Filtreler
Filtreler
Bulunan: 7 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [6]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [2]
Yazar [20]
Yayın Yılı [5]
Tez Danışmanı [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [6]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [4]
The effects of two bathing methods on the time of separation of umbilical cord in term babies in Turkey

Ayyildiz T. | Kulakci H. | Ayoglu F.N. | Kalinci N. | Veren F.

Article | 2015 | Iranian Red Crescent Medical Journal17 ( 1 ) , pp.1 - 5

Background: Umbilical cord infection developing subsequent to bacterial colonization is one of the outstanding reasons of newborn mortality and morbidity in underdeveloped and developing countriesObjectives: This study aimed to evaluate the influence of sponge and tub bathing methods on umbilical cord separation time in full term babies in Turkey.Patients and Methods: This quasi-experimental and randomized controlled study was performed on 100 healthy term newborn babies and their mothers. One-hundred full-term babies (51 sponge bathing, 49 tub bathing) born at a state hospital between 14.03.2013and 18.05.2013 with gestational age o . . .f 38-42 weeks, weighing 2500 grams and above and met the selection criteria were included as the study sample. Two booklets were prepared about sponge bathing and tub bathing. Mothers were instructed about sponge bathing and tub bathing, umbilical cord care in prenatal and postnatal periods. The first postnatal visit was performed at the hospital. Home visits and telephone calls were continued until the day of cord separation. Number, percent, mean and standard deviation values, qui-square and Mann-Whitney U tests were used for data assessment.Results: The time of separation of umbilical cord in babies who were given sponge bathing (6.1 ± 1.4) was shorter compared to those given tub bathing (8.3 ± 2.5) (P < 0.005).Conclusions: Since wetting of umbilical cord during tub bathing delays the separation of umbilical cord, sponge bathing is recommended for newborns until the umbilical cord falls off. © 2015 Iranian Red Crescent Medical Journal Daha fazlası Daha az

The antibacterial effects of bilirubin on gram-negative bacterial agents of sepsis

Terzi H.A. | Kardes H. | Atasoy A.R. | Aykan S.B. | Karakece E. | Ustundag G.H. | Ermis B.

Article | 2016 | Biomedical Research (India)27 ( 1 ) , pp.207 - 209

In this study, we investigated the antibacterial effects of bilirubin on certain Gram-negative bacteria using both agar dilution and liquid microdilution methods. Twenty-five strains each of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, and Pseudomonas aeruginosa strains, isolated from various clinical samples in the medical microbiology laboratory of our hospital, were evaluated. Stock solutions of bilirubin (5 mg, 10 mg, and 15 mg/dl) (AppliChem, GmbH, Darmstadt, Germany) were prepared for agar dilution method. Aliquots of bilirubin stock solutions were added to liquid brain heart infusion medium in sterile mic . . .roplates for liquid dilution methods. The average bilirubin MICs were 61.44, 62.72, ? 64.00, and ? 64.00 µg/mL for E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii, and P. aeruginosa. In agar and liquid dilution methods, all tested bacteria grew at all bilirubin concentrations used. Bilirubin had no in vitro antibacterial effect on E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii, or P. aeruginosa. © 2016, Scientific Publishers of India. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Miadında doğan bebeklerde anne sütü kokusunun sakinleştirici etkisi

Taşçı, Bircan

Master Thesis | 2018 | Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Araştırma, yenidoğanlarda topuk kanı alınmasına bağlı ortaya çıkan akut ağrıyı azaltmada anne sütü ve formül süt kokularının etkisini değerlendirmek ve bu kokuların kalp atım hızı, oksijen saturasyonu, ağlama süresi ve kortizol düzeyine etkisini incelemek amacıyla deneysel bir tasarım olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bebek Odası kliniğinde Mart 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında ve vaka seçim kriterlere uyan 84 yenidoğan bebekten elde edilmiştir. Çalışmadaki tüm yenidoğanlar ilk aşamada beslenmesine göre anne sütü ile beslenenler, anne sütü ve formül süt ile . . .beslenenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sadece anne sütü ile beslenen yenidoğanların yirmi bir tanesine anne sütü koklatılmış (1. Grup), yirmi bir tanesine ise formül süt (2. Grup) koklatılmıştır. Anne sütü ve formül süt ile beslenen yenidoğanların yirmi bir tanesine anne sütü koklatılmış (3. Grup), yirmi bir tanesine ise formül süt (4. Grup) koklatılmıştır. Topuk kanı alma işleminden önce, işlem sırasında ve sonrasında ağrı düzeyleri NIPS (Yenidoğan Ağrı Ölçeği) ile değerlendirilmiş, kalp atım hızı ve oksijen saturasyonu pulse oksimetre ile ölçülmüştür. İşlemden önce ve sonra yenidoğanlardan tükürük numuneleri alınarak kortizol düzeyleri ölçülmüştür. Yenidoğanların işlem sırasındaki ağlama süreleri kronometre ile kaydedilmiştir. Veriler SPSS 18 paket programı ile değerlendirilmiştir. Topuktan kan alma sürecinde anne sütü koklatılan yenidoğanların, formül süt koklatılan yenidoğanlara göre girişim sırasında ve sonrasında daha az ağrı hissettikleri, stres hormonlarında daha az yükseliş olduğu, yaşam bulgularında ise kalp atım hızı daha az yükseliş gösterirken, oksijen saturasyonu daha az düşüş gösterdiği belirlenmiştir. Yenidoğanların anne sütüne ek olarak formül süt ile beslenirken her iki kokuya aşina olmalarına rağmen anne sütü kokusunun formül süt kokusuna göre ağrıyı hafifletmede daha etkili olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; bu çalışma anneye ait kokuların, girişimsel ağrıyı azaltmada etkin bir yöntem olduğunu göstermektedir. The research was conducted experimentally to evaluate the effects of breast milk and formula milk smells on reducing acute pain due to heel blood removal in newborns and to investigate the effects of these smells on heart rate, oxygen saturation, crying time and cortisol level. The research data were obtained from 84 newborn babies in ‘Baby Room’ Obstetrics and Pediatric Hospital in Zonguldak between March 2017 and December 2017, which met the case selection criteria. All newborns in the study were divided into two groups: those who were fed with breast milk, those who were fed with breast milk and formula milk. Twenty one of the newborns fed only breast milk were smelled of breast milk (Group 1) and twenty one of them were smelled formula milk (Group 2). Twenty one of the newborns fed with breast milk and formula milk were smelled of breast milk (Group 3) and twenty one of them were smelled of formula milk (Group 4). Before, during, and after the procedure of heel blood, pain levels were assessed by NIPS (Newborn Pain Scale), heart rate and oxygen saturation were measured by pulse oximetry. Cortisol levels the newborns were measured by taking saliva samples from newborns before and after the procedure. The crying times of the newborns were recorded with a stopwatch. The data were evaluated using the SPSS 18 package program. It was determined that newborns who smelled breast milk during the heel blood procedure had less pain during and after the procedure, less rise in stress hormones and less increase in heart rate, and less decrease in oxygen saturation compared to the newborns smearing formula. It was determined that even though the newborns who were fed with breast milk with formula milk were familiar with both smells, the mother's milk smell was more effective than the formula milk smell in relieving the pain. As a result; this study suggests that mothers' smells are an effective method of reducing intervental pain Daha fazlası Daha az

Yenidoğan bebeklerde refleksolojinin hiperbilirübinemi üzerine etkisi

Olcar, Eda Çağrı

Master Thesis | 2019 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Bu araştırma, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği’nde hiperbilirübinemi tanısı ve tedavisi amacıyla yatırılan yenidoğanlarda uygulanan ayak refleksolojinin bilirübin değeri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan randomize kontrollü bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Ankara S.B.Ü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği’nde Mart 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında tanı ve tedavi amacıyla yatırılan bebekler oluşturmuş olup; örnekl . . .emini 30 kontrol (refleksoloji uygulanmayan), 30 çalışma (refleksoloji uygulanan) olmak üzere toplam 60 bebekten oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında ‘Sosyo-Demografik Bilgi Formu’, bebeğe ait bilgileri kapsayan ‘Bebek Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda araştırma grubunu oluşturan gruplara göre bebek dışkılama sayısı istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p=0.001; Daha fazlası Daha az

The antibacterial effects of bilirubin on gram-negative bacterial agents of sepsis.

Terzi, Huseyin Agah | Kardes, Hakan | Atasoy, Ali Riza | Aykan, Sadiye Berna | Karakece, Engin | Ustundag, Gonca Handan | Ermis, Bahri

Article | 2016 | BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA27 ( 1 ) , pp.207 - 209

In this study, we investigated the antibacterial effects of bilirubin on certain Gram-negative bacteria using both agar dilution and liquid microdilution methods. Twenty-five strains each of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, and Pseudomonas aeruginosa strains, isolated from various clinical samples in the medical microbiology laboratory of our hospital, were evaluated. Stock solutions of bilirubin (5 mg, 10 mg, and 15 mg/dl) (AppliChem, GmbH, Darmstadt, Germany) were prepared for agar dilution method. Aliquots of bilirubin stock solutions were added to liquid brain heart infusion medium in sterile mic . . .roplates for liquid dilution methods. The average bilirubin MICs were 61.44, 62.72, >= 64.00, and >= 64.00 mu g/mL for E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii, and P. aeruginosa. In agar and liquid dilution methods, all tested bacteria grew at all bilirubin concentrations used. Bilirubin had no in vitro antibacterial effect on E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii, or P. aeruginosa Daha fazlası Daha az

Effect of smoking on neonatal and maternal serum and breast milk leptin levels

Ozkan B. | Ermis B. | Tastekin A. | Doneray H. | Yildirim A. | Ors R.

Article | 2005 | Endocrine Research31 ( 3 ) , pp.177 - 183

? Maternal smoking is considered to be a risk factor for low birth weight. It is hypothesized that alteration in leptin concentration may be associated with reduced fetal growth. In this study, we assess the effect of smoking during pregnancy on maternal and neonatal serum leptin concentrations, and also on breast milk leptin levels. When the infants were brought to routine physical examination at 7 days old, blood samples and breast milk specimens were taken for leptin measurement from mothers who smoked during pregnancy and their newborns. Nonsmoking mothers and their infants were recruited randomly over the same period as a contr . . .ol group. Maternal age, number of pregnancy, weight of the mothers, birth weight, and gestational age of the infants were similar in both groups (p > 0.05). There was no significant difference between groups in maternal serum and breast milk leptin levels (p = 0.14 and p = 0.96, respectively). However, serum leptin levels were found significantly lower in neonates born to smoking mothers compared with infants born to nonsmoking mothers (p = 0.02). Our findings suggest that maternal smoking dose not have an effect on maternal serum and breast milk leptin levels but decreases neonatal serum leptin concentration independent of birth weight. Copyright © 2005 Taylor & Francis, Inc Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms