Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 526 Adet 0.007 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 526 Adet 0.007 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [10]
Yazar [20]
Yayın Yılı [1]
Tez Danışmanı [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [12]
Effect of blasting on the bench stability at the Demirbilek open-pit mine

Aydan Ö. | Bilgin A.H. | Genis M.

Article | 2014 | Environmental Geotechnics1 ( 4 ) , pp.240 - 248

Blasting is the most commonly used excavation technique in mining and civil engineering applications. It induces strong ground motions and fracturing of rock mass in its close vicinity. Blasting may also induce some instability problems within open-pit mines as well as in adjacent structures near the mines. This article is concerned with the effect of blasting on the stability of open-pit benches and their responses at the Demirbilek open-pit mine operated by Ege Lignite Enterprise. The authors performed ground motion measurements during blasting operations, in situ exploration of rock mass and laboratory experiments, geomechanical . . .laboratory experiments of rock blocks subjected to shock waves and numerical analyses on the stability and responses of benches of the Demirbilek open-pit mine. It was found that blasting operations may induce step-wise permanent ground movements and that the accumulation of these permanent movements results in the failure of benches eventually Daha fazlası Daha az

Determination of the statistical literacy levels towards sampling of 8th grade students [8. Sınıf Öğrencilerinin Örneklem kavramına yönelik İstatistiksel okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesi]

Koparan T. | Güven B.

Article | 2014 | Elementary Education Online13 ( 4 ) , pp.1171 - 1184

The purpose of this study is to determine the statistical literacy levels of performance related to sampling concept of middle school students with the Partial Credit Model in Rasch measurement. Within this scope, a Statistical Literacy Test for the Sampling Concept (OKYIOT), which is composed of 12 open ended questions was developed. A total of 60 middle school students in Trabzon in 2010-2011 academic year participated in the study. Firstly questions created about sampling and according to statistical literacy hierarchy rubrics were created. Students were asked to answer questions related to sampling. Partial Credit Model was used . . . as the measurement model for the examination of construct validity. All analyses were completed using Winsteps 3.72 computer software. Reliability figures were also satisfactory (RI= 0,91; RP= 0,81; Cronbach alpha = 0,80). The results of this study demonstrated that works in accordance with the purpose of OKYIOT test items and student responses. In this study students often concentrated on the third level of statisticial literacy framework. This result is compatible with other studies. © 2014, Ankara University. All rights reserved Daha fazlası Daha az

The relationship between serum lipid levels, high blood pressure and obesity in children

Kurtuncu1, Meltem | Demirbağ2, Birsel Canan | Tanır3, İbrahim Murat | Çağla, Yigitbaş4

Article | 2014 | Dicle Tıp Dergisi41 ( 1 ) , pp.1 - 9

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı çocuklarda serum lipit, kolesterol ve obezite seviyesini tespit ederek, bunlar arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Yöntemler: Örneklem grubunu Nisan-Mayıs 2011 tarihleri arasında Zonguldak’ta Gelik ilköğretim okuluna devam eden, hekim tarafından tanı konulmuş kronik hastalığı ve sürekli kullandığı bir ilacı olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 103 öğrenci oluşturdu. Bulgular: Öğrencilerin yaşları ile VKİ (Vücut Kitle İndeksi) ortalamalarına bakıldığında; 13 yaşta VKİ ortalaması (21,03 ± 0,23), 14 yaşa göre (20,05 ± 0,20) daha yüksek olup bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı . . . olduğu bulundu (p=0,002). Öğrencilerin boy, ağırlık, VKİ, tansiyon, AKŞ (Açlık Kan Şekeri), kolesterol, LDL (Low Density Lipoprotein), HDL (High Density Lipoprotein) seviyeleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; boy-ağırlık (r=0,472; Daha fazlası Daha az

%5.25 Sodyum hipoklorit ile setrimit ve polipropilen glikol içeren sodyum hipokloritin pH düzeylerinin incelenmesi

Güler, Buğra | Özyürek, Taha | Bodrumlu, Emre | Giardino, Luciano

Article | 2014 | Acta Odontologica Turcica31 ( 3 ) , pp.140 - 142

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, %5.25 sodyum hipoklorit(NaOCl) ile setrimit ve polipropilen glikol içeren NaOCl'ninpH değerlerinin 1, 2, 5 ve 7 gün zaman aralıklarında değerlendirilmesidir.GEREÇ VEYÖNTEM: %5.25 NaOCl ve setrimit ile polipropilenglikol içeren NaOCl solüsyonları, 1'er mL hacimlerde 1.5mL'lik Eppendorf tüplere ayrı ayrı koyuldu. Değişik zamanaralıklarında (1, 2, 5 ve 7 gün) pH değerleri pH-metre ile ölçüldü. Ölçümler her bir örnek için 3 kez tekrarlanarak ortalama değerler kaydedildi. Her ölçüm öncesi pH-metrekalibre edildi.BULGULAR: Setrimit ile polipropilen glikol içeren NaOCl karışımının pH değerleri, %5.25 NaOCl'ye göre . . . istatistikselolarak anlamlı şekilde daha yüksek çıktı (p0.05). Setrimit ve polipropilen glikol içeren sodyum hipokloritin 1.ve 7. günlerdeki pH değerleri sırasıyla, 12.67±0.25 ve12.65±0.30 iken; %5.25 NaOCl'nin aynı günlerdeki pH değerleri sırasıyla, 11.98±0.22 ve 11.95±0.24 olarak saptandı.SONUÇ: Sonuç olarak setrimit ve polipropilen glikol içerenNaOCl solüsyonunun pH değeri, %5.25 NaOCl solüsyonuna göre daha yüksek bulundu. OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the pH of%5.25 sodium hypochlorite (NaOCl) and NaOCl with cetrimide and polypropylene glycol at 1, 2, 5 and 7 days.MATERIALS ANDMETHOD: One mL of %5.25 NaOCl and NaOClwith cetrimide and polypropylene glycol solutions wereadded into 1.5 mL Eppendorf tubes. The pH values wererecorded with a pH-meter at different time intervals (1, 2, 5and 7 days). Measurements were repeated 3 times andaverage values were recorded. The pH-meter was calibrated before each measurement.RESULTS: The pH value of NaOCl with cetrimide and polypropylene glycol solution was significantly higher compared with the NaOCl solution (p0.05). The pH values of NaOCl with cetrimideand polypropylene glycol were 12.67±0.25 and 12.66±0.30at 1. day and 7. days, respectively, and the pH values ofNaOCl were 11.98±0.22 and 11.94±0.24 at 1. day and 7.days, respectively Daha fazlası Daha az

Training Process Cycles for Special Education Teachers and University Supervisors: A Turkish Context

Vuran, Sezgin | Ergenekon, Yasemin | Unlu, Emre

Article | 2014 | KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI14 ( 1 ) , pp.282 - 295

In special education teacher training programs, the teaching practicum's role is both wide and extensive. Since, during this process, providing qualitative and satisfactory consulting services to supervisors is crucial, it is very important that university supervisors be experienced and have obtained proficiency in the field of consultation. However, for the program which the university study is currently implementing, no study has yet been made systematically reporting the teacher training process in Turkey. As such, this present study has aimed to reveal the training process cycle for university supervisors and to describe teachin . . .g practicum applications. In this study, there were two groups of participants, one of them direct participants, and the other indirect participants. Data were collected via voice and video records, field notes, and university supervisor candidate's diaries. At the end of the data analysis, researchers delineated four basic themes, being (1) the process of practicum, (2) the skills which a potential university supervisor should have, and (3) the weekly working schedule, roles and responsibilities, and components of the practicum cycle. The subthemes of the practicum meetings, reading folders, and observations, which made up the components of the practicum cycle, were focused on. Consequently, it was observed that the practicum process provided multi-dimensional learning and teaching opportunities for university supervisors, potential supervisors, and pre-service teachers Daha fazlası Daha az

Effects of knee osteoarthritis severity on kinematic gait parameters [Diz osteoartrit şiddetinin yürüyüşün kinematik parametreleri üzerine etkileri]

Taş S. | Baki A. | Erdo?ano?lu Y. | Akbaş E. | Kinikli G.I. | Erden Z. | Bayramlar K.Y.

Article | 2014 | Fizyoterapi Rehabilitasyon25 ( 3 ) , pp.100 - 106

Purpose: The aim of this study was to investigate gait differences via 3-D gait analysis system through osteoarthritis progression in patients with knee osteoarthritis and compare the results with healthy individuals. Methods: According to Kellgren-Lawrence radiologic classification Grade I-II and III, a total of 45 patients (mean age: 54.02±6.58 years) with (aged between 41-65 years) bilateral knee osteoarthritis (female:36, male:9) and 14 (aged between 48-61 years) healthy individuals (mean age: 53.21 ±4.42 years; female: 12, male:2) participated in the study. Gait analysis was performed via Vicon Gait Analysis System consisted of . . . 6 infrared cameras and 2 force platforms. Results: Knee flexion during swing phase and total knee flexion range of motion parameters were statistically lower in Grade II and III groups than the controls ( Daha fazlası Daha az

Gece Yeme Anketi-Türkçe Formunun psikiyatrik ayaktan hasta popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Atasoy, Nuray | Saraçlı, Özge | Konuk, Numan | Ankaralı, Handan | Güriz, Olga S. | Akdemir, Asena | Sevinçer, Güzin Mukaddes

Article | 2014 | Anadolu Psikiyatri Dergisi15 ( 3 ) , pp.238 - 247

Amaç: Bu çalışmanın amacı, psikiyatrik ayaktan hasta popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun (GYS) şiddetini ölçmek için kullanılan Gece Yeme Anketinin (GYA) Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Yöntem: GYA'nin Türkçe sürümünün faktör yapısı, iç tutarlılığı ve geçerliliği incelenmiştir. GYA'nin Türkçeye çevirisinin ardından İngilizceye tekrar çeviri yapılmıştır. Düzeltme ve semantik uyarlama sonrası anketin anlaşılabilirliği değerlendirilmiştir. GYS tanısı psikiyatrik görüşme yapılarak konulmuştur. GYA 433 hastaya, iki hafta sonra yapılan tekrar testi ise 141 hastaya uygulanmıştır. Sonuçlar: Cronbach alfa k . . .atsayısı 0.69 bulunan anket yeterli iç tutarlılık göstermektedir. Test-tekrar test toplam puanları arasındaki intraclas korelasyon katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur. Psikiyatrik değerlendirme sonucunda 97 hastada GYS saptanmıştır. ROC eğrisi altında kalan alan 0.90 olarak bulunmuştur. GYA puanında 18 değeri sınır değer olarak kabul edildiğinde duyarlılık %90.7, seçicilik %73.8 oranındadır. GYA'nin doğrulayıcı faktör analizinde özgün ankete benzer şekilde dört faktörlü yapı elde edilmiştir. Tartışma: Bu çalışmaya göre GYA'nın Türkçe sürümünün geçerli bir test olduğu, iyi tanısal özellik gösterdiği ve iç tutarlılığının yeterli olduğu söylenebilir Objective: The purpose of this study was to evaluate the reliability and validity of Turkish Version of the Night Eating Questionnaire (NEQ) in psychiatric out-patient population as a measure of severity of the night eating syn-drome (NES). Methods: We examined the factor structure, internal consistency and validity of the NEQ in Turkish. First, we translated NEQ into Turkish and than back-translation into English; correction and semantic adaptation and assessment of the understanding of the questionnaire. We made the diagnosis of NES according to psychiatric examination. We administered the NEQ in 433 patients and the re-test in 141 participants two weeks later. Result: The instrument showed satisfactory internal consistency with an overall Cronbach ? of 0.69.Intraclass correlation for the test re-test total score was 0.96. The ninety seven patients had NES with psychiatric examination. The area under ROC curve defined as 0,904. For cutt-of point of 18 in NEQ both sensitivity and spesificity were as 90.7% and 73.8%. The confirmatory factor analysis of the NEQ yielded a similar four factor solution as the original scale. Conclusions: We found that Turkish version of NEQ is valid and has good diagnos tical performance, and high internal consistency Daha fazlası Daha az

Caustic Hypocalcemia: Hydrofluoric Acid Burn

Kahveci, Fatih Ozan | Akca, Ayşe Semra Demir

Article | 2014 | Akademik Acil Tıp Dergisi13 ( 1 ) , pp.39 - 40

Hydrofluoric acid is a strong inorganic acid. It differs from other acids in that the fluoride ion readily penetrates the skin, causing destruction of deep tissue layers and even bone. Burns caused by hydrofluoric acid can be life-threatening. The specific antidote, calcium gluconate, can be applied topically, injected into tissue or infused intra-arterially. Emergency medical teams should be familiar with the symptoms and of hydrofluoric acid exposure and should be ready to respond properly in case of emergency. In this paper, we present a case of hydrofluoric acid poisoning due to accidental exposure to hydrofluoric acid. Hydroflu . . .oric acid is a strong inorganic acid. It differs from other acids in that the fluoride ion readily penetrates the skin, causing destruction of deep tissue layers and even bone. Burns caused by hydrofluoric acid can be life-threatening. The specific antidote, calcium gluconate, can be applied topically, injected into tissue or infused intra-arterially. Emergency medical teams should be familiar with the symptoms and of hydrofluoric acid exposure and should be ready to respond properly in case of emergency. In this paper, we present a case of hydrofluoric acid poisoning due to accidental exposure to hydrofluoric acid Daha fazlası Daha az

Anthropometric aspects of hand morphology in relation to sex and to body mass in a Turkish population sample

Barut C. | Dogan A. | Buyukuysal M.C.

Article | 2014 | HOMO- Journal of Comparative Human Biology65 ( 4 ) , pp.338 - 348

The hand is not only one of the principal structures related to motor function but is also essential for tactile sensations. The genetic endowment of an individual plays an important role in the development and differentiation of the hands. Certain features of hands are known to be sexually dimorphic and body morphology may also affect hand morphology. The aim of this study was to evaluate the anthropometric aspects of the hand in terms of its overall morphology and shape in relation to sex.Three hundred and eighty-five healthy individuals (187 males and 198 females), aged 20-41 years, participated in the study. Hand length, hand wi . . .dth, third finger length and palmar length were measured using a digital caliper with a resolution of 0.01. mm. The shape index, digit index, and palmar length/width ratio were also calculated. The body height and weight of the participants were measured and the body mass index (BMI) was calculated. Analysis of covariance was used to evaluate BMI and sex differentiation of continuous dependent variables (indices). BMI caused a significant difference between sexes with respect to the shape index, digit index, and palmar length/width ratio of the right and left hands. Also, a statistically significant difference between sexes was found with respect to the shape index, digit index, and palmar length/width ratio of the right and left hands. The hands of males are coarser than those of females and males tend to have a stronger grasping ability. Also, the hands of females are narrower than those of males.Thus it can be suggested that sexual dimorphism exists regarding hand morphology, which may be a consequence of differential prenatal exposure of males and females to testosterone and estrogen along with genetic endowment. © 2014 Elsevier GmbH Daha fazlası Daha az

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Korkmaz, Oya | Çevik, Nüket Kırcı

Article | 2014 | İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi5 ( 3 ) , pp.167 - 186

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRMk9EVTNOdz09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1386

Partial HELLP syndrome: Maternal, perinatal, subsequent pregnancy and long-term maternal outcomes

Aydin, Serdar | Ersan, Firat | Ark, Cemal | Aydin, Cagri Arioglu

Article | 2014 | JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH40 ( 4 ) , pp.932 - 940

AimsHemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count (HELLP) syndrome, in its complete form, is associated with increased risk of maternal mortality and increased rate of serious obstetric complications, such as acute renal failure, hepatic failure, abruptio placentae, pulmonary edema, sepsis, hemorrhage and disseminated intravascular coagulopathy. To compare maternal and perinatal outcomes, we investigated the subsequent pregnancy outcomes and long-term complications of women with partial HELLP (pHELLP) and complete HELLP (cHELLP) syndromes. Material and MethodsIn this retrospective study, patients complicated with HELLP be . . .tween the years 2002 and 2007 were analyzed. cHELLP syndrome was defined by the presence of all of the three laboratory criteria according to the Tennessee Classification System. pHELLP syndrome was defined by the presence of one or two features of HELLP, but not the complete form. ResultsSixty-four patients had cHELLP syndrome and 67 had pHELLP syndrome. Maternal complications and neonatal outcomes of the indexed pregnancies were similar. The rate of blood product transfusion was significantly higher in the cHELLP group ( Daha fazlası Daha az

Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi

Soylu, Neilan | Korkmaz, Turhan | Çevik, Emrah İsmail

Article | 2014 | İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi5 ( 4 ) , pp.89 - 118

2005 yılından itibaren, açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle beraber, TCMB piyasalarda öngörülebilirliği arttırmak ve istenmeyen oynaklıkları önlemek amacıyla, giderek daha şeffaf bir iletişim stratejisi izlemiş, karar alma sürecine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmıştır. Bu çerçevede, Para Politikası Kurulu toplantılarının önceden belirlenen tarihlerde yapılması, toplantıdan hemen sonra faiz kararlarının gerekçeleriyle birlikte yayımlanması, piyasalara yol gösterir nitelikte uygulamalardır. Bu çalışmada, merkez bankası faiz duyurularının spot ve vadeli işlemler piyasası üzerine etkisi araştırılmıştır. Şubat 2005 - Nisan . . .2013 döneminde işlem gören BİST 30 endeksi, Dolar/TL ve Euro/TL değişkenlerine ait günlük spot ve vadeli getiri serileri kullanılmış, faiz duyurularının, GARCH ve EGARCH yöntemleri kullanılarak, ortalama getiri ve volatilite üzerinde etkileri araştırılmıştır. Sonuçlar, faiz kararlarının, artış ya da azalış olarak ayrıştırıldığında, analiz edilen değişkenler üzerinde farklı etkileri olduğunu göstermektedir. Since the implementation of a new explicit inflation targeting policy in 2005, CBRT has followed a more transparent communication strategy. This has made more information available to markets regarding its decision making process in order to increase predictability. Within this framework, MPC meetings have been held on a scheduled monthly basis, at preannounced dates. After the meetings, the policy rate decisions were made public immediately, followed by a text providing the rationale behind the decisions. Through these implementations, CBRT provides guidance to the markets. In this study, the impact of Central Bank Interest Rate Releases on financial markets has been investigated in the period between February 2005 and April 2013. The variables used in this study are BIST 30 Index, US Dolar/TRY and EURO/TRY exchange rates, both spot and futures daily return series. The impact of interest rate releases on conditional mean and volatility was investigated using GARCH and EGARCH models. Empirical results suggest that markets respond differently when policy interest rates are separated into rate increases and rate decreases in policy rates Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms