Filtreler
Filtreler
Bulunan: 514 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [12]
Yazar [20]
Yayın Yılı [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [4]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [5]
A Case Report of Unexplained Isolated Elevation of Troponin

Sayın, Muhammet Raşit | Demirtaş, Abdullah Orhan | Doğan, Sait Mesut | Karabağ, Turgut

Article | 2013 | Koşuyolu Kalp Dergisi16 ( 1 ) , pp.65 - 68

Kardiyak troponinler miyokart enfarktüsü tanısında yüksek duyarlık ve özgüllüğe sahiptir. Yüksek troponin seviyeleri bazen kalp dışı nedenlerle ortaya çıkar ve yanlışlıkla akut koroner sendrom tanısı konulabilir. Bu çalışmada izole troponin yüksekliği saptanmış bir olguyu sunuyoruz Cardiac troponins have high clinical sensitivity and specificity for the detection of myocardial injury. Elevated cardiac troponin levels may also occur in non cardiovascular conditions, leading to a misdiagnosis of acute coronary syndrome. In this paper, we report a case of unexplained isolated elevation of troponin

The periodicity of positive solutions of the nonlinear difference equation xn+1 = ? + (xn-k p) / (xn q)

Gümüş M.

Article | 2013 | Discrete Dynamics in Nature and Society2013 , pp.65 - 68

We give a remark about the periodic character of positive solutions of the difference equation xn+1 = ? + xn-k p / xn q, n = 0, 1,., where k > 1 is an odd integer, ?, p, q (0, ?), and the initial conditions x - k,., x 0 are arbitrary positive numbers. © 2013 Mehmet Gümüş.

Association Analysis of CHRNA4 Gene Polymorphisms and Levels of Marker of Oxidative DNA Damage and Oxidative Stress in Migraine Patients

Gökdoğan, Tuba Edgünlü | Özel, Ümmühani Türkcü | Öz, Zehra Safi | Özen, Banu | Köktürk, Fürüzan | Karakaş, Sevim Çelik

Article | 2013 | Journal of Neurological Sciences (Turkish)30 ( 3 ) , pp.477 - 486

Amaç: Migren, oldukça karmaşık bir genetik etyopatogenezi olan primer başağrısı sendromudur. Migrenin altında yatan mekanizmalar henüz net olarak aydınlatılamamıştır. Çalışmamızın amacı, CHRNA4 geni polimorfizmleri ile migren arasındaki ilişkinin araştırılması ve migren hastalarının plazmalarında 8-oxo2dG ve AOPP düzeylerinin tespiti ile oksidatif DNA hasarı ve oksidatif stresin belirlenmesidir. Method: Çalışmamızda, migren hastaları (n = 79) ve ilişkisiz sağlıklı bireylerden (n = 68) DNA elde edildi. CHRNA4 geni rs1044393 ve rs1044394 polimorfizmlerine ait allel ve genotipler PCR ve RFLP yöntemleri ile belirlendi. Ayrıca, migrenli . . .hastaların plazmasında 8- oxo2dG ve AOPP düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Çalışmamızın sonucunda, aurasız migren hastaları ile CHRNA4 geni rs1044394 polimorfizmi arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (p Daha fazlası Daha az

The Importance of Chert in Central Anatolia: Lessons from the Neolithic Assemblage at Çatalhöyük, Turkey

Nazaroff A.J. | Baysal A. | Çiftçi Y.

Article | 2013 | Geoarchaeology28 ( 4 ) , pp.340 - 362

This paper is a presentation of three sources of artifact-quality chert in Central Anatolia. A previous dearth of research focused on locating and characterizing such raw material sources has incorrectly colored our view of prehistoric economic practices. To remedy this situation, we have conducted a survey of various locales within Central Anatolia to test for the presence of artifact-quality materials. We make use of Individual Attribute Analysis (IAA) and Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) analysis to discriminate among these materials, and suggest their use by the Neolithic occupants of Çatalhöyük through similar analy . . .ses of artifactual materials. We argue that the presence and characterization of these new sources allows us to better understand the intricacies of Neolithic practices by illustrating the ways in which the consumption of these materials was variably entwined with the exploitation of other resources, as well as embedded within social relations outside of Central Anatolia. © 2013 Wiley Periodicals, Inc. Daha fazlası Daha az

Age and sex-related differences of pulp chamber size in mandibular second molars

Bodrumlu E. | Cicek E. | Dundar C.

Article | 2013 | Indian Journal of Dental Research24 ( 6 ) , pp.742 - 744

https://dx.doi.org/10.4103/0970-9290.127624 https://hdl.handle.net/20.500.12628/4153

A retrospective study of childhood ıntoxication in the Zonguldak region

Karacı, Mehmet | Yıldız, Nihal | Özçetin, Mustafa | Metin, Özge

Article | 2013 | Akademik Acil Tıp Dergisi12 ( 3 ) , pp.145 - 149

Amaç: Çocukluk çağındaki zehirlenmeler önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada hastanemizde takip ve tedavi edilen zehirlenme vakalarının özelliklerinin belirlenmesi ve alınabilecek önlemler açısından yol gösterici olması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Servisi ve çocuk yoğun bakım ünitesinde Ocak 2008-Ekim 2012 tarihleri arasında yatarak tedavi gören çocuklar çalışmaya alındı. Olguların dosya kayıtları geri- ye dönük incelenerek gerekli veriler toplandı. Bulgular: Çalışma için yaşları 9 ay-16 yaş arasında (ortalama 5,9±5,2 yıl) 416 olgunun dosyası tarandı. Olguların 2 . . .41’i (%57,9) kız, 175’i (%42,1) erkek idi. Zehirlenme olguları çocuk acil ünitesine getirilen tüm vakaların %1,3’ünü oluşturuyordu. Zehirlenme olgularının %66,8’i 1-6 yaş grubu çocuklardı. Özkıyım amaçlı zehirlenen 103 hastanın 94’ü (%91,3) kız ve hepsi 10 yaş üstünde idi. En sık zehirlenme nedeni ilaçlar olup (%71,7), bunları temizlik ve koraziv maddeler izliyordu (%6,5). Zehirlenmeye en çok neden olan ilaç grubu antidepresanlardı (%20,4). Sadece iki (%0,4) hastamız bu süre içinde kaybedildi. Sonuç: Bu çalışmada çocukluk çağı zehirlenmelerinin oyun çağı ve adölesan dönem olmak üzere iki dönemde pik yaptığı tespit edilmiştir. Ailelerin eğitimi ve alınacak basit önlemlerle oyun çağındaki kazara alımların büyük ölçüde önlenebileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca ailelerin özellikle adölosan kız çocuklarının psikolojilerine uygun yaklaşımlar sergilemesi ve gerekirse mutlaka bir uzmandan yardım alması düşünülmelidir. (JAEM 2013; 12: 145-9) Objective: Intoxication in childhood is an important health problem. The aims of this study are to determine the properties of intoxication cases that were treated and followed-up in our hospital and to be a guide for precautions. Material and Methods: Children who were hospitalised in the Bülent Ecevit University School of Medicine paediatric and paediatric intensive care units between January 2008 and October 2012 were included in the study. The necessary data were collected retrospectively by analysing the records of cases. Results: For the study, the files of 416 patients aged from 9 months to 16 years (mean 5.9±5.2 years) were scanned; 241 (57.9%) cases were female, 175 (42.1%) were male. Intoxication cases constituted 1.3% of all cases admitted to the children’s emergency unit over a five year period. A high proportion (66.8%) of intoxication cases were between 1 and 6 years of age. In 75.2% of cases, the reason for intoxication was an accident. Ninety-four of the one hundred and three (91.3%) patients that were intoxicated as a result of a suicide attempt were girls and all of them were over 10 years of age. The most common substance for intoxication was drugs (71.7%), followed by corrosives and cleaning substances (6.5%). Antidepressant drugs were the most common drug group (20.4%) that caused intoxication. Only two (0.4%) patients died during this period. Conclusion: Poisoning shows a peak in two periods of childhood and ado- lescence in this study. We think that accidental ingestion in childhood may be prevented by parents’ education and simple precautions in general. In addition, we recommend that families should demonstrate appropriate approaches, especially with regards to the psychology of adolescent girls, and, if necessary, get help from a specialist. (JAEM 2013; 12: 145-9 Daha fazlası Daha az

Proje tabanlı öğrenmede anlamlı alan gezisi: Güneş enerjisi ve kullanım alanları konusu

Tortop, Hasan Said | Özek, Nuri

Article | 2013 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ( 44 ) , pp.300 - 307

Bu çalışmada, Fizik dersinde Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları (GEKA) konusunun öğretiminde anlamlı alan gezisi ile dizayn edilmiş Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) modeli uygulamasının, lise düzeyindeki öğrencilerin konuyla ilgili başarı, tutum ve çevreye ilişkin tutumlarına etkisi incelenmiştir. Deney-kontrol gruplu yarı-deneysel desen şeklinde oluşturulan çalışmada, ayrıca öğrencilerin anlamlı alan gezisi ile ilgili görüşleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada, 2008-2009 öğretim yılında Isparta İli’nde Gülkent Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören, 12. sınıf öğrencileri örneklem olarak belirlenmiştir. S.D.Ü. Yenilenebilir Ener . . .ji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (YEKARUM) yapılan alan gezisinde güneş enerjisi uygulamalarının öğretiminde, 5E modelli öğretim tasarımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, deney grubu öğrencilerinin başarılarında, çevre ve GEKA konusuna yönelik tutumlarında olumlu yönde artış belirlenmiştir. In this study, investigating the effect of project based learning (PBL) model designing with the meaningful field trip was applied to the Solar Energy and Its Usage Areas (SEUAs) topic in Physics lesson, at high school level students’ achievement, attitude towards topic and ecology. At the study, quasi-experimental pattern with the pre-post test control group has been used, in addition students’ opinions of the meaningful field trip was applied content analysis.The sample of the research was determined 12th high school students which learned Gulkent Anatolian School in Isparta city at 2008-2009 educational term. The instruction of SEUAs was used 5E learning cycle model instruction design in field trip preparing at The Renewable Energy Research&Implemantation Center (RERIC) at Suleyman Demirel University.. The results of study, the experimental group of students’ achievements and attitudes towards ecology and SEUAs topic was positively increased according to control group Daha fazlası Daha az

HPV types in Turkey: Multicenter hospital Based evaluation of 6388 patients in Turkish gynecologic oncology group centers

Dursun, Polat | Ayhan, Ali | Mutlu, Levent | Çağlar, Mete | Haberal, Ali | Güngör, Taygun | Özat, Mustafa

Other | 2013 | Türk Patoloji Dergisi29 ( 3 ) , pp.210 - 216

Amaç:Türkiyedeki HPV tiplerinin geniş bir seri ile ortaya konması amacı ile Türk Jinekolojik Onkoloji grubuna üye hastanelerde HPV analizi yapılan hastaların sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ve sitolojik anormalliklerdeki HPV tiplerinin belirlenmesi.Gereç ve Yöntem:2006 ve 2010 yılları arasında 12 ayrı merkeze başvuran smear ve HPV analizi yapılan toplam 6388 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik bilgileri, smear sonuçları, HPV tipleri online olarak toplanıp analiz edilmiştir. Bulgular:Ortalama hasta yaşı 38.9±10.2 idi. Tüm grup değerlendiril- diğinde, %25 hastada HPV pozitif olarak saptand . . .ı. Anormal sitolojisi olanlarda HPV pozitifliği %57 iken normal pap testi olanlarda HPV pozitifliği %27 oranında tespit edildi.Hastaların yaşam dekadları ile HPV pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki bulundu ( Daha fazlası Daha az

Is lymph node ratio prognostic factor for survival in elderly patients with node positive breast cancer?: The Anatolian society of medical oncology

Inal A. | Akman T. | Yaman S. | Ozturk S.C. | Geredeli C. | Bilici M. | Inanc M.

Article | 2013 | Annali Italiani di Chirurgia84 ( 2 ) , pp.143 - 148

Several studies have now demonstrated that the lymph node ratio (LNR), as a superior indicator of axillary tumor burden to the number of excised nodes. While, about the prognostic value of LNR on the the survival of elderly patients is limited. The aim of this retrospective multicenter study is to evaluate the prognostic value of lymph node ratio in elderly patients with node positive breast cancer. METHODS: Onehundredeightyfour patient with operable breast cancer, recruited from 17 institutions, were enrolled into the retrospectively study Eleven potential prognostic variables were chosen for analysis in this study Univariate and m . . .ultivariate analyses were conducted to identify prognostic factors associated with survival. RESULT: Among the eleven variables of univariate analysis, four variables were identified to have prognostic significance for Overall survival (OS): patholo^c tumor size (T), No. oppositive nodes (N), LNR and estrogen receptor-positive (ER). Among the eleven variables of univariate analysis, two variables were identified to have prognostic significance for Disease-free survival (DFS): N and LNR. Multivariate analysis by Cox proportional hazard model showed that T, LNR and ER were considered independent prognostic factors for OS. Furthermore, LNR was considered independent prognostic factors for DFS. CONCLUSION: In conclusion, the LNR was associated with the prognostic importance for DFS and OS in elderly patients who were administered adjuvant treatments Daha fazlası Daha az

PP-wave solutions of the Weyl-Yang theory of gravity with a five-dimensional Kaluza-Klein ansatz

Kuyrukcu H.

Article | 2013 | Classical and Quantum Gravity30 ( 15 ) , pp.143 - 148

A Yang-Mills-type quadratic gravity model is considered in the framework of a five-dimensional Kaluza-Klein theory. Field equations and stress-energy tensors are presented in differential forms. A five-dimensional classical Kaluza-Klein metric ansatz is investigated, which consists of a four-dimensional plane-fronted gravitational wave with parallel rays as its sub-metric along with a non-trivial dilaton and gauge fields. It is found that the solution is equivalent to plane-gravitational waves in terms of a spin-0 dilaton and a spin-1 photon. Some special cases are discussed, and it is shown that only the plane-electromagnetic waves . . . with helicity-1 states carried non-zero energy-momentum. © 2013 IOP Publishing Ltd Daha fazlası Daha az

Failure modes in shallow tunnels and galleries [Si{dotless}g tünellerde ve galerilerde yenilme türleri]

Sakiz U. | Gerçek H.

Conference Object | 2013 | 23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 20132 , pp.1259 - 1270

The stability of shallow tunnels and galleries is rather specific but an important area of interest in civil and mining engineering. In this study, failure modes occurring in circular tunnels excavated at shallow depths have been investigated. First, the concept of shallow tunnel was emphasized, and the factors that affect the stability of shallow underground openings were summarized. Then, the important failure modes observed in shallow tunnels were mentioned. Finally, in order to determine the failure geometries encountered in shallow tunnels, a series of parametric analyses were carried out by using a computer code that involved . . .two-dimensional finite element stress analysis. In the analyses, the effects of various combinations of in-situ stresses on the stability of a shallow circular tunnel were investigated. Different depths were considered for the tunnel located in a rock mass where the principal in-situ stresses varied with depth. For this purpose, the effects of in-situ stresses on the geometry of the region, occurring around the opening and having failure potential, were examined. An index (i.e., IOZ: index of overstressed zone) was used for comparing the relative sizes of overstressed regions obtained from various cases Daha fazlası Daha az

The evaluation of the effects of thematic approach that accepted in Turkish lesson primary school's curriculum on text seletion [Türkçe dersi ilkögretim programlarinda benimsenen tematik yaklasimin metin seçimine etkileri yönünden degerlendirilmesi]

Arhan S. | Gültekin I.

Article | 2013 | Milli Egitim1 ( 199 ) , pp.5 - 31

In this study, the effects of thematic approach that accepted in 1st-5th Grade and 6th-8th Grade Turkish Curriculum on text selection were examined under five topics. According to the findings, results and evaluations, the debates and recommendations were put forward.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms