activation on reperfusion-induced small intestinal injury in rat. Methods: Animals were randomized into four groups each including eight as following: sham control, ischemia-reperfusion control, 5’-N-ethylcarboxamidoadenosine (NECA) (non-selective A1 /A2 agonist, 0.1 mg/kg, i.v.)-treated I/R, and theophylline (non-selective A1 /A2 antagonist, 20 mg/kg, i.v.)-treated I/R groups. The treatments were administered 5 min before inducing ischemia in which superior mesenteric artery was clamped for 30 min followed by 180 min of reperfusion pe- riod. Myeloperoxidase, malondialdehyde, and reduced glutathione contents of terminal ileum samples were measured besides recording contractile responses to KCl, carbachol and substance P. Results: Ischemic insult significantly increased neutrophil infiltration and lipid peroxidation while decreasing the reduced glutathione. Contractile responses were seriously reduced in I/R group compared to that of the sham control group. NECA pretreatment alleviated the tissue content of reduced glutathione remarkably besides providing partial amelioration of I/R-reduced contractile response, while theophylline pretreatment had no any protective effect. Conclusion: We offer additional evidence that activation of A1 /A2 adenosine receptors provides partial protection against ischemia-induced intestinal contractile dysfunction possibly through maintaining reduced glutathione content at physiological levels Daha fazlası Daha az

Celiac disease in patients having recurrent aphthous stomatitis

Aydemir, Selim | Tekin, Solak Nilgün | Aktunç, Erol | Numanoğlu, Gamze | Üstündağ, Yücel

Article | 2004 | Turkish Journal of Gastroenterology15 ( 3 ) , pp.192 - 195

Amaç: Celiac hastalığı ince barsakların glutene intoleransı sonucu oluşan bir hastalıktır. Epidemiolojik çalışmalarda prevalansı hakkında çok farklı veriler vardı. Hastalarda genellikle çok geniş spektrumda semptom ve bulgulara neden olabildiğinden celiac hastalığı tanısının konulması zor olabilmektedir. Hastalığın erken evrede yakalanması önemlidir. Çünkü bu hastalarda barsak lenfoması gelişme riski artmıştır. Celiac hastalığı olan hastalarda rekürren aftoz stomatit prevalansındaki yükseklik nedeniyle rekürren aftoz stomatitli hastaların celiac hastalığı yönünden araştırılması asemptomatik celiac hastalığı olan hastaların tanı alma . . .sını sağlayabilir. Bu çalışma rekürren aftoz stomatit nedeniyle başvuran olgularda celiac hastalığı prevalansını saptamak için planlanmıştır. Yöntem: Çalışma gurubu olarak rekürren aftoz stomatit öyküsü olan, kontrol grubu olarak ise rekürren aftoz stomatit öyküsü olmayan olgular alındı. Tüm olgularda anti gliadin IgG, antigliadin IgA ve anti endomisium antikorları bakıldı. Ayrıca endoskopi yapılarak duodenum distal kesiminden biyopsiler alındı. Bulgular: Rekürren aftoz stomatit öyküsü olan 41 olgunun ikisinde patolojik inceleme ile doğrulanan celiac hastalığı bulundu (%4.8). Celiac hastalığı saptanan bu iki olgunun her ikisinde de anti gliadin IgA ve endomisium antikorları pozitif bulundu. Anti gliadin IgG antikoru ise olguların birinde pozitifti. Kontrol grubundaki 49 olgunun hiçbirinde celiac hastalığı saptanmadı. Sonuç: Rekürren aftoz stomatit olgularında celiac hastalığı açısında ileri incelenmeler yapılmalıdır. Endoskopinin invaziv ve daha pahalı olması nedeniyle rekürren aftoz stomatitli olgularda celiac hastalığı ı araştırmak için öncelikli olarak serolojik tetkikler yapılmalı, seroljik markır pozitif olan olgularda endoskopik olarak duodenum ikinci kesiminden biyopsiler alınmalıdır. Background/aims: Celiac disease is a condition related to the small intestine’s intolerance to gluten. In epidemiologic studies the prevalence is highly variable. The diagnosis can be difficult due to the wide spectrum of signs and symptoms. As the risk for intestinal lymphoma is higher in these patients, early diagnosis has its privileges. The higher prevalence of recurrent aphthous stomatitis in celiac disease led us to investigate the celiac disease prevalence in patients with recurrent aphthous stomatitis, which might assist in diagnosis of asymptomatic celiac disease patients. The aim of this study was to determine the prevalence of celiac disease in patients presenting with recurrent aphthous stomatitis. Methods: The study group consisted of patients having a history of recurrent aphthous stomatitis. The control group included patients not having aphthous stomatitis. Antibodies to gliadin IgG and IgA and antibodies to endomysium were determined from the serum samples of all patients. Biopsies were obtained from the distal part of the duodenum. Results: Biopsies of two patients (4.8%) out of 41 belonging to the study group were diagnosed as celiac disease. In serum samples of both, antibodies to gliadin IgA and antibodies to endomysium were found to be positive. Antibodies to gliadin IgG antibody were positive in only one of these two patients. None of the 49 patients in the control group was diagnosed as celiac disease. Conclusion: Further evaluation of recurrent aphthous stomatitis patients for celiac disease must be performed. As the endoscopic procedures are invasive and costly, evaluation of recurrent aphthous stomatitis patients for celiac disease must include serologic markers at the beginning. If any positivity is determined in markers, then endoscopic procedures including biopsies of the duodenum must be considered as the second-step intervention Daha fazlası Daha az

Standart üçlü tedavi ile eradikasyon sağlanamayan Helicobacter pylori enfeksiyonunda lansoprazol, ranitidin bizmut sitrat, tetrasiklin ve metronidazolden oluşan dörtlü tedavinin etkinliği

Aydemir, Selim | Bayraktaroğlu, Taner | Üstündağ, Yücel | Borazan, Ali | Sekirmez, Nedret | Aktunç, Erol | Numanoğlu, Gamze

Article | 2004 | Akademik Gastroenteroloji Dergisi3 ( 3 ) , pp.129 - 133

Giriş ve amaç: Standart üçlü tedavi ile Helicobacter pylori (H. pylori) eradikasyonu sağlanmayan olgularda ikinci tedavi ile eradikasyon daha zordur. H. pylori eradikasyon başarısızlıklarında uygulanacak tedavi kombinasyonları kesin belirlenmemiştir. Bu çalışmada lansoprazol, amoksisilin ve klaritromisin (LAK) ile yapılan standart üçlü tedavi ile H. pylori eradikasyonu sağlanamayan olgularda lansoprazol, ranitidin bizmut sitrat, tetrasiklin ve metronidazolden (LBTM) oluşan dörtlü tedavinin etkinliğini araştırdık. Gereç ve yöntem: Peptik ülser hastalığı veya nonülser dispepsi nedeniyle standart üçlü LAK tedavisi verilen ve H. pylori . . .eradikasyonu sağlanamayan toplam 36 olgu çalışmaya alındı. Bu olgulara lansoprazol (2x30 mg), ranitidin bizmut sitrat (2x400 mg), tetrasiklin (4x500 mg) ve metronidazolden (3x500 mg) oluşan dörtlü tedavi 14 gün verildi. Tedavinin bitiminden iki ay sonra endoskopik biyopsi ile H. pylori eradikasyonu değerlendirildi. Bulgular: Olgulardan beşi tedavi bitiminde kontrole gelmediğinden çalışma dışı bırakıldı. Dörtlü tedavi ile H. pylori eradikasyon oranı çalışmaya alınan tüm olgular değerlendirildiğinde %58.3, çalışma sonunda kontrole gelen olgular değerlendirildiğinde ise %67.7 saptandı. Sonuç: Bölgemizde standart LAK tedavisi ile H. pylori eradikasyonu sağlanamayan olgularda LBMT dörtlü tedavi kombinasyonunun başarı oranını oldukça düşük bulduk. Bu durumun ülkemizdeki metronidazol direncinin yüksek seviyelerde olması ile açıklanabileceğini düşünmekteyiz. Ülkemizde farklı bölgelerde H. pylorinin antibiyotik direnç durumunu ve tedavi başarısızlığı sebeplerini değerlendiren araştırmalara ihtiyaç vardır. Background/aim: Successful eradication of Helicobacter pylori (H. pylori) infection after failure of standard triple therapy is difficult. There are no guidelines on second-line therapies for H. pylori eradication failures. In the present study we investigated the efficacy of a 14-day quadruple regimen combining lansoprazole, ranitidine bismuth citrate (RBC), tetracycline and metronidazole as rescue treatment for Helicobacter pylori infection after failure of standard triple therapy combining lansoprazole, amoxicillin, clarithromycin (LAC). Materials and methods: A prospective study was designed consisting 36 patients infected with H. pylori and diagnosed with peptic ulcer or non-ulcer dyspepsia in whom triple therapy with LAC had failed. The patients were treated with quadruple therapy including lansoprazole, 30 mg twice daily, RBC, 400 mg twice daily, tetracycline, 500 mg four times daily, and metronidazole, 500 mg three times daily, for 14 days. Two months after completion of therapy, endoscopic biopsy evaluation was performed to confirm eradication. Results: Five cases who did not attend to the appointment were excluded from the study. With quadruple therapy, the H. pylori eradication rates were 58.3% by intention-to-treat analysis and 67.7% by per protocol analysis. Conclusion: The success rate of quadruple therapy with LBTM was found to be low in patients in whom standard triple therapy had failed in western Blacksea region. This finding may be explained by higher rates of metronidasole resistance in our country. We conclude that further studies about the drug resistance rates and explanation of reasons for treatment failure must be carried out Daha fazlası Daha az

Treatment of severe amitriptyline intoxication with plasmapheresis

Kolsal, Ebru | Tekin, İshak Özel | Pişkin, Etem | Aydemir, Cumhur | Akyüz, Mehmet | Çabuk, Hasan | Eldes, Nilüfer | Numanoğlu, Kemal Varın

Article | 2009 | Journal of Clinical Apheresis24 ( 1 ) , pp.21 - 24

Tricyclic antidepressant poisoning is one of the most common causes of serious intoxication. Here, we report a 2-year-old girl with severe amitriptyline (70 mg/kg) intoxication. She was in comatose, had generalized tonic clonic seizure, ventricular tachycardia, and wide QRS complexes. Although she did not respond to classical therapies, very good clinical response to plasmapheresis was obtained and she developed no complications. Thus, plasmapheresis may be an effective treatment modality in poisoning with drugs, which bind to plasma proteins with high affinity. © 2009 Wiley-Liss, Inc.

Guttate psoriasis-like lesions following BCG vaccination

Koca, Rafet | Altinyazar, H. Cevet | Numanoğlu, Gamze | Ünalacak, Murat

Article | 2004 | Journal of Tropical Pediatrics50 ( 3 ) , pp.178 - 179

A 7-year-old boy presented to our clinic with a 1-week history of guttate psoriasis-like lesions after BCG vaccination. Although the patient did not have any history of psoriasis, his father and uncle had a history of psoriasis vulgaris. He was treated successfully with topical corticosteroid. Complete healing was seen after 3 weeks and the patient was still in remission 4 months after the cessation of the therapy. We proposed that patients who have psoriasis or predisposition to psoriasis must be carefully followed after BCG vaccination. © Oxford University Press 2004; all rights reserved.

Prevalence of asthmatic smokers: Turkish experience (PASTE Study)

Yıldız, Fusun | Dursun, Adile Berna | Dişçi, Rian | Abadoğlu, Öznur | Atalay, Figen | Ateş, Güngör | Büyükoğlan, Hakan

Article | 2014 | Clinical Respiratory Journal8 ( 3 ) , pp.350 - 356

Background: Although both asthma and smoking are major health problems worldwide, smokers are often excluded from asthma studies. Objectives: It was aimed to verify the prevalence of asthmatic smokers in Turkey and assess the effects of smoking based on clinical parameters, exacerbations and hospitalizations because of lack of national data about the prevalence of smoking among asthmatics. Methods: The study protocol was comprised of a retrospective questionnaire. The asthmatic patients were followed in the outpatient clinics of 18 tertiary hospitals selected from seven different geographical regions in Turkey. We evaluated demograp . . .hic data, smoking habits, asthma-related diseases, respiratory function and emergency visits. Results: The study population included 1385 patients (M/F: 343/1042), and the mean age was 45.1±14.0 years. Current and former smoking prevalence was 11.4% and 15.1%, respectively. Smoker rates were higher in males and younger asthmatics compared with females and older asthmatics ( Daha fazlası Daha az

Renal anjiomiyolipoma ve akciğerde lenfanjiomiyomatozis: Olgu sunumu

Numanoğlu-Yurdakan, Gamze | Gün, Banu Doğan | Kertiş, Gürkan | Çolak, Sacide | Özdamar, Şükrü Oğuz

Article | 2007 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi14 ( 3 ) , pp.189 - 193

Anjiyomiyolipoma böbrekte, retroperitoneal hemoraji yapabilen, mikroskopik olarak damar yapıları, düz kas ve yağ dokuları içeren benign tümöral lezyondur. Lenfanjiyomiyomatozis ise; akciğerleri difüz tutabilen, respiratuar yetmezlik, spontane pnömotoraks veya şilöz plevral efüzyon izlenebilen lezyondur. Mikroskopik olarak lenf damarları ve düz kas elementlerinin karışımının proliferasyonları ile karakterizedir. Her iki lezyon da az rastlanan bir sendrom olan tuberoskleroz kompleksinin komponenti olarak izlenebilir. Olgumuz göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayeti olan 41 yaşında bayan hastadır. Toraks tomografisinde akciğer parankiminde . . ., ince duvarlı hava kistleri, abdominal tomografide böbreklerde büyüme ve yağ dansitesinde alanlar içeren lezyonlar belirlenmiştir. İntraabdominal kanama nedeniyle sağ nefrektomi uygulanmıştır. Mikroskobide, böbrek parankimindeki infiltratif tümörün matür lipomatöz, miyomatöz komponentler ve konjesyone vasküler yapılardan oluştuğu izlenmiş, immünohistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde HMB-45 ile reaksiyon gözlenen olguya anjiyomiyolipoma tanısı konulmuştur. Akciğer lezyonlarının mikroskobik incelemesinde, kistik dilatasyonlu, düz kas hücreleri içeren lenf damarları izlenmiştir. Trikrom ile lenf damarları duvarında düz kas yönünde boyanma gözlenmiş ve lenfanjiyomiyomatozis olarak değerlendirilmiştir. Olgumuz postoperatif 16. günde gelişen kardiyopulmoner arest nedeni ile eksitus kabul edilmiştir. Angiomyolipoma is a benign tumoral lesion of the kidney which microscopically contains fat, smooth muscle and blood vessels, and may result in retroperitoneal hemorrhage. Lymphangiomyomatosis is a lesion that may lead to diffuse involvement of lungs and cause respiratory failure, spontaneous pneumothorax or pleural effusion. It is characterized by proliferation of a mixture of lymphatic and smooth muscle. Both lesions may be components of tuberous sclerosis, an uncommon syndrome. Our case is 41-year-old female presented with chest pain and dyspnea. Thin walled air cysts were determined in lung parenchyma by thorax tomography and images of enlarged kidneys and mass lesions including areas of adipose density were supplied by abdominal tomography. Right nephrectomy was performed because of intraabdominal hemorrhage. Infiltrative tumor microscopically composed of mature lipomatose, myomatose components and congested blood vessels, and reactive for HMB-45 [Melanoma (gp100) Ab-3 (clone HMB45+HMB50), Neomarkers] was diagnosed as angiomyolipoma. Microscopic evaluation of the lung lesions revealed cystic lymphatic containing smooth muscle cells. The tumor with presence of smooth muscle in the walls of lymphatic shown with trichrome and was diagnosed as lymphangiomyomatosis. The patient died because of irreversible cardiopulmonary arrest on the postoperative 16th day Daha fazlası Daha az

Vitamin E protects against acetone-induced oxidative stress in rat red blood cells

Armutçu, Feraf | Coşkun, Ömer Faruk | Gürel, Aykut | Şahin, S. | Kanter, Marek | Cihan, Ali | Numanoğlu, Kemal Varın

Article | 2005 | Cell Biology and Toxicology21 ( 1 ) , pp.53 - 60

Acetone may induce oxidative stress leading to disturbance of the biochemical and physiological functions of red blood cells (RBCs) thereby affecting membrane integrity. Vitamin E (vit E) is believed to function as an antioxidant in vivo protecting membranes from lipid peroxidation. The aim of the present study was the evaluation of possible protective effects of vit E treatment against acetone-induced oxidative stress in rat RBCs. Thirty healthy male Wistar albino rats, weighing 200-230 g and averaging 12 weeks old were randomly allotted into one of three experimental groups: Control (A), acetone-treated (B) and acetone + vit E-tre . . .ated groups (C), each containing ten animals. Group A received only drinking water. Acetone, 5% (v/v), was given with drinking water to B and C groups. In addition, C group received vit E dose of 200 mg/kg/day i.m. The experiment continued for 10 days. At the end of the 10th day, the blood samples were obtained for biochemical and morphological investigation. Acetone treatment resulted in RBC membrane destruction and hemolysis, increased thiobarbituric acid reactive substance (TEARS) levels in plasma and RBC, and decreased RBC vit E levels. Vit E treatment decreased elevated TEARS levels in plasma and RBC and also increased reduced RBC vit E levels, and prevented RBC membrane destruction and hemolysis. In conclusion, vit E treatment appears to be beneficial in preventing acetone-induced oxidative RBC damage, and therefore, it can improve RBC rheology. © 2005 Springer Daha fazlası Daha az

Comparison of the efficiencies of buffers containing ankaferd and chitosan on hemostasis in an experimental rat model with femoral artery bleeding

Abacıoğlu, Serkan | Aydın, Kemal | Büyükcam, Fatih | Kaya, Ural | Işık, Bahattin | Karakılıç, Muhammed Evvah

Article | 2016 | TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY33 ( 1 ) , pp.48 - 52

Objective: In the first assessment of trauma patients with major vascular injuries, we need effective and rapid-acting homeostatic materials. In this study we compare the efficiencies of Ankaferd Blood Stopper (R) and a chitosan linear polymer (Celox (R)) in an experimental rat model with femoral artery bleeding. Materials and Methods: Thirty male Wistar albino rats weighing 200250 g were divided into 3 groups: control, Ankaferd, and chitosan. The femoral artery and vein were visualized and bleeding was started by an incision. The bleeding time was recorded and categorized as 'bleeding stopped at the second minute', 'bleeding stoppe . . .d at the fourth minute', and 'unsuccessful' if bleeding continued after the fourth minute. Results: In the control group, 60% of the bleeding did not stop. In the first 4 min in the Ankaferd group, the bleeding stopped in all rats; only in 1 of the rats in the chitosan group did the bleeding not stop. In stopping the bleeding in the first 4 min, Ankaferd was similar to chitosan but better than the control group; the chitosan group was similar to the control, but the p-value was close to significance. Conclusion: For major arterial bleeding, the main treatment is surgical bleeding control, but outside of the hospital we can use buffers containing Ankaferd and chitosan on the bleeding region. The results of this study should be supported with larger studies. Furthermore, in our study, healthy rats were used. New studies are needed to evaluate the results of hypovolemic and hypotensive cases with major artery bleeding Daha fazlası Daha az

Persistent left superior vena cava, absence of the innominate vein, and upper sinus venosus defect A rare anomaly detected using bubbles

Akpinar, I. | Sayin, M. R. | Karabag, T. | Dogan, S. M. | Sen, S. T. | Gudul, N. E. | Aydin, M.

Article | 2013 | HERZ38 ( 3 ) , pp.317 - 320

Superior vena cava anomalies are rare malformations that are typically seen with other congenital cardiac defects. Although a persistent left superior vena cava is the most common anomaly of the systemic venous return in the thorax, its combination with an upper sinus venosus defect and absence of the innominate vein is extremely rare. Here, we report a patient diagnosed with these anomalies based on a bubble study and confirmed with magnetic resonance imaging.

Anomalous origin of left coronary artery from right sinus of Valsalva with unusual course Interarterial left anterior descending coronary artery and retroaortic circumflex coronary artery

Sayin, M. R. | Dogan, S. M. | Akpinar, I. | Kucuk, E. | Demirtas, A. O. | Yavuz, N.

Editorial | 2014 | HERZ39 ( 5 ) , pp.603 - 604

WOS: 000341095500012 PubMed: 23749197

Effects of Impaired Fasting Glucose on Aortic Elasticity

Dogan, S. M. | Aktop, Z. | Aydin, M. | Karabag, T. | Sayin, M. R. | Bilici, H. M. | Atmaca, H.

Article | 2012 | EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES120 ( 7 ) , pp.424 - 427

Background: The pathophysiology of atherosclerosis development in patients with diabetes mellitus (DM) is similar to that in nondiabetics. However, atherosclerosis develops earlier and runs a rapid course in patients with diabetes. Aortic stiffness, strain and distensibility are the parameters used to assess an increase in arterial stiffness and can be measured by invasive and non-invasive methods. Method: Aortic elastic properties were compared among patients with normal oral glucose tolerance test but impaired fasting glucose and healthy individuals. The study group consisted of 50 subjects with impaired fasting glucose who had no . . . known risk factors for atherosclerosis. The control group was composed of the same number of volunteers. Results: It was found that aortic strain and distensibility were reduced (8.78 +/- 4.3 vs. 10.65 +/- 2.6 Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.