Filtreler
Filtreler
Bulunan: 303 Adet 0.010 sn
Koleksiyon [19]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [10]
Yazar [20]
Yayın Yılı [17]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
Pretreatment with 5’-N-ethylcarboxamidoadenosine provides partial improvement in intestinal ischemia- reperfusion injury of rat

Özaçmak, Veysel Haktan | Sayan, Hale | Aktunç, Erol

Other | 2009 | Türk Biyokimya Dergisi34 ( 2 ) , pp.82 - 88

Amaç: Adenozin ve adenozin A1 reseptör agonistleri, çeşitli dokuların reperfüzyon harabiyetine karşı önkoşullanma yoluyla koruyucu etkiler göstermektedir. Çalışmanın amacı, sıçan ince bağırsağının reperfüzyon harabiyeti üzerine adenozin A1/A2 reseptör aktivasyonunun etkilerini incelemekti. Yöntemler: Denekler herbiri rastgele sekiz hayvan içeren dört gruba ayrıldı: sham kontrol, iskemi-reperfüzyon kontrol, 5’-N-etilkarboksiamidoadenozin (NECA) (non-selektif A1 /A2 agonisti, 0.1 mg/kg, i.v.) tedavili iskemi-reperfüzyon ve teofilin (non-selektif A1 /A2 antagonisti, 20 mg/kg, i.v.) tedavili iskemi-reperfüzyon. Tedaviler iskemi yapılmad . . .an 5 dk önce uygulandı. Süperiyor mezenter arter 30 dk klempe edildikten sonra reperfüzyon dönemi 180 dk sürdü. Terminal ileum segmentlerinin, KCl, karbakol ve substans P’ye olan kasılma yanıtlarının kaydedilmesinin yanısıra, dokuların miyeloperoksidaz, malondialdehit ve indirgenmiş glutatyon miktarları da ölçüldü. Bulgular: İskemi, nötrofil infiltrasyonu ve lipid peroksidasyonunu ileri düzeyde yükseltirken aynı zamanda indirgenmiş glutatyonu düşürdü. Sham control grubuy- la karşılaştırıldığında, kasılma yanıtları iskemi-reperfüzyon grubunda ciddi düzeyde azaldı. NECA ön tedavisi, doku indirgenmiş glutatyon miktarını ileri derecede düzeltti ve ayrıca iskemi-reperfüzyon sonucu azalmış kasılma yanıtını kısmen iyileştirdi. Teofilin ile ön tedavi ise herhangi koruyucu bir etki göstermedi. Sonuç: Adenozin A1 /A2 reseptör aktivasyonunun, iskemi sonucu gelişen bağırsak kasılma bozukluğuna karşı kısmi koruma sağladığını ve ayrıca bu korumanın, indirgenmiş glutatyon düzeyinin fizyolojik seviyede tutulması yolu ile muhtemelen gerçekleştiğine dair ek kanıt önermekteyiz. Objectives: Adenosine and adenosine A1 receptor agonists exert protective effects against reperfusion injury in different tissues by mediating preconditioning. The aim of the present study was to examine the effects of adenosine A1 /A2 receptor activation on reperfusion-induced small intestinal injury in rat. Methods: Animals were randomized into four groups each including eight as following: sham control, ischemia-reperfusion control, 5’-N-ethylcarboxamidoadenosine (NECA) (non-selective A1 /A2 agonist, 0.1 mg/kg, i.v.)-treated I/R, and theophylline (non-selective A1 /A2 antagonist, 20 mg/kg, i.v.)-treated I/R groups. The treatments were administered 5 min before inducing ischemia in which superior mesenteric artery was clamped for 30 min followed by 180 min of reperfusion pe- riod. Myeloperoxidase, malondialdehyde, and reduced glutathione contents of terminal ileum samples were measured besides recording contractile responses to KCl, carbachol and substance P. Results: Ischemic insult significantly increased neutrophil infiltration and lipid peroxidation while decreasing the reduced glutathione. Contractile responses were seriously reduced in I/R group compared to that of the sham control group. NECA pretreatment alleviated the tissue content of reduced glutathione remarkably besides providing partial amelioration of I/R-reduced contractile response, while theophylline pretreatment had no any protective effect. Conclusion: We offer additional evidence that activation of A1 /A2 adenosine receptors provides partial protection against ischemia-induced intestinal contractile dysfunction possibly through maintaining reduced glutathione content at physiological levels Daha fazlası Daha az

Celiac disease in patients having recurrent aphthous stomatitis

Aydemir, Selim | Tekin, Solak Nilgün | Aktunç, Erol | Numanoğlu, Gamze | Üstündağ, Yücel

Article | 2004 | Turkish Journal of Gastroenterology15 ( 3 ) , pp.192 - 195

Amaç: Celiac hastalığı ince barsakların glutene intoleransı sonucu oluşan bir hastalıktır. Epidemiolojik çalışmalarda prevalansı hakkında çok farklı veriler vardı. Hastalarda genellikle çok geniş spektrumda semptom ve bulgulara neden olabildiğinden celiac hastalığı tanısının konulması zor olabilmektedir. Hastalığın erken evrede yakalanması önemlidir. Çünkü bu hastalarda barsak lenfoması gelişme riski artmıştır. Celiac hastalığı olan hastalarda rekürren aftoz stomatit prevalansındaki yükseklik nedeniyle rekürren aftoz stomatitli hastaların celiac hastalığı yönünden araştırılması asemptomatik celiac hastalığı olan hastaların tanı alma . . .sını sağlayabilir. Bu çalışma rekürren aftoz stomatit nedeniyle başvuran olgularda celiac hastalığı prevalansını saptamak için planlanmıştır. Yöntem: Çalışma gurubu olarak rekürren aftoz stomatit öyküsü olan, kontrol grubu olarak ise rekürren aftoz stomatit öyküsü olmayan olgular alındı. Tüm olgularda anti gliadin IgG, antigliadin IgA ve anti endomisium antikorları bakıldı. Ayrıca endoskopi yapılarak duodenum distal kesiminden biyopsiler alındı. Bulgular: Rekürren aftoz stomatit öyküsü olan 41 olgunun ikisinde patolojik inceleme ile doğrulanan celiac hastalığı bulundu (%4.8). Celiac hastalığı saptanan bu iki olgunun her ikisinde de anti gliadin IgA ve endomisium antikorları pozitif bulundu. Anti gliadin IgG antikoru ise olguların birinde pozitifti. Kontrol grubundaki 49 olgunun hiçbirinde celiac hastalığı saptanmadı. Sonuç: Rekürren aftoz stomatit olgularında celiac hastalığı açısında ileri incelenmeler yapılmalıdır. Endoskopinin invaziv ve daha pahalı olması nedeniyle rekürren aftoz stomatitli olgularda celiac hastalığı ı araştırmak için öncelikli olarak serolojik tetkikler yapılmalı, seroljik markır pozitif olan olgularda endoskopik olarak duodenum ikinci kesiminden biyopsiler alınmalıdır. Background/aims: Celiac disease is a condition related to the small intestine’s intolerance to gluten. In epidemiologic studies the prevalence is highly variable. The diagnosis can be difficult due to the wide spectrum of signs and symptoms. As the risk for intestinal lymphoma is higher in these patients, early diagnosis has its privileges. The higher prevalence of recurrent aphthous stomatitis in celiac disease led us to investigate the celiac disease prevalence in patients with recurrent aphthous stomatitis, which might assist in diagnosis of asymptomatic celiac disease patients. The aim of this study was to determine the prevalence of celiac disease in patients presenting with recurrent aphthous stomatitis. Methods: The study group consisted of patients having a history of recurrent aphthous stomatitis. The control group included patients not having aphthous stomatitis. Antibodies to gliadin IgG and IgA and antibodies to endomysium were determined from the serum samples of all patients. Biopsies were obtained from the distal part of the duodenum. Results: Biopsies of two patients (4.8%) out of 41 belonging to the study group were diagnosed as celiac disease. In serum samples of both, antibodies to gliadin IgA and antibodies to endomysium were found to be positive. Antibodies to gliadin IgG antibody were positive in only one of these two patients. None of the 49 patients in the control group was diagnosed as celiac disease. Conclusion: Further evaluation of recurrent aphthous stomatitis patients for celiac disease must be performed. As the endoscopic procedures are invasive and costly, evaluation of recurrent aphthous stomatitis patients for celiac disease must include serologic markers at the beginning. If any positivity is determined in markers, then endoscopic procedures including biopsies of the duodenum must be considered as the second-step intervention Daha fazlası Daha az

Standart üçlü tedavi ile eradikasyon sağlanamayan Helicobacter pylori enfeksiyonunda lansoprazol, ranitidin bizmut sitrat, tetrasiklin ve metronidazolden oluşan dörtlü tedavinin etkinliği

Aydemir, Selim | Bayraktaroğlu, Taner | Üstündağ, Yücel | Borazan, Ali | Sekirmez, Nedret | Aktunç, Erol | Numanoğlu, Gamze

Article | 2004 | Akademik Gastroenteroloji Dergisi3 ( 3 ) , pp.129 - 133

Giriş ve amaç: Standart üçlü tedavi ile Helicobacter pylori (H. pylori) eradikasyonu sağlanmayan olgularda ikinci tedavi ile eradikasyon daha zordur. H. pylori eradikasyon başarısızlıklarında uygulanacak tedavi kombinasyonları kesin belirlenmemiştir. Bu çalışmada lansoprazol, amoksisilin ve klaritromisin (LAK) ile yapılan standart üçlü tedavi ile H. pylori eradikasyonu sağlanamayan olgularda lansoprazol, ranitidin bizmut sitrat, tetrasiklin ve metronidazolden (LBTM) oluşan dörtlü tedavinin etkinliğini araştırdık. Gereç ve yöntem: Peptik ülser hastalığı veya nonülser dispepsi nedeniyle standart üçlü LAK tedavisi verilen ve H. pylori . . .eradikasyonu sağlanamayan toplam 36 olgu çalışmaya alındı. Bu olgulara lansoprazol (2x30 mg), ranitidin bizmut sitrat (2x400 mg), tetrasiklin (4x500 mg) ve metronidazolden (3x500 mg) oluşan dörtlü tedavi 14 gün verildi. Tedavinin bitiminden iki ay sonra endoskopik biyopsi ile H. pylori eradikasyonu değerlendirildi. Bulgular: Olgulardan beşi tedavi bitiminde kontrole gelmediğinden çalışma dışı bırakıldı. Dörtlü tedavi ile H. pylori eradikasyon oranı çalışmaya alınan tüm olgular değerlendirildiğinde %58.3, çalışma sonunda kontrole gelen olgular değerlendirildiğinde ise %67.7 saptandı. Sonuç: Bölgemizde standart LAK tedavisi ile H. pylori eradikasyonu sağlanamayan olgularda LBMT dörtlü tedavi kombinasyonunun başarı oranını oldukça düşük bulduk. Bu durumun ülkemizdeki metronidazol direncinin yüksek seviyelerde olması ile açıklanabileceğini düşünmekteyiz. Ülkemizde farklı bölgelerde H. pylorinin antibiyotik direnç durumunu ve tedavi başarısızlığı sebeplerini değerlendiren araştırmalara ihtiyaç vardır. Background/aim: Successful eradication of Helicobacter pylori (H. pylori) infection after failure of standard triple therapy is difficult. There are no guidelines on second-line therapies for H. pylori eradication failures. In the present study we investigated the efficacy of a 14-day quadruple regimen combining lansoprazole, ranitidine bismuth citrate (RBC), tetracycline and metronidazole as rescue treatment for Helicobacter pylori infection after failure of standard triple therapy combining lansoprazole, amoxicillin, clarithromycin (LAC). Materials and methods: A prospective study was designed consisting 36 patients infected with H. pylori and diagnosed with peptic ulcer or non-ulcer dyspepsia in whom triple therapy with LAC had failed. The patients were treated with quadruple therapy including lansoprazole, 30 mg twice daily, RBC, 400 mg twice daily, tetracycline, 500 mg four times daily, and metronidazole, 500 mg three times daily, for 14 days. Two months after completion of therapy, endoscopic biopsy evaluation was performed to confirm eradication. Results: Five cases who did not attend to the appointment were excluded from the study. With quadruple therapy, the H. pylori eradication rates were 58.3% by intention-to-treat analysis and 67.7% by per protocol analysis. Conclusion: The success rate of quadruple therapy with LBTM was found to be low in patients in whom standard triple therapy had failed in western Blacksea region. This finding may be explained by higher rates of metronidasole resistance in our country. We conclude that further studies about the drug resistance rates and explanation of reasons for treatment failure must be carried out Daha fazlası Daha az

Treatment of severe amitriptyline intoxication with plasmapheresis

Kolsal, Ebru | Tekin, İshak Özel | Pişkin, Etem | Aydemir, Cumhur | Akyüz, Mehmet | Çabuk, Hasan | Eldes, Nilüfer | Numanoğlu, Kemal Varın

Article | 2009 | Journal of Clinical Apheresis24 ( 1 ) , pp.21 - 24

Tricyclic antidepressant poisoning is one of the most common causes of serious intoxication. Here, we report a 2-year-old girl with severe amitriptyline (70 mg/kg) intoxication. She was in comatose, had generalized tonic clonic seizure, ventricular tachycardia, and wide QRS complexes. Although she did not respond to classical therapies, very good clinical response to plasmapheresis was obtained and she developed no complications. Thus, plasmapheresis may be an effective treatment modality in poisoning with drugs, which bind to plasma proteins with high affinity. © 2009 Wiley-Liss, Inc.

Malignant solitary cylindroma of the scalp

Hoşnuter, Mübin | Babucçu, Orhan | Kargı, Eksal | Numanoğlu, Gamze | Koca, Rafet | Babucçu, Berfu

Article | 2004 | European Journal of Plastic Surgery27 ( 5 ) , pp.246 - 248

Cylindroma is a rare tumor which originates from skin appendages and occurs predominantly on the scalp and face. It is considered to be benign, but malignant transformation has been reported. It has two distinct clinical presentations, solitary and multiple. A review of the literature revealed that the majority of malignant cylindromas occur among multiple type cylindromas. Only 36 malignant cylindromas have been reported, and only 9 were of the solitary type. A case with a solitary type of cylindroma exhibiting malignant transformation of the scalp is presented. © Springer-Verlag 2004.

Synthesis, characterization, and antibacterial activity of metal nanoparticles embedded into amphiphilic comb-type graft copolymers

Kalaycı, Özlem A. | Cömert, Füsun B. | Hazer, Baki | Atalay, Turgay | Cavicchi, Kevin A. | Çakmak, Mükerrem

Article | 2010 | Polymer Bulletin65 ( 3 ) , pp.215 - 226

The synthesis, spectroscopic characterization, and antimicrobial efficiency of gold and silver nanoparticles embedded in novel amphiphilic comb-type graft copolymers having good film-forming properties have been described. Amphiphilic comb-type graft copolymers were synthesized by the reaction of chlorinated polypropylene (PP) (Mw = 140,000 Da) with polyethylene glycol (PEG) (Mn = 2,000 Da) at different molar ratios. Metal nanoparticles embedded graft copolymers were prepared by reducing solutions of the salts of silver or gold and the copolymer in tetrahydrofuran. The optical properties of the metal nanoparticle embedded copolymers . . . were determined by using UV-visible spectroscopy. Surface plasmon resonance (SPR) of the gold and silver nanoparticle embedded copolymers in toluene was observed at a maximum wavelength (?max) of 428 and 551 nm in the UV-VIS absorption spectra, respectively. The average particle diameters of the gold and silver nanoparticles were found to be 50 nm from the high resolution scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Amphiphilic polymer films containing silver and gold nanoparticles were found to be highly antimicrobial by virtue of their antiseptic properties to Escherichia coli and Staphylococcus aureus. © Springer-Verlag 2009 Daha fazlası Daha az

Synthesis and characterization of polymeric soybean oil-g-methyl methacrylate (and n-butyl methacrylate) graft copolymers: Biocompatibility and bacterial adhesion

Çakmaklı, Birten | Hazer, Baki | Tekin, İshak Özel | Cömert-Beğendik, Füsun

Article | 2005 | Biomacromolecules6 ( 3 ) , pp.1750 - 1758

Peroxidation, epoxidation, and/or perepoxidation reactions of soybean oil under air at room temperature resulted in cross-linked polymeric soybean oil peroxides on the surface along with the waxy soluble part, sPSB, with a molecular weight of 4690, containing up to 2.3 wt % peroxide. This soluble polymeric oil peroxide, sPSB, initiated the free radical polymerization of either methyl methacrylate (MMA) or n-butyl methacrylate (nBMA) to give PSB-g-PMMA and PSB-g-PnBMA graft copolymers. The polymers obtained were characterized by 1H NMR, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry, and gel permeation chromatography t . . .echniques. Polymeric oil as a plasticizer lowered the glass transition of the PSB-g-PMMA graft copolymers. PSB-g-PMMA and PSB-g-PnBMA graft copolymer film samples were also used in cell culture studies. Fibroblast and macrophage cells were strongly adhered and spread on the copolymer film surfaces, which is important in tissue engineering. Bacterial adhesion on PSB-g-PMMA graft copolymer was also studied. Both Staphylococcus epidermidis and Escherichia coli adhered on the graft copolymer better than on homo-PMMA. Furthermore, the latter adhered much better than the former. © 2005 American Chemical Society Daha fazlası Daha az

The comparison of vessels in elective and spontaneous abortion decidua in first trimester pregnancies: Importance of vascular changes in early pregnancy losses

Gün, Banu Doğan | Numanoğlu, Gamze | Özdamar, Şükrü Oğuz

Article | 2006 | Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica85 ( 4 ) , pp.402 - 406

Background. To determine whether adequate trophoblastic migration and maternal placental perfusion occurs in cases of early pregnancy loss, we compared vessels in elective abortion decidua with those in spontaneous abortion decidua. Methods. Elective abortion decidua at 5-11 weeks ( n =40) were compared with spontaneous abortion decidua at 5-12 weeks ( n =25). Also normal late secretory endometrial biopsy specimens ( n =10) were examined. The cross-sections of veins and arteries were counted in 25 elective and 15 spontaneous abortion materials. The number of the veins that contain trophoblastic fragments and the number of the spiral . . . arteries converted by trophoblasts were determined. Statistical significance by Mann-Whitney U and Spearman's correlation test was p Daha fazlası Daha az

Erythropoietin stimulates wound healing and angiogenesis in mice

Sayan, Hale | Özaçmak, Veysel Haktan | Güven, Aysel | Aktaş, R. Gülhan | Özaçmak, I. Diler

Article | 2006 | Journal of Investigative Surgery19 ( 3 ) , pp.163 - 173

Erythropoietin exerts hematopoietic effects by stimulating proliferation of early erythroid precursors. Nonhematopoietic effects of erythropoietin have also been shown. It may act as a new angiogenic factor in wound healing. This study aimed to investigate the effect of systemic administration of recombinant human erythropoietin on wound healing in mice. Dorsal incisional wounds were performed in mice, which were then divided into two groups; a group treated for 7 days with recombinant human erythropoietin, and a control group. Sacrificing animals on day 7, the wound tissues were collected for analysis of wound breaking strength, ma . . .londialdehyde, a marker of lipid peroxidation, hydroxyproline, an index of reparative collagen deposition, reduced glutathione levels, and for histological evaluation. The immunohistochemical determination of vascular endothelial growth factor (VEGF) which is believed to be the most prevalent angiogenic factor throughout the skin repair process, was also studied. The treatment significantly increased wound breaking strength by decreasing malondialdehyde and increasing hydroxyproline levels on day 7 after wounding. No statistically meaningful change was observed in reduced glutathione content. VEGF was immunostained significantly more on wound tissue of treated animals compared to the control group. Recombinant human erythropoietin treatment may be effective in wound healing due to inhibition of lipid peroxidation, deposition of collagen, and VEGF expression in wound area. Copyright © Taylor & Francis Group, LLC Daha fazlası Daha az

Guttate psoriasis-like lesions following BCG vaccination

Koca, Rafet | Altinyazar, H. Cevet | Numanoğlu, Gamze | Ünalacak, Murat

Article | 2004 | Journal of Tropical Pediatrics50 ( 3 ) , pp.178 - 179

A 7-year-old boy presented to our clinic with a 1-week history of guttate psoriasis-like lesions after BCG vaccination. Although the patient did not have any history of psoriasis, his father and uncle had a history of psoriasis vulgaris. He was treated successfully with topical corticosteroid. Complete healing was seen after 3 weeks and the patient was still in remission 4 months after the cessation of the therapy. We proposed that patients who have psoriasis or predisposition to psoriasis must be carefully followed after BCG vaccination. © Oxford University Press 2004; all rights reserved.

The results of hypofractionated radiotherapy in 31 patients with high-grade gliomas

Sayin, Meral Y. | Kaya, Bektas | Bakkal, Bekir Hakan | Altundag, Kadri | Altundag, Muzaffer B.

Article | 2007 | MEDICAL ONCOLOGY24 ( 4 ) , pp.379 - 383

In this prospective study, we investigated the effects of hypofractionated radiotherapy for patients with high-grade gliomas. About 31 patients with glioblastoma multiforme or anaplastic astrocytoma were studied between October 2003 and December 2004. Hypofractionated radiotherapy (3 Gy/fraction/day) was delivered to a total dose of 45 Gy in 15 fractions in 10 patients (32%) who had total excision before radiotherapy and to a total dose of 54 Gy in 18 fractions in 21 patients (68%) who had subtotal excision or biopsy alone. Sex, age, type of surgery, tumor grade, Karnofsky performance status, time between surgery and initiation of r . . .adiotherapy, and total radiotherapy dose were analyzed as potential prognostic factors for survival using the univariate log-rank method. The median follow-up was 15 months (4-16 months). A total of 15 patients (48%) died of their illness; 16 patients (52%) were still alive at the last follow-up. The median survival time was 8 months. Actuarial 1-year overall survival was 40%. Type of surgery, timing of radiotherapy after surgery, and initial Karnofsky performance status were significant prognostic factors for survival. No grade 3-4 acute or late neurotoxicity was observed. The tolerance of patients to hypofractionated RT was not different from that for con- ventional radiotherapy. This treatment schedule can be used for patients with high-grade gliomas. Future investigations are needed to determine the optimal fractionation for high-grade gliomas Daha fazlası Daha az

Effects of ozonated olive oil on acute radiation proctitis in rats

Gültekin, Fatma Ayça | Bakkal, Bekir Hakan | Sümer, Demet | Köktürk, Füruzan | Bektaş, Sibel

Article | 2013 | Balkan Medical Journal30 ( 4 ) , pp.369 - 374

Background: Acute radiation proctitis is a common complication of pelvic radiation and management of acute radiation proctitis is under evaluation. The beneficial effects of ozonated olive oil (OzOO) have already been shown in the treatment of chronic wounds. Thus, this study was designed to evaluate the therapeutic effects of topical OzOO on acute radiation proctitis. Aims: To evaluate the therapeutic effects of topical OzOO on acute radiation proctitis. Study Design: Animal experimentation. Methods: Rats were divided into three groups: control; irradiation+saline (1 mL); and irradiation +OzOO (1 mL). A single fraction of 17.5 Gy w . . .as delivered to each rat. The OzOO was administered rectally each day after irradiation. Each rat was observed daily for signs of proctitis. Irradiated rats were euthanised on days 5 and 10. The mucosal changes were evaluated macroscopically and pathologically. Results: According to the clinical findings, five rats in the irradiation+saline group showed Grade 4 symptoms on the 10th day. Macroscopic finding scores on the 10th day in the irradiation+saline and irradiation+OzOO groups were statistically significantly different. On pathological examination, radiationinduced mucosal damage was the most prominent 10 days after irradiation in saline-treated rats. On the 10th day, the irradiation+OzOO group showed mild inflammation and slight crypt change, which corresponded to Grade 1 pathological findings. Conclusion: OzOO attenuates macroscopic and pathological findings of acute radiation proctitis in rats. Background: Acute radiation proctitis is a common complication of pelvic radiation and management of acute radiation proctitis is under evaluation. The beneficial effects of ozonated olive oil (OzOO) have already been shown in the treatment of chronic wounds. Thus, this study was designed to evaluate the therapeutic effects of topical OzOO on acute radiation proctitis. Aims: To evaluate the therapeutic effects of topical OzOO on acute radiation proctitis. Study Design: Animal experimentation. Methods: Rats were divided into three groups: control; irradiation+saline (1 mL); and irradiation +OzOO (1 mL). A single fraction of 17.5 Gy was delivered to each rat. The OzOO was administered rectally each day after irradiation. Each rat was observed daily for signs of proctitis. Irradiated rats were euthanised on days 5 and 10. The mucosal changes were evaluated macroscopically and pathologically. Results: According to the clinical findings, five rats in the irradiation+saline group showed Grade 4 symptoms on the 10th day. Macroscopic finding scores on the 10th day in the irradiation+saline and irradiation+OzOO groups were statistically significantly different. On pathological examination, radiationinduced mucosal damage was the most prominent 10 days after irradiation in saline-treated rats. On the 10th day, the irradiation+OzOO group showed mild inflammation and slight crypt change, which corresponded to Grade 1 pathological findings. Conclusion: OzOO attenuates macroscopic and pathological findings of acute radiation proctitis in rats Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.