Filtreler
Filtreler
Bulunan: 25 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [2]
Yazar [20]
Yayın Yılı [8]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [13]
Primer Sinovial Osteokondramotoziste Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Şahin, Burcu | Aktaş, Elif | Arıkan, Murat | Toğral, Güray | Çiledağ, Nazan | Çağlar, Emrah | Arıbaş, Bilgin Kadri

Article | 2017 | ACTA ONCOLOGICA TURCICA50 ( 3 ) , pp.238 - 241

Giriş ve Amaç: Sinoviyal osteokondramatozis sinovial dokunun mezenkimal kalıntılarının kartilajinöz metaplazisi sonucu gelişir. Genellikle eklem aralıklarında ve tenosinoviyumda kalsifiye kartilajinöz oluşumlar ile karakterizedir. Tek eklem tutulumu yapar ve sıklıkla diz, kalça ve el bileği tutulur. Nadir de olsa kondrosarkoma malign dejenerasyon gösterebilmektedir. Patolojik olarak ispatlanmış farklı anatomik lokalizasyonlardaki sinoviyal osteokondromatozisli on olgumuza ait MR bulgularını sunmayı amaçladık. Yöntem ve Gereçler: Sinoviyal osteokondromatozis tanısı almış on olgunun MR incelemeleri retrospektif olarak iki farklı radyo . . .log tarafından birlikte tekrar değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ve lezyonların yerleşimi, şekli, uzanımı ve MR sinyal özellikleri değerlendirildi. Bulgular: Tanı alan 10 olgunun 6'sı erkek,4'ü kadın olup yaş ortalaması 50 bulunmuştur.(14-70 yaş) Hastaların geliş yakınmaları eklem ağrısı (n: 5), şişlik (n: 5) olarak belirtilmiştir. İki lezyon ayak bileğinde, 4 lezyon diz ekleminde, 2 lezyon omuz ekleminde ve 1 lezyon kalça ekleminde ve 1 lezyon dirsek ekleminde tespit edilmiştir. Röntgenografide tüm olguların ilgili eklem aralığında milimetrik noduler kalsikasyonlar izlenmiştir. Sadece 1 olguda kemik tutulumu da izlenmiştir. Omuz eklemi tutulumu olan olgularda ekstraartikülerbursal ve tenosinovial tutulum da izlenmiştir. Kalça eklemi tutulan olguda iliopsoas ve eksternalobturatuar bursalar da tutulmuştur. Tartışma ve Sonuç: Sinoviyal osteokondromatozisin direkt grafi ve MR bulguları genellikle tipiktir. Sinoviyal osteokondromatoziste MR intraartiküler lezyonun bursalara uzanımını ve kemik erozyonlarını göstermekte de oldukça başarılıdır. Introduction: Primary synovial chondromatosis is an uncommon benign monoarticular disorder. It is characterized by proliferation and metaplastic transformation of the synovium. It is generally characterized by calcified cartilagenous structures in the joint space or in the tenosynovium. It involves one joint and knee, hip, wrist are commonly affected joints. Malignant degeneration into chondrosarcoma has been reported but is rare. Here, we aimed to present MR images of 10 patients with primary synovial osteochondromatosis. Material and Methods: We retrospectively reviewed 10 pathologically confirmed cases of synovial chondromatosis. Patients' demographics and clinical presentations were reviewed. Imaging was evaluated by two musculoskeletal radiologists with agreement by consensus. Images were evaluated for lesion location, shape, extent and signal characteristics on MR. Results: Among the ten patients, 6 were male, 4 were female with a mean age of 50. (14-70 years) Lesion locations included knee (n=4), ankle (n = 2), shoulder (n = 2), elbow (n = 1), hip (n = 1). Radiographs commonly showed milimetric nodular calcifications. Only one lesion involved adjacent bone. The two patients with shoulder involvement also involved extraarticular bursa and tenosynovium. The case with the hip involvement also involved iliopsoas and external obturator bursa. Discussion and Conclusion: The radiographic and magnetic resonance imaging findings of synovial osteochondromatosis is typical. MRI is successful in determining the bone erosions and bursal extent of the intraarticular lesion Daha fazlası Daha az

Retrospective Evaluation of the Female Patients with Breast Cancer: Western Black Sea Region, Unicentered, Clinical Data of Oncology

Engın, Huseyin | Saylık2, Faruk | Bılır, Cemil

Article | 2013 | Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi23 ( 2 ) , pp.117 - 123

Meme kanseri tüm dünyada kadınlardaki en sık kanser türü olup kadın kanserlerinin %30’nu oluşturur ve kadınlarda kansere bağ- lı en sık ölüm nedenidir. Bulen Ecevit Üniversitesi Onkoloji Bölümü Batı Karadenizdeki tek kanser merkezidir. 2000 ila 2010 yılları arasında kadınlarda meme kanserini retrospektif olarak araştırdık. Çalışmamızdaki populasyonun ortalam yaşı 49.90 ± 12 ’di ve ortalama takip süresi 4 ± 2 yıldı.Hastaların yaşa göre dağılımında %25’ini 40 yaş ve altı, %32’sini 40-50 yaş arası oluşturmaktayken kalan %43’de 50 yaş ve üzeri hastalar oluşturmaktaydı.En sık görülen kanser tipi 312 hastada saptanan invazif duktal karsin . . .omdu (%80). Hastaların prognozuna baktığımızda; 309 hasta(%80) hastalıksız sağkalımda, 66 hastada (%17) progresyon, 7 hastada (%1,8) local nüks ve 15 hastada (%3,8) ölüm görüldü. Meme kanseri Batı Karadeniz bölgesindeki kadınlarda en sık görülen solid organ tümörlerden olup prognostik faktörler ve ileri evre hastalığı olanlardada uzun yaşam beklentisi açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Hormonal pozitişik ve tedavi uyumu bu duruma en önemli katkıyı sağlamaktaydı. Breast cancer is the most common female cancer in the world wide with 30% of all women cancer and second most common cause of cancer death in women. Oncology department of Bulent Ecevit University Faculty of Medicine is the only cancer center in western part of Black Sea region. We investigated retrospectively our data of women breast cancer between the period of 2000 and 2010 in this region. The mean age of the study population was 49.90 ± 12 years and mean follow-up time was 4 ± 2 years. The distribution of patients by the age, 25% or patients under 40 years old, 32% between the 40-50 years old and 43% of them over the 50 years old. 92.6% of the patients were presented with a palpable mass. The most common type of breast cancer was invasive ductal carcinoma (IDC) in 312 patients (80%). Prognosis of the study population; 309 patients (80%) are surviving without any disease. Sixty-six patients (17%) had progression, 7 of 390 patients (1,8%) had local recurrence and 15 patients (3.8%) died. While the breast cancer is one of the most commonly seen solid organ tumors in Black Sea region and, based on the literature, no significant differences were observed for prognostic factors, longer life expectancy of the patients with advanced stage disease may be attributed to higher number of patients with hormonal positivity and therapy adherence Daha fazlası Daha az

Kas İnvaze Mesane Kanserinin Perivezikal İnvazyonunda Radyolojinin Rolü

Öz, İbrahim İlker | Mungan, Aydın

Article | 2016 | Üroonkoloji Bülteni15 ( 1 ) , pp.22 - 25

Mesane kanseri üriner sistemin en sık görülen kanseridir. Mesane kanserlerinin yaklaşık %30'u tanıda kas invaze mesane kanseridir (KİMK) ve invazyon derinliği ile birlikte metastaz varlığı sağkalımla direkt ilişkilidir. KİMK hastalarında kemoterapi ve radyoterapi ile multimodal mesane koruyucu tedaviler, radikal sistektomi ile karşılaştırılabilir düzeyde sağkalım oranları ortaya koymaktadır. Bu nedenle doğru ve güvenilir evrelendirme, mesane kanserinde en uygun tedavinin seçiminde büyük önem taşımaktadır. KİMK'lerinin evrelendirmesinde abdominal ve pelvik bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme ile birlikte ko . . .ntrastsız toraks BT yapılmasını önerilmektedir. Bu derlemenin amacı KİMK'nin evrelemesinde perivezikal invazyonu göstermede görüntüleme yöntemlerini ve klinik kullanımlarını değerlendirmektir. Bladder cancer is the most common cancer of the urinary tract. At the initial diagnosis of bladder cancer, approximately 30% of the cases are diagnosed as muscle-invasive bladder cancer (MIBC). Metastases and depth of invasion are directly related to survival. In patients with MIBC, multimodal bladder-sparing treatments with chemotherapy and radiotherapy reveal comparable survival rates with radical cystectomy. Therefore, accurate and reliable staging of bladder cancer is of paramount importance in choosing the most appropriate treatment method. In patients with confirmed MIBC, computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging of abdomen and pelvis and the unenhanced CT of the chest is recommended for the optimal staging. The aim of this review was to evaluate imaging of perivesical invasion in MIBC and their clinical usage Daha fazlası Daha az

Preoperative Evaluation of Lymph Node Metastases in Patients with Gastric Cancer: An Analysis of Imaging Methods

Günay, Yusuf | Çağlar, Emrah | Korkmaz, Esin | Erdemir, Rabiye Uslu | Taşdöven, İlhan | Kozan, Ramazan

Article | 2018 | ACTA ONCOLOGICA TURCICA51 ( 3 ) , pp.276 - 282

INTRODUCTION: Preoperative evaluation is necessary for the surgical treatment of gastric cancer (GC). Nonetheless, there is no single best diagnostic modality to predict lymph node metastases prior to surgery. The aim of this study was to analyze of the diagnostic utility of positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) and CT for the preoperative evaluation of lymph node (LN) metastases in GC. METHODS: Eighty seven patients with a history of GC, who underwent gastrectomy and D2 LN dissection were investigated. Imaging test results and pathology reports were collected from the patients’ charts. RESULTS: There was no stat . . .istical differences between PET/CT and CT scans in regard to predicting LN metastases in GC patients (p>0.05). The sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and accuracy of PET/CT scans in predicting LN metastases were 55.56%, 54.55%, 55.26%, 75%, and 33.3%, respectively, versus 60.47%, 57.69%, 59.42%, 70.27%, and 46.88% for CT scans, respectively. However, combined PET/CT and CT showed better outcomes and specificity with a PPV of 80% and 88.9%, respectively. No patients or tumor factors were found to increase the accuracy of LN metastasis prediction using either PET/CT or CT scans. DISCUSSION AND CONCLUSION: The combination of CT and PET/CT scans increases the specificity and PPV. This increases the prediction accuracy of LN metastasis in GC patients compared to the use of each type of imaging modality alone. INTRODUCTION: Preoperative evaluation is necessary for the surgical treatment of gastric cancer (GC). Nonetheless, there is no single best diagnostic modality to predict lymph node metastases prior to surgery. The aim of this study was to analyze of the diagnostic utility of positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) and CT for the preoperative evaluation of lymph node (LN) metastases in GC. METHODS: Eighty seven patients with a history of GC, who underwent gastrectomy and D2 LN dissection were investigated. Imaging test results and pathology reports were collected from the patients’ charts. RESULTS: There was no statistical differences between PET/CT and CT scans in regard to predicting LN metastases in GC patients (p>0.05). The sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and accuracy of PET/CT scans in predicting LN metastases were 55.56%, 54.55%, 55.26%, 75%, and 33.3%, respectively, versus 60.47%, 57.69%, 59.42%, 70.27%, and 46.88% for CT scans, respectively. However, combined PET/CT and CT showed better outcomes and specificity with a PPV of 80% and 88.9%, respectively. No patients or tumor factors were found to increase the accuracy of LN metastasis prediction using either PET/CT or CT scans. DISCUSSION AND CONCLUSION: The combination of CT and PET/CT scans increases the specificity and PPV. This increases the prediction accuracy of LN metastasis in GC patients compared to the use of each type of imaging modality alone Daha fazlası Daha az

Oxidant and antioxidant status of plasma and erythrocyte in the bleomycin-administered rats: The protective role of erdosteine and vitamin E

Armutçu, Ferah | Söğüt, Sadık | Gürel, Ahmet | Kart, Levent | Coşkun, Ömer

Article | 2004 | Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi14 ( 4 ) , pp.205 - 213

Bleomisin toksisitesi, otokatalitik bir mekanizma ile hücresel membranların hasarına yol açan lipid peroksidasyonu ile ilişkilidir ve membran yıkımı toksik, reaktif metabolitlerin üretimi ve hücre ölümüne yol açabilir. Bu nedenle, bleomisin verilen ratlarda reaktif oksijen türleri üretimi, antioksidan enzim aktiviteleri ile erdosteine ve vitamin E'nin olası koruyucu etkilerini araştırdık. Otuzbeş Sprague-Dawley sıçan tedavi almayan kontrol, bleomisin, bleomisin + erdostein ve bleomisin + vitamin E grupları şeklinde rastgele dört gruba ayrıldı. Deney süresi sonunda plazma ve eritrositler elde edilerek tiyobarbitürik asit reaktif madd . . .eler (TBARS) ve nitrik oksit (NO) düzeylerinin yanı sıra süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri ölçüldü. Bleomisin verilmesi lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olan TBARS ve NO düzeylerini artırırken SOD, CAT ve GSH-Px enzim aktivitelerini azaltarak kanda reaktif oksijen türleri artışı ile sonuçlandı. Erdostein ve vitamin E tedavisi, lipid peroksidasyonu artışını anlamlı olarak önlerken; tek başına erdostein, eritrosit ve plazmada SOD, CAT ve GSH-Px aktivitelerindeki azalmayı önledi. Buna göre erdosteinin bu çalışmada kullanılan dozlarda, antioksidan ve serbest radikal temizleyici özellikleriyle, BLM ile uyarılan hematotoksisite üzerine vitamin E'den daha etkili olduğu ileri sürülebilir. Bununla birlikte, uygun dozları bulmak ve konuyu aydınlatmak için erdosteinin farklı dozlarında daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bleomycin (BLM) toxicity is associated with lipid peroxidation, which is an autocatalytic mechanism leading to oxidative destruction of cellular membranes, and their destruction can lead to the production of toxic, reactive metabolites and cell death. Therefore, we investigated reactive oxygen species production, antioxidant enzyme activities and protective effect of vitamin E and erdosteine in BLM-administrated rats. Thirty-five Sprague-Dawley rats were divided randomly into four groups as untreated control, BLM, BLM+erdosteine and BLM+vitamin E groups. At the end of the treatment, plasma and erythrocytes were obtained and the levels of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and nitric oxide (NO) as well as the activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathion peroxidase (GSH-Px) were measured. Bleomycin administration resulted in the generation of reactive oxygen species in the blood of rats by decreasing the activities of enzymes SOD, CAT and GSH-Px, while increasing the levels of NO and TBARS, an indicative of lipid peroxidation. Erdosteine and vitamin E treatment prevented the increase in the lipid peroxidation. Erdosteine alone significantly prevented the decrease in SOD, CAT and GSH-Px activities in the erythrocyte and plasma. We suggest that erdosteine is more effective on the prevention of BLM-induced hematotoxicity via antioxidant and free radical scavenger properties than vitamin E at the doses used in the present study. However, further studies at different doses of erdosteine are needed to determine most appropriate doses and to clarify the issue Daha fazlası Daha az

Classic Kaposi’s Sarcoma Showing Multiple Organ Involvement: A Case Report and Brief Review of Literature

Barut, Figen | Yurdakan, Gamze | Gün, Banu Doğan | Birol, İsmail Eren | Özdamar, Şükrü Oğuz | Kandemir, Nilüfer Onak

Article | 2017 | Türk Onkoloji Dergisi32 ( 4 ) , pp.165 - 168

Kaposi’s sarcoma (KS) is a vascular tumor with different epidemiological, clinical, and morphologic features, and KS-associated herpes virus plays role in its etiology. In the pathogenesis of these tumors, inflammatory, immunological, and oncogenic factors are closely related to each other. Classic KS is characterized by cutaneous lesions and mild clinical course. However, with the addition of various factors to the disease process, KS lesions can occur in unusual locations and cause unexpected clinical symptoms. In this study, we present a case of gastrointestinal system involvement in KS and lymphadenopathic KS following interstit . . .ial lung disease and steroid treatment in a 72-year-old male patient who was treated for cutaneous classic KS for 10 years. Histopathologic differential diagnosis of KS lesions seen in unusual localizations is discussed in the context of literature Kaposi’s sarcoma (KS) is a vascular tumor with different epidemiological, clinical, and morphologic features, and KS-associated herpes virus plays role in its etiology. In the pathogenesis of these tumors, inflammatory, immunological, and oncogenic factors are closely related to each other. Classic KS is characterized by cutaneous lesions and mild clinical course. However, with the addition of various factors to the disease process, KS lesions can occur in unusual locations and cause unexpected clinical symptoms. In this study, we present a case of gastrointestinal system involvement in KS and lymphadenopathic KS following interstitial lung disease and steroid treatment in a 72-year-old male patient who was treated for cutaneous classic KS for 10 years. Histopathologic differential diagnosis of KS lesions seen in unusual localizations is discussed in the context of literatur Daha fazlası Daha az

Kömür madeni işçilerinde plazma C-reaktif protein ve D-dimer düzeylerinin değerlendirilmesi

Gürel, Ahmet | Armutcu, Ferah | Ünalacak, Murat | Aydın, Mustafa | Özeren, Ali | Pınar, Tevfik

Article | 2004 | Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi14 ( 2 ) , pp.86 - 89

Bu çalışma, kömür tozuna maruz kalan işçilerde prokoagulan sistemin bir göstergesi olarak kullanılan D-Dimer (DD) ile bir inflamasyon belirteci olarak kabul edilen C-reaktif protein (CRP) düzeyindeki değişiklikleri araştırmak amacı ile planlandı. Kömür tozu, fibroblast proliferasyonunu, ekstrasellüler matriks sentezini ve proinflamatuar faktörlerin sekresyonunu artırmaktadır. Bu nedenle kömür tozunun etkisi sadece akciğer dokusu ile sınırlı kalmamakta, birçok sistemi de etkilemektedir. Özellikle IL-6 ve TNF-? miktarında artışa neden olması, inflamasyon ve hemostatik sistemde değişikliğe neden olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmad . . .a kömür madeninde çalışan 34 erkek çalışma grubu olarak ve kömür madeninde çalışmayan 32 erkek kontrol grubu olarak alındı. Her iki gruptan alınan kan örneklerinden CRP ve DD düzeyleri çalışıldı. Çalışma grubunda plazma CRP ve DD düzeyleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu ( Daha fazlası Daha az

Organ-Preserving Approach in Bladder Cancer: Assessment of the Current Situation

Girgin, Reha | Mungan, Aydın

Article | 2018 | Üroonkoloji Bülteni17 ( 2 ) , pp.63 - 67

Intravesical bacillus Calmette-Guerin (BCG) therapy is the gold standard treatment option in high-risk non-invasive bladder cancer. However, BCG is a very toxic agent. A significant proportion of patients have BCG intolerance after beginning intravesical treatment. Radical cystectomy is the recommended approach for patients with either BCG failure or BCG intolerance. Alternative intravesical salvage treatments are needed for patients who cannot tolerate radical cystectomy due to comorbidities or who refuse surgery. In this review, current intravesical treatment alternatives to radical cystectomy in intravesical BCG failure are discu . . .ssed with oncologic outcomes. İntravezikal bacillus Calmette-Guérin (BCG) tedavisi yüksek riskli kasa invaze olmayan mesane kanserinde altın standart tedavi seçeneğidir. Bununla beraber BCG oldukça toksik bir ajandır. Tedaviye başladıktan sonra hastaların önemli bir kısmında BCG intoleransı izlenir. İster BCG başarısızlığı olsun, ister BCG intoleransı olsun radikal sistektomi bu aşamada önerilen tedavi yaklaşımı olmaktadır. Komorbiditeleri nedeniyle radikal sistektomiyi tolere edemeyecek ya da böylesi bir cerrahiyi kabul etmeyen hastalarda alternatif intravezikal kurtarma tedavilerine ihtiyaç vardır. Bu derlemede intravezikal BCG başarısızlığında radikal sistektomiye alternatif intravezikal güncel tedavi seçenekleri onkolojik sonuçlarıyla birlikte tartışılmıştır Daha fazlası Daha az

Prognostic Role of ERCC1 Protein Expression and its Correlation with 18F-FDG Uptake on PET in Patients with Resected Non-Small Cell Lung Cancer

Sahınoglu, Tuba | Uysal, Serkan | Kumbasar, Ulas | Onder, Sevgen C | Dogan, Riza | Pasaoglu, Ilhan | Demırcın, Metin

Article | 2017 | Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi27 ( 2 ) , pp.110 - 117

ERCC1 protein pozitifliği ile platin bazlı kemoterapi arasında direnç olduğu bulunmuştur. FDG tutulumunun ise KHDAK'da prognostik bir belirteç olduğu, TNM sınıflamasının ötesinde prognostik bilgi verdiği kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, KHDAK nedeniyle akciğer rezeksiyonu uy-gulanmış olan hastalarda hem ERCC1 proteininin prognostik değerinin hem de ERCC1 ekspresyonunun PET'te 18F-FDG tutulumu ile olan korelasyonunu araştırılmasıdır. KHDAK tanısıyla PET sonrası akciğer rezeksiyonu uygulanmış olan 71 hasta retrospektif olarak incelendi. ERCC1 ekspresyonu olan hastaların sağkalımı istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha iyi . . . bulundu (p= 0.067). Adjuvan tedavi almayan hastalarda ERCC1 pozitif hastalarda anlamlı sağkalım avantajı olduğu görüldü (p= 0.047). Yüksek SUVmax değerleri kötü prognozu gösterdi (hazard ratio [HR]: 1.10; 95% CI, 1.02-1.18; p= 0.009). ERCC1 ekspresyonu ile ortalama SUVmax değerleri arasında anamlı korelasyon saptanmadı (p= 0.915). SUVmax >=2.5 olan hastalarda, ölen hastalarda ERCC1 pozitifliği %57.4, yaşayan hastalarda %29.4 olarak saptandı (p= 0.048). Yüksek 18F-FDG tutulumu değerleri ile kötü prognoz ilişkisi bu çalışma ile tekrar gösterilmiş oldu. Ancak, ERCC1 ekspresyonu ile SUVmax değerleri arasında güçlü bir korelasyon saptanamadı ERCC1 is a protein which is found to be associated with resistance to platinum-based chemotherapy. FDG uptake is considered as a prognostic marker in patients with NSCLC and provides information beyond that of TNM staging. The aim of this study is to examine both prognostic values of ERCC1 expression and 18F-FDG uptake on PET and their relationship in patients who underwent pulmonary resection for NSCLC. Although high expression of ERCC1 was found to be associated with better survival, the difference was not considered as statistically significant (p= 0.067). There is a significant survival advantage in ERCC1 (+) patients who did not receive adjuvant therapy (p= 0.047). High maximal standard uptake value (SUVmax) was found to be associated with poor survival (hazard ratio [HR]: 1.10; 95% CI, 1.02-1.18; p= 0.009). Correlation between ERCC1 expression and mean SUVmax was statistically insignificant (p= 0.915). Among patients with SUVmax ?2.5, ERCC1 positivity was 57.4% in patients who survived and 29.4% in patients who died which was statistically significant (p= 0.048). The association between high 18F-FDG uptake on PET and poor outcome was confirmed, but we failed to detect a powerful correlation between ERCC1 expression and SUVma Daha fazlası Daha az

Protective effects of puerarin on the periodontium in an experimental rat model of periodontitis with and without diabetes mellitus: A stereological and immunohistochemical study

Türer, Çiğdem Coşkun | Turer, Akif | Altun, Gamze

Article | 2018 | Annals of Medical Research25 ( 2 ) , pp.169 - 175

Aim: Periodontitis is a chronic inflammatory disease characterized by tissue destruction. Patients with diabetes mellitus are more susceptible to severe tissue destruction. Puerarin, a biological component derived from Pueraria lobate, has anti-inflammatory and anti-diabetic effects. The purpose of the study is to evaluate the protective role of puerarin on alveolar bone loss and connective tissue destruction in ligature induced diabetic and non-diabetic rats. Material and methods: Sixty rats were divided as non-diabetic control, non-diabetic-experimental periodontitis (EP)-systemic saline, non-diabetic-EP-systemic puerarin, diabeti . . .c control, diabetic-EP-systemic saline and diabetic-EP-systemic puerarin. Diabetes was induced by injection of streptozocin (200 mg/kg). EP was achieved by placing a sterile silk suture around the first molars into the gingival sulcus for 15 days. In puerarin treated groups, 200 mg/kg puerarin was applied daily for 15 days beginning one-day prior the placement of the ligature. The alveolar bone level of the first molar tooth, alveolar bone ratio in the furcation area and the attachment level were evaluated histologically. MMP-9, TIMP-1 levels and RANKL/OPG ratio were evaluated immunohistochemically. Results: Significantreduced alveolar bone and attachment losses were found in puerarin-treated groups comparing to in salineadministered groups ( Daha fazlası Daha az

Carpal Tunnel Release Experience with Minimal Wrist Incision

Kale, Aydemir

Article | 2018 | Gazi Medical Journal29 ( 1 ) , pp.41 - 43

Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common peripheral trap neuropathy resulting from compression of the median nerve in the carpal tunnel of the wrist. Open release of the transverse carpal ligament is now the most commonly used method. New techniques are being developed to avoid complications of standard long curvilinear incision. Methods: Between March 2010 and January 2016, carpal tunnel release was performed by the same surgeon with 110 minimally invasive techniques in 96 patients due to CTS. Complaints and physical examination findings were compatible with CTS and mid- to severe-severity CTS cases supported by E . . .MG were included in the study. Results: Complaints and examination findings were recorded at the post- operative 1 st year outpatient clinics of the patients. Of the110 carpal tunnel release, in 50 patients (%45,5) total, in 45 patients (%40.9) significant, in 13 patients (%11,8) slight improvement were recorded, while no improvement was recorded in 2 patients (%1,8). They stated that 88% of the patients were satisfied with the operation and 12% were not satisfied. Visual Analog Scale (VAS) was used to evaluate pain complaints. The mean VAS score was 7,5 pre- operatively and 3,2 at post-operatively 1 year follow-up. Conclusion: In patients with CTS, median nerve decompression with minimal wrist incision is an effective and reliable surgical procedure. Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin el bileğindeki karpal tünelde sıkışması sonucu ortaya çıkan en sık periferik tuzak nöropatidir. Transvers karpal ligamanın açık serbestleştirilmesi günümüzde en yaygın kullanılan yöntemdir. Standart uzun kurvilinear insizyonun komplikasyonlarından sakınmak için yeni teknikler geliştirilmektedir. Yöntem: Mart 2010- Ocak 2016 yılları arasında KTS nedeniyle 96 hastaya 110 minimal invazif teknik ile aynı cerrah tarafından karpal tünel serbestleştirilmesi yapıldı. Şikayet ve fizik muayene bulguları KTS ile uyumlu olup EMG ile ön tanısı desteklenmiş orta ve ağır derece KTS olguları çalışmaya alındı. Bulgular: Hastaların post-operatif 1. yıl poliklinik kontrollerindeki şikayet ve muayene bulguları kaydedildi. 110 karpal tünel serbestleştirilmesi sonrası 1. yılda, 50’sinde (%45,5) tam, 45’ inde (%40.9) belirgin, 13’ ünde (%11,8) hafif düzelme kaydedilirken 2 (%1,8) hastada düzelme olmadı. Hastaların %88’ i olduklarını ameliyattan memnun olduklarını, %12’ si memnun olmadıklarını belirtti. Hastaların ağrı değerlendirmeleri için Görsel Analog Ağrı Skalası kullanıldı. Bu değer ameliyat öncesi 7,5 iken ameliyat sonrası 1. yılda 3,2 olarak kaydedildi. Sonuç: KTS hastalarında, minimal el bileği insizyonu ile median sinirin dekompresyonu, etkin ve güvenilir bir cerrahi prosedürdür Daha fazlası Daha az

Nora’s disease: a series of six cases

Kalem, Mahmut | Sahin, Ercan | Basarir, Kerem | Yildiz, Yusuf | Saglik, Yener

Article | 2015 | The European Research Journal1 ( 3 ) , pp.141 - 145

Objectives. Nora’s disease is a mesenchymal bone tumor with controversial diagnosis and treatment due to the benign but locally aggressive course and high recurrence rates. Methods. A retrospective analysis was made of patients diagnosed with Nora’s Disease at Ankara University Orthopedics and Traumatology Clinic. The evaluation was made of the age of the patient, gender, symptoms, lesion location, trauma history, treatment choice and recurrence rates during follow-up. Results. Excision was applied to 6 patients diagnosed with Nora’s disease, and in 1 patient an additional autograft and internal fixation were required. Recurrence wa . . .s observed in 3 patients, 2 of whom underwent revision surgery and one who did not as there no patient complaints. Conclusions. Nora’s disease is problematic for orthopedic surgeons as there are difficulties in diagnosis, there is no absolute treatment algorithm, recurrence potential is high, and there are limited additional treatment choices. Therefore, treatment and follow-up at clinical center’s dealing with orthopedic tumor surgery can be considered appropriate. Objectives. Nora’s disease is a mesenchymal bone tumor with controversial diagnosis and treatment due to the benign but locally aggressive course and high recurrence rates. Methods. A retrospective analysis was made of patients diagnosed with Nora’s Disease at Ankara University Orthopedics and Traumatology Clinic. The evaluation was made of the age of the patient, gender, symptoms, lesion location, trauma history, treatment choice and recurrence rates during follow-up. Results. Excision was applied to 6 patients diagnosed with Nora’s disease, and in 1 patient an additional autograft and internal fixation were required. Recurrence was observed in 3 patients, 2 of whom underwent revision surgery and one who did not as there no patient complaints. Conclusions. Nora’s disease is problematic for orthopedic surgeons as there are difficulties in diagnosis, there is no absolute treatment algorithm, recurrence potential is high, and there are limited additional treatment choices. Therefore, treatment and follow-up at clinical center’s dealing with orthopedic tumor surgery can be considered appropriate Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms