Filtreler
Filtreler
Bulunan: 38 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [16]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [4]
Yazar [20]
Yayın Yılı [15]
Tez Danışmanı [5]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [18]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [3]
Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti İstanbul merkezi umumi rapor’unun transkripsiyon ve değerlendirilmesi

Doğan, Güle

Master Thesis | 2019 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

Bu çalışmada, Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti İstanbul Merkezi Umumi Rapor’unun Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi yer almaktadır. Transkripsiyon kısmında gelir gider raporları tablolaştırılarak açıklanmıştır. Himâye-i Etfâl Cemiyeti’nin faaliyetleri, işleyiş mekanizması, idari birimi, çalışanlar hakkında bilgiler mevcut olup cemiyetin mali bütçesi, yardım toplama etkinlikleri ayrıntılı olarak metinde yer almaktadır. 1927 yılına ait mali bütçenin transkripsiyonu yapılarak Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti’ne dair genel bilgilere yer verilmiştir. Günümüz Çocuk Esirgeme Kurumuna gelinceye değin aşamaları, niceliksel ve niteliksel faali . . .yetleri belirtilmiştir. In the study, Turkey Himâye-i Etfâl Community İstanbul center of the general report’sis located transcription and evaluation. In the transcription section Is descri bed income andexpense with table. There is information about the activities of the Himâye-i Etfâl Community. These are the mechanism of operation, adminis trativeunit, financial budget of the community, and have a whip-round activities transcription of the financial budget belonging to 1927. Turkey Himâye-i Etfâl Community has included about information. From the past to the present, the activities in the child protection agency are indicated as qualitative and quantitative Daha fazlası Daha az

Craniofacial differences according to AHI scores of children with obstructive sleep apnoea syndrome: Cephalometric study in 39 patients

Özdemir H. | Altin R. | Sögüt A. | Çinar F. | Mahmutyazicioglu K. | Kart L. | Uzun L.

Article | 2004 | Pediatric Radiology34 ( 5 ) , pp.393 - 399

Background: Cephalometry is useful as a screening test for anatomical abnormalities in patients with obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS). Objective: To evaluate comprehensively the cephalo metric features of children with OSAS, with or without adenotonsillar hypertrophy, and to elucidate the relationship between cephalometric variables and apnoea-hypopnoea index (AHI) severity. Materials and methods: The study population consisted of 39 children, aged 4-12 years, with OSAS. Cephalometry was analysed using 11 measurements of the bony structures, their relationships and the size of the airways. Additionally, adenoid and tonsillar . . . hypertrophy were graded. Results: Cranial base angles (BaSN and BaSPNS) were found to correlate with increasing levels of AHI scores (P < 0.001). Protrusion of the maxilla (SNA) and mandible (SNB) did not correlate with AHI scores (P > 0.05). The length of the mandibular plane (GnGo) and the minimal posterior airway space (MPAS) were inversely correlated with AHI scores (P < 0.001). There was positive correlation between MPAS and GnGo (r = 0.740, P < 0.001), and negative correlation between MPAS and gonial angle (ArGoGn) (r = -0.541, P < 0.001). There was significant correlation between cephalometric data and adenotonsillar hypertrophy concerning BaSN, BaSPNS, ArGoGn, GnGoH, BaN-GnGo, MPAS, GnGO and MPH (P < 0.001). Conclusions: There is significant correlation between cephalometric data and AHI score severity in children with OSAS. Adenotonsillar hypertrophy affects the cephalometric measurements adversely. The study clearly mandates the institution of early and effective therapy of adenotonsillar hypertrophy in children with OSAS. © Springer-Verlag 2004 Daha fazlası Daha az

Molar incisor hypomineralization in children with systemic diseases

Hazar Bodrumlu E. | Avşar A.

Article | 2019 | Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo147 ( 01.Feb ) , pp.17 - 22

Introduction/Objective Molar incisor hypomineralization (MIH) is an important clinical problem, but its exact etiology is unknown. The aim of this study was to evaluate MIH in children with systemic diseases diagnosed before the age of four and assess whether systemic diseases are a risk factor for the development of MIH. Methods A total of 394 children aged eight and older, who had been diagnosed with a systemic disease under the age of four were included in the study group. A total of 18 different systemic diseases were assessed. An additional 394 children with no systemic disease were included in the control group. All the childr . . .en were evaluated for the presence of MIH. Results The frequency of MIH in the study group and control group was found to be 28.93% and 23.60%, respectively (p < 0.05). Of all the systemic diseases evaluated in this study [nephrotic syndrome (OR = 1), congenital hypothyroid (OR = 0.96; 95% CI: 0.22–4.10), and Wilms’ tumor (OR = 0.57; 95% CI: 0.07–4.64)] were determined to be risk factors for the development of MIH. Conclusion Wilms’ tumor, congenital hypothyroid, and nephrotic syndrome may be considered to be risk factors for MIH. © 2019, Serbia Medical Society. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Evaluation of behavioral and emotional problems in deaf children by using the child behavior checklist

Konuk N. | Erdogan A. | Atik L. | Ugur M.B. | Simsekyilmaz Ö.

Article | 2006 | Neurology Psychiatry and Brain Research13 ( 2 ) , pp.59 - 64

Objective: There are big discrepancies among the reported prevalence rates of emotional/behavioral problems for deaf children. We aimed to evaluate the prevalence rate of emotional and behavioral problems and to assess the effect of subject characteristics on these problems in a group of deaf Turkish children and adolescents. Method: Seventy-two students from a regional residential school for the deaf children and adolescents, aged 6 to 18 years, were recruited as the study group. The control group consisted of 45 age-matched healthy children and adolescents. A questionnaire on sociodemographic features and the Child Behavior Checkl . . .ist (CBCL) were administered to the parents of the children and adolescents. Results: The deaf students group showed significantly more internalizing problems than controls. The largest difference was found for the Anxious/Depressed and Somatic Complaints scale. Deaf adolescents aged between 12 and 18 years had significantly higher anxious/depressed and somatic complaints subscores of CBCL than deaf children aged between 6 and 11 years. Furthermore girls had significantly higher subscores of Anxious/Depressed and Somatic Complaints than the boys in the deaf group. The correlation analysis revealed that degree of hearing loss, academic achievement, and teacher-rated communication level were not related to any emotional or behavioral problems. Conclusion: Deaf children and adolescents have more internalizing problems than normal hearing controls. The results underline the need of screening the deaf children and adolescents more often concerning their mental health. © Universitätsverlag Ulm GmbH 2006 Daha fazlası Daha az

Çocuklarda venöz kan alımı sırasında kullanılan sanal gerçeklik gözlüğünün hissedilen ağrı üzerine etkisi

Göksu, Fatma

Master Thesis | 2017 | Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Araştırma, kan alma işlemi sırasında sanal gerçeklik gözlüğü ile yapılan dikkati dağıtma tekniğinin çocuğun ağrısını azaltmaya yönelik etkisini belirlemek amaçlı yapılan randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çocuk kan alma polikliniğine Mayıs 2016-Eylül 2016 tarihleri arasında gelen 6-10 yaş arası çocuklar oluşturmuştur. Örnekleme 40’ı kontrol ve 40’ı deney grubu olmak üzere toplam 80 çocuk alınmıştır. Çocukların ve ailelerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek için Tanıtıcı Bilgi Formu, çocukların işlem sırasında hissettikler . . .i ağrı düzeyini değerlendirmek için Yüzler Ağrı Kıyaslama Ölçeği ve Görsel Kıyaslama Ölçeği kullanılmıştır. Deney grubundaki çocuklara kan alma işlemi süresince sanal gerçeklik gözlüğü ile video izletilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 19.0 paket programıyla yapılmıştır. Deney grubu çocukların işlem sonrası “Yüzler Ağrı Kıyaslama Ölçeğine” verdikleri puanın ortalamasının 1.02±1.12, “Görsel Ağrı Kıyaslama Ölçeğine” verdikleri puanın ortalaması 1.87±1.97, kontrol grubu çocukların ise “Yüzler Ağrı Kıyaslama Ölçeğine” verdikleri puanın ortalamasının 2.47±1.83, “Görsel Ağrı Kıyaslama Ölçeğine” verdikleri puanın ortalaması 4.17±3.16 olduğu belirlenmiş, iki grup arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p=0.0001 ve p=0.001). Sonuç olarak kan alma işlemi sırasında çocuklarda ağrıyı azaltmada sanal gerçeklik gözlüğünün etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. This was a randomized, controlled experimental study that was performed to determine the effect of distraction technique which was applied by a virtual reality headset for decreasing the pain of the child during blood drawal. The universe of the study was composed of children between the ages of 6-10 years old who admitted to blood drawal service in Zonguldak Bulent Ecevit University Health Practice and Research Center between May 2016-September 2016. A total of 80 children, 40 in the control group and 40 in the experimental group, were taken. Descriptive Information Form was used to determine sociodemographic characteristics of the children and their families, and Faces Comparative Pain Scale and Visual Comparative Pain Scale were used to determine the pain level experienced by the children during the procedure. Children in the experimental group were made to watch a video by a virtual reality headset during the blood drawal procedure. Data were assessed by SPSS 19.0 package program. It was found that mean score of the children in the experimental group from “Faces Pain Scale” was 1.02±1.12 following the procedure and their mean score from “Visual Comparative Pain Scale” was 1.87±1.97. For the children in control group, mean score from “Faces Comparative Pain Scale was 2.47±1.83 and mean score from “Visual Comparative Pain Scale” was 4.17±3.16; and also, a statistically significant difference was found between two groups (p=0.0001 and p=0.001). In conclusion, virtual reality headset was found to be an effective method in decreasing pain in children during blood drawal Daha fazlası Daha az

The Role of Environmental Control Measures in Asthmatic Children Who are Sensitized to House Dust Mites

Ercan, Makbule | Kaymak, Enes | Yuksek, Mutlu

Article | 2016 | ASIM ALLERJI IMMUNOLOJI14 ( 1 ) , pp.11 - 18

Objective: Asthma is a disease that occurs in genetically susceptible individuals who are exposed to allergens. It is currently impossible to change our genetic code. Elimination of environmental risk factors that play an important role in the emergence of asthma may help control asthma symptoms. The aim of this study was to investigate the role of environmental control measures in asthmatic children who are sensitized to house dust mites. Materials and Methods: The study included of 64 asthmatic children aged 7-16 years who had applied to Bulent Ecevit University School of Medicine's child allergy and immunology polyclinic. To eval . . .uate the role of environmental control measures on asthma control, we performed home visits to observe the patients' houses and their environment and the patients were given a questionnaire form of 39 questions about environmental conditions where the child lived and an asthma control questionnaire consisting of 7 questions. Results: The asthma was controlled well in 51 children (79.6%) and poorly in 13 (20.3%). Duration of disease, gender, frequency of doctor visits, economic situation and living conditions of the family, presence of pets, cleaning conditions, heating type and instant relative humidity of the house, regular use of medications, cigarette exposure, flu vaccination, and presence of concomitant diseases to asthma in the family were not different between the groups. There was also no difference between two groups in terms of the presence or absence of carpets in the house and in the room of asthmatic children. The maternal education level was statistically significantly different between the two groups (p-0.023), whereas the paternal education level not (p-0.133). Conclusion: Environmental control measures to control asthma in children who are sensitized to house dust mites are a significant issue to consider. Successful control and prevention of asthma needs a comprehensive approach including education, cleaning, housing features and maintaining these practices Daha fazlası Daha az

The recognition and management of psychological problems among child and adolescent with chronic and fatal disease

Erdogan, Ayten | Karaman, Mehmet Goeksin

Article | 2008 | ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY9 ( 4 ) , pp.244 - 252

The child with a serious medical illness is at greater risk for developing emotional problems. Unlike a child with a temporary sickness, the child with a chronic illness must cope with knowing that the disease is here to stay and may even get worse. The children are hurt emotionally by the uncertainity about illness and treatment. Chronic illness also affects psychological health of their parents. Hence, in addition to the physical aspects it is necessary also, to focus on the psychological health of the child and their parents in order to ensure compliance and thus treat the child comprehensively. It is important to develop a suppo . . .rtive communication with the child and his family for the sake of treatment and effective interventions. To meet children's needs for information and support in health care settings, it is necessary to understand the children's level of understanding about the illness, hospitalization process, and death. The purpose of this paper was to review the information on the recognition and management of the psychological problems that accompany chronic physical illnesses in children and adolescents. Also in this paper the information of children's level of understanding about the illness, hospitalization process and death are reviewed. (Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:244-252 Daha fazlası Daha az

Behavioral correlates of television viewing time in a Turkish sample of preschool children

Erdogan A. | Kiran S. | Aydogan G. | Boettjer N.K. | Yurtseven E. | Can G. | Konuk N.

Article | 2006 | Neurology Psychiatry and Brain Research13 ( 4 ) , pp.225 - 230

Objective: Recent studies have found a correlation between television viewing and behavior problems in children. This study aimed to examine the extent of children's television-viewing time and its correlation with behavioral problems in a preschool age general population sample. Method: A total of 356 preparatory school students aged 5 to 7 years, were recruited for the study. The questionnaires on children's time spent on watching television, socioeconomic status of family (SES) and the Child Behavior Checklist (CBCL) were administered to the parents of children's. Results: The overall mean ± SD daily television viewing time was 3 . . ..2±1.4 hours. Elevated scores of somatic complaints, depression and anxiety, social problems, thought problems, attention problems, aggressive behaviors, internalization, externalization subscales and total problems were associated with higher television watching times. Overall television viewing time had a positive correlation with social problem, somatic complaints problem, anxious/ depressed problem, internalization, externalization and total problem scores. Conclusion: Television viewing time is positively associated with internalization, externalization and total problems using CBCL in preschool children. Although this study does not suggest that time of the viewing television is one of the most important determinants of children's behavior problems, it indicates that heavy viewing may have a risk of behavioral problems for children. Our findings support the importance of parental monitoring of their children's television watching habits. © Universitätsverlag Ulm GmbH 2006 Daha fazlası Daha az

Investigation of the Fear of 7-18-Year-Old Hospitalized Children for Illness and Hospital

Sahin, Ozlem Orturk | Topan, Aysel

Article | 2019 | JOURNAL OF RELIGION & HEALTH58 ( 3 ) , pp.1011 - 1023

Illness and hospitalization are conditions leading to negative effects in children's lives regardless of their age. This study was performed descriptively in order to examine the fears of hospitalized children for illness and hospital. The study was descriptive and sectional and performed in Karabuk University (Turkey) Training and Research Hospital between February 1 and May 1, 2015. Sample of the study was composed of 144 children who were hospitalized due to an acute illness and their parents who approved to participate in the study. Participant information form and an information form that was prepared to evaluate the fears of c . . .hildren for illness and hospital were used as data collection tools. Data were collected by face-to-face interview technique. Statistical analyses were used to assess data. It was found that 56.2% of children in the study were males and were between 7 and 10years of age; 42.4% were scared of getting illness. 39.5% of 86 children who were previously hospitalized have stated that they experienced fear due to hospitalization; injections were in the first place among causes of fear by 64.7%. When the causes of children's fear for illness and hospital were examined, it was determined that undergoing an operation (3.21 +/- 1.13), staying away from the family during hospitalization (3.11 +/- 0.96) and worrying the family when he/she gets an illness (3.02 +/- 1.05) were in the first three ones. When the relationship between some characteristics of the children and their parents and children's status of fear for illness was investigated, it was detected that there was a significant difference between their previous fear of hospitalization and their current status of fear for getting illness (p=0.003). It was observed that children in the study experienced fear for illness and hospitalization and the percentage of children with fears was found to be high. It was also determined that undergoing an operation, staying away from the family during hospitalization and worrying the family when he/she gets an illness were among the first causes of their fears Daha fazlası Daha az

Prevalence and behavioural correlates of enuresis in young children

Erdogan A. | Akkurt H. | Boettjer N.K. | Yurtseven E. | Can G. | Kiran S.

Article | 2008 | Journal of Paediatrics and Child Health44 ( 5 ) , pp.297 - 301

Objectives: Previous studies based on clinical samples report that enuresis in children is associated with behavioural problems and reduced self-esteem, but the relationship between behavioural problems and enuresis remains controversial. This population-based study investigated the prevalence and behavioural correlates of enuresis in a group of preparatory school children. Methods: This cross-sectional survey involved 356 parents and their children aged 5-7 years, all residents of Istanbul, Turkey. Parents completed the Child Behaviour Checklist and socio-demographic data form (response rate: 90%). Fifty-three children with enuresi . . .s were compared with 303 non-symptomatic children. Differences in the mean scores and the percentages of children falling beyond pre-selected clinical thresholds were compared between the groups. Results: The prevalence of enuresis was 14.9%, and enuresis was more frequent among boys. Children with enuresis were reported by their parents to have greater social problems and higher total problem scores than control children (P = 0.019, P = 0.048, respectively). However, there were no differences in the percentages of children falling beyond pre-selected clinical thresholds between the groups. Conclusions: Children with enuresis had higher mean scores for total and social behavioural problems than controls; however, clinically relevant behavioural problems did not show differences between the groups. Given the inconsistent research findings across studies, longitudinal research and outcome studies could help determine whether there is a causal relationship between psychopathology and enuresis. © 2007 The Authors Daha fazlası Daha az

Akran eğitimi modeli ile ortaokul öğrencilerine uygulanan temel yaşam desteği programının etkinliğinin değerlendirilmesi

Cıbır, Seval

Master Thesis | 2020 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Ani kardiyak arrest ülkemizde ve dünyada görülen başlıca ölüm nedenidir. Hastane dışı kardiyak arrest vakalarında, kazazedelere seyirciler tarafından erken dönemde uygulanan kardiyopulmoner resusitasyon sağkalım şansını arttırmakta, bu durum kardiyopulmoner resüsitasyonun meslekten olmayan kişilere öğretilmesini gerekli kılmaktadır. Çocukluk çağından itibaren ilkyardım eğitiminin desteklenmesi, yetişkinlik döneminde endişeleri azaltır ve istekliliği arttırır. Bu araştırma akran eğitimi modeli ile ortaokul öğrencilerine uygulanan temel yaşam desteği eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma . . .Zonguldak ilinde bir ortaokulda, Nisan-Haziran 2018 tarihleri arasında, ön test-son test kontrol gruplu, tekrarlayan ölçümlü deneysel tasarım tipinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir kontrol ve bir çalışma grubundan oluşmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilere eğitim araştırmacı tarafından; çalışma grubuna ise, araştırmacı tarafından eğitilen akranları ile eğitim sağlanmıştır. Araştırmanın araştırma evrenini 6. ve 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur (n=500). Araştırmanın gücü, GPower 3.1 programında hesaplanmıştır (n=200). Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan soru formu ve temel yaşam desteği uygulama basamakları formu kullanılmıştır. Bu araştırmaya göre, çalışma grubu (14.92±4.07) ile kontrol grubu (15.43±3.62) bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmayıp, puanlar birbirine yakın bulunmuştur. Öğrencilerin ön test, son test ve kalıcılık ilk yardım bilgi düzeyi puanları; çalışma ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (sırasıyla p=0.077; p=0.350; p=0.780; p>0.05). Akran eğitmenler tarafından eğitilen öğrenciler, profesyonel eğitimciler tarafından eğitilen öğrencilere göre Temel Yaşam Desteği’nde benzer beceriler göstermiş olup; akran eğitimi yöntemi çocukluk döneminde ilkyardım eğitimi için kullanılabilir bir yöntemdir. Sudden cardiac arrest is the leading cause of death in our country and in the world. Cardiopulmonary resuscitation applied to survivors early in the event of out-ofhospital cardiac arrest increases the chance of survival, which makes it necessary to teach Cardiopulmonary resuscitation to lay people. Supporting first aid education from childhood reduces anxiety and increases willingness during adulthood. This research was conducted to evaluate the effectiveness of the basic life support education program applied to the secondary school students with the peer education model. This study was carried out in a secondary school in Zonguldak, between April and June, in a experimental design type with pre-test and post-test control group and repetitive measurement. The study consisted of a control and an experimental group. The students in the control group were educated by the researcher; and the experimental group was provided with peers trained by the researcher. The study population consisted of 6th and 7th grade students (n=500). The power of the study was calculated in the GPower 3.1 program (n=200). Data collection form and basic life support application steps form prepared by the researcher were used in the study. According to this study, there was no significant difference between the experimental group (14.92±4.07) and control group (15.43±3.62), and the scores were similar. Students' pre-test, post-test and permanence first aid knowledge level scores; There was no statistically significant difference between experimental and control groups (p = 0.077; p = 0.350; p = 0.780; p> 0.05, respectively). Students who were trained by peer instructors showed similar skills in basic life support compared to students who were trained by professional trainers; peer education is a method that can be used for first aid education in childhood Daha fazlası Daha az

The role of vitamin D in children with recurrent Tonsillopharyngitis

Yildiz I. | Unuvar E. | Zeybek U. | Toptas B. | Cacina C. | Toprak S. | Kilic A.

Article | 2012 | Italian Journal of Pediatrics38 ( 1 ) , pp.1 - 98

Background: The exact etiology of recurrent tonsillopharyngitis in children is not clear. Recurrent tonsillitis in children has multifactorial etiology like most of the diseases in childhood. In this study, our aim was to determine the potential role of vitamin D in recurrent tonsillitis by measuring serum 25-OH vitamin D levels and determining the vitamin D receptor polymorphism among children with recurrent tonsillitis. Methods: Eighty-four children with recurrent tonsillitis and seventy-one healthy children aging between 2 and 10 years were enrolled in this study. Serum 25-OH vitamin D level was measured with ELISA and vitamin D . . .receptor gene polymorphism (Apa1, Taq 1, Fok1) was determined by PCR. Serum 25-OH vitamin D level below 50 nmol/L was accepted as deficiency. The vitamin D receptor gene polymorphism in each group was compared. Results: The mean age was 5.6 ± 2.4 and 6.1 ± 2.7 years in study and control group, respectively. The average serum 25-OH vitamin D level was 142.7 ± 68.1 nmol/L in study group and 192.3 ± 56.1 nmol/L in control group. There was significant difference between the groups (p < 0.01). In study group, 4.7% (n = 4) of children had serum 25 OH vitamin D levels below 50 nmol/L. None of the children in control group had serum 25-OH vitamin D level below 50 nmol/L. There was no significant differences in vitamin D receptor gene polymorphisms between groups. Conclusion: Serum 25-OH vitamin D levels in recurrent tonsillitis group were lower than those in healthy children. But, there was no difference in the incidence of vitamin D receptor gene polymorphism between the two groups. © 2012 Yildiz et al.; licensee BioMed Central Ltd Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms