Çocuklarda periferal kanül uygulaması sırasında kullanılan damar görüntülemenin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi

Çocukların damar yapılarının küçük olması ve cilt altı yağ dokularının olmaması periferal kanül uygulamalarını zorlaştırmakta ve birçok kez girişim yapılmasına neden olmaktadır. Bu çalışma; 9-12 yaş grubu çocuklarda damar görüntüleme cihazı kullanımının, damar erişimi ile çocukların ağrı ve anksiyete üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma ön test- son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde tedavi gören 9-12 yaş grubu 1156 çocuk oluşturmuştur. Power analizine göre hesaplanan örneklem büyüklüğü kontrol grubunda 40; deney grubunda 40 olmak üzere toplam 80 hasta çocuk üzerinde yapılmıştır. Örneklemi oluşturan 80 çocuk deney ve kontrol gruplarına randomize olarak atanmıştır. Verilerin toplanmasında; kişisel bilgi formu, yüz ifadeleri derecelendirme ölçeği, durumluluk kaygı ölçeği, damar görüntüleme cihazı ve periferik kanül kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubuna işlem öncesi durumluluk kaygı ölçeği uygulanmış olup işlem; deney grubuna damar görüntüleme cihazı ile kontrol grubuna ise rutin uygulama ile gerçekleştirilmiştir. Her iki gruba işlem sırasında yüz ifadeleri derecelendirme ölçeği uygulanmıştır. İşlem sonrası da her iki gruba durumluluk kaygı ölçeği uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde periferik kanül uygulaması esnasında çocukların ağrı hissetme durumu (p=0.003<0.05), işlem süresi (p=0.000<0.05), işlem deneme sayısı (p=0.04<0.05) ve yüz ifadeleri derecelendirme ölçeği puan ortalamaları (p=0.000<0.05) açısından deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Deney ve kontrol grubunu oluşturan çocukların işlem öncesi durumluluk kaygı ölçeği puan ortalamaları açısından aralarında fark bulunmazken (p=0.766>0,05), işlem sonrası durumluluk kaygı düzeyleri açısından deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p=0.000<0.05). Deney grubundaki çocukların işlem sonrası durumluluk kaygı ölçeği puan ortalaması (33.250±4.01), kontrol grubundaki çocukların işlem sonrası durumluluk kaygı ölçeği puan ortalamasından (37.420±4.51) daha düşük bulunmuştur. Sonuç olarak; periferal kanül uygulaması esnasında ağrı ve anksiyete yaşayan çocuklarda damar görüntüleme cihazı kullanımının, bu ağrı ve anksiyeteyi azalttığı, girişim süresini kısalttığı belirlenmiştir.

Children’s vascular structures being small and lack of subcutaneous fat tissue makes peripheral cannula applications difficult and may cause lots of attempt to be made. This study was made with the aim of determining the effects of using vascular imaging device in 9-12 years age group of children on children’s pain and anxiety. The research is a semi-empirical study with pre-test - past-test control groups.1156 children 9 to 12 age group who were treated at Zonguldak Bulent Ecevit University Health Research Center and Pediatrics constitute the research’s universe.The sample that was calculated based on Power analysis is made of a total of 80 pediatric patients including 40 in the control group and 40 in the experimental group. 80 children that make up the sample are randomized in the experimental and control groups. Personal information form, faces rating scale,state anxiety scale, vascular imaging device and a peripheral cannula are used in the collection of the data. Before the procedure the experimental and the control groups are applied to the state anxiety scale, the procedure was carried out with vascular imaging device in the experimental group and with the routine application in the control group. Both groups were applied to the facial expressions rating scale during the procedure. After the procedure both groups were applied to the state anxiety scale. In terms of children’s pain feeling status during the peripheral cannula application (p=0.003<0.05), the processing time (p=0.000<0.05), the transaction number of attempts (p=0.04<0.05) and facial expressions rating scale score averages (p=0.000<0.05) statistically significant difference was found between experimental and control groups in the statistical analysis that was made (p<0.05).While there wasn’t any difference in terms of the state anxiety scales average points of children who constitutes experimental and control groups before the procedure (p=0.766<0.05); a statistically significant difference between experimental and control groups was found to be at an advanced level in terms of post processing state anxiety levels (p=0.000<0.05). The state anxiety scale score of the children in the experimental groups after the procedure (33.250±4.01) is found to be lower than the state anxiety scale averange scrore of the children in the control group after the procedure (37.420±4.51). As a result; it is determined that using vascular imaging device in children living pain and anxiety during peripheral cannula application reduces this pain and anxiety and shortens the durations of the initiative.

Sayfalar -
Yayın Yılı 2016
Eser Adı
[dc.title]
Çocuklarda periferal kanül uygulaması sırasında kullanılan damar görüntülemenin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi
Tez Danışmanı
[dc.contributor.advisor]
Topan, Aysel
Yayıncı
[dc.publisher]
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Yayın Türü
[dc.type]
masterThesis
Özet
[dc.description.abstract]
Çocukların damar yapılarının küçük olması ve cilt altı yağ dokularının olmaması periferal kanül uygulamalarını zorlaştırmakta ve birçok kez girişim yapılmasına neden olmaktadır. Bu çalışma; 9-12 yaş grubu çocuklarda damar görüntüleme cihazı kullanımının, damar erişimi ile çocukların ağrı ve anksiyete üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma ön test- son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde tedavi gören 9-12 yaş grubu 1156 çocuk oluşturmuştur. Power analizine göre hesaplanan örneklem büyüklüğü kontrol grubunda 40; deney grubunda 40 olmak üzere toplam 80 hasta çocuk üzerinde yapılmıştır. Örneklemi oluşturan 80 çocuk deney ve kontrol gruplarına randomize olarak atanmıştır. Verilerin toplanmasında; kişisel bilgi formu, yüz ifadeleri derecelendirme ölçeği, durumluluk kaygı ölçeği, damar görüntüleme cihazı ve periferik kanül kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubuna işlem öncesi durumluluk kaygı ölçeği uygulanmış olup işlem; deney grubuna damar görüntüleme cihazı ile kontrol grubuna ise rutin uygulama ile gerçekleştirilmiştir. Her iki gruba işlem sırasında yüz ifadeleri derecelendirme ölçeği uygulanmıştır. İşlem sonrası da her iki gruba durumluluk kaygı ölçeği uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde periferik kanül uygulaması esnasında çocukların ağrı hissetme durumu (p=0.003<0.05), işlem süresi (p=0.000<0.05), işlem deneme sayısı (p=0.04<0.05) ve yüz ifadeleri derecelendirme ölçeği puan ortalamaları (p=0.000<0.05) açısından deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Deney ve kontrol grubunu oluşturan çocukların işlem öncesi durumluluk kaygı ölçeği puan ortalamaları açısından aralarında fark bulunmazken (p=0.766>0,05), işlem sonrası durumluluk kaygı düzeyleri açısından deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p=0.000<0.05). Deney grubundaki çocukların işlem sonrası durumluluk kaygı ölçeği puan ortalaması (33.250±4.01), kontrol grubundaki çocukların işlem sonrası durumluluk kaygı ölçeği puan ortalamasından (37.420±4.51) daha düşük bulunmuştur. Sonuç olarak; periferal kanül uygulaması esnasında ağrı ve anksiyete yaşayan çocuklarda damar görüntüleme cihazı kullanımının, bu ağrı ve anksiyeteyi azalttığı, girişim süresini kısalttığı belirlenmiştir.
Özet
[dc.description.abstract]
Children’s vascular structures being small and lack of subcutaneous fat tissue makes peripheral cannula applications difficult and may cause lots of attempt to be made. This study was made with the aim of determining the effects of using vascular imaging device in 9-12 years age group of children on children’s pain and anxiety. The research is a semi-empirical study with pre-test - past-test control groups.1156 children 9 to 12 age group who were treated at Zonguldak Bulent Ecevit University Health Research Center and Pediatrics constitute the research’s universe.The sample that was calculated based on Power analysis is made of a total of 80 pediatric patients including 40 in the control group and 40 in the experimental group. 80 children that make up the sample are randomized in the experimental and control groups. Personal information form, faces rating scale,state anxiety scale, vascular imaging device and a peripheral cannula are used in the collection of the data. Before the procedure the experimental and the control groups are applied to the state anxiety scale, the procedure was carried out with vascular imaging device in the experimental group and with the routine application in the control group. Both groups were applied to the facial expressions rating scale during the procedure. After the procedure both groups were applied to the state anxiety scale. In terms of children’s pain feeling status during the peripheral cannula application (p=0.003<0.05), the processing time (p=0.000<0.05), the transaction number of attempts (p=0.04<0.05) and facial expressions rating scale score averages (p=0.000<0.05) statistically significant difference was found between experimental and control groups in the statistical analysis that was made (p<0.05).While there wasn’t any difference in terms of the state anxiety scales average points of children who constitutes experimental and control groups before the procedure (p=0.766<0.05); a statistically significant difference between experimental and control groups was found to be at an advanced level in terms of post processing state anxiety levels (p=0.000<0.05). The state anxiety scale score of the children in the experimental groups after the procedure (33.250±4.01) is found to be lower than the state anxiety scale averange scrore of the children in the control group after the procedure (37.420±4.51). As a result; it is determined that using vascular imaging device in children living pain and anxiety during peripheral cannula application reduces this pain and anxiety and shortens the durations of the initiative.
Kayıt Giriş Tarihi
[dc.date.accessioned]
2020-08-21
Açık Erişim Tarihi
[dc.date.available]
2020-08-21
Yayın Yılı
[dc.date.issued]
2016
Yayın Dili
[dc.language.iso]
tur
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Okul çocuğu
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Damar görüntüleme cihazı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Ağrı
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Anksiyete
Konu Başlıkları
[dc.subject]
School child
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Vascular imaging device
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Pain
Konu Başlıkları
[dc.subject]
Anxiety
Tek Biçim Adres
[dc.identifier.uri]
https://hdl.handle.net/20.500.12628/9391
Yazar
[dc.contributor.author]
Bayram, Dilek
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Görüntülenme Sayısı ( Şehir )
Görüntülenme Sayısı ( Ülke )
Görüntülenme Sayısı ( Zaman Dağılımı )
Görüntülenme
32
09.12.2022 tarihinden bu yana
İndirme
1
09.12.2022 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
20 Nisan 2024 13:54
Google Kontrol
Tıklayınız
anxiety control ölçeği kontrol groups işlem experimental durumluluk children kaygı procedure çocukların vascular olarak sonrası imaging ağrı cihazı device kanül cannula peripheral görüntüleme during application rating istatistiksel çocuk applied grubuna derecelendirme açısından difference ifadeleri öncesi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms