Filtreler
Filtreler
Bulunan: 7 Adet 0.001 sn
Zonguldak il merkezinde 15-17 yaş grubu genel lise öğrencilerinde benlik saygısının akademik başarı üzerine etkisi

Tatoğlu, Nilüfer

Master Thesis | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Hemen her toplumda, bireylerin zor yaşam koşullarının altından kalkarak, toplum içindeki değişim ve gelişmelere uyum sağlamaları ve toplum içinde bir yer bulmaları istenir. Bu uyumun kolay olması için bireylerin yeterli bilgi ve beceri ile donatılması gerekmektedir. Uyum sorununu en çok yaşayan genç nüfustur. Ergen birey, bu yaş dönemine özel krizi atlatamazsa toplum tarafından onaylanmayan, yasal olmayan düşünce ve davranışlara yönelir. Bu olumsuzlukları önlemek için ergenlik dönemindeki ergen bireylere verilen rehberlik ve danışmanlık hizmeti önem kazanmaktadır. Temel sağlık hizmetleri kapsamında yer alan koruyucu sağlık hizmetler . . .inin çalışma alanında okul sağlığı hizmetleri önemli yer tutar. Okul sağlığı kavramı; öğrencilerin ve okul çalışanlarının, sağlık durumlarının saptanması, geliştirilmesi ve tedavisinin planlanmasıdır. Araştırma okul sağlığı çerçevesinde ergenlerin benlik saygılarının, okul başarısı üzerine olan etkisini incelemek amacıyla, Zonguldak il merkezinde altı genel lisede 15-17 yaş grubu öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma grubu 5694 kişiyi temsil eden 457 ergenden oluşmaktadır. Araştırmamıza katılan öğrencilerin % 41.8’i 15 yaşındadır, % 58.0’i kız, % 42.0’si erkek öğrencidir. Öğrencilerin % 75.1’i orta gelir düzeyindedir, % 92.6’sının annesi, % 3.9’unun babası çalışmamaktadır. Benlik saygısı puanı ve okul başarısı notu arasındaki tek yönlü varyans analizinin sonucuna göre, yüksek, orta ve düşük benlik saygısı puanına sahip gruplar arasında okul başarısı notu yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0.001). In almost every society individuals are required to adapt to the changes and improvements in the society and to find a place in the society coping with the difficult living conditions. It is necessary for the individuals to be equipped with adequate information and skill in order that this adaptation will be easy. It is the young population that suffers from the adaptation problem most. The adolescent resorts to illegal thoughts and behaviors that are not accepted by the society if he or she does not get over this crisis that is peculiar to this age period. In order to prevent these negativities, guidance and consulting services provided for the individuals in adolescence gain importance. School health services have an important place in the work field of preventive health services that are considered in fundamental health services. The concept of school health is the assessment and improvement of students’ and school workers’ health conditions, and the planning of the treatment. This research has been carried out on students aged between 15 and 17 in six high schools in the centre of Zonguldak city in order to study the effect of adolescents’ self-esteem on academıc achievement within the framework of school health. The research group consists of 457 adolescents representing 5694 students. Of the students taking part in our research, 41.8 % is 15 years old, 58.0 % is female, and 42.0 % is male. 75.0 % of the students belong to middle- income classes, mothers of 92.6 % and fathers of 3.9 % have no jobs. According to the result of one-way variance analysis between self-esteem points and academıc marks, there is a considerable statistical difference in academıc marks among the groups getting high, middle and low selfesteem points (p=0.001) Daha fazlası Daha az

Growth and pubertal development in adolescent male wrestlers

Piskin I.E. | Gümüs M. | Bayraktaroglu T. | Akalin T.C. | Yamaner F.

Conference Object | 2018 | Journal of Sports Medicine and Physical Fitness58 ( 6 ) , pp.852 - 856

Background: Adolescence is a crucial period for linear growth, and sports training during this time may have positive or negative effects on some physiological processes as growth. The purpose of this study was to evaluate the effects of intense training during somatic growth on the onset of puberty and growth development in adolescent wrestlers. Methods: fifty adolescent male wrestlers and twenty-one sedentary healthy male controls aged between 13-15 years were selected. The wrestlers were from fve different wrestling schools and were active at competitive level. The maturity status of the subjects and data about the anthropometric . . . characteristics including age, body weight, height, and Body Mass index (BMi) were evaluated. Serum testosterone, dehydroepiandrosterone sulphate, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, prolactin, cortisol, insulin like growth factor-1 (iGf-1), thyroid stimulating hormone (TSh) and free thyroxin were determined. Results: Anthropometric characteristics and puberty levels according to the Tanner stage were similar in both groups. There were no signifcant differences between wrestlers and sedentary control groups in sex hormones, cortisol, iGf-1, prolactin levels (p>0.05) but TSh concentrations differed signifcantly (P=0.015). Conclusions: The results suggested that training in adolescent male wrestlers did not signifcantly change resting sex hormones or alter the onset of puberty as determined by assessment of pubertal stages. The wrestlers had lower body fat and greater energy expenditure per week, there were no signifcant differences in height, weight, or BMI. © 2017 Edizioni Minerva Medica Daha fazlası Daha az

Self-harm, suicidal ideation and suicide attempts among college students

Toprak S. | Cetin I. | Guven T. | Can G. | Demircan C.

Article | 2011 | Psychiatry Research187 ( 01.Feb ) , pp.140 - 144

Self-harm, suicidal ideation, and suicide attempts are well represented behaviours in the general population of both developed and developing countries. These behaviours are indicative of underlying risk factors that show a strong interdependent correlation. In this study we attempted to define correlates for and prevalence of self-harm, suicidal ideation, and suicide attempts among Turkish college students. This 2006 study included 636 students from two Turkish state universities. Our results showed that the lifetime prevalence of self-harm was 15.4%, the prevalence of suicidal ideation was 11.4%, and the prevalence of suicide atte . . .mpts was 7.1%. We uncovered correlates for self-harm, including low income, unsatisfying familial relationships, smoking, and alcohol, inhalant, and tranquilizer abuse. Tranquilizer abuse shared a dual role as a correlate for suicide ideation and as a means to attempt suicide. Additionally, we found that drug abusers and adolescents who practise self-harm presented the highest suicide risk. © 2010 Elsevier Ireland Ltd Daha fazlası Daha az

İstanbul H tipi cezaevinde kalan ergenlerde suçluluk- utanç duygusunun değerlendirilmesi

Öztürk, Özlem

Master Thesis | 2005 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Toplumun en önemli unsuru olan insan, gelişimini çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık gibi belli dönemler içinde sürdürmektedir. Bireyde kimlik duygusunun kazanılması ergenlik döneminde olmaktadır. Ergenlik döneminde ergen, kendisine temelde içinde yetiştiği aile ve toplumdan kaynaklanan ancak kendi deneyimleri ve özellikleriyle farklılaşmış yeni değerler sistemi edinir. Bazen ergen ait olduğu ailenin ve toplumun kültür ya da ahlak değerlerinin kabul etmediği hırsızlık, gasp gibi yasadışı işlere yönelebilir. Bu durumda ergen ailesinin ya da toplumun kabul etmediği davranış uygulaması sonucu ait olamama ve kabul edilememenin ve . . .rdiği sıkıntıyla suçluluk-utanç duygusu yaşayabilir. Suç işleme oranının arttığı günümüzde suçlu ergenlerin sayısı da bu oranda artmaktadır. Suçlu ergenlerin topluma yeniden kazandırılması, toplumların gelişmişlik düzeylerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle, cezaevinde kalan ergenlerin topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik önlemler alınmalıdır. Bu çalışma İstanbul H Tipi Cezaevinde kalan ergenlerde suçluluk-utanç duygusunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, cezaevinde bulunan 416 ergenden, araştırmaya katılmayı kabul eden 380’inin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Cezaevindeki ergenlerin %90.0’ının (n=342) 15-17 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Ergenlerin SP (Suçluluk Puanları) ve UP (Utanç Puanları) ortalamaları incelendiğinde, cezaevine girme sayılarına (p1=0.001, p2=0.001), topluma nitelikli birey olarak katılacaklarına inanma durumlarına (p1=0.001, p2=0.001), cezaevinden ayrıldıktan sonra ne yapmak istediklerine (p1=0.008, p2=0.020) göre SP ve UP ortalamaları yönünden anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca, babalarının eğitimlerine (p1=0.041), maddi durumlarına (p1=0.036), ailelerinde bağımlılık yapıcı madde kullanım durumlarına (p1=0.002), cezaevi personelinin davranışlarına (p1=0.014) ve kendilerini değerli hissetme durumlarına (p1=0.015) göre SP ortalamaları yönünden anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmaya katılan ergenlerde işlemiş oldukları suç davranışına yönelik düşüncelerine (p2=0.012) göre de UP ortalamaları yönünden anlamlı fark bulunmuştur. An indivudual who is the most important factor in society continues his development in a specific development such as childhood, adolescence, adulthood and oldness. Individual’s acquiring sense of identity occurs in adolescence period. Adolescent acquires new systems of values steming from his parent and his society in which he grows up on basis but differs from with his own experiences and feautures in adolescence period. From time to time, adolescent tends to illegal works such as theft, usurpation that the cultural and moral values of the society adolescent belongs to, don’t accept. Under these circumstances, as a consequance of acting the behaviour that the society or the parent don’t approve, adolescent may have the emotion of guiltiness-shame with the trouble of not belonging and not accepted. Currently the number of guilty adolescents has been increasing according to number of commiting crime. Regaining guilty adolescents to the society effects the development level of the society positively. For this reason, the precautions in order to regain the adolescents staying in prison should be taken. This study has done to evaluate the emotion of guiltiness-shame in the adolescents who stay in İstanbul H Type Prison. This study has been carried out with the application of 380 adolescents accepted to involve in this study from 416 adolescents stayed in prison. It is reported that from all the adolescents staying in prison, 90.0% (n=342) are between 15 and 17 years old. When GP (Guiltiness Points) and SP (Shame Points) are examined, a significant difference has been found in terms of average GP and SP according to the numbers of entering prison (p1=0.001, p2=0.001), their belief about joining the society as a qualified person (p1=0.001, p2=0.001), their desires about what they want to do after they leave prison (p1=0.008, p2=0.020). Moreover, a significant difference has been found in terms of GP according to their father’s education (p1=0.041), wealth condition (p1=0.036), their parent’s using addictive drugs (p1=0.002), themselves important (p1=0.015). Also, a significant difference has been found in terms of average SP according to their ideas about the crime that they committed in the adolescents who involve in the investigation Daha fazlası Daha az

Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Türkiye'nin dört farkli bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri]

Erdogan A. | Tufan E. | Karaman M.G. | Atabek M.S. | Koparan C. | Özdemir E. | Baranova Çetiner A.

Article | 2011 | Anadolu Psikiyatri Dergisi12 ( 1 ) , pp.55 - 61

Objective: Referral of sexually abused children and adolescents to the Forensic Medicine Council showed that sexual abuse of children and adolescents is prevalent in Turkey. Unfortunately, very few studies have examined the characteristics of sexual offenders against children and adolescents in Turkey. This study examined the sociocultural features of sexual offenders against children and adolescents from Western Black Sea, Mediterranean, Marmara and East Anatolia regions of Turkey. Methods: The sex offenders against children and adolescents referred for forensic psychiatric examination to the Child and Adolescent Psychiatry outpati . . .ent clinics of University of Zonguldak Karaelmas Hospital, Elazig Mental Health Hospital, Adana Ekrem Tok Mental Health Hospital, Bursa Dörtçelik Childrens' Hospital were recruited for the study. Data for sex offenders were obtained from the medical and legal documents of children and adolescents. The sex offenders were assessed for demographic and legal characteristics: age, gender, marital status, education level, substance and alcohol use history and use of child pornography/ computer. Results: All of the sexual offenders against children and adolescents were male. In most of the cases the child knows the offender (e.g. neighbor, relative, family friend, or local individual with authority). Females were the most commonly abused, with the percentage of abused females increasing with age. In addition, most of the sex offenders was not married and had low level of education, substance and alcohol use history. Conclusion: Most of the sex offenders against children and adolescents were male and not married. They had high rates of substance use history, low level of education. Further research is needed to better identify clinically significant differences among the different types of sex offenders against children and adolescents in Turkey Daha fazlası Daha az

Evaluation of oxidative status in short-term exercises of adolescent athletes

Kurkcu R. | Cakmak A. | Zeyrek D. | Atas A. | Karacabey K. | Yamaner F.

Article | 2010 | Biology of Sport27 ( 3 ) , pp.177 - 180

The aim of the study was to evaluate the effects of short-term exercise on total antioxidant status (TAS), lipid hydroperoxide (LOOHs), total oxidative status (TOS) and oxidative stress index (OSI) in adolescent athletes. A total of 62 adolescent participated in the study. Athletes were trained regularly 3 days a week for 2 hours. All subjects followed a circuit exercise program. Blood samples were collected just before and immediately after the exercise program. Antioxidant status was evaluated by measuring the TAS level in the plasma. Oxidative status was evaluated by measuring the total peroxide level. The percentage ratio of TAS . . . to total peroxide level was accepted as the OSI. Plasma triglyceride, total cholesterol, LDL, HDL and VLDL were measured by automated chemical analyzer using commercially available kits.There was a significant increase in TOS ( Daha fazlası Daha az

The effects of intensive training on selected sex hormones in young wrestlers

Yamaner F. | Kamuk Y.U. | Bayraktaroglu T. | Karacabey K. | Gumus M. | Akalin T.C.

Article | 2015 | Anthropologist20 ( 3 ) , pp.773 - 779

Adolescence is a crucial period for growth and sports training during this period, besides its positive effects, may have negative effects on growth. The aim of the present study was to evaluate the effect of an 8-month intensive training on selected hormones in young male wrestlers. Forty-five subjects (13.94±0.57) volunteered as the training group (TG) and a control group (CG) of 35 non-athlete subjects (13.93±0.51) was assigned. TG attended to an 8-month wrestling training program for 5 days a week 90 minutes per day. CG did not receive any exercise sessions. Homogeneity of data was tested by using Kolmogorov-Smirnov test (p>.05) . . . and independent samples t-test was used to analyse the significance of the differences between pre and post-tests. Change in luteinising hormone levels was significant (p.05) or BMI (p>.05). In conclusion, long-term intensive training caused alterations in LH hormone responses in young wrestlers. © Kamla-Raj 2015 Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms