Filtreler
Filtreler
Bulunan: 15 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [14]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Yayın Yılı [7]
Tez Danışmanı [5]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [13]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [8]
Editör/Editörler [1]
Yoğun bakım hastalarını mekanik ventilasyondan ayırma sürecinde doğa temelli ses terapisinin etkisi

Kurt, Tülin

Master Thesis | 2018 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Cerrahi girişim sonrası yoğun bakımda mekanik ventilasyon desteği alan hastalarda mekanik ventilasyon uygulamasının, yararlı etkilerinin yanısıra zararlı fizyolojik ve psikolojik etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, hastanın zamanında, güvenli bir şekilde mekanik ventilasyondan ayrılması ve işlemin başarısını artırmak amacıyla hastanın hemodinamik parametrelerinin, ağrı ve anksiyete düzeyinin stabilitesini sağlamak oldukça önemlidir. Araştırma, cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların mekanik ventilasyondan ayırma sürecinde uygulanan doğa temelli ses terapisinin etkisini incelenmek amacıyla, randomize kontrollü deneysel araştı . . .rma olarak gerçekleştirildi. Araştırmada, 01/06/2016 - 01/07/2017 tarihleri arasında 30 dakika süreyle doğa temelli ses terapisi eşliğinde gözleri kapatılarak 34 hasta ventilatörden ayrıldı. Diğer 34 hastanın doğa temelli ses terapisi dinletilmeden kulaklık ile gözleri kapatıldı. Her iki uygulama öncesi 0.dk, uygulama sonrası 30.dk, ventilatörden ayırmanın 0., 10. , 20. ve 30.dk’sında hastaların arteriyel sistolik ve diyastolik kan basınçları, kalp atım hızları, solunum sayıları, oksijen satürasyonu değerleri, ağrı ve anksiyete düzeyleri değerlendirilerek karşılaştırıldı. Verilerin analizinde SPSS 24.0 programında tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, parametrelerin gruplararası karşılaştırmasında t testi ve tekrarlı ölçümlerde iki yönlü ANOVA kullanıldı. Elde edilen bulgular, 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlandı. Araştırmada; deney ve kontrol grubundaki hastaların ortalama sistolik ve diyastolik arteriyel kan basınçları, kalp atım hızları ve solunum hızları, uygulama yöntemlerine ve ölçüm zamanlarına göre elde edilen bulguların, klinik ve istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği (p0.05). Deney grubunun ağrı, ajitasyon ve anksiyete seviyelerinin, kontrol grubuna göre klinik açıdan anlamlı olarak düşük olduğu ( Daha fazlası Daha az

Nöroşirurji yoğun bakım hastalarında uygulanan derin ve yüzeyel endotrakeal aspirasyonun hemodinamik parametreler ve ağrı üzerine etkileri

Altıntaş, Sibel

Master Thesis | 2016 | Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yükseklisans Programı

Ameliyat sonrası nöroşirurji hastalarında uygulanan endotrakeal entübasyon uygulaması ve mekanik ventilasyon tedavi edici olmakla birlikte komplikasyon riskini artırmaktadır. Mekanik ventilatöre bağlı nöroşirurji hastalarına uygulanan bakım hizmetlerinden, özellikle pozisyon verme ve derin endotrakeal aspirasyon işlemi hastalarda kafa içi basıncının (KİBA) artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, derin ve yüzeyel endotrakeal aspirasyon uygulaması sırasında ve sonrasında hastanın hemodinamik bulgularında oluşabilecek değişikliklerin yakından izlenmesi ve sonuçların karşılaştırılarak değerlendirilmesi gereklidir. Araştırma, ameliya . . .t sonrası dönemde mekanik ventilatöre bağlı nöroşirurji hastalarında uygulanan derin ve yüzeyel endotrakeal aspirasyon uygulamalarının arteriyel kan basıncı, kalp atım hızı, vücut ısısı, solunum sayısı, oksijen satürasyon düzeyi ve ağrı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, randomize kontrollü deneysel araştırma olarak gerçekleştirildi. Araştırmada, 01/09/2015-01/11/2016 tarihleri arasında açık sistem endotrakeal aspirasyon yöntemi ile 37 hastaya derin endotrakeal aspirasyon, 37 hastaya yüzeyel endotrakeal aspirasyon uygulandı. Endotrakeal aspirasyon öncesi, sonrası 1. dk, 5. dk ve 30. dk’ da hastaların arteriyel kan basınçları, kalp atım hızları, vücut ısısı, solunum sayıları, SpO2 değerleri ve ağrı durumları değerlendirilerek karşılaştırıldı. Veriler, SPSS 16.0 programında tanımlayıcı istatiksel yöntemlerin yanı sıra bağımsız değişkenlerde t testi, tekrarlayıcı ölçümlerde iki yönlü ANOVA ile değerlendirildi. Elde edilen bulgular 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlandı. Araştırmada; uygulanan derin ve yüzeyel endotrakeal aspirasyon yöntemleri arasında klinik ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı, ancak endotrakeal aspirasyon uygulaması öncesi ve uygulamadan 30 dk sonrası hastalardaki değerler karşılaştırıldığında; yüzeyel endotrakeal aspirasyonun az farklarla derin endotrakeal aspirasyona göre hastaların sistolik ve diyastolik arteriyel kan basınçlarında, kalp atım hızında daha az değişikliklere neden olduğu, oksijenasyon düzeyinde daha olumlu etkisinin gözlendiği, daha az travmatik olduğu ve hastada daha az ağrıya neden olduğu belirlendi. Ayrıca derin endotrakeal aspirasyondan sonra 1. dk' da hastaların sistolik ve diyastolik arteriyel kan basınçlarının, kalp atım hızlarının, solunum sayılarının ve deneyimledikleri ağrı şiddetinin daha fazla arttığı da gözlemlendi. In spite of being therapeutic, postoperative endotracheal intubation and mechanical ventilation applied to neurosurgery patients increase complication risk. Of nursing services applied to ventilated neurosurgery patients, especially patient positioning and deep endotracheal suctioning may lead intracranial pressure(ICP) in patients to increase. Therefore, during and after shallow and deep endotracheal suctioning, probable changes in patients hemodynamic symptoms must be examined closely and results must be evaluated comparingly. This research was conducted as a randomized controlled experimental trial to determine the effects of postoperative shallow and deep endotracheal suctioning applied to ventilated neurosurgery patients on arterial blood pressure, pulse rate, body temperature, respiration rate, oxygen saturation level and pain. In the research, between the dates of 01/09/2015 and 01/11/2016 with the method of open system suctioning shallow endotracheal suctioning was performed in 37 patients and deep endotracheal suctioning was also performed in 37 patients. At the 1st, 5th and 30th minutes of pre and post endotracheal suctioning arterial blood pressure, pulse rate, body temperature, respiration rate, SpO2 levels and pain status of patients were compared evaluatingly. Findings were evaluated with SPSS 16.0 program in addition to t-test for independent variables and two way ANOVA for repeated measurements. The results obtained were interpreted in accordance with 0.05 significance level. In the research, there wasn’t detected any clinically and statistically significant difference between performed shallow and deep endotracheal suctioning methods. Yet, when patients’ 30 minutes pre and post endotracheal suctioning values were compared, it was found that shallow endotracheal suctioning slightly causes less changes in patients’ systolic and diastolic arterial blood pressures and pulse rates, has more postive impact on oxygenation level, is less traumatic and causes less pain in patients compared to deep endotracheal suctioning. Furthermore, at the 1st minute after deep endotracheal suctioning, it was observed that patients’ systolic and diastolic arterial blood pressures, pulse rates, respiration rates and the pain experienced increased more Daha fazlası Daha az

Investigation of the Fear of 7-18-Year-Old Hospitalized Children for Illness and Hospital

Sahin, Ozlem Orturk | Topan, Aysel

Article | 2019 | JOURNAL OF RELIGION & HEALTH58 ( 3 ) , pp.1011 - 1023

Illness and hospitalization are conditions leading to negative effects in children's lives regardless of their age. This study was performed descriptively in order to examine the fears of hospitalized children for illness and hospital. The study was descriptive and sectional and performed in Karabuk University (Turkey) Training and Research Hospital between February 1 and May 1, 2015. Sample of the study was composed of 144 children who were hospitalized due to an acute illness and their parents who approved to participate in the study. Participant information form and an information form that was prepared to evaluate the fears of c . . .hildren for illness and hospital were used as data collection tools. Data were collected by face-to-face interview technique. Statistical analyses were used to assess data. It was found that 56.2% of children in the study were males and were between 7 and 10years of age; 42.4% were scared of getting illness. 39.5% of 86 children who were previously hospitalized have stated that they experienced fear due to hospitalization; injections were in the first place among causes of fear by 64.7%. When the causes of children's fear for illness and hospital were examined, it was determined that undergoing an operation (3.21 +/- 1.13), staying away from the family during hospitalization (3.11 +/- 0.96) and worrying the family when he/she gets an illness (3.02 +/- 1.05) were in the first three ones. When the relationship between some characteristics of the children and their parents and children's status of fear for illness was investigated, it was detected that there was a significant difference between their previous fear of hospitalization and their current status of fear for getting illness (p=0.003). It was observed that children in the study experienced fear for illness and hospitalization and the percentage of children with fears was found to be high. It was also determined that undergoing an operation, staying away from the family during hospitalization and worrying the family when he/she gets an illness were among the first causes of their fears Daha fazlası Daha az

An examination of the effect two different evaluation methods used in CPR training have on the learning process [Analiza utjecaja dviju razlicitih metoda koje se koriste za procjenjivanje usvojenosti tehnike kardiopulmonalne reanimacije na proces ucenja]

Demir Korkmaz F. | Ozsaker E. | Tasdemir N. | Karacabay K.

Article | 2016 | Croatian Journal of Education18 ( 1 ) , pp.157 - 175

The aim was to analyze the effects of two different assessment methods on the learning process in CPR training. This quasi-experimental study design included two groups consisting of 152 third-year students. Group I students evaluated themselves by watching the videotapes and performing the CPR practice once again, while Group II students were evaluated by their trainers and asked to perform this skill again after receiving feedback. It was found that there was no significant difference between the self-assessment method and the feedback provided by their trainers (F=1.8362, p=.245, p>0.05). It was determined that with the videotape . . .s used by Group I students, insufficient/incorrect practices were easier to spot during the self-assessment process. © 2016, FACTEACHEREDUCATION. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Self-reported pain relief interventions of patients before emergency department arrival

Tasdemir N. | Celik S.

Article | 2016 | International Emergency Nursing28 , pp.20 - 24

Introduction Pain is the most common reason for visiting the Emergency Department (ED), and pain management is an important aspect of emergency care. Pain management might begin before emergency department arrival, by a patient's self-administered medications or alternative therapies. Aim This study aimed to determine Turkish patients' self-reported pain relief interventions before ED arrival. Methods A prospective questionnaire survey was used for the study. A total of 150 adult ED patients from a teaching hospital ED in a two month period constituted the sample of the study. Results Of the patients surveyed, 62.7% had used medicat . . .ion and/or alternative therapies. Medication use was 30.1%, alternative therapy use was 21.3%, and use of both medication and alternative therapies before ED arrival was 11.3%. Conclusion The rate of self-administered intervention for pain relief before ED arrival was high. ED nurses have to take these interventions into account while performing pain assessment. The information may help to achieve better pain management in the ED. © 2016 Elsevier Lt Daha fazlası Daha az

Pressure sore prevention and treatment knowledge of nurses [Hemşirelerin basi yarasini önleme ve yönetme bilgisi]

Çelik S. | Dirimeşe E. | Taşdemir N. | Aşik S. | Demircan S. | Eyican S. | Güven B.

Article | 2017 | Medical Journal of Bakirkoy13 ( 3 ) , pp.133 - 139

Objective: The aims of the study were to determine nurses' level of knowledge of pressure sore prevention and treatment on the hospitalized patients and affecting factors. Material and Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 523 nurses working in a university and state hospitals in Zonguldak. Data were collected between March and May 2014, using a personal information form, questionnaire which was developed based on European Pressure Ulcers Advisory Panel and National Pressure Ulcers Advisory Panel guidelines. Data were analyzed by Independent samples t test, One way ANOVA, Kruskal-Wallis, and Pearson corre . . .lation tests. Results: The mean knowledge score about prevention of pressure sore of the nurses was 15.63±1.82. The mean knowledge score about management of pressure sore of nurses was 15.69±2.01. The knowledge scores about prevention for pressure sore were significantly increased among nurses worked in state hospital and medical department, attended in-service training (p < 0.05). The knowledge scores about management for pressure sore were significantly increased among nurses worked in state hospital and emergency department, attended in-service training (p < 0.05). The mean age, working years, gender, department, knowledge sources of nurses showed significantly an association with knowledge score of management for pressure sore (p < 0.05). Conclusions: Knowledge about pressure sore prevention and management of nurses was moderate level. The knowledge scores were significantly affected by the nurses' characteristics. These results will contribute to studies and education strategies in this area Daha fazlası Daha az

Determination of knowledge and behaviour of nurses about pain management [Hemşirelerin ağri yönetimi hakkindaki bilgi ve davranişlarinin belirlenmesi]

Çelik S. | Baş B.K. | Korkmaz Z.N. | Karaşahin H. | Yildirim S.

Article | 2018 | Medical Journal of Bakirkoy14 ( 1 ) , pp.17 - 23

Objective: This study was conducted with the aim of determining knowledge and behavior of nurses about pain management. Material and Method: The study was designed as a cross-sectional study. The study was performed on 560 nurses between February and April 2014. Data were collected by using Nursing Information Form and The Survey Regarding Nurses' Knowledge and Behavior Regarding Pain. Data were evaluated by using descriptive statistical methods, Student's t-test, One-way ANOVA and Kruskal-Wallis tests. Results: Out of total 560 nurses, 45.2% were in the age group of 29-38 years, 88.6% were female, 66.1% had a graduation degree, 69. . . .8% were working in internal diseases units and 91.6% were working as a bedside nurse, 39.5% of nurses had an experience less than 5-year, 56.2% of nurses had no in-service training regarding pain, and 76.6% did not follow the literature about pain. One-third of nurses (35.2%) were not using scales for pain often. In the survey, nurses scored 4.95±2.16 points in knowledge and behavior about pain. The average knowledge and behavior in pain scores of nurses with post graduate degrees (6.31±2.19, p=0.002), of nurses who followed nursing publications (5.30±2.25, p=0.03) and of nurses those always used the pain scales (5.26±2.38, p=0.02) were significantly high. Longer the working times, lower the average knowledge and behavior scores of the nurses (p > 0.05). The average knowledge and behavior score of nurses working in internal diseases units were higher than the scores of ones working in surgical units (p > 0.05). The nurses who had in-service training in pain had higher average scores (p > 0.05). Conclusions: The study indicates that nurses do not have sufficient knowledge about diagnosis and management of pain. © Bakirköy Tip Dergisi 2018 Daha fazlası Daha az

Çocuk servislerinde çalışan hemşirelere çocuklarda ağrı yönetimine ilişkin verilen eğitimin etkisi

Gülşah Yapıcı

Master Thesis | 2020 | BEÜ / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bu araştırma, çocuk servislerinde çalışan hemşirelere çocuklarda ağrı yönetimine ilişkin verilen eğitimin etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Deneysel nitelikteki bu araştırmanın örneklemini Zonguldak ilinde bulunan hastanelerin çocuk birimlerinde çalışan 90 hemşire oluşturmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formuve Hemşirelerin Çocuklarda Ağrıya Yönelik Bilgi Düzeylerini Değerlendirme Formu ile toplanmıştır. Çocuk servislerinde çalışan hemşirelere verilen eğitim programı öncesi (birinci ölçüm), girişim ve kontrol gruplarındaki hemşirelerin bilgi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0.265; p˃0.05). Ancak e . . .ğitim bitimindeki ikinci ölçümde (p=0.009; Daha fazlası Daha az

İstanbul H tipi cezaevinde kalan ergenlerde suçluluk- utanç duygusunun değerlendirilmesi

Öztürk, Özlem

Master Thesis | 2005 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Toplumun en önemli unsuru olan insan, gelişimini çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık gibi belli dönemler içinde sürdürmektedir. Bireyde kimlik duygusunun kazanılması ergenlik döneminde olmaktadır. Ergenlik döneminde ergen, kendisine temelde içinde yetiştiği aile ve toplumdan kaynaklanan ancak kendi deneyimleri ve özellikleriyle farklılaşmış yeni değerler sistemi edinir. Bazen ergen ait olduğu ailenin ve toplumun kültür ya da ahlak değerlerinin kabul etmediği hırsızlık, gasp gibi yasadışı işlere yönelebilir. Bu durumda ergen ailesinin ya da toplumun kabul etmediği davranış uygulaması sonucu ait olamama ve kabul edilememenin ve . . .rdiği sıkıntıyla suçluluk-utanç duygusu yaşayabilir. Suç işleme oranının arttığı günümüzde suçlu ergenlerin sayısı da bu oranda artmaktadır. Suçlu ergenlerin topluma yeniden kazandırılması, toplumların gelişmişlik düzeylerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle, cezaevinde kalan ergenlerin topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik önlemler alınmalıdır. Bu çalışma İstanbul H Tipi Cezaevinde kalan ergenlerde suçluluk-utanç duygusunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, cezaevinde bulunan 416 ergenden, araştırmaya katılmayı kabul eden 380’inin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Cezaevindeki ergenlerin %90.0’ının (n=342) 15-17 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Ergenlerin SP (Suçluluk Puanları) ve UP (Utanç Puanları) ortalamaları incelendiğinde, cezaevine girme sayılarına (p1=0.001, p2=0.001), topluma nitelikli birey olarak katılacaklarına inanma durumlarına (p1=0.001, p2=0.001), cezaevinden ayrıldıktan sonra ne yapmak istediklerine (p1=0.008, p2=0.020) göre SP ve UP ortalamaları yönünden anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca, babalarının eğitimlerine (p1=0.041), maddi durumlarına (p1=0.036), ailelerinde bağımlılık yapıcı madde kullanım durumlarına (p1=0.002), cezaevi personelinin davranışlarına (p1=0.014) ve kendilerini değerli hissetme durumlarına (p1=0.015) göre SP ortalamaları yönünden anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmaya katılan ergenlerde işlemiş oldukları suç davranışına yönelik düşüncelerine (p2=0.012) göre de UP ortalamaları yönünden anlamlı fark bulunmuştur. An indivudual who is the most important factor in society continues his development in a specific development such as childhood, adolescence, adulthood and oldness. Individual’s acquiring sense of identity occurs in adolescence period. Adolescent acquires new systems of values steming from his parent and his society in which he grows up on basis but differs from with his own experiences and feautures in adolescence period. From time to time, adolescent tends to illegal works such as theft, usurpation that the cultural and moral values of the society adolescent belongs to, don’t accept. Under these circumstances, as a consequance of acting the behaviour that the society or the parent don’t approve, adolescent may have the emotion of guiltiness-shame with the trouble of not belonging and not accepted. Currently the number of guilty adolescents has been increasing according to number of commiting crime. Regaining guilty adolescents to the society effects the development level of the society positively. For this reason, the precautions in order to regain the adolescents staying in prison should be taken. This study has done to evaluate the emotion of guiltiness-shame in the adolescents who stay in İstanbul H Type Prison. This study has been carried out with the application of 380 adolescents accepted to involve in this study from 416 adolescents stayed in prison. It is reported that from all the adolescents staying in prison, 90.0% (n=342) are between 15 and 17 years old. When GP (Guiltiness Points) and SP (Shame Points) are examined, a significant difference has been found in terms of average GP and SP according to the numbers of entering prison (p1=0.001, p2=0.001), their belief about joining the society as a qualified person (p1=0.001, p2=0.001), their desires about what they want to do after they leave prison (p1=0.008, p2=0.020). Moreover, a significant difference has been found in terms of GP according to their father’s education (p1=0.041), wealth condition (p1=0.036), their parent’s using addictive drugs (p1=0.002), themselves important (p1=0.015). Also, a significant difference has been found in terms of average SP according to their ideas about the crime that they committed in the adolescents who involve in the investigation Daha fazlası Daha az

The effect of emphatic tendency levels of nurses on their conflict resolution skills

Masat, Sevil | Danaci, Esra | Sener, Asuman | Erdogan, Tugba Kavalali | Cinarli, Tugba | Koc, Zeliha

Conference Object | 2018 | 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF NURSING (ICON-2018) , pp.17 - 23

The aim is to determine the effect of nurses' emphatic tendency levels on their conflict resolution skills. The research was carried out with the participation of 228 nurses. The data were collected using a questionnaire consisting of 25 questions, Emphatic Tendency Scale and Rahim Organizational Conflict Inventory-II. Percentage calculation, one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test are used for evaluating the data. A statistical relationship has been found between some of the sociodemographic and occupational characteristics of the nurses and their average score in quality of working life scale and . . .Rahim Organizational Conflict Inventory (p < 0.05). In this study, a positive, moderate relationship has been found between Emphatic Tendency Scale and Rahim Organizational Conflict Inventory, dimension of Integration (p < 0.001). It is determined that Emphatic Tendency Scale score has a direct proportion to Rahim Organizational Conflict Inventory-II, dimension of Integration Daha fazlası Daha az

Investigation of the Fear of 7–18-Year-Old Hospitalized Children for Illness and Hospital

Öztürk Şahin Ö. | Topan A.

Article | 2019 | Journal of Religion and Health58 ( 3 ) , pp.1011 - 1023

Illness and hospitalization are conditions leading to negative effects in children’s lives regardless of their age. This study was performed descriptively in order to examine the fears of hospitalized children for illness and hospital. The study was descriptive and sectional and performed in Karabük University (Turkey) Training and Research Hospital between February 1 and May 1, 2015. Sample of the study was composed of 144 children who were hospitalized due to an acute illness and their parents who approved to participate in the study. Participant information form and an information form that was prepared to evaluate the fears of c . . .hildren for illness and hospital were used as data collection tools. Data were collected by face-to-face interview technique. Statistical analyses were used to assess data. It was found that 56.2% of children in the study were males and were between 7 and 10 years of age; 42.4% were scared of getting illness. 39.5% of 86 children who were previously hospitalized have stated that they experienced fear due to hospitalization; injections were in the first place among causes of fear by 64.7%. When the causes of children’s fear for illness and hospital were examined, it was determined that “undergoing an operation (3.21 ± 1.13),” “staying away from the family during hospitalization (3.11 ± 0.96)” and “worrying the family when he/she gets an illness (3.02 ± 1.05)” were in the first three ones. When the relationship between some characteristics of the children and their parents and children’s status of fear for illness was investigated, it was detected that there was a significant difference between their previous fear of hospitalization and their current status of fear for getting illness (p = 0.003). It was observed that children in the study experienced fear for illness and hospitalization and the percentage of children with fears was found to be high. It was also determined that undergoing an operation, staying away from the family during hospitalization and worrying the family when he/she gets an illness were among the first causes of their fears. © 2018, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature Daha fazlası Daha az

Hemodynamic and oxygenation changes in surgical intensive care unit patients with fever and fever lowering nursing interventions

Çelik, Sevim Çelik | Yıldırım, İsmail | Arslan, İbrahim | Yıldırım, Sinan | Erdal, Fatih | Yandı, Yunus Emre

Article | 2011 | International Journal of Nursing Practice17 ( 6 ) , pp.556 - 561

The purpose of this study was to determine the effects of fever and nursing interventions to lower fever on hemodynamic values and oxygenation in febrile (temperature greater than 38.3°C) surgical intensive care unit patients. This retrospective study was conducted in 53 febrile patients out of 519 patients admitted to the surgical intensive care unit at a university hospital. Data were obtained from the medical records, laboratory files and nursing notes. Statistical analysis of the data was analyzed by repeated measures analysis of variance and a paired sample t-test. The average hourly urine output (F=5.46; P=0.002) and systolic . . .blood pressure (F=2.87; P=0.03) were significantly lower after fever onset. Heart rate, respiratory rate, positive end-expiratory pressure settings and FiO 2 settings were unchanged after the development of fever. Diastolic blood pressure and oxygen saturation had non-statistically significant decreases. Nursing interventions for febrile patients consisted of medication administration (69.8%), ice (62.3%) and sponging with tepid water (62.3%). The present results showed that fever was associated with an increase in heart rate, decreased systolic arterial pressure, mean arterial pressure, oxygen saturation and hourly urine output. © 2011 Blackwell Publishing Asia Pty Ltd Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms