Filtreler
Filtreler
Bulunan: 6.781 Adet 0.004 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [1]
Yazar [20]
Yayın Yılı [20]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [11]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [12]
Hypopituitarism due to hypothalamic B-cell lymphoma

Chourmouzi D. | Boulogianni G. | Delaroudis S. | Drevelegas A.

Article | 2005 | Journal Belge de Radiologie88 ( 3 ) , pp.116 - 117

[No abstract available]

Dynamic dielectric response of an asymmetric double quantum well near the bounding surface of a semi-infinite dynamic plasmalike host medium

Horing, NJM | Ayaz, Y

Article | 1998 | PHYSICAL REVIEW B58 ( 4 ) , pp.2001 - 2007

We have examined the dynamic, nonlocal dielectric response function of a pair of asymmetric quantum wells embedded in a semi-infinite dynamic (local) host plasmalike medium, near its bounding surface, by carrying out a closed form inversion of the dielectric function of this system explicitly. The resulting random-phase-approximation (RPA) inverse dielectric function K(z,z';q,omega), which depends on lateral wave vector q and frequency omega, is obtained analytically in position representation with z,z' describing distances into the medium from the bounding surface. In this, we neglect intersubband transitions in the two quantum wel . . .ls (assumed to be thin) and ignore tunneling effects. The frequency poles of K(z,z';q, w), describe the collective modes resulting from the coupling of the double quantum well quasi-two-dimensional intrasubband plasmons with the bulk and surface plasmons of the host medium, and the residues at these poles provide the oscillator strengths of such coupled collective modes Daha fazlası Daha az

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN MEVDUAT BANKALARININ BİREYSEL VE SEKTÖREL RİSK DERECELENDİRMESİ: BİR CAMELS ANALİZİ UYGULAMASI

Gürsoy, İsmail | Bayramoğlu, Mehmet Fatih

Article | 2017 | Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi15 ( 1 ) , pp.1 - 19

Türk bankacılık sektörü, gerek Türkiye ekonomisi gerekse Türkiye finansal sistemi için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle bu sektörün yerinde denetimi ve uzaktan gözetimi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 2005-2015 yıllarını kapsayan 11 yıllık dönem için Türkiye'de faaliyet gösteren 25 adet mevduat bankasının risk-performans analizi, CAMELS derecelendirme yöntemi ile bireysel ve sektörel ölçekte yapılmıştır. Söz konusu 25 bankanın 3'ü kamu, 10'u özel (yerli) ve 12'si yabancı sermayelidir. Çalışmada, bankaların bireysel olarak değerlendirilmelerinden elde edilen bulgular; kamu sermayeli bankaların oldukça güçlü bir mali yapıya sah . . .ip olduklarını göstermektedir. Bulgular, özel bankaların Sermaye Yeterliliği ve Likidite Durumu bileşenlerine göre güçlü, Yönetim Kalitesi bileşenine göre zayıf olduğunu; yabancı bankaların ise Varlık Kalitesi ve Piyasa Riskine Duyarlılık bileşenleri bakımından güçlü iken Yönetim Kalitesi ve Likidite Durumu açılarından zayıf olduklarını ortaya koymaktadır. Çalışmanın Türk bankacılık sektörünün geneline ilişkin bulguları ise sektörün Varlık Kalitesi, Sermaye Yeterliliği ve Likidite Durumu bileşenleri bakımından güçlü iken, Yönetim Kalitesi ve Piyasa Riskine Duyarlılık bakımından görece zayıf olduğunu ortaya koymaktadır The Turkish banking sector, whether it is for the Turkish economy or the Turkish financial system, has a great importance. For this reason, on-site and off-site inspection of the banking sector is of great importance. In this study, the risk-performance analysis of 25 deposit banks operating in Turkey in the 11-year period covering the years 2005-2015 was carried out at the individual and sectoral basis by the CAMELS rating method. Three of these banks are state-owned, ten are privately-owned (domestic), and twelve are foreign banks. Findings of the individual evaluation of the banks indicate that state-owned banks have a strong financial structure. Findings reveal that privately-owned banks are healthy regarding components of the Capital Adequacy and the Liquidity and are weak regarding the Management Quality; also reveal that while foreign banks are strong regarding the Asset Quality and the Sensitivity to Market Risk components, they are weaker regarding the Management Quality and the Liquidity. Findings of the study on the Turkish banking sector as a whole show that while the sector is strong regarding the Asset Quality, the Capital Adequacy, and the Liquidity components, it is relatively weak regarding the Management Quality and the Sensitivity to Market Ris Daha fazlası Daha az

BİLGİSAYAR OYUNLARININ YABANCI DİL EĞİTİMİNE KATKISININ ARAŞTIRILMASI: ANADİLİ TÜRKÇE OLAN 100 YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ

Can, Muhammed Zahit | Türkmen, Burcu

Article | 2017 | Tarih Okulu Dergisi10 ( 31 ) , pp.399 - 435

Dünya'da ekonomik bakımdan film ve müzik sektörünün önüne geçmiş bulunan bilgisayar oyunları sektörünün giderek ülkemizde de yaygınlaştığı görülmektedir. Müşterileri sadece ortaöğrenim değil, aynı zamanda yükseköğrenim öğrencilerinden ve iş hayatındaki yetişkin bireylere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı bilinmektedir. Bu denli yaygın bir aracın eğlendirmesi, yabancı dil içermesi, çok-oyunculu yapısı ve uluslararası etkileşim imkânları sayesinde yabancı dil edincine katkı sağlayıp sağlayamaması sorusunu akla getirmektedir. Bilgisayar oyunları üzerinden istenilen düzeyde etkileşim yaşamak içinse belirli bir düzeyde yabancı dilbilgi . . .sine sahip olmak gerekir. Bu nedenle özellikle yükseköğrenimde eğitim alan ve düzenli olarak bilgisayar oyunları oynayan öğrenciler arasından seçilen kişiler üzerinde anket yöntemiyle toplanan veriler değerlendirilmiş, bu kapsamdaki oyunlar irdelenmiş ve gerek çok-oyunculu gerekse tek-oyunculu yabancı dil içerikli oyunların yabancı dil eğitimine katkısı saptanmıştır It is seen that the computer games sector, gradually getting ahead of the film and music sectors in terms of the worldwide economy, has become popular in our country. It is known that its customers involve a wide range of individuals not only from the ones in secondary education but also the students in higher education and the ones in business life. Owing to the entertaining, foreign language content, multi-player structure and international interaction opportunities of such a widespread tool, the question about whether they contribute to the foreign language competence or not come to the minds. In order to experience an interaction at the expected level on computer games, individuals are required to have certain level foreign language knowledge. Thus, the data, which has been collected from the higher education students via the survey method, has been evaluated and the games in this concern have been analysed, and the contributions of both the single-player and the multi-player games, which are in foreign language, to the foreign language have been determine Daha fazlası Daha az

2019-12-23

Moradi, M | Kandemir, I

Article | 2005 | AMERICAN BEE JOURNAL145 ( 6 ) , pp.498 - 502

WOS: 000229405600012

Osteochondroma of the talar neck: A rare cause of callosity of the foot dorsum

Keser S. | Bayar A.

Article | 2005 | Journal of the American Podiatric Medical Association95 ( 3 ) , pp.295 - 297

Osteochondroma is the most common benign bone tumor. It rarely affects rearfoot bones, and only a few cases of talar osteochondroma have been reported. We report a case of a solitary osteochondroma of the talus that presented as a painful callus on the anterior portion of the ankle that was refractory to dermatologic treatment.

Optimum dowel spacing for corner joints in 32-mm cabinet construction

Tankut, AN

Article | 2005 | FOREST PRODUCTS JOURNAL55 ( 12 ) , pp.100 - 104

The increased utilization of European 32-min cabinet construction in the Turkish furniture industry has highlighted the need for practical strength performance evaluation of case construction. A basic understanding of the influence of dowel spacing on corner joint strength performance in case construction is necessary to assist furniture manufacturers as they engineer their products. To date, limited research had been done. This paper presents results of evaluating the effect of dowel spacing on bending moment capacity of corner joints in 32-mm case construction. Laminated particleboard and laminated medium density fiberboard (MDF) . . .corner joints were tested under compression and tension loads. Experiments have shown that maximum moment is obtained in joints when the spacing between dowels is at least 96 mm. Also, statistical analysis of the test data indicated that joints loaded in tension and compression had significant differences at the 5 percent significance level in moment resistance since joint strength was strongly related to the internal bond strength of the board loaded in compression. In both tension and compression tests, MDF corner joints were stronger than particleboard corner joints Daha fazlası Daha az

The analysis of analogy use in the teaching of introductory quantum theory

Didiş N.

Article | 2015 | Chemistry Education Research and Practice16 ( 2 ) , pp.355 - 376

This study analyzes the analogies used in the teaching of introductory quantum theory concepts. Over twelve weeks, the researcher observed each class for a semester and conducted interviews with the students and the instructor. In the interviews, students answered questions about quantum theory concepts, which the instructor had taught them using analogies, and also discussed the effectiveness of these analogies. This study identified 48 analogies used by the instructor over the course of 53 fifty minute classes. The analysis of video recordings of the classes revealed that most of the analogies were constructed at the beginning of . . .the semester during the teaching of the particle nature of waves, which is critical for understanding quantum theory. A large proportion of the analogies were given in verbal format; however, a limited number of pictorial and body motion elements were also used together with the analogies. The analogies were mainly positioned as an embedded activator prior to drawing conclusions about the target. It was also observed that analogies were used as an advance organizer and post synthesizer. In addition, the number of simple and enriched analogies used was similar. A limited number of analog explanations were identified and none of the analogies used indicated strategy identification. The instructor never mentioned the limitation of each analogy during their use in class as well. A large proportion of the analogies used spontaneously included both anthropomorphic and environmental characteristics. Although the presentation medium of the analogies was mainly discourse, the presentation of analogies in role play, story and brainstorming was also identified. In half of the analogy use, the instructor intended their use for clarification of the concepts; however, the use of analogies for introduction of a new topic, gaining attention, increasing participation and discriminating between classical and quantum issues was also observed, indicating a diverse use of analogies. In addition, the interviews revealed that students liked the use of analogies in their classes and believed that they had a positive effect on their understanding of new concepts. © 2015 The Royal Society of Chemistry Daha fazlası Daha az

DİZ OSTEOARTRİT ŞİDDETİNİN YÜRÜYÜŞÜN KİNEMATİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Taş, Serkan | Baki, Aysun | Erdoğanoğlu, Yıldız | Akbaş, Eda | Kınıklı, Gizem İrem | Erden, Zafer | Bayramlar, Y. Kezban

Article | 2014 | Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon25 ( 3 ) , pp.100 - 106

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diz osteoartritli bireylerin yürüyüşünde, hastalığın progresyonu içerisinde meydana gelen değişikliklerin 3-boyutlu yürüme analizi sistemleri ile araştırılıp sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasıydı. Yöntemler: Çalışma gruplarına, Kellgren-Lawrence radyolojik skalasına göre Evre I-II ve III bilateral diz osteoartrit tanısı olan 41-65 yaşları arasında (54.02±6.58) toplam 45 birey (36 kadın, 9 erkek), sağlıklı kontrol grubuna 48-61 yaşları arasında (53.21±4.42) 14 sağlıklı birey (12 kadın, 2 erkek) dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin yürüyüşleri, 6 infrared ka- mera ve 2 kuvvet platformundan oluş . . .an Vicon Yürüme Analizi Sistemleri ile değerlendirildi. Sonuçlar: Sallanma fazında diz fleksiyon ve total diz fleksiyon hareket açıklığı parametrelerinde, Evre II ve III gruplarının değerlerinin kontrol grubunun değerlerine göre istatistiksel ola- rak anlamlı düzeyde azaldığı bulundu ( Daha fazlası Daha az

Index of suspicion

Ermis B. | Karacan M. | Tan H. | Karis C. | Triantafyllidis G. | Zosi P. | Karakaidos D.

Article | 2004 | Pediatrics in Review25 ( 6 ) , pp.209 - 214

[No abstract available]

Computer-controlled triaxial test apparatus for measuring swelling characteristics of reconstituted clay-bearing rock

Bilir, M. Erdinc | Sari, Dursun | Muftuoglu, Yadigar V.

Article | 2008 | GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL31 ( 4 ) , pp.279 - 284

To avoid problems encountered during and after the construction of engineering projects built within swelling rocks and soils, real data related to swelling stress and strains should be used to model such phenomena. A computer-controlled triaxial swelling test apparatus was developed to determine the swelling potentials for rock and soil specimens. It allows one to measure three-dimensional swelling strains and stress in a cylindrical specimen under variable axial and confinement stress variables. Triaxial swell tests were performed using three different procedures: free swell, strain-controlled, and stress-controlled under differen . . .t axial and confinement stress conditions. The results of several tests conducted on reconstituted clay-bearing rock samples were statistically analyzed and mathematical models were presented and evaluated Daha fazlası Daha az

The features of wollastonite in Balikesir and its use in ceramic materials as an alternative raw material

Haner S. | Haner B.

Article | 2014 | InterCeram: International Ceramic Review63 ( 7 ) , pp.352 - 357

In this work, the influences of wollastonite in Balikesir (Turkey) on ceramic sanitaryware properties were investigated. Samples of wollastonite were collected from the Serçeören deposit in Balikesir. Their characterizations were carried out with the determination of petrographic, physical, mechanical and chemical composition, and by TG-DTA, XRD and SEM. In a second part of the work, tests in sanitaryware compositions were conducted in order to evaluate the suitability of the addition of wollastonite instead of albite in the sanitaryware compositions used in the production of ceramic sanitaryware. The rheological, physical and firin . . .g tests of developed sanitaryware bodies were done with the Creavit® new body development test procedure and, results were compared with each other. After evaluating test results it was seen that wollastonite can be used in ceramic sanitary ware bodies as an alternative raw material Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms