Filtreler
Filtreler
Bulunan: 188 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [12]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Yayın Yılı [18]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatrolarında Değerler

Baştürk, Mehmet

Article | 2015 | Değerler Eğitimi Dergisi13 ( 30 ) , pp.105 - 140

Bu makalede Ahmet Mithat Efendi'nin basılmış olan yedi tiyatro eseri, içerdiği değerler bakımından incelenmiştir. Eserlerde var olan değerler içerik analizi yöntemi ile tespit edildikten sonra tasnif ve tahlile tabi tutulmuştur. Böylelikle tiyatro marifetiy-le toplumu eğitmeyi amaçlayan Ahmet Mithat'ın olumlu-olumsuz, bireysel-toplumsal hangi değerleri, ne sıklıkla ve nasıl ele aldığı ortaya konulmuş; nihayetinde bu eserlerde işlenen değerlerin günümüz toplumu için ne ifade ettiği, değerler eğitimi kapsamında kullanılıp kullanılmayacağı gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Bilindiği üzere Tanzi-mat siyasal, sosyal, kültürel ve edebî . . .açıdan bir yenileşmeyi/başkalaşmayı ifade eder. Bu çalışma aynı zamanda Tanzimat sonrası inşa edilmek istenen yeni insan ve toplum anlayışı etrafında vücuda getirilen bu ilk eserlerden hareket ederek yaklaşık bir buçuk asır sonrası olan günümüz insan ve toplumu ile o dönem arasında kıyaslamalara da imkân tanımaktadı Daha fazlası Daha az

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Etkinlikleri ile Olasılığa Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi

Yıldız, Avni | Baltacı, Serdal

Article | 2015 | Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi1 ( 16 ) , pp.201 - 213

Olasılık, hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından bazı sorunların yaşandığı bir konudur. Bu bakımdan ilköğretim matematik öğretmen adaylarının olasılık konusuna yönelik bilgi eksikliklerinin belirlenip buna yönelik önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Şüphesiz kavram hatalarının belirlenmesinde çeşitli yöntemler vardır. Fakat literatür incelendiğinde problem kurmanın potansiyelinin ihmal edildiği görülmektedir. Bu nedenle araştırmada, ilköğretim matematik öğretmenliği son sınıfa devam eden öğretmen adaylarından, bağımsız ve bağımlı olay kavramlarına yönelik problem kurmaları ve çözmeleri istenmiştir. Bu bağlamda araştırmada, . . . özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 6 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise klinik mülakat kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının çoğunluğunun, bağımsız olaya yönelik herhangi bir kavram hatalarının olmadığı tespit edilmiştir. Fakat bütün öğretmen adayları, bağımlı olaya yönelik oluşturdukları ortalama dört problemden çoğunu bağımlı olaya yönelik yanlış bilgilerinden dolayı doğru oluşturamamışlardır. It is important to determine the misconceptions of primary mathematics preservice teachers' knowledge of probability and to take measures toward this case. However, when the literature analyzed, it is seen that problem posing potential has been ignored. Therefore, in the present study, the final year students from primary mathematics teachers department were asked to set and solve problems based on dependent and independent events conceptions. Within this context, case study approach was used in the study. The participants were comprised of 6 preservice mathematics teachers. Clinical interview method was used as a data collection tool. According to the results of the study, it was found that primary mathematics preservice teachers do not have any misconceptions about independent events. However, all preservice teachers could not set most of four the problems properly, which were formed in accordance with dependent events, because of misconceptions Daha fazlası Daha az

A study of scale development on determination of pre-service and in-service teachers’ beliefs about pre-school mathematics education

Güven, Bülent | Karataş, İlhan | Öztürk, Yasin | Arslan, Selahattin | Gürsoy, Kadir

Article | 2013 | İlköğretim Online (elektronik)12 ( 4 ) , pp.969 - 980

Okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına yönelik olarak ulusal ve uluslar arası anlamda bir hareketlilik gözlenmektedir. Özellikle bu döneme ait öğrencilerin elde edeceği matematiksel deneyimlerin gerek matematiğe karşı tutum ve gerekse matematiksel öğrenmelere önemli katkı sağladığı söylenebilir. Dolayısıyla bu dönemde öğretim yapan öğretmenlerin veya öğretmen adaylarının matematiğe, matematik öğretimine ve öğrenimine ilişkin inançları çocukların matematiksel deneyimlerini doğrudan etkilediği ifade edilmektedir. Bu çalışmada ülkemizde okul öncesi öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının matematiğe, matematik öğretimine ve öğrenimine ilişk . . .in inançlarını ortaya koymak amacıyla ölçek geliştirilmiştir. Hazırlanan 74 maddelik inanç ölçeği, 456 öğretmen adayına uygulanarak faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 32 maddelik inanç ölçeği oluşturulmuştur. There is a global movement toward increasing the number of early childhood education services for young children. Through early education, children’s development will be supported. It can be asserted that mathematical experiences of the children in pre-school education not only change their attitudes related to mathematics but also develop their mathematics learning significantly. Therefore, it is claimed that the beliefs of pre-school teachers or pre-service pre-school teachers related to the mathematics, mathematics education and learning of mathematics have a direct effect on children’s mathematics experiences. In this study, a scale is developed in order to determine the beliefs of pre-school teachers or pre-service early childhood education teachers related to the mathematics, mathematics education and learning of mathematics. A factor analysis is done by implementing a belief scale consisting of 74 items on 456 pre-service teachers. A belief scale of 32 items is prepared with respect to the results Daha fazlası Daha az

Trends in Turkish mathematics education research: From 1998 to 2007

Baki, Adnan | Güven, Bülent | Karataş, İlhan | Akkan, Yaşar | Çakıroğlu, Ünal

Other | 2011 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2011 ( 40 ) , pp.57 - 68

Bu çalışmanın amacı, Matematik Eğitiminde Türkiye'de tamamlanan yüksek lisans ve doktora çalışmalarındaki eğilimi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda YOK'deki Ulusal Tez Merkezi, Proquest veri tabanı ve Üniversitelerin kütüphaneleri taranarak toplam 284 yüksek lisans ve doktora tezi incelenmiştir. Döküman analizi sonucunda araştırma problemi matematik öğretimi olan tez sayısının diğer araştırma konularına göre oldukça fazla olduğu ortaya çıkmıştır ve bu problem üzerine yapılan tezlerin sayısında artış olduğu görülmektedir. Ayrıca matematik eğitimi araştırmacıları tarafından en çok tercih edilen araştırma tasarımı ise deneysel tasar . . .ım ve en çok tercih edilen veri toplama aracının ise anket ve başarı testleri olduğu belirlenmiştir. Araştırmacılar örneklem olarak çoğunlukla 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerini tercih etmişlerdir. The aim of the study is to determine trends in Turkish Mathematics Education on the basis of both master and doctoral theses involved. The researchers reviewed the online databases of the Higher Education Council and Proquest as well as the library of each university and examined 284 graduate theses in regard to research topic, research methods, data collection and sample. The document analysis has pointed out that the number of the thesises focusing research problem on teaching mathematics is quite high when compared with the other thesis focused different research topics and it is seen an increase in the number of the thesises written around that problem. In addition, it was determined that the most preferable research design by mathematics education researchers was experimental design and the most preferable data collection instruments were questionnaires and achievement tests. Within this process, researchers mostly preferred working on the 6th, 7th and 8th grade students Daha fazlası Daha az

Sistemik Psikoterapi Temelli Grupla Psikolojik Danışma Oturumlarının Katılımcıların Ayrışma Bireyleşmeye Yönelik Farkındalıkları Açısından İncelenmesi

Şahan, Birsen | Akbaş, Turan

Article | 2017 | Eğitimde Nitel Araştrımalar Dergisi5 ( 2 ) , pp.66 - 94

Bu çalışma 10 hafta süre ile üniversite öğrencilerine uygulanan sistemik psikoterapi yaklaşımına dayalı olarak hazırlanmış grupla psikolojik danışma oturumlarının katılımcıların ayrışma bireyleşmeye yönelik ne tür farkındalıklar kazandıklarını incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma her bir grupta yedi olmak üzere toplam 14 grup üyesinin yer aldığı iki grupla yürütülmüştür. Üniversitede öğrenim gören ve gruba gönüllü olarak katılan öğrencilere her hafta bir oturum olacak şekilde uygulanan oturumlar kayıt altına alınmış ve kayıtlar derinlemesine incelenmiştir. Bulgular ayrılma k . . .aygısı, reddedilme beklentisi, kısıtlanma kaygısı ve grup üyelerinin oturumlara yönelik kazanımları olarak dört başlık altında toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda ayrılma kaygısı teması altında onaylanma ihtiyacı, istemese de denileni yapma / uyumlu uslu çocuk olma, ebeveyn rollerini alma / aşırı sorumluluk alma, çok katı ya da aşırı geçirgen sınırlar, duygu ve düşüncelerin birbirine karışması / ilişkilerin iç içe geçmesi, bağımlılık / başkalarının denetimine girme, üçgene dâhil olma ve sorumluluk almama olmak üzere sekiz alt tema elde edilmiştir. Reddedilme beklentisi teması altında hata yapmaktan korkma, kendine ve diğerlerine güvensizlik, değersiz önemsiz hissetme, hayır diyememe, dışlanma, kendini suçlama / suçluluk hissetme olmak üzere altı alt tema elde edilmiştir. Kısıtlanma kaygısı teması altında ise geri çekilme susma, çatışma yaşama ve duygusal ilişkiyi kesme olmak üzere üç alt tema elde edilmiştir. Bu temalara ek olarak grup üyelerinin oturumlar süresince elde ettikleri farkındalıkları ve kazanımları betimsel olarak sunulmuştur. Hazırlanan programın, bireysel ya da ailelerle çalışan psikolojik danışmanlara ve terapistlere danışanlarının ailelerinden sağlıklı biçimde ayrışıp bireyleşmeleri konusunda yardımcı olacağı düşünülmektedir This research was prepared for the examination of group counseling program sessions based on systemic psychotherapy approach in terms of awareness of participant towards the separation individuation levels of the university students. The program was implemented to the students who voluntarily joined the groups in weekly sessions for ten weeks. Case study design was used for the research. Sessions were examined deeply. Qualitative findings obtained by analyzing the program were divided into four groups under the headings of separation anxiety, rejection expectancy, restriction anxiety and gains of the group members towards the sessions. Under the theme of separation anxiety eight sub-themes containing need for approval, begrudge / compatible to be a good boy, taking the role of parents / over take responsibility, too rigid or overly permeable borders, intermingling of feelings and thoughts / nesting of the relationship, dependency / enter to control of others, to be included in the triangle and not to take responsibility were obtained. Six sub-themes were obtained under the theme of rejection expectancy containing afraid of making mistakes, distrust offing themselves and others, feeling worthless, not to say no, exclusion, self-blame and feeling guilty. Three sub-themes was obtained under the theme of restriction anxiety including withdrawal/remain unresponsive, conflict and cutting off emotional relationship. Also group members’ awareness and gains were presented descriptively. This program would be helpful for the psychological counselors who work with individuals or families for the separation and individuation of their clients from their parent Daha fazlası Daha az

Vocational high school students' sense of self-efficacy and test anxiety regarding biology learning

Köksal, M. Serdar

Article | 2009 | İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi10 ( 1 ) , pp.57 - 67

Self-regulation perspective on motivation provides an important model to study on motivation in biology education. Motivational part of the Pintrich’s model as one of the most studied models has self-efficacy and test-anxiety factors as two dominant factors reflecting positive and negative sides of the model in terms of number of relationship with other factors in the model. In the study, two hundred thirteen vocational high school students were included and survey technique was used for examining the factors across grade level in the study. Two subscales of MSLQ were applied to collect data. The data was analyzed by using . . . MANOVA and Pearson-product moment correlation via SPSS 13. The results showed self-efficacy and test anxiety scores differed significantly between ninth and tenth graders. Again, they were correlated negatively at the same levels. Self-regulation perspective on motivation provides an important model to study on motivation in biology education. Motivational part of the Pintrich’s model as one of the most studied models has self-efficacy and test-anxiety factors as two dominant factors reflecting positive and negative sides of the model in terms of number of relationship with other factors in the model. In the study, two hundred thirteen vocational high school students were included and survey technique was used for examining the factors across grade level in the study. Two subscales of MSLQ were applied to collect data. The data was analyzed by using MANOVA and Pearson-product moment correlation via SPSS 13. The results showed self-efficacy and test anxiety scores differed significantly between ninth and tenth graders. Again, they were correlated negatively at the same levels Daha fazlası Daha az

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri

Yavuz, Soner | Coşkun, A. Erdal

Article | 2008 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ( 34 ) , pp.276 - 286

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretimde teknolojik araç gereç kullanımına karşı tutum ve sahip oldukları fikirleri belirlemektir. Çalışma 2006-2007 öğretim yılı güz döneminde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği programına devam eden 30 3. sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yavuz (2005) tarafından geliştirilen, 5 faktörden ve 19 maddeden oluşan “Teknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin öğretimde teknoloji kullanımı hakkındaki fikirlerinin tespiti için, seçilen 5 öğrenci ile yapılandırılmış görü . . .şme yapılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı gruplar için t testi kullanılmıştır. Teknoloji tutum ölçeğinin ön test ve son test ortalamaları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak son test lehine anlamlı bir fark bulunmuştur ( Daha fazlası Daha az

Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki

Bilgin, Okan

Article | 2017 | Yaşadıkça Eğitim Dergisi31 ( 2 ) , pp.55 - 66

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjME16YzFOUT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1153

Fen Ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Okur, Melek | Azar, Ali

Article | 2011 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi19 ( 2 ) , pp.387 - 400

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji dersinin öğretiminde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusundaki görüşlerinin demografik (cinsiyet, mesleki deneyim, mezun olunan okul) değişkenlere göre değişimini, bu tekniklerin kullanımları konusundaki yeterliliklerini tespit etmektir. Ayrıca, öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusundaki görüş, düşünce ve duygularını derinlemesine belirlemektir. Çalışma, 2006–2007 eğitim-öğretim yılında Zonguldak ili ve Karadeniz Ereğli ilçesi merkezindeki İlköğretim okullarında görev yapan dört ve beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersin . . .i okutan 161 sınıf öğretmeninin katılımıyla yürütülmüştür. Çalışmada veriler anket formu ile yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Analizlerin sonucunda, öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanımı konusundaki görüşlerinin, cinsiyet ve mesleki deneyime göre farklılık gösterdiği, mezun olunan okula göre ise farklılık göstermediği tespit edilmiştir. The purpose of this study is to determine the change of primary education teachers’ opinions about the alternative measurement and assessment techniques used by them on science and technology course according to the demographic (gender, professional experience, the graduate school type) variables, their efficacy about using of these techniques by teachers. Furthermore, teachers’ opinions, ideas and feelings about the alternative measurement and assessment techniques in detailed. The study is conducted with 161 primary education teachers who instruct the 4th and 5th grade science and technology course and teach on primary schools of Zonguldak and province of Karadeniz Ereğli in the city center in 2006-2007 academic years. In this study, survey and semi-structured interview form are used. According to the research results, teachers’ opinions about the using of alternative measurement and assessment techniques showed a significant difference according to the gender and professional experience; no significant difference according to the graduate school type Daha fazlası Daha az

Proje tabanlı öğrenmede anlamlı alan gezisi: Güneş enerjisi ve kullanım alanları konusu

Tortop, Hasan Said | Özek, Nuri

Article | 2013 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ( 44 ) , pp.300 - 307

Bu çalışmada, Fizik dersinde Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları (GEKA) konusunun öğretiminde anlamlı alan gezisi ile dizayn edilmiş Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) modeli uygulamasının, lise düzeyindeki öğrencilerin konuyla ilgili başarı, tutum ve çevreye ilişkin tutumlarına etkisi incelenmiştir. Deney-kontrol gruplu yarı-deneysel desen şeklinde oluşturulan çalışmada, ayrıca öğrencilerin anlamlı alan gezisi ile ilgili görüşleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada, 2008-2009 öğretim yılında Isparta İli’nde Gülkent Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören, 12. sınıf öğrencileri örneklem olarak belirlenmiştir. S.D.Ü. Yenilenebilir Ener . . .ji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (YEKARUM) yapılan alan gezisinde güneş enerjisi uygulamalarının öğretiminde, 5E modelli öğretim tasarımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, deney grubu öğrencilerinin başarılarında, çevre ve GEKA konusuna yönelik tutumlarında olumlu yönde artış belirlenmiştir. In this study, investigating the effect of project based learning (PBL) model designing with the meaningful field trip was applied to the Solar Energy and Its Usage Areas (SEUAs) topic in Physics lesson, at high school level students’ achievement, attitude towards topic and ecology. At the study, quasi-experimental pattern with the pre-post test control group has been used, in addition students’ opinions of the meaningful field trip was applied content analysis.The sample of the research was determined 12th high school students which learned Gulkent Anatolian School in Isparta city at 2008-2009 educational term. The instruction of SEUAs was used 5E learning cycle model instruction design in field trip preparing at The Renewable Energy Research&Implemantation Center (RERIC) at Suleyman Demirel University.. The results of study, the experimental group of students’ achievements and attitudes towards ecology and SEUAs topic was positively increased according to control group Daha fazlası Daha az

TEACHING IN ONLINE COURSES: Experiences of Instructional Technology Faculty Members

Akdemir, Omür

Article | 2008 | The Turkish Online Journal of Distance Education9 ( 2 ) , pp.97 - 108

The Internet and computer technology have altered the education landscape. Online courses are offered throughout the world. Learning about the experiences of faculty members is important to guide practitioners and administrators. Using qualitative research methodology, this study investigated the experiences of faculty members teaching online courses. A convenience sampling was used to select the instructional technology faculty members to investigate their experiences in online courses. Semistructured interviews with faculty members teaching online courses were used as the primary source to collect data about the experiences of fac . . .ulty members in online courses. Results of the study showed that faculty members' interest in using technology and the amount of time available to them for online course design affected the quality of online courses. The findings of this study also indicated that design quality of online courses is affected by the interest of faculty members to use the technology and the time that they can devote to planning, designing, and developing online courses. The poor design of existing online courses, high learning expectations of individuals from these courses, and the future of online courses are the concerns of faculty members. Higher education institutions should support workshops and trainings to increase the skills and interests of non-instructional design faculty members to design and develop online courses. The Internet and computer technology have altered the education landscape. Online courses are offered throughout the world. Learning about the experiences of faculty members is important to guide practitioners and administrators. Using qualitative research methodology, this study investigated the experiences of faculty members teaching online courses. A convenience sampling was used to select the instructional technology faculty members to investigate their experiences in online courses. Semistructured interviews with faculty members teaching online courses were used as the primary source to collect data about the experiences of faculty members in online courses. Results of the study showed that faculty members' interest in using technology and the amount of time available to them for online course design affected the quality of online courses. The findings of this study also indicated that design quality of online courses is affected by the interest of faculty members to use the technology and the time that they can devote to planning, designing, and developing online courses. The poor design of existing online courses, high learning expectations of individuals from these courses, and the future of online courses are the concerns of faculty members. Higher education institutions should support workshops and trainings to increase the skills and interests of non-instructional design faculty members to design and develop online courses Daha fazlası Daha az

Turkish prospective teachers’ perceptions about technology in education

Köksal, Mustafa Serdar | Yaman, Süleyman

Article | 2012 | Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32 ( 2 ) , pp.221 - 237

Bu çalışmada, farklı üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının, teknolojiye ilişkin algılarının, kayıtlı oldukları üniversite ve öğrenme stilleri açısından analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri ve Teknoloji Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya 518 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Veri analizi için kullanılan ANOVA uygulaması sonucunda, öğretmen adaylarının teknoloji algılarının, öğrenim gördükleri üniversiteler açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği, öğrenme stilleri açısından ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklı . . .lık göstermediği, üniversite ve öğrenme stilleri değişkenlerinin interaksiyonun da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. The aim of this study was determined as to analyze technology perceptions of Turkish prospective teachers who are in different universities, in terms of university membership and learning style variables. In the study, survey method was utilized by applying Kolb Learning Style Inventory and Technology Perception Scale. The study comprised of 518 elementary school prospective teachers. As a result of the ANOVA application, it has been found that there is a statistically significant main effect for university membership while there is no significant main effect for learning style variable and there is no significant interaction between university membership and learning style variables Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms