Filtreler
Filtreler
Bulunan: 514 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [12]
Yazar [20]
Yayın Yılı [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [4]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [5]
Retrospective Evaluation of the Female Patients with Breast Cancer: Western Black Sea Region, Unicentered, Clinical Data of Oncology

Engın, Huseyin | Saylık2, Faruk | Bılır, Cemil

Article | 2013 | Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi23 ( 2 ) , pp.117 - 123

Meme kanseri tüm dünyada kadınlardaki en sık kanser türü olup kadın kanserlerinin %30’nu oluşturur ve kadınlarda kansere bağ- lı en sık ölüm nedenidir. Bulen Ecevit Üniversitesi Onkoloji Bölümü Batı Karadenizdeki tek kanser merkezidir. 2000 ila 2010 yılları arasında kadınlarda meme kanserini retrospektif olarak araştırdık. Çalışmamızdaki populasyonun ortalam yaşı 49.90 ± 12 ’di ve ortalama takip süresi 4 ± 2 yıldı.Hastaların yaşa göre dağılımında %25’ini 40 yaş ve altı, %32’sini 40-50 yaş arası oluşturmaktayken kalan %43’de 50 yaş ve üzeri hastalar oluşturmaktaydı.En sık görülen kanser tipi 312 hastada saptanan invazif duktal karsin . . .omdu (%80). Hastaların prognozuna baktığımızda; 309 hasta(%80) hastalıksız sağkalımda, 66 hastada (%17) progresyon, 7 hastada (%1,8) local nüks ve 15 hastada (%3,8) ölüm görüldü. Meme kanseri Batı Karadeniz bölgesindeki kadınlarda en sık görülen solid organ tümörlerden olup prognostik faktörler ve ileri evre hastalığı olanlardada uzun yaşam beklentisi açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Hormonal pozitişik ve tedavi uyumu bu duruma en önemli katkıyı sağlamaktaydı. Breast cancer is the most common female cancer in the world wide with 30% of all women cancer and second most common cause of cancer death in women. Oncology department of Bulent Ecevit University Faculty of Medicine is the only cancer center in western part of Black Sea region. We investigated retrospectively our data of women breast cancer between the period of 2000 and 2010 in this region. The mean age of the study population was 49.90 ± 12 years and mean follow-up time was 4 ± 2 years. The distribution of patients by the age, 25% or patients under 40 years old, 32% between the 40-50 years old and 43% of them over the 50 years old. 92.6% of the patients were presented with a palpable mass. The most common type of breast cancer was invasive ductal carcinoma (IDC) in 312 patients (80%). Prognosis of the study population; 309 patients (80%) are surviving without any disease. Sixty-six patients (17%) had progression, 7 of 390 patients (1,8%) had local recurrence and 15 patients (3.8%) died. While the breast cancer is one of the most commonly seen solid organ tumors in Black Sea region and, based on the literature, no significant differences were observed for prognostic factors, longer life expectancy of the patients with advanced stage disease may be attributed to higher number of patients with hormonal positivity and therapy adherence Daha fazlası Daha az

İŞLETMELERDE SORUMLULUK MERKEZLERİNİN STRATEJİK KONTROL VE MUHASEBE SİSTEMİ AÇISINDAN ANALİZİ

Karakaya, Abdullah | Akbulut, Halim

Article | 2013 | Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi9 ( 1 ) , pp.195 - 210

İşletmelerin başarmak zorunda oldukları öncelikli stratejik konulardan birisi de sorumluluk merkezlerinin etkin kullanımıdır. Bu bağlamda sorumluluk merkezlerinin stratejik kontrol ve muhasebe uygulamaları açısından etkileşiminin sağlanması önemlidir. Kardemir A.Ş.’de sorumluluk merkezlerinin stratejik kontrol ve muhasebe uygulamaları açısından önemli olan faktörlerin incelenmesini amaçlayan bu çalışma kuramsal ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kuramsal kısımda literatür bilgilerinin sunulmasından sonra, uygulama kısmında şirket yöneticilerinin; sorumluluk merkezlerinin stratejik kontrol ve muhasebe uygulamaları ile . . . ilgili algılarını belirlemek amacıyla yüz yüze anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler one-sample t test yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, sorumluluk merkezleri ile organizasyon yapısı, faaliyetler, kaynaklar ve stratejilerin; Stratejik kontrol sistemi ile vizyon, stratejik amaç ve hedeflerin önemli olduğunu göstermektedir. Sorumluluk merkezlerinin stratejik kontrol ve muhasebe uygulamaları açısından geliştirilmesi ve şirkete katkısının artırılmasında çalışma kapsamında anlamlı bulunan unsurların sürekliliğinin sağlanması, anlamlı bulunmayan değişkenlerle ilgili düzeltici önlemlerin üst düzey yönetimin desteği ve sorumluluk merkezi yöneticilerinin aktif katılımlarıyla uygulanması yararlı olacaktır. One of the primary strategic issues which business organizations have to succeed in is the effective use of responsibility centres. In this context, it is important to secure the interaction of responsibility centres in terms of strategic control and accounting practices. This research, which aims to analyze important factors in the sense of strategic control and accounting practices in responsibility centres of Kardemir A.S., consists of two sections as theoretical and practical. After the presentation of literature information in the theoretical section, a questionnaire was done in person to determine the perceptions of administrators related to strategic control and accounting practices in responsibility centres. The data acquired were analyzed using one-sample t test method. The results show that the structure of the organization with responsibility centres, activities, resources, strategies, and vision with strategic control system, strategic goals and targets are important. In the scope of developing responsibility centres in terms of strategic control and accounting practices and increasing their contribution to the company, it will be useful to insure the persistence of significant results and to take preventive measures related to insignificant variables with the support of high level management and active participation of administrators of responsibility centre Daha fazlası Daha az

Doppler Tissue Imaging Provides an Estimate of Pulmonary Arterial Pressure in Children with Pulmonary Hypertension Due to Congenital Intracardiac Shunts

Cevik A. | Kula S. | Olgunturk R. | Saylan B. | Pektas A. | Oguz D. | Tunaoglu S.

Article | 2013 | Congenital Heart Disease8 ( 6 ) , pp.527 - 534

Objective: The aim of this study is to determine the relationship between the cardiac catheterization findings and pulsed-wave (PW) Doppler and Doppler tissue imaging (DTI) in pulmonary arterial hypertension patients with congenital heart disease with intracardiac shunts. Design and Patients: The present study aims to determine the relationship between the cardiac catheterization findings and PW Doppler and Doppler tissue imaging (DTI) in patients who have pulmonary arterial hypertension patients due to congenital heart disease with intracardiac shunts. Echocardiographic measurements were performed at the catheter angiography labora . . .tory with concurrent catheterization. Left and right ventricle inflow velocities were recorded with PW Doppler and DTI studies. Maximum tricuspid regurgitation velocity (TS) was recorded in cases with measurable levels by continuous-wave Doppler. Moreover, the correlations among the echocardiographic values and invasive hemodynamic measures such as systolic pulmonary arterial pressure (PAPsystolic), mean pulmonary arterial pressure (PAPmean), diastolic pulmonary arterial pressure (PAPdiastolic) and pulmonary vascular resistance index (PVRI) were evaluated. Results: A negative correlation was found between TE'/TA' and PAPsystolic, PAPdiastolic and PAPmean (P = 0.008, r = -0.480; P = 0.001, r = -0.584; P = 0.001, r = -0.567, respectively). ME/ME' was also found to be negatively correlated with PAPdiastolic, PAPmean and PVRI (P = 0.002, r = -0.556; P = 0.005, r = -0.502; P = 0.027, r = -0.411, respectively). The concurrent use of TE'/TA' (cut-off value Daha fazlası Daha az

Three-dimensional numerical blast damage analysis [Üç-boyutlu sayi{dotless}sal patlatma hasar analizi]

Yilmaz Ö. | Ünlü T.

Conference Object | 2013 | 23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 20131 , pp.61 - 74

In this study, the behaviour of rock mass subjected to blasting load is investigated using three dimensional finite difference numerical modelling. In the analyses, Mohr-Coulomb failure criterion has been used for the characterization of the rock mass strength. Stresses acting on the blasthole boundary have been simulated by an exponential function which reaches its maximum within a short time and then falls to zero value in a considerable period. The strain rate effect on the mechanical properties of rock material has also been taken into account in the analyses. Different explosive and site conditions have been studied to investig . . .ate the blasting damage. Results have shown that proposed equation for the dynamic compressive strength of rock material fits very well to general suggestions. Finally, it has been found that high density explosives are better at rock fragmentation in hard rock condition whereas low density explosives are better in relatively soft rock conditions Daha fazlası Daha az

Macroeconomic processes and regional economies management: Analysis of the reasons that determine Turkish nurses' preference of working abroad by probit model

Korkmaz O. | Çevik N.K.

Article | 2013 | Problems and Perspectives in Management11 ( 3 ) , pp.8 - 16

This study aims to investigate the factors that determine the preferences of nurses working abroad. The survey results of 275 nurses taken into consideration and applied to two different hospitals were analyzed by SPSS and Stata software packages. It was detected that the variable having the highest positive effect is age variable. The older they are the less they prefer to work abroad. The factors which motivate nurses to prefer a job abroad include being a university graduate, being a male, having at least one child, having a monthly income higher than 2000 Turkish Lira (USD/TRY 1.7810), longer weekly working hours in Turkey. On t . . .he other hand, being less-experienced negatively affects the preference of working abroad. The less experienced they are the less they prefer to work abroad. This study is limited to one country under investigation; therefore, further research needs to be extended to other countries. The results of the research can be used to stop nurse migration and to prevent human resources and economic losses caused by nurse migration. For this research to draw attention to the issue of foreign nurses, which is a recently popular method, and due to the reason for studies regarding the determination of what are the preferences for them to work abroad to be few in the literature, it is considered to be important to fill this gap. © Oya Korkmaz, Nüket Kirci Çevik, 2013 Daha fazlası Daha az

Age and sex-related differences of pulp chamber size in mandibular second molars

Bodrumlu E. | Cicek E. | Dundar C.

Article | 2013 | Indian Journal of Dental Research24 ( 6 ) , pp.742 - 744

https://dx.doi.org/10.4103/0970-9290.127624 https://hdl.handle.net/20.500.12628/4153

Orofarenks kitlesinin nadir bir nedeni: İki taraflı aberan internal karotis arter

Yılmazer, Rasim | Başkadem, Ayça Yılmazer | Orhan, Kadir Serkan | Damar, Murat | Değer, Kemal

Article | 2013 | Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi23 ( 6 ) , pp.348 - 350

İki taraflı farengeal internal karotis arter aberasyonu nadir görülen ve bu bölgenin cerrahi girişimleri sırasında risk teşkil eden bir varyasyondur. Yetmiş dört yaşında erkek hasta boğazında dolgunluk ve yutma güçlüğü yakınması ile kliniğimize başvurdu. Orofarenks muayenesinde arka farenks duvarında iki taraflı, düzgün yüzeyli kitleler görüldü. Manyetik rezonans görüntülemede aberan internal karotis arter kitlesi izlendi. Hasta gerekli uyarılar yapılarak takibe alındı. Farenks kitlelerinde kitle üzerinde pulsasyon mutlaka değerlendirilmeli ve eğer varsa, aberan internal karotis arter akılda bulundurulmalıdır. Bilateral pharyngeal i . . .nternal carotid artery aberration is a rarely seen variation which poses a risk during the surgical interventions of this area. A 74-year- old male patient was admitted to our clinic with the complaints of a sensation of fullness in his throat and dysphagia. Oropharyngeal examination revealed bilateral smooth-surfaced masses in the posterior pharyngeal wall. Magnetic resonance imaging showed an aberrant internal carotid artery. The patient was followed up with necessary warnings. The pulsation on the pharyngeal masses should be definitely evaluated and aberrant internal carotid artery should be kept in mind, if present Daha fazlası Daha az

Determination of financial performances of tourism companies traded at istanbul stock exchange

Uygurturk H. | Korkmaz T. | Uygurturk H.

Article | 2013 | Actual Problems of Economics147 ( 9 ) , pp.519 - 533

In this study, financial performances of 7 tourism businesses which shares are traded at the Istanbul Stock Exchange (ISE) are analyzed with ELECTRE method, which is one of the multicriteria decision making methods. For that purpose, 10 financial ratios which explain financial performance of businesses are determined and financial ratios are calculated for each business by using the ratio analysis method for the period 2007-2011. Financial ratios calculated for the businesses are turned into points that show general business performance by using ELECTRE method. Then, the calculated performance scores are used for ranking. © Hasan Uy . . .gurturk, Turhan Korkmaz, Hilal Uygurturk, 2013 Daha fazlası Daha az

Avrupa Birliği ve Türkiye ekseninde yasadışı göç ve iltica paradoksu: Domino etkisi sonrası yaşananlar

Sever, Hanifi | Sever, Muhammed

Article | 2013 | Polis Bilimleri Dergisi15 ( 2 ) , pp.85 - 108

Göçün günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmesine neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; ekonomik eşitsizlik, devletlerin vatandaşlarının can güvenliğini sağlayamaması, siyasi çalkantılar ve şiddet eylemleri olarak sayılabilir. Kaynak veya hedef ülke olsun ya da olmasın, tüm devletleri zor durumda bırakan yasadışı göç sorunlarına hem ulusal, hem de uluslararası alanda çözüm arayışları sürmektedir. Avrupa Birliği, özellikle 2000’den sonra göç ve iltica konuları ile yakından ilgilenmektedir. Önceleri bir gereklilik olarak görülen göçmenlerin, artık bir sorun haline dönüştüğünü AB içerisind . . .eki yasal düzenlemelere bakarak söyleyebiliriz. 2010’un sonlarında patlak veren Arap isyanlarıyla ülkelerinden kaçan binlerce insanın Avrupa sınırına dayanmış olması Avrupa Birliği’nin yeni bir krizle imtihanı olarak değerlendirilmiştir. Yine benzer şekilde Avrupa Birliğine üye olmak için bekleyen Türkiye’nin de bu krize yaklaşımı söz konusu Arap ülkeleriyle tarihi bağları nedeniyle önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Arap dünyasında domino etkisi yaratan halk ayaklanmaları sonrasında Avrupa ve Türkiye’de yaşanan göç ve iltica olgularının değerlendirilmesi yapılmıştır. There are many factors that make “migration” become one of the biggest problems of the contemporary world. The most significant ones of these factors are economic inequality, states’ incompetence in securing their peoples’ lives, political turmoil and acts of violence. No matter if they are the source or target countries, all nations are in search of possible national and multinational solutions against the issue of illegal migration that chronically delivers a great deal of problems. The European Union has been dealing with migration and refugee issues more intensively since 2000. Taking the new legal arrangements of the EU countries into account, it can be said that “immigrants who were once seen as a requirement” are considered as a problem today. As a result of the Arabian rebellions started in late 2010, thousands of people who fled from their countries have knocked European countries’ doors, which is in fact a new quest of crisis management. In addition to the European countries, approach of Turkey -a candidate country of the EU- is also important due to its historical relationships with the Arabian countries. In this study, an assessment on migration and refugee actions towards Europe and Turkey after the rebellion movements which caused domino effects in the Arabian world was made Daha fazlası Daha az

Sosyal bilgiler dersinde proje fuarının kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri

Karadeniz, Oğuzhan | Ata, Bahri

Article | 2013 | Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi ( 14 ) , pp.375 - 407

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında uygulanan Sosyal Bilgiler Proje Fuarına projeleriyle katılan öğrencilerin süreçle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcılarını, 2011 - 2012 eğitim ve öğretim yılı birinci ve ikinci döneminde Zonguldak ili Alaplı ilçesinde 8 farklı İlköğretim Okulunun 6. ve 7. sınıfında eğitim gören ve basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 40 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüş me ile gerçekleştirilen bu çalışmada, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında uygulanan Sosyal Bilgiler Proje Fuarı’nın olumlu ve olu . . .msuz etkileri, nasıl olması gerektiği, proje fuarına hazırlık aşamasında başarıyı engelleyen ya da kolaylaştıran unsurlar, öğrenci görüşleri ile incelenmiştir. Araştırmada Sosyal Bilgiler Proje Fuarı için “Öğretmen Kılavuzu”, “Öğrenci Kılavuzu” ve “Jüri El Rehberi” kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak için “Öğrenci Görüşme Formu” kullanılmıştır. Görüşme sorularından elde edilen verilerle yapılan analizler sonucunda; öğrencilerin Sosyal Bilgiler Proje Fuarıyla ilgili olarak olumlu görüş ve düşünceler geliştirdikleri belirlenmiştir. Araştırma sonunda Sosyal Bilgiler Proje Fuarı uygulanması sürecinde uygulayıcıların göz önünd e bulundurması gerekenler ve daha sonra yapılacak araştırmalara yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur. The purpose of this study is to put forward the views on the process of the students who were attended to the Social Studies Fair projects implemented under the Social Studies Lesson with their own projects. The participants of the study consist of 40 students who are different Secondary School students who are studying at 6th and 7th grade in Zonguldak province in 2011 -2012 academic year. Qualitative research method was used in the research. The positive and negative effects of Social Studies Fair which was implemented under Social Studies Lesson and how should it be and factors that facilitate or inhibit the success of the project preparation stage and student’s views was examined in this study which was conducted through semi-structured interviews. "Student Interview Form" was used in order to collect research data. As a result of the analysis of the data obtained from the interview questions, it is indicated that students improved positive interviews and thoughts about Social Studies P roject Fair. At the end of the study, what the practitioners should take into consideration on the process of the practice of the the Social Studies Fair and recommendations for future researches were proposed Daha fazlası Daha az

Erratum: Optical coherence tomography in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis without optic neuritis: A 20-month longitudinal study (Neuro-Ophthalmology (2013) 37 (104-110))

Huseyinoglu N. | Ozben S. | Ekinci M. | Buyukuysal C. | Kale M.Y. | Sanivar H.S. | Cagatay H.H.

Erratum | 2013 | Neuro-Ophthalmology37 ( 4 ) , pp.375 - 407

[No abstract available]

An inverse problem for a generalized transport equation in polar coordinates and numerical applications

Gölgeleyen I.

Article | 2013 | Inverse Problems29 ( 9 ) , pp.375 - 407

This paper is concerned with the inverse problem of the determination of the right-hand side of a generalized transport equation from boundary measurements. The problem is originally related to an integral geometry problem along a family of curves whose curvature is given by the Christoffel symbols. The existence, uniqueness and stability of the solution of the problem are proven in polar coordinates. Some computational experiments for the approximate solution of the problem are presented by using the Galerkin method and the finite difference method. © 2013 IOP Publishing Ltd.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms