Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 56 Adet 0.002 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Kömür sobasının üstten ve alttan beslemeli yakılarak emisyonlarının karşılaştırılması

Öz, Etem Sait | Özbaş, Engin

Article | 2005 | Technology8 ( 1-2 ) , pp.107 - 114

Bu çalışmada, hava kirliliğini azaltabileceği düşüncesiyle, üstten beslemeli bir kömür sobası, bir takım ek mekanizmalar ile alttan beslenmeli duruma getirilmiş, böylece her iki durumda da çıkan baca gazı emisyonları karşılaştırılarak, çevre üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Yakıt olarak linyit kömürünün kullanıldığı deneylerde, toplam partikül madde emisyon miktarı alttan beslemede büyük ölçüde azalmış ve üstten beslemede Ringelmann skalasına göre 6 dereceye kadar çıkan partikül madde değişimi alttan beslemede en yüksek 4 dereceye çıkmıştır. Karbon monoksit (CO) emisyonu alttan beslemede %20’lik bir azalma gösterirken, azot ok . . .sit (NOx) ve kükürt dioksit (SO2) emisyonlarında önemli bir fark gözlenmiştir. In this study, a coal stove which is fed from the top was modified by some additional equipment and became feedable from the bottom, then chimney gas emissions of these two kinds of stove were compared and their effects on the environment were investigated. Used lignite coal as fuel, in the experiments, according to the Ringelmann scale, total particulate matter emission of the stove fed from the top, was at a maximum of 6, while it reached a maximum of 4 for the stove fed from the bottom. Carbon monoxide (CO) emission was reduced 20 % for the latter one, nitrogen oxide (NOx) and sulfur dioxide (SO2) emissions were not changed significantly Daha fazlası Daha az

Ülkemizdeki tüketici hakları ile ilgili tüketicilerin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik bir araştırma

Usta, Resul

Article | 2001 | Technology4 ( 3-4 ) , pp.97 - 107

Araştırmanın temel amacı, ülkemizdeki tüketici hakları ile ilgili tüketicilerin bilgi düzeyini belirlemektir. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'dan, özellikle en çok karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili seçilen değişkenlere ait verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Tesadüfi örnekleme ile seçilmiş 540 tüketiciden elde edilen verilere göre; % 77.4'lük kısım, mevcut yasal düzenlemeden haberdardır. Bunların içinde yasa ile tanınan haklan bilenlerin oranı ise sadece % 16'dır. Tüketicilerin eğitim durumu ile, yedi değişkene ait bilgi düzeyi arasında yapılan ilişki testinde; sadece bir değişkene ait bilgi d . . .üzeyi ile eğitim durumu arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir. İlişkinin tahmini derecesini veren Cramer's V katsayısı ortalama 0.17'dir. Sonuçlar; % 51'i üniversite mezunu olan bir tüketici kitlesinin, hakları ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bilgi düzeyini yükseltmenin yolu, aynı zamanda bir tüketici hakkı olan tüketici eğitiminden geçer. The basic aim of research is to determine the knowledge level of consumers related to consumer rights. Research variables were selected from 4077 Numbered Law About the Protection of the Consumer. These variables, especially, are related to the problems that the consumers so often come across. In the collection of data about the variables questionnaire method was used. According to data gained from randomly-selected 540 consumers, the rate of those knowing current legal regulation is 77.4 %. Out of 77.4 %. the rate of the consumers knowing their legal rights is only 16 %. In a relation test applied between the consumers' education level and knowledge level belonging to seven variables; it was observed that only between the knowledge level belonging to one variable and education level there is no relation. Cramer's V coefficient giving the estimated degree of the relation is as an average. 0.17. The results show that consumers 51 % of whom are university graduate don't have enough knowledge level about their rights. The way to increase the knowledge level passes from the consumer education Which is also a consumer right Daha fazlası Daha az

316L paslanmaz çelik ile bakır levhaların örtülü elektrod ve TIG kaynak yöntemi ile birleştirilebilirliğinin araştırılması

Kahraman, Nizamettin | Durgutlu, Ahmet

Article | 2005 | Technology8 ( 1-2 ) , pp.43 - 50

Bu çalışmada, bakır-paslanmaz çelik levhalar aynı bileşimde ilave metal/elektrod kullanılarak, örtülü elektrodla elektrik ark ve TIG kaynak yöntemi ile birleştirilmiş ve birleştirmelerin bazı metalurjik özellikleri araştırılmıştır. Kaynaklı numunelere, kaynak bölgesinin dayanımının belirlenmesi için değişik mekanik testler yapılmış (çekme, eğme ve sertlik) ayrıca bu bölgedeki ana metal ile ergime çizgisinin ve kaynak metalinin optik mikroskop incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Çekme testleri sonucunda kopma bütün numunelerde kaynak bölgesi dışında ve birleşmenin bakır tarafında meydana gelmiştir. Sertlik ölçümleri sonucunda, ark kay . . .nağı ile birleştirilmiş numunelerden ölçülen sertlik değerlerinin TIG kaynağı ile birleştirilmiş numunelerden ölçülen sertlik değerlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. In this study, copper and stainless steel plates were welded through shielded metal arc and tungsten arc welding processes using additional metal/electrode of the same composition. Some properties of the welded specimen were investigated. Various mechanical tests (tensile, bending and hardness) were performed on the welded specimens to determine the strength of welding zone. In addition, optical microscopy examination of base metal, melting line and weld metal was carried out in this zone. During the tensile tests, fractures were occured in copper side of the welded specimen away from the weld zone. Hardness test results showed that TIG welding led to lower hardness values Daha fazlası Daha az

Yönetim geliştirmeyi etkileyen bazı faktörler ile ilgili bir araştırma

Karakaya, Abdullah

Other | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.81 - 87

Bu araştırma; yönetim geliştirmede (yönetim reformunda) etkili olabilecek bazı faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırmanın teorik kısmında; yönetimin önemi ve yönetim geliştirmenin gerekliliği incelenmektedir. Araştırmanın uygulama kısmında, yönetim geliştirmede yöneticilerin hangi faktörleri etkili bulduğu araştırılmaktadır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, sayılar ve yüzdeler şeklinde tablolarda sunulmuş ve yöneticilerin hangi faktörleri etkili buldukları, Z testi ile test edilmiştir, Sonuçlar; bilgi teknolojisi, şeffaflık, yerinden yönetim ve nitelikli personel faktörlerini . . .n yönetim geliştirmede etkili olabileceğini göstermektedir. Yönetim geliştirme çalışmalarının yararlı olması açısından, bu dört faktöre öncelik ve önem verilmesi yararlı olacaktır. This study aims to determine some factors that might be effective in management development. For this purpose, in the theoretical part of the research, the importance of management and the necessity of management development are researched. In the empirical part of the research, which factors do the managers consider important in management development are examined. In the study, face to face questionnaire method has been used. The data obtained have been presented in the charts as numbers and percentages and which factors do managers consider effective have been tested with Z test. The results show that information technology, transparency, local government and qualified personnel may be effective in management development. For the management development studies to be useful, the four factors should be given priority and importance Daha fazlası Daha az

Yüksek öğrenimde kullanılan okul sıra ve masalarının antropometrik tasarımı (Bartın Orman Fakültesi örneği)

Tunay, Metin | Melemez, Kenan | Dizdar, Ercüment N.

Article | 2005 | Technology8 ( 1-2 ) , pp.93 - 99

Antropometrik ölçüler ulus, bölge, cinsiyet, yaş, vücut yapısı, beslenme, fiziksel faaliyet ve hatta ekonomik ve sosyal statüye göre değişiklik göstermektedir. İnsanların bulundukları ortamdaki rahatları, fiziksel sağlığı, refahı ve performansı, kullandıkları araç-gereç ve donanımın insan vücudunun ilgili organ ve özelliklerine uygun olarak tasarlanmaları ile sağlanabilir. Bu durum özellikle, zamanlarının çoğunu sandalye ve masalarında geçiren ve konforlu bir şekilde duruş pozisyonu alabilen okul öğrencileri için geçerlidir. Bu çalışmada ülkemiz öğrencilerinin antropometrik ölçümleri yapılarak, buna göre okul mobilyalarının tasarlan . . .ması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamına, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesinde halen eğitim öğretime devam eden ve fiziksel özrü bulunmayan, 45’i kız ve 138’i erkek olmak üzere toplam 187 öğrenci alınmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin antropometrik ölçümleri yapılmış, yüzdelik (percentile) değerleri ortaya konmuş ve ülkemiz öğrencilerine uygun okul mobilya tasarım boyutları ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonucu okul mobilyaları tasarımında, oturağın yerden yüksekliği 44 cm, masanın yerden yüksekliği 60 cm olarak bulunmuştur. Anthropometric measurements vary according to the nationality, region, gender, age, body structure, nutrition, physical activity and even economic and social status. The comfort, physical health, well-being and performance of people can be increased by designing the equipment, goods, furniture etc. according to the human body and organs. This is important especially for students, who spend most of their time sitting on the chairs, benches and stools. In this study, anthropometric measurements of the students in Turkey were made and it was aimed to design school furniture according to these measurements. For this study, 187 university students (45 female, 138 male) who attend to Zonguldak Karaelmas University, Bartın Faculty of Forestry and who don’t have any physical disabilities were chosen. Then, anthropometric measurements of the students were made, percentage values were found and the ideal dimensions and design of the school furniture for Turkish universities were determined. As a result of the study, the following values were recommended ; the ideal height of the bench should be 44 cm., the ideal height of the desk should be 76 cm, and the ideal height of the drawer of the desk should be 60 cm Daha fazlası Daha az

Benzinli motorlarda egzoz emisyonlarına etki eden faktörlerin deneysel olarak incelenmesi

Yaman, Hayri | Çelik, M. Bahattin

Article | 2004 | Technology7 ( 3-4 ) , pp.681 - 691

Fosil esaslı yakıtların kullanıldığı motorlu taşıt sayısının her geçen gün artması dünyayı önemli çevre sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu taşıtların çevreye vermiş olduğu zararları en aza indirmek için motorların egzoz emisyonlarına etki eden faktörlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada buji ateşlemeli bir motorun hava fazlalık katsayısı, ateşleme avansı, sıkıştırma oranı ve motor sıcaklığı gibi bazı yapısal ve işletme parametrelerinin CO ve HC emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Ayrıca benzin ve LPG yakıtının emisyon bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Deneylerde, değişken sıkıştırma oran . . .lı tek silindirli dört zamanlı bir motor ile dört silindirli dört zamanlı karbüratörlü bir taşıt motoru kullanılmıştır. Deneyler sonucunda, ateşleme avansının uygun değerde olmamasının HC emisyonlarını artırdığı, hava fazlalık katsayısının l'den küçük olması halinde CO ve HC emisyonlarının arttığı, çok fakir karışımlarda HC emisyonlarının arttığı, sıkıştırma oranı arttıkça CO emisyonunun azaldığı HC emisyonun arttığı, motor sıcaklığı artışının HC emisyonunu önemli ölçüde azalttığı ve buji tırnak aralığının normalden küçük ayarlanmasının HC emisyonunu artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca LPG ile çalışmada benzinliye göre daha düşük emisyonlar elde edilmiştir. The constant increase in the number of fossil fuel based motor vehicles is causing the world to experience serious environmental problems. In order to minimize the harms of these motor vehicles to the environment, it is essential to master the factors affecting the exhaust emission of internal combustion engines. In this study, the effects of some structural and operational parameters of a spark ignition engine such as air excess factor, ignition timing, compression ratio and engine temperature to CO and HC emissions have been examined experimentally. In addition, the fuels of gasoline and LPG have been compared in terms of emission values. Both a four-stroke single-cylinder engine with variable compression ratio and a four-stroke four-cylinder engine with carburettor were used in the experiments. As results of the experiments, it has been determined that inappropriate ignition timing increases HC emissions, CO and HC emissions increase, if the air excess factor is less than '1', HC emissions increase in lean mixtures, a negative correlation between compression ratio and CO emissions and a positive correlation between compression ratio and HC emission appear, increase in the temperature of engine significantly reduces HC emission and a spark gap less than normal increases HC emission. Furthermore, lower emissions were obtained in engines run by LPG, compared with gasoline engine Daha fazlası Daha az

Gaz detonasyonuyla şekillendirilen (GDŞ) alüminyum levhalarda meydana gelen deformasyon ve teorik modellenmesi

Yaşar, Mustafa | Demirci, H. İbrahim | Kadı, İbrahim

Other | 2002 | Technology5 ( 3-4 ) , pp.15 - 25

Bu çalışmada, hava-yakıt hacimsel oranı 1 (bir) alınarak Asetilen($C_2H_2$)-Oksijen($O_{2}$) karışımıyla detonasyon (şok hız) elde edilerek, alüminyum levhaların (Etial 5) silindirik kap biçiminde şekillendirilmesi çalışması yapılmıştır. Çalışma için çift kademeli bir detonasyonla şekillendirme düzeneği tasarlanarak imal edilmiştir. Detonasyonun elde edilmesinde Çift Kademeli Detonasyon Tüp (ÇKDT) hacminin %100 oranında gönderilen reaktant (Oksijen-asetilen karışımı) miktarı, manometre ve debi metrelerle bilgisayar kontrollü olarak yapılmıştır. Detonasyonun hızı ve basıncıda bilgisayar kontrollü olarak ölçülmüştür.. Silindirik kalıp . . .lar içinde biçimlendirilen alüminyum levhaların şekillenebilirlik miktarları ölçülerek analiz edilmiştir. Detonasyonla şekillendirmenin teorik modeli eksplisit dinamik analiz kodu kullanan ANSYS/LS-DYNA yazılımı kullanılarak oluşturulmuş ve model çözümlenmiştir. Deneysel ve teorik sonuçların birim uzama, kalınlık değişimleri ve şekillendirme miktarlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Geliştirilen teorik ve deneysel modelin birbiriyle %80-90 oranında uyumlu olduğu gözlemlenmiş uyumsuzluğun nedenleri araştırılmıştır. In this study, cylindrical cups formation of Aluminum alloy sheets (Etial 5) has been researched by using detonation forming. The detonation has been achieved by acetylene ($C_2H_2$)-Oxygen ($O_{2}$) mixture accepting the volume ratio of the mixture as 1, with this respect double staged detonation forming apparatus has been designed and manufactured. Volume of the reactant (mixture of $C_2H_2$-$O_{2}$), 100%, allowed to the Double Staged Detonation Tube (DSDT) has been controlled by manometer and flow meter in conjunction with a computer programme. Shock speed and detonation pressure recorded by computer controlled system. Volume of cup shape formability of the sheets has been evaluated. Detonation forming system has been modeled and analyzed by ANSYS/LS-DYNA computer software which uses explicit dynamic analysis code. Comparison of experimental and theoretical results were obtained from unit strain, thickness variation and volume of formability have been carried out. Experimental results approximately 80%-90% agreement with the theoretical results Daha fazlası Daha az

Mekanik alaşımlama/öğütme yöntemiyle ZrO2 takviyeli titanyum bazlı (EX-SITU) metal matris kompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonu

Özyürek, Dursun | Özbilen, Sedat | Çetinkaya, Cemil

Article | 2004 | Technology7 ( 3-4 ) , pp.517 - 522

Bu çalışmada mekanik alaşımlama/öğütme (MA/MÖ) işleminde szegvari tipi atritör değirmen kullanılmıştır. ZrO2 takviyeli Ti6A14V kompozit tozların üretiminde harmanlama yöntemi (HY) ve önalaşımlama (ÖA) yöntemleri ve öğütme elemanı olarak da 10 mm çapında çelik bilyalar kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda 750 dev/dak. öğütme hızı, işlem kontrol kimyasalı (İKK) olarak etanol, bilya/toz oranı olarak 20:1 ve öğütme ortamı olarak ise argon ortamı kullanılmıştır. Üretilen kompozit tozlar optik ve transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve toz boyut analizörü kullanılarak karakterize edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda HY ile üretilen . . .(sünger Ti + ZrO2 takviyeli) Ti6A14V kompozit toz boyutunda bir farklılık gözlenmezken yine aynı yöntemle üretilen , gaz atomize titanyum tozu + ZrO2 kompozit Ti6A14V toz boyutlarında farklılıklar olduğu ve ön alaşımlama yöntemiyle üretilen Ti6A14V kompozit tozlarının toz boyutlarında ise takviye elemanı oranına bağlı olarak bir azalma eğilimi olduğu belirlenmiştir. In this work, a szegvari type attritor was used for mechanical alloying/milling (MA/MM) process. To produce ZrO2 reinforced composite powders blended elemental(BE), pre-alloying(PA) methods and stainless steel grinding media dimension of 10 were used. In experimental work 750 rpm milling speed, ethanol as a process control agent (PCA), 20:1 ball-to-powder ratio and argon gases as a milling atmosphere were used. Produced composite powders materials were characterized by using optical and transmission electron microscopy(TEM) and laser powder particle sizing. Result showed that Ti6A14V composite powders produced by using BE methods did not show any difference in particle size while Ti6A14V (spongeTi + ZrO2) composite powders showed differences in particle size. Also Ti6A14V produced by using pre-allying methods showed a decrease in particle size depending to the ratio of reinforced Daha fazlası Daha az

Experiments on sodium carbonate solution for a solar pond at natural environment

Özkaymak, Mehmet

Other | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.345 - 349

Alternatif enerji kaynaklarından birisi olan güneş enerjisini, ekonomik yönden ucuz ve verimli bir şekilde toplama ve depolama sistemlerinden birisi de güneş havuzlarıdır. Yapılan bu çalışmada, güneş havuzunda, farklı konsantrasyonlara sahip Na2CO3 - H2O (sodyum karbonat-su) çözeltisinin doğal ortamda ısı depolama performansı deneysel olarak incelenmiştir. Deney tesisatı, Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi'nde kurularak farklı yoğunluklara sahip 5 ayrı deney yapılıp güneş havuzundaki sıcaklık ve yoğunluk değişimleri grafikler halinde sunulmuştur. Yapılan deneylerde güneş havuzunun tabanı ile yüzey arasındaki sıcaklık farkı maksi . . .mum 21°C ve alt taşınım bölgesinde (ATB) en yüksek sıcaklık 49°C olarak elde edilmiştir. In this study, varying concentrations of sodium carbonate solution in the solar pond in terms of heat storage performance has been examined. Five conditions with different density levels have been carried out and the changes in the temperature and density have been presented graphically within the solar pond. The hourly variation of solar radiation, ambient temperature and wind velocity were also recorded during the outdoor measurements. The experiments show that the maximum temperature difference between the bottom and top level of solar pond is 21°C and the highest temperature in Lower Convective Zone (LCZ) has been measured as 49°C. Experimental apparatus has been located at Karabük Technical Education Faculty of Zonguldak Karaelmas University, Turkey Daha fazlası Daha az

Karbüratörlü motora karışım içerisine saf oksijen ilave edilmesinin motor karakteristiklerine etkisi

Sezer, Kazım | Özdalyan, Bülent | Çelik, M. Bahattin

Article | 2005 | Technology8 ( 1-2 ) , pp.139 - 145

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi hava kirliliğidir. 2000 yılı itibari ile ülkemizde satışı durdurulan, karbüratörlü motorların egzoz emisyon değerleri ve özgül yakıt tüketimleri, enjeksiyon sistemli taşıtlara göre oldukça yüksektir. İçten yanmalı motorlarda güç, motor silindirinde yakıtın uygun orandaki hava ile karıştırılarak yakılması sonucu elde edilmektedir. Performansın iyileşmesi, yakıtın çok kısa bir zaman içinde tam olarak yanmasına bağlıdır. Oysa karbüratörlü motorda yakıtın iyi şekilde zerrelere ayrılmadığı bilinmektedir. Bunun sonucu olarak motorun verimi düşmekte, yakıt sarfiyatı artmaktadır. Bu çalışmada karbü . . .ratörlü bir motorun yanma veriminin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Motora değişik basınçlarda ilave oksijen gönderilerek motor gücü, momenti ve özgül yakıt tüketimine etkisi incelenmiştir. Değişik hız deneyleri sonucunda motor gücü ve momentinde artış görülürken, özgül yakıt tüketiminde düşüş görülmüştür. One of the most important problems of today is air pollution. The exhaust emission values and specific fuel consumption of the engines with carburetor, whose sales have been stopped in our country since the year of 2000, are quite high compared to the vehicles with injectors. In the internal combustion engines, power is gained from the combustion of the mixture of fuel and appropriate proportion of air in the cylinder. Performance getting better depends on the complete combustion of fuel in a very short period of time. However, it is known that fuel doesn’t break into pieces efficiently in the engines with carburetor. As a result of this, the efficiency of these engines decreases while the fuel consumption increases. In this study, the purpose is to increase the combustion efficiency of an engine with carburetor. The effects of additional oxygen at different pressures have been investigated for the engine power, torque, and specific fuel consumption. Based on the test results, some increases have been determined in the engine power, and torque, while some decreases have been found in the specific fuel consumption Daha fazlası Daha az

Toz metalurjisi yöntemleriyle üretilen titanyum bazlı malzemelerin atritör tipi değirmenlerde öğütülebilme kabiliyetlerinin incelenmesi

Özyürek, Dursun | Özbilen, Sedat | Çetinkaya, Cemil

Article | 2004 | Technology7 ( 3-4 ) , pp.629 - 636

Bu çalışmada szegvari atritör tipi mekanik alaşımlama/öğütme (MA/MÖ) değirmeni ile harmanlama yöntemi (HY) ve önalaşımlama yöntemleri (ÖA) kullanılarak Ti6A14V titanyum alaşımları üretilmiştir. MA/MÖ işleminde, öğütme elemanı olarak 10 mm çapında çelik bilya, 750 d/dak'lık öğütme hızı, 20:1 bilya-toz oranı, işlem kontrol kimyasalı (İKK) olarak etanol ve öğütme ortamı olarak da argon kullanılmıştır. Üretilen toz malzemeler tarama elekron mikroskobo (SEM), EDAX analizleri, optik mikroskop ve toz boyut analizörü kullanılarak karakterize edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda MA/MÖ işlemi sonucunda üretilen tozlarda kirlenme olmadığı, . . . harmanlama yöntemi ile üretilen Ti6A14V (Sünger titanyum + 60A1/40V) alaşımının diğerlerine göre daha iyi öğütülebilirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. In this work, blended elemental(BE) and pre-alloyed powder(PA) methods were used for the production of titanium and titanium alloys in szegvari type attritor. Stainless steel grinding media 10 mm in size, milling speed of 750 rpm, 20:1 ball-to-powder ratio, ethanol as a process control agent(PCA) and argon atmosphere were used in mechanical alloymg/milling(MA/MM) process. Powder materials produced were characterized by using optical and scanning electron microscopy(SEM), EDAX analysis and laser powder particle sizing. Result showed that powder materials which were produced using MA/MM processing were not contaminated. Tİ6A14V alloy obtained by using (sponge titanium + 60A140V master aloys) BE method showed more milling ability compared to the other methods Daha fazlası Daha az

Bilgisayar destekli eğitimde CIM (Bilgisayarla Bütünleşik İmalat)

Çetinkaya, Kerim | Özen, Betül | Başak, Hüdayim

Other | 2000 | Technology3 ( 2-3 ) , pp.205 - 212

Bu çalışmada eğitim teknolojisinde büyük yeri olan bilgisayarların ve geliştirilen ders yazılımlarının önemi üzerinde duruldu. Bilgisayar destekli eğitim amaçlı bir similasyon programı hazırlandı. Similasyon programı içerisinde bilgisayarla Bütünleşik imalat sistemi elemanlarından konveyör sistemleri, robotlar ve CNC makinaları yer almaktadır. This study focuses on computers and development of a course software that they have great importance on education. The simulation programme aims Computer Aided Education has been prepared. The software embodies a production system which contains the elements of conveyor, Robot and CNC machines . . . Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms