Filtreler
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK PERSONELE YÖNELİK ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ALGISININ OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ

Uysal, H Tezcan

Article | 2015 | Turkish Studies (Elektronik)10 ( 11 ) , pp.1527 - 1548

Okul bağlılığı, bir toplumun geleceğini oluşturan öğrencilerin eğitimlerindeki performanslarıyla ve dolayısıyla da makro açıdan toplumsal kalkınmayla doğrudan ilişkilidir. Okula bağlılık, öğrencilerin eğitim kurumu içerisinde kendisine kazandırılmaya çalışılan bilimsel ve ahlaki tüm değerlerin en etkin ve verimli bir şekilde edinilmesini sağlar. Okul bağlılığı olmayan öğrencilerin okulda ve okul dışında sapkın davranışlar gerçekleştirmesinden ve aynı zamanda yaşıtlarına oranla daha kötü bir eğitim bilgisiyle donanmasından dolayı, eğitim araştırmaları içerisinde okul bağlılığı ayrı bir öneme sahiptir. Literatürde okul bağlılığına etk . . .i eden farklı faktörler saptanmıştır. Ancak bu faktörlerden farklı olarak eğitmenlerin çalışma psikolojisi ilk defa bu araştırma ile incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin eğitmenlerine yönelik çalışma psikolojisi algısını ölçmek ve bu algının okula bağlılıkları üzerindeki etkisini saptamaktır. Bu amaca yönelik olarak, bir yükseköğretim kurumundaki 221 öğrenciye anket uygulanmıştır. Okula bağlılık, pozitif çalışma psikolojisi ve negatif çalışma psikolojisinin ölçüldüğü anket sonuçları SPSS programı ile değerlendirilmiş, elde edilen veriler korelasyon, çoklu regresyon ve Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda algılanan çalışma psikolojisi ile okul bağlılığı arasında orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Regresyon analizi sonucunda ise, öğrencilerin okula bağlılıklarını pozitif yönde en çok etkileyen faktörün algılanan örgütsel bağlılık, negatif yönde en çok etkileyen faktörün ise algılanan iş stresi olduğu tespit edilmiştir School engagement is related to the education performances of the students, the future of society, and so directly linked to the community development in broad sense. School engagement enables to students to gain all the scientific and moral values which are supposed to be learned in the most efficient and effective way. School engagement has an important place in education researches because the students who do not engage their schools are prone to aberrant behaviors at school or other places and are equipped with less education information than their peers. There are different factors that affect school engagement in the literature. However, the psychology of working employment of academicians is first investigated in this study. The purpose of this study is to measure the higher education students’ perception toward the psychology of working employment of their academicians and to investigate the effect of this perception on their school engagement. For this purpose, a survey was implemented to 221 students in a higher education institution. Survey results about school engagement, positive psychology of working employment and negative psychology of working employment were evaluated with SPSS program and the data were analyzed by correlation and multiple. The correlation test showed that the relationship between the psychology of working employment and school engagement was in medium level. The regression analysis showed that organizational commitment was the factor that most positively affected the school engagement of students while the job stress was the factor that most negatively affected the school engagement of student Daha fazlası Daha az

TÜRKİYE’DE TARİH FELSEFESİ ÇALIŞMALARI BİBLİYOGRAFYASI

Karakuzu, Hasan | Acar, Erhan

Article | 2015 | Turkish Studies (Elektronik)10 ( 5 ) , pp.201 - 228

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVME56RTVPUT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1383

OTANTİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: ÖĞRETMEN ADAYLARI

Demirdağ, Seyithan

Article | 2015 | Turkish Studies (Elektronik)10 ( 15 ) , pp.273 - 288

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjME9UazJOZz09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1339

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Karadeniz, Oğuzhan | Eker, Cevat | Burunsuz, Elif

Article | 2015 | Turkish Studies (Elektronik)10 ( 3 ) , pp.563 - 580

Sosyal bilgiler dersinin amacı, öğrencilerin milli kültür, tarih ve değerlerini benimseyen insana ve insanlığa saygılı, yaşadığı çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda yetiştirilecek bireylerin, yorumlayan, bunu yaşamında kullanabilen, eleştirel düşünebilen, üreten doğru karar verme becerisini kazanmış, toplumsal yaşamdaki hak ve sorumluluklarının farkında olan, vatandaşlık bilinci gelişmiş, sosyal çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilen, içinde yaşadığı dünyayı ve bu dünyada meydana gelen olay ve olguları anlamlandırabilen, bilgiyi kullanabildiği gibi bilgiye ulaşma yöntemlerini kazanmış kişiler olmalarını hedef . . .lemektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için öğretim programının yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun olarak hazırlandığı ve programın uygulanması sürecinde öğrenme ortamları ve öğretim stratejilerinin yapılandırmacı öğrenme kuramının özelliklerini yansıtması gerektiği belirtilmektedir (MEB, 2005). ölçüt olarak kabul edilmiştir. Daha sonra yapılandırmacı öğrenme kuramı ilkelerine uygun olan ve olmayan kazanımlar araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Kazanımlar belirlenen ilkeler doğrultusunda değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara göre, sosyal bilgiler öğretim programlarında yapılandırmacı öğrenme kuramı ilkelerine uygun kazanımların yer almasına rağmen, genel olarak belirlenen ilkelere uygun yapılandırılmadığı tespit edilmiştir. Programın yapılandırmacılık ilkelerine uygun hale getirilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur The purpose of the study is to determine whether secondary school Social Studies curriculum acquisitions for 5th, 6th and 7th grades are related to principles constructivist learning theory. Four principles which the gains of improved curriculum should have taking the basis of the constructivist learning theory in the study is determined by examining the domain of literature related to constructivism. Research was conducted on the basis of document analysis. According to the findings of the survey results, despite the inclusion of appropriate rewards to the constructivist learning theory principles in the social studies curriculum, it has been concluded that the principle generally conforms to configurable Introduction One of the terms frequently encountered in the field of education in recent years is “constructivism”. Significant changes are being taken place in today's education system. Primary and secondary school programs, applied by behavioural approach, are rearranged according to the constructivist learning theory (Karadeniz, Tangülü and Faiz, 2013). Constructivism approach is so effective on impact on the reorganization of the secondary Social Studies curriculum. Social studies is a lesson which is so important in schools given that students gained knowledge, skills, values and attitudes. New elementary school Social Studies Curriculum aims to achieve targets set related social studies for that students should be sensitive about environmental, interpreting information according to their experience, should form context in the social and cultural, have critical thinking, are creative, individuals who learn lifelong and who make the right decisions. The main purpose of the study is to determine whether secondary school Social Studies currıculum acquisitions for 5th, 6th and 7th grades are related to principles constructivist learning theory. Conceptual / Theoretical Framework The new program based constructivist approach in 2005-2006 Training- Teaching years in Primary education programs has been implemented. With this approach, student-centered, activity-based therefore, in terms of social information, a new approach that balances knowledge and skills, that takes interaction with the environment, the student is being tried to put into practice taking into account their life and individual differences. Although constructivism is taken place in contemporary program, the program needs to be prepared investigating how the principles of constructivism are being considered. With this research, it is aimed the acquisitions in the social studies should be examined according to the constructivist learning principles theory studies curriculum and the data that may be useful should be reached. The purpose of the study is to determine whether secondary school Social Studies curriculum acquisitions for 5th, 6th and 7th grades are related to principles constructivist learning theory. Method Social studies curriculum acquisitions for 5th, 6th and 7th grades were examined on the basis of document examination to reveal whether secondary school Social Studies curriculum acquisitions are appropriate to set out four basic principles of constructivist learning approach. Documents used in the study is the social studies curriculum. Teaching program was reached on website of the Ministry of Education, the Board of Education and Discipline. Learning areas and unit acquisitions have been studied and by researchers and constructivist learning approaches have been evaluated according to the policy. Constructivist learning theory principles used as a criterion in the study are as follows: Principle 1. The program acquisitions based on constructivist learning theory should be flexible, and should be determined by teachers students (Ediger, 1999; Geelen, 1995, 1999 Sönmez, 2007; Terwel, 1999; Arsal, 2012). Principle 2. The program gains based on constructivist learning theory should include high-level cognitive learning. (Biggs, 1996; Driscoll, 1994; Arsal, 2012). Principle 3. In the constructivist learning theory, knowledge isn’t transferred exactly to students from a particular source, the information is structured in a different way by each student. It focuses on acquisitions that will help individuals to be able to learn themselves and to be a researcher and problem solver mostly, but it doesn’t focus that learners recall the information (Demirel, 2006; Yurdakul, 2011; Arsal, 2012). Principle 4. The acquisitions should not appropriate for shortterm subject-area in the program which is appropriate for constructivist learning theory. The acquisitions should be for the long-term learning products and, It should include the skills and values and information that can be used outside of school (Yurdakul, 2011).Results and Discussion When 5th, 6th and 7th grades acquisitions in Social Studies Curriculum are analysed, it is said that it is written according to constructivist approach because it is the flexible when the teachers, students, academics, investigators, school administrators were included in the process. 5th, 6th and 7th grades acquisitions in Social Studies Curriculum should include in “program objectives high-level cognitive learning.” It is observed that according to this principle, learning situations aren’t encountered. That the acquisitions on the level of application, analysis, synthesis and evaluation don’t set out sufficiently shows that Social Studies curriculum is not in accordance with the principles the constructivism. In Social Studies curriculum for 5th, 6th and 7th grades. It is understood that the constructivist learning theory hasn’t acquisitions according to the principle of “students get their information and configuration.” It means that In Social Studies Curriculum for 5th, 6th and 7th grades acquisitions describe more short-term learning. According to this, it is observed that the constructivist approach isn’t properly configured on principle of “in the program, goals are not for subject areas of the short-term, they are for the long-term learning products to be used outside of school”. Conclusions and Recommendations It was found that the principle is aware in the social studies curriculum determination with teachers, students, all together and that acquisitions which are on the based of Constructivist approach are flexible. The acquisitions according to the findings of the research were not sufficient at the point which the student's restructuring knowledge. According to the survey results, it was found that Social Studies Curriculum for 5, 6 and 7th grades acquisitions were that teaching students have to search achievements of the program, and take into account the knowledge configuration as subjective. In addition, It is also encountered the same information is transmitted to students, everyone configurates information in the same manner. The acquisitions in Social Studies Curriculum, are provided to rewritten doing the observation, investigation, for students not in the way that is based on rote-learning, as basic information configuration such a way. It is understood that the program acquisitions are on the level of knowledge and understanding, but they have not been provided to the application level. That knowledge and understanding at the level of the achievements of students taking up too much space will result in the emergence of a state headed by rote learning. It is necessary to increase the number giving place to the acquisitions at the application level in the Social Studies program recovery in order that students can solve the encountered problems in daily life, bring different recommendations and creative solutions to problems. Although the appropriate acquisitions are in the curriculum program of Social Studies related to constructivist learning, it is seen that program is not regulated according to the principles set out the as generally. By being revised, acquisitions must be freed from the weight of information and comprehension, it can be achieved to increase the number of gains on level of application, analysis, synthesis and evaluation levels in a way that will help them grow as creative individual students to think, search. This work was created by examining the achievements of the Social Studies curriculum. It is thought that this study is useful for other courses. Students and teachers can also be included in study by expanding to the dimensions of the research Daha fazlası Daha az

DİN, AHLAK VE DEĞERLER ALANI SEÇMELİ DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA)

Meydan, Hasan

Article | 2015 | Turkish Studies (Elektronik)10 ( 3 ) , pp.673 - 694

Türkiye'de 2012 yılından bu yana örgün genel eğitimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yanında Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri okutulmaktadır. Din ahlak ve değerler alanı seçmeli dersleri olarak tanımlanan bu dersler Türk eğitim sistemi ve din eğitimcileri için yeni ve alışılmadık bir uygulamadır. Bu makalenin amacı din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinde karşılaşılan problemleri ve bu problemlerin ihlal ettiği eğitim ilkelerini belirleyerek derslerin verimliliğinin artırılmasına yönelik öneriler kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket formu k . . .ullanılmış, öğretmenlerin mesleki çalışma raporları ise destekleyici veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Çalışma grubu Zonguldak ilinde görev yapan 70 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler 2013-2014 öğretim yılı Haziran döneminde araştırmacı tarafından öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim seminerleri öncesinde toplanmıştır. Verilerin içerik analizine tabi tutulması sonucunda öğretmenlerin derslere ilişkin tespit ettikleri problemler beş tema ve 18 maddede toplanmıştır. Öğretmenlerin tespitlerinin toplandığı temalar: (i) öğretim programı kaynaklı problemler, (ii) öğretim materyali kaynaklı problemler, (iii) öğretmen kaynaklı problemler, (iv) derslerin akademik ağırlığından kaynaklanan problemler ve (v) okul imkânları ve derslerin planlanmasından kaynaklanan problemler olarak belirlenmiştir. Söz konusu tespitlerin derslerin program ve uygulamalarında eğitim ilkelerinden güncellik, öğrenciye görelik, tedricilik ve açıklık ilkelerinin ihlal ihlal edilmesi anlamına geldiği sonucuna ulaşılmıştır Türkiye’de 2012 yılından bu yana örgün genel eğitimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yanında Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri okutulmaktadır. Din ahlak ve değerler alanı seçmeli dersleri olarak tanımlanan bu dersler Türk eğitim sistemi ve din eğitimcileri için yeni ve alışılmadık bir uygulamadır. Bu makalenin amacı din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinde karşılaşılan problemleri ve bu problemlerin ihlal ettiği eğitim ilkelerini belirleyerek derslerin verimliliğinin artırılmasına yönelik öneriler kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmış, öğretmenlerin mesleki çalışma raporları ise destekleyici veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Çalışma grubu Zonguldak ilinde görev yapan 70 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler 2013-2014 öğretim yılı Haziran döneminde araştırmacı tarafından öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim seminerleri öncesinde toplanmıştır. Verilerin içerik analizine tabi tutulması sonucunda öğretmenlerin derslere ilişkin tespit ettikleri problemler beş tema ve 18 maddede toplanmıştır. Öğretmenlerin tespitlerinin toplandığı temalar: (i) öğretim programı kaynaklı problemler, (ii) öğretim materyali kaynaklı problemler, (iii) öğretmen kaynaklı problemler, (iv) derslerin akademik ağırlığından kaynaklanan problemler ve (v) okul imkânları ve derslerin planlanmasından kaynaklanan problemler olarak belirlenmiştir. Söz konusu tespitlerin derslerin program ve uygulamalarında eğitim ilkelerinden güncellik, öğrenciye görelik, tedricilik ve açıklık ilkelerinin ihlal ihlal edilmesi anlamına geldiği sonucuna ulaşılmıştı Daha fazlası Daha az

ÇOCUK EDEBİYATI ALANINDAKİ ESERLERİN TEMEL SÖZ VARLIĞINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Nurlu, Muammer | Bilgen, Dilek Yıldırım

Article | 2017 | Turkish Studies (Elektronik)12 ( 4 ) , pp.585 - 602

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjNE1URTRPQT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1142

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMINDA TÜRKÇE DERSİ UYGULAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR VE SORUNLAR

Ayrancı, Bilge Bağcı | Mete, Filiz

Article | 2017 | Turkish Studies (Elektronik)12 ( 18 ) , pp.69 - 82

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZMk5UYzRPQT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1136

GOGOL’ÜN PALTO’SUNDAN ÇIKAN BİR ESER: ODALARDA

Baştürk, Mehmet

Article | 2012 | Turkish Studies (Elektronik)7 ( 4 a ) , pp.1019 - 1030

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpneU1qWTBOQT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1161

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNE KUR’AN’DAKİ PEYGAMBER KISSALARININ ETKİSİ

Kabakçılı, Osman

Article | 2013 | Turkish Studies (Elektronik)8 ( 12 ) , pp.615 - 634

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjNU9UWTNOdz09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1002

KURTUBÎ TEFSİRİNDE İSTİARE SANATI

Kabakçılı, Osman

Article | 2014 | Turkish Studies (Elektronik)9 ( 2 ) , pp.801 - 810

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZMU5UUTFOUT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1180

KIRGIZ NİNNİLERİNDE KÜLTÜREL ARTALAN VE DİL HUSUSİYETLERİ

Duman, Gül Banu

Article | 2016 | Turkish Studies (Elektronik)11 ( 4 ) , pp.315 - 328

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjNE1UVXhNUT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1324

ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Uysal, H Tezcan | Aydemir, Sibel

Article | 2014 | Turkish Studies (Elektronik)9 ( 2 ) , pp.1557 - 1574

Modern örgütler, artan rekabet ortamında ve gelişen yönetim anlayışında daha iyi performansı ve daha yüksek iş kalitesini hedeflemekte ve çalışanlarına en iyi çalışma ortamını oluşturmak için stratejik çalışmalar yapmaktadır. Ancak her açık örgütte olduğu gibi etkileşimin bir sonucu olarak çalışanlarda pozitif ve/veya negatif tutumlar gelişebilmektedir. Bu tutumlar bütünleşik bir şekilde incelendiğinde ortaya çalışma psikolojisi çıkmaktadır. Çalışma psikolojisi, çalışanların psikolojilerindeki değişimleri bütünleşik bir şekilde incelemekte ve bu değişimlerin sebeplerini ve çözümlerini araştırmaktadır. Çalışma psikolojisi, örgütün tu . . .tumları karşısında çalışanda oluşan psikolojik değişimi ifade etmekle birlikte aynı zamanda çalışanın beşeri ilişkileri sonucunda oluşan psikolojik değişimleri de ifade etmektedir. Bundan dolayı, örgüt iklimi içerisinde çalışma psikolojisi farklılık gösteren çalışanlar olabildiği gibi çalışma psikolojisi benzerlik gösteren çalışanlar da olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel iklimin çalışma psikolojisi üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak, aynı örgüt iklimine maruz kalan hastane çalışanlarına yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada, anket tekniği kullanılmış, elde edilen veriler korelasyon, regresyon ve Kruskal-Wallis H analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda, çalışma psikolojisindeki değişimin %50'sini örgütsel iklimin açıkladığı saptanmıştır. Ayrıca, çalışma psikolojisindeki değişimin en çok işgörenler arasında karşılıklı güven duygusundan etkilendiği tespit edilmiştir. Kruskal-Wallis H analizi sonucunda ise aynı örgüt iklimi içerisinde çalışan hastane personelinin, çalışma süresinin, eğitim durumunun, mesleklerinin ve yaşlarının çalışma psikolojisinde farklılık yaratmadığı saptanmıştır Modern organizations aim for better performance and higher business quality in the growing competition environment and are in strategic endeavours as to create the best working environment. However, as is the case in every organization, as a result of interaction, workers can develop positive and negative attitudes. These attitudes constitute the work psychology when examined in an integrated way. Work psychology examines the changes in the psychology of the workers in an integrated way and investigates reasons and solutions for these changes. Work psychology points out both the psychological change in the worker in the face of organization’s attitudes and psychological changes in the worker that occur as a result of human relations. Thus, there are workers within the organizational climate that vary in terms of their work psychology, as well as those who are similar. The purpose of this study is to define the effect of organizational climate on the work psychology. For this purpose, a study has been conducted on hospital workers who are exposed to the same organizational climate. Survey technique has been used in the research, the date acquired has been analysed with the analysis techniques; correlation, regression and Kruskal-Wallis H. As a result of the regression analysis, it has been determined that organizational climate explains 50% of the change in the work psychology. Also, it has been determined that the change in work psychology is effected mostly by the feeling of mutual trust among the workers. As a result of the KruskalWallis H analysis it has been determined that working hours, educational background, profession or age of the hospital employees who work in the same organizational climate don’t generate a varianc Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms