Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 24 Adet 0.002 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 24 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [10]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [5]
Yazar [20]
Yayın Yılı [6]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [2]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [1]
Comparison of traditional risk factors, natural history and angiographic findings between coronary heart disease patients with age <40 and ?40 years old

Yıldırım, Nesligül | Arat, Nurcan | Doğan, Mesut Sait | Sökmen, Yeliz | Özcan, Fırat

Other | 2007 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi7 ( 2 ) , pp.124 - 127

Amaç: Bu çalışmamızdaki amacımız, ülkemizdeki 40 yaş altı ile 40 yaş ve üzerindeki koroner arter hastalarındaki konvansiyonel risk faktörleri, koroner anatomi ve erken klinik seyri incelemektir. Yöntemler: Akut koroner sendrom (AKS) veya kararlı anjina pektoris tanılarıyla kliniğimizde yatırılarak koroner anjiyografisi (KAG) yapılmış olan toplam 491 hasta geriye dönük olarak incelendi. Kırk yaş altındaki hastalar (grup 1) ile ?40 yaş hastaların (grup 2) demografik ve KAG verileri karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 240’ı grup 1’de (ortalama yaş 35.7±3.4 yıl); 251’i grup 2’de (ortalama yaş 61.0±9.7 yıl) yer almaktaydı. Grup 1’de si . . .gara kullanımı, aile öyküsü, hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi ve düşük yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeyi daha sık iken; Grup 2’de hipertansiyon ve diyabet sıktı. Kırk yaş altı hastalar sıklıkla AKS nedeniyle, ?40 yaş hastalar ise stabil angina ile hastaneye başvurmaktaydılar. Grup 2’deki hastalarda ciddi ve yaygın koroner arter hastalığı, Grup 1’deki hastalarda ise tek damar hastalığı yaygındı. Sonuç: Koroner arter hastalığı risk faktörleri ve yaygınlığı yaşa göre farklılık göstermektedir. Kırk yaş altı koroner arter hastalarında engellenebilir bir risk faktörü olarak sigara kullanımı ve dislipideminin görece fazlalığı toplum sağlığımız için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Sigara kullanımı konusunda yeni tedbirler alınması ve sağlıklı yaşam biçiminin genç yaşlardan itibaren özendirilmesi önem taşımaktadır. Objective: In this study we aimed to examine the angiographic findings, traditional risk factors and natural history of Turkish patients Daha fazlası Daha az

A multicenter study on experience of 13 tertiary hospitals in Turkey in patients with infective endocarditis

Elbey, Mehmet Ali | Akdağ, Serkan | Kalkan, Mehmet Emin | Kaya, Mehmet G. | Sayın, M. Raşit | Karapınar, Hekim | Bulur, Serkan

Article | 2013 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi13 ( 6 ) , pp.523 - 527

Amaç: Bu çok merkezli geriye dönük çalışmada Türkiye’de infektif endokarditin klinik ve mikrobiyolojik özellikleri, ekokardiyografik bulguları ve tedavi stratejisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmaya alınan grup 2005-2012 tarihleri arasında Türkiye’de 13 merkezde infektif endokardit tedavisi alan, retrospektif olarak 248 hastayı içermektedir. Tüm merkezler çevre hastanelerden hasta kabul eden üçüncü basamak hastaneler idi. Veriler, modifiye Duke kriterlerine göre infektif endokardit tanısı ile yatırılan hastaların arşiv bilgilerinden alınmıştır. Bulgular: Hastaların yüz otuz yedisi erkek idi. Hastalardan yüz elli sek . . .izinde doğal kapak, yetmiş beşinde protez kapak endokarditi mevcuttu. İki yüz yirmi üç hastada (%89) vejetasyon mevcuttu ve 52 hastada vejetasyon birden fazla sayıda idi. Vejetasyon en sık mitral kapak (%43) konumunda bulundu. En sık görülen kapak hastalığı mitral yetersizliğiydi. En sık izlenen predispozan faktör romatizmal kapak hastalığı idi (%28). Pozitif kan kül- türü %65 oranında saptandı. En sık izole edilen sorumlu organizma Staphylococcus aureus idi (%29). Hastane içi ölüm hızı %33 olarak bulundu. Sonuç: Batılı ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizde infektif endokardit epidemiyolojisinin en önemli farklılıkları genç yaş, yüksek romatizmal kalp hastalığı prevelansı, sık enterokokal enfeksiyon ve yüksek kültür negatif sıklığıdır. Objective: The aim of this retrospective multicenter study was to investigate the clinical manifestations, microbiological profile, echocardio- graphic findings and management strategies of infective endocarditis (IE) in Turkey. Methods: The study population consisted of 248 Turkish patients with IE treated at 13 major hospitals in Turkey from 2005 to 2012 retrospec- tively. All hospitals are tertiary referral centers, which receive patients from surrounding hospitals. Data were collected from the medical files of all patients hospitalized with IE diagnosed according to modified Duke Criteria. Results: One hundred thirty seven of the patients were males. Native valves were involved in 158 patients while in 75 participants there was prosthetic valve endocarditis. Vegetations were detected in 223 patients (89%) and 52 patients had multiple vegetations. Mitral valve was the most common site of vegetation (43%). The most common valvular pathology was mitral regurgitation. The most common predisposing factor was rheumatic valvular disease (28%). Positive culture rate was 65%. Staphylococci were the most frequent causative microorganisms iso- lated (29%) followed by enterococci (11%). In-hospital mortality rate was 33%. Conclusions: Compared to IE in developed countries younger age, higher prevalence of rheumatic heart disease, more frequent enterococci infection and higher rates of culture negativity were other important aspects of IE epidemiology in Turkey Daha fazlası Daha az

Effects of acute carbon monoxide poisoning on the P-wave and QT interval dispersions

Hancı, Volkan | Ayoğlu, Hilal | Yurtlu, Serhan | Yıldırım, Nesligül | Okyay, Dilek | Erdoğan, Gülay | Abduşoğlu, Mustafa

Other | 2011 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi11 ( 1 ) , pp.48 - 52

Amaç: Çalışmamızın amacı, akut karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi olan hastalarda atriyal ileti ve ventriküler repolarizasyon homojenlik bozukluklarını P dalga dispersiyonu (PDD), ve QT dispersiyonu (QTd) aracılığı ile araştırılmasıdır. Yöntemler: Retrospektif ve vaka-kontrollü olarak planlanan çalışmamıza, 30 akut CO zehirlenmesi olgusu ile (Grup ACOP), 30 sağlıklı olgu (Grup C) dâhil edildi. Grup ACOP'da acil servise başvuru anında çekilmiş standart 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) kayıtları değerlendirildi. EKG kayıtlarından PDD, QT aralığı, QTd süreleri belirlendi. Düzeltilmiş QT aralığı (QTc) ve QTc dispersiyonu (QTcd) s . . .üreleri Bazett formülü kullanılarak belirlendi. Grup ACOP'da ve Grup C'de EKG kaydı ile eş zamanlı olarak alınmış kan örneklerinden serum elektrolit değeri ile Grup ACOP'da COHb değerleri belirlendi. İstatistik analiz için bağımsız örneklerde t ve Ki-kare testleri kullanıldı. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet dağılımları, antropometrik ölçümleri, serum elektrolit düzeyleri PR ve QT süreleri açısından anlamlı farklılık yoktu. Grup ACOP’da PDD (56.33±17.11 msn’ye karşın 28.33±11.16 msn, Daha fazlası Daha az

Normotansif akut pulmoner embolili hastalarda eksantrisite indekslerinin kardiyak biyobelirteçler ile ilişkisi: Gözlemsel bir çalışma

Çetiner, Mehmet Ali | Sayın, Muhammet Raşit | Yıldırım, Nesligül | Karabağ, Turgut | Aydın, Mustafa

Article | 2013 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi13 ( 2 ) , pp.108 - 114

Amaç: Çalışmamızda hemodinamik açıdan stabil akut pulmoner emboli (APE) hastalarında sol ventrikül eksantrisite indekslerinin kardiyak biyo- belirteçler ile ilişkisi incelenmiştir. Yöntemler: Bu enine-kesitli gözlemsel çalışmaya hemodinamik olarak stabil (sistolik kan basıncı >90 mmHg) 30 APE hastası (17E, ort. yaş 61.67±17.6 yıl) dahil edilmiştir. Hastalarda serum troponin I, D-dimer, beyin natriüretik peptit (BNP) ve kalp tipi serbest yağ asidi bağlayıcı prote- in (K-SYABP) düzeyleri ölçülmüş, ekokardiyografi ile sistolik ve diyastolik eksantrisite indeksleri, triküspit anüler düzlemde sistolik yer değiştirme değeri (TAPSE), miyok . . .art performans indeksi (MPİ), sistolik pulmoner arter basıncı ve vena kava inferiyor indeksleri değerlendirilmiştir. Parametreler arasındaki ilişki verilerin dağılımına göre Pearson veya Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Korelasyon analizi yapıldığında ekokardiyografik ölçümlerle kardiyak biyobelirteçler arasındaki en sık korelasyon BNP değerinde izlenmektey- ken, sistolik ve diyastolik eksantrisite indekslerinin troponin I (sırasıyla r=0.470 p=0.009/r=0.310 p=0.095) ve BNP ile (sırasıyla r=0.402 p=0.028/r=0.384 p=0.036) anlamlı korelasyon gösterdiği saptandı. D-dimer yüksekliğinin ise hiçbir ekokardiyografik parametreyle ilişki göstermediği gözlendi. Sonuç: Çalışmamıza göre K-SYABP normotansif APE olgularında nadiren pozitif bulunmaktadır. Tek başına D-dimer yüksekliği sağ ventrikül işlev bozukluğunu gösterme açısından anlam ifade etmemektedir. Ekokardiyografik parametrelerden sistolik ve diyastolik eksantrisite indeksleri tro- ponin I ve BNP ile anlamlı korelasyon göstermekteyken, D-Dimer ile korelasyon göstermemektedir. Bulgular kardiyak biyobelirteçlerin anormal saptandığı hastalarda erken ekokardiyografik değerlendirmenin uygun olacağını düşündürmektedir. Objective: The present study aims at investigating the association of systolic and diastolic eccentricity indexes with cardiac biomarkers in hemodynamically stable patients with acute pulmonary embolism (APE). Methods: Thirty hemodynamically stable (systolic blood pressure >90 mmHg) patients with APE (17M, mean age 61.67±17.6 years) were includ- ed in this cross-sectional observational study. The associations of serum troponin I, D-dimer, brain natriuretic peptide (BNP) and heart type fatty acid binding protein (hFABP) levels with systolic and diastolic eccentricity indices, tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE), myocardial performance index (MPI), systolic pulmonary artery pressure and the index of the inferior vena cava were investigated. The rela- tionships between parameters were evaluated by Pearson and Spearman correlation analysis according to the distribution of data. Results: Correlation analysis revealed that the most significant relationship between cardiac biomarkers and echocardiographic measurements was in the BNP value. Meanwhile, systolic and diastolic eccentricity indexes were found to have significant correlation with serum troponin I (respectively r=0.470, p=0.009/r=0.310, p=0.095) and BNP (respectively r=0.402, p=0.028/r=0.384, p=0.036) values. On the other hand, elevated D-dimer levels led to statistical significance in none of the echocardiographic parameters. Conclusion: According to our results, hFABP was rarely positive in normotensive patients with APE. An elevated D-dimer alone was not sig- nificant in predicting RVD. Eccentricity indexes revealed significant relationship with BNP and troponin I values. The results obtained indicate that early echocardiographic evaluation is important in patients with abnormal cardiac biomarkers Daha fazlası Daha az

Koroner arter hastalarında uygulanan yaşam tarzı eğitim ve danışmanlığının yaşam kalitesine etkisi

Kurcer, Mehmet Ali | Özbay, Aydan

Article | 2011 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi11 ( 2 ) , pp.107 - 113

Amaç: Bu çalışma; koroner arter hastalarına (KAH) yaşam tarzı değişikliği konusunda yapılacak olan eğitim ve danışmanlık müdahalesinin hastaların aldıkları medikal, invaziv veya cerrahi tedavi tiplerine göre yaşam kalitesine etkisini saptamak amacıyla yapıldı. Yöntemler: Araştırmanın örneklemini KAH tanısı konulan 102 hastadan 18 yaşın üzerinde, algılama bozukluğu, iletişim sorunu olmama kriterleri karşılayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 82 hasta (%80.3) oluşturmuştur. Araştırma dizaynı prospektif kohorttur. Hastalara ‘Hasta Bilgi Formu’, ‘SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’ uygulanmış ve sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sağlıklı . . . vücut ağırlığının korunması, sigara ve alkolün bırakılması konularında eğitim ve danışmanlık müdahalesi yapılmıştır. Üç ay sonra hastalara tekrar ‘Hasta Bilgi Formu’, ‘SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’ uygulanarak müdahalenin etkinliği değerlendirilmiştir. Elde edilen verileri tekrarlı ölçümler için varyans analizi (ANOVAR), Ki-kare önemlilik testi ve nonparametrik testlerden Wilcoxon işaret ve Kruskal-Wallis varyans testleriyle analiz edilmiştir. Bulgular: Hastalara verilen eğitim ve danışmanlık sonrasında, diyete uyumları ve egzersiz süreleri artmış, diyastolik kan basınç ortalaması düşmüş ve SF-36 yaşam kalitesi alan puanları yükselmiştir (tümü için Daha fazlası Daha az

Diffuse coronary ectasia and acute coronary syndrome in a young man. Who is guilty? Cannabis, smoking or dyslipidemia?

Sayın, Muhammet Raşit | Akpınar, İbrahim | Çetiner, Mehmet Ali | Karabağ, Turgut

Letter | 2013 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi13 ( 6 ) , pp.616 - 618

Kalp yetersizliğinde beta-bloker tedavisinin transmitral ve pulmoner ven akımları ile spontan eko-kontrast düzeyi üzerine etkisi

Doğan, Sait Mesut | Aydın, Mustafa | Gürsürer, Metin | Dursun, Aydın | Çam, Fatih | Onuk, Tolga | Madak, Hediye

Article | 2005 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi5 ( 3 ) , pp.178 - 181

Amaç: Bu çalışmada sinüs ritmindeki kalp yetersizliği olan hastalarda metoprolol tedavisinin transmitral ve pulmoner ven akımları ile spontan eko-kontrast oluşumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntemler: Çalışmaya kalp yetersizliği bulunan 24 hasta (yaş ortalaması 55±8 yıl) dahil edildi. Hastalara 1 ay süre ile metoprolol süksinat, kontrollü salınım tableti, 12.5 mg’dan başlanarak hedef doz 50 mg olacak şekilde titre edilerek uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası transtorasik ekokardiyografi uygulandı. Transmitral ve pulmoner venöz akımları ile spontan eko kontrast düzeyi değerlendirildi. Bulgular: Kalp hızı anlamlı o . . .randa azalma gösterdi. Ejeksiyon fraksiyonunda istatistiksel anlamlı değişiklik izlenmedi. Tedavi sonrası öncesi ile karşılaştırıldığında izovolümik gevşeme zamanında belirgin azalma saptandı, (108±27ms’ye karşı 98±22 ms, Daha fazlası Daha az

An unusual defect and a rare combination: Gerbode defect and subaortic membrane

Akpınar, İbrahim | Karabağ, Turgut | Sayın, Muhammet Raşit | Kalkan, Mehmet Emin

Other | 2013 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi13 ( 2 ) , pp.0 - 0

The association of eccentricity indexes with cardiac biomarkers in normotensive acute pulmonary embolism patients: An observational study [Normotansif akut pulmoner embolili hastalarda eksantrisite indekslerinin kardiyak biyobelirteçler ile ilişkisi: Gözlemsel bir çalişma]

Çetiner M.A. | Raşit Sayin M. | Yildirim N. | Karabag T. | Aydin M.

Article | 2013 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi13 ( 2 ) , pp.108 - 114

Objective: The present study aims at investigating the association of systolic and diastolic eccentricity indexes with cardiac biomarkers in hemodynamically stable patients with acute pulmonary embolism (APE). Methods: Thirty hemodynamically stable (systolic blood pressure >90 mmHg) patients with APE (17M, mean age 61.67±17.6 years) were included in this cross-sectional observational study. The associations of serum troponin I, D-dimer, brain natriuretic peptide (BNP) and heart type fatty acid binding protein (hFABP) levels with systolic and diastolic eccentricity indices, tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE), myocardi . . .al performance index (MPI), systolic pulmonary artery pressure and the index of the inferior vena cava were investigated. The relationships between parameters were evaluated by Pearson and Spearman correlation analysis according to the distribution of data. Results: Correlation analysis revealed that the most significant relationship between cardiac biomarkers and echocardiographic measurements was in the BNP value. Meanwhile, systolic and diastolic eccentricity indexes were found to have significant correlation with serum troponin I (respectively r=0.470, p=0.009/r=0.310, p=0.095) and BNP (respectively r=0.402, p=0.028/r=0.384, p=0.036) values. On the other hand, elevated D-dimer levels led to statistical significance in none of the echocardiographic parameters. © Telif Hakki· 2013 AVES Yayi·nci·li·k Ltd Daha fazlası Daha az

Comparison of traditional risk factors, natural history and angiographic findings between coronary heart disease patients with age <40 and ?40 years old

Yildirin N. | Arat N. | Dogan M.S. | Sökmen Y. | Özcan F.

Article | 2007 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi7 ( 2 ) , pp.124 - 127

Objective: In this study we aimed to examine the angiographic findings, traditional risk factors and natural history of Turkish patients

A multicenter study on experience of 13 tertiary hospitals in Turkey in patients with infective endocarditis [Türkiye'de 13, üçüncü basamak hastanenin kati{dotless}ldi{dotless}gi{dotless} çok merkezli enfektif endokardit çali{dotless}şmasi{dotless}]

Elbey M.A. | Akdag S. | Kalkan M.E. | Kaya M.G. | Raşit Sayin M. | Karapinar H. | Bulur S.

Article | 2013 | Anadolu Kardiyoloji Dergisi13 ( 6 ) , pp.523 - 527

Objective: The aim of this retrospective multicenter study was to investigate the clinical manifestations, microbiological profile, echocardiographic findings and management strategies of infective endocarditis (IE) in Turkey. Methods: The study population consisted of 248 Turkish patients with IE treated at 13 major hospitals in Turkey from 2005 to 2012 retrospectively. All hospitals are tertiary referral centers, which receive patients from surrounding hospitals. Data were collected from the medical files of all patients hospitalized with IE diagnosed according to modified Duke Criteria. Results: One hundred thirty seven of the pa . . .tients were males. Native valves were involved in 158 patients while in 75 participants there was prosthetic valve endocarditis. Vegetations were detected in 223 patients (89%) and 52 patients had multiple vegetations. Mitral valve was the most common site of vegetation (43%). The most common valvular pathology was mitral regurgitation. The most common predisposing factor was rheumatic valvular disease (28%). Positive culture rate was 65%. Staphylococci were the most frequent causative microorganisms isolated (29%) followed by enterococci (11%). In-hospital mortality rate was 33%. Conclusions: Compared to IE in developed countries younger age, higher prevalence of rheumatic heart disease, more frequent enterococci infection and higher rates of culture negativity were other important aspects of IE epidemiology in Turkey. © 2013 by AVES Yayi{dotless}nci{dotless}li{dotless}k Ltd Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms