Filtreler
Filtreler
Bulunan: 689 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [10]
Yazar [20]
Yayın Yılı [1]
Tez Danışmanı [4]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [6]
THE DYNAMICS OF POSITIVE SOLUTIONS OF A HIGHER ORDER FRACTIONAL DIFFERENCE EQUATION WITH ARBITRARY POWERS

Gumus, Mehmet | Soykan, Yuksel

Article | 2017 | JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & INFORMATICS35 ( 03.Apr ) , pp.267 - 276

The purpose of this paper is to investigate the local asymptotic stability of equilibria, the periodic nature of solutions, the existence of unbounded solutions and the global behavior of solutions of the fractional difference equation x(n+1) = alpha xn-(k+1)/beta+gamma x(n)(p) (k)x(n)(g)-(k+2), n =0,1... where the parameters alpha, beta, gamma; p, q are non-negative numbers and the initial values x - (k + 2), x -(k + 1),..., x-1; x(0) is an element of R+.

ESERLERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLUŞTURULAN MODELİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (NİKRİZ MAKAMI ÖRNEĞİ)

Tunç, Turgay | Albuz, Aytekin

Article | 2017 | Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi21 ( 1 ) , pp.131 - 158

Araştırmanın amacı, Türk Müziği kaynaklı kontrpuantal eserlerin piyanoda seslendirilmesine yönelik bir çalışma modeli oluşturmak ve bu modelin öğrenci başarısı üzerine etkilerini incelemektir. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesi konservatuvarında 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde eğitim gören 10 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma; Çokseslendirme yöntemlerinden karma armoni yaklaşımı, Nikriz makam dizisi ve oluşturulan kontrpuantal eser ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada yöntem olarak; Tek grup ön test - son test deneme modeli kullanılmıştır. Deneysel verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafınd . . .an geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda; Türk Müziği materyalleri kullanılarak yazılan kontrpuantal piyano eserlerinin seslendirilmesine yönelik hazırlanan çalışma modelinin işlevsel olduğu saptanmıştır The purpose of this study is to form a study model aimed at playing counterpointal pieces based on Turkish music on piano and investigate the effects of this model on student achievement. In this regard, the participants of this research were 10 students studying in a public university, state conservatory in spring term 20132014. The research was limited with mixed harmony which is one of the polyphonic methods, Nikriz maqamic scale and a composed counterpointal piece. The single group pretest – posttest experiment model was used as a research method in the study. Data was collected by a measurement tool developed by the researcher. In order to analyze the experimental data, Wilcoxon Signed-Rank Test was used. According to the findings, it was detected that the study model which was aimed at playing counterpointal pieces written by the use of Turkish music materials is fully operationa Daha fazlası Daha az

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ BİLEŞENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE ANALİZİ

Koçoğlu, Cenk Murat | Aksoy, Ramazan

Article | 2017 | Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi13 ( 1 ) , pp.115 - 140

Bu çalışmanın amacı, kurumsal sosyal sorumluluk algısının tüketici temelli marka denkliği bileşenleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu çerçevede, çalışma TR81 Düzey 2 Bölgesi olarak ifade edilen Zonguldak, Karabük ve Bartın illerindeki XYZ marka araçları tercih eden 357 tüketici üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi çerçevesinde elde edilen analiz sonuçlarına göre kurumsal sosyal sorumluluk algısını oluşturan çalışanlara saygı, hayırseverlik faaliyetleri ve tüketicilere saygı faaliyetlerinin, tüketici temelli marka denkliği bileşenlerinden olan marka farkındalığı/ çağrışımını, algılanan kaliteyi ve marka . . .sadakatini önemli bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde tüketici temelli marka denkliği algısını artırmak isteyen işletmelerin, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem vermesi gerekmektedir. The aim of this study is to determine the impact of corporate social responsibility perception on consumerbased brand equity component. In this context, the study was performed on 357 consumers choosing XYZ brand cars in cities of Zonguldak, Karabuk and Bartin which are stated as TR81 Level 2 region. According to analysis results obtained within the scope of structural equation modeling; it was determined that respect activities to workers creating corporate social responsibility perception and to charity activities and consumers affected brand awareness/ connotation, perception quality and brand loyalty of consumerbased brand equity component in an important way. Within the scope of these results, businesses who want to increase perception of consumer-based brand equity have to pay attention to corporate social responsibility activities Daha fazlası Daha az

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN MEVDUAT BANKALARININ BİREYSEL VE SEKTÖREL RİSK DERECELENDİRMESİ: BİR CAMELS ANALİZİ UYGULAMASI

Gürsoy, İsmail | Bayramoğlu, Mehmet Fatih

Article | 2017 | Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi15 ( 1 ) , pp.1 - 19

Türk bankacılık sektörü, gerek Türkiye ekonomisi gerekse Türkiye finansal sistemi için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle bu sektörün yerinde denetimi ve uzaktan gözetimi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 2005-2015 yıllarını kapsayan 11 yıllık dönem için Türkiye'de faaliyet gösteren 25 adet mevduat bankasının risk-performans analizi, CAMELS derecelendirme yöntemi ile bireysel ve sektörel ölçekte yapılmıştır. Söz konusu 25 bankanın 3'ü kamu, 10'u özel (yerli) ve 12'si yabancı sermayelidir. Çalışmada, bankaların bireysel olarak değerlendirilmelerinden elde edilen bulgular; kamu sermayeli bankaların oldukça güçlü bir mali yapıya sah . . .ip olduklarını göstermektedir. Bulgular, özel bankaların Sermaye Yeterliliği ve Likidite Durumu bileşenlerine göre güçlü, Yönetim Kalitesi bileşenine göre zayıf olduğunu; yabancı bankaların ise Varlık Kalitesi ve Piyasa Riskine Duyarlılık bileşenleri bakımından güçlü iken Yönetim Kalitesi ve Likidite Durumu açılarından zayıf olduklarını ortaya koymaktadır. Çalışmanın Türk bankacılık sektörünün geneline ilişkin bulguları ise sektörün Varlık Kalitesi, Sermaye Yeterliliği ve Likidite Durumu bileşenleri bakımından güçlü iken, Yönetim Kalitesi ve Piyasa Riskine Duyarlılık bakımından görece zayıf olduğunu ortaya koymaktadır The Turkish banking sector, whether it is for the Turkish economy or the Turkish financial system, has a great importance. For this reason, on-site and off-site inspection of the banking sector is of great importance. In this study, the risk-performance analysis of 25 deposit banks operating in Turkey in the 11-year period covering the years 2005-2015 was carried out at the individual and sectoral basis by the CAMELS rating method. Three of these banks are state-owned, ten are privately-owned (domestic), and twelve are foreign banks. Findings of the individual evaluation of the banks indicate that state-owned banks have a strong financial structure. Findings reveal that privately-owned banks are healthy regarding components of the Capital Adequacy and the Liquidity and are weak regarding the Management Quality; also reveal that while foreign banks are strong regarding the Asset Quality and the Sensitivity to Market Risk components, they are weaker regarding the Management Quality and the Liquidity. Findings of the study on the Turkish banking sector as a whole show that while the sector is strong regarding the Asset Quality, the Capital Adequacy, and the Liquidity components, it is relatively weak regarding the Management Quality and the Sensitivity to Market Ris Daha fazlası Daha az

Şerh-i Mantıku’t-Tayr’da Gelenek, Halk İnanışı ve Âdet

Turan, Muhittin

Article | 2017 | İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi6 ( 7 ) , pp.90 - 98

Her milletin kendi dünya görüşü vardır. Diğer bir ifade ile her millet dünyaya ve insanlığa kendi penceresinden bakar. Bu durumun oluşmasında kendi iç dinamikleri etkin rol oynar. Bu dinamikler kendisini giyim-kuşam, inanış, gelenek, oturuş-kalkış, konuşma, zevk, korku, ihtiyaç vb. durumlarla belli eder. Bir milleti millet yapan bu tür özellikler süreç içerisinde diğer milletlerin gelenek ve inanışlarıyla etkileşim içerisine girebilir. O kadar ki kültürel alış-veriş diyebileceğimiz bu durum zamanla ilgili inanışın hangi millete ait olduğunun bilinememesi sonucunu da doğurabilir. Dolayısıyla Türklerin Orta Asya topraklarından Anadolu . . . topraklarına gelmesiyle birlikte daha çok Arap ve Fars kültürlerinin etkisinde kalması bazı âdet, halk inanışı ve geleneklerin de bir anlamda ortak olmasına zemin hazırlamıştır. Şerh-i Mantıku't-Tayr'daki inanış ve âdetler de işte bu durumu örnekler niteliktedir Every nation has its own worldview. In other words, every nation looks at the world and humanity from its own window. Their internal dynamics play an active role in the formation of this situation. These dynamics are manifesting themselves as clothing-belief, belief, tradition, sitting-take-off, speech, pleasure, fear, it becomes evident in situations. Such characteristics that make a nation a nation can interfere with the traditions and beliefs of other nations in the process. So much so that we can say that cultural exchange can be the result of not knowing which country belongs to the belief in time. Therefore, with the Turks coming to the Anatolian lands from the Central Asian lands, the influences of the Arab and Persian cultures have laid the groundwork for some customs, folk beliefs and customs to be common in a sense. İn Şerh-i Mantıku’t-Tayr beliefs and customs are examples of this situatio Daha fazlası Daha az

SUFFERING FOR THE SAKE OF COSMIC ORDER: TWELVER SHI?AH ISLAM'S COPING WITH TRAUMA

Shirinov, Agil

Article | 2017 | İlahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies8 ( 1 ) , pp.65 - 93

The relation established in Shi?ite Islam between suffering, cosmicorder, and the position attributed to the Shi?ite community in thiscosmic order, is very important in terms of understanding Shi?iteIslam identity. This article's primary claim is that a deep investigationof Shi?ite-Islam identity should be conducted in the context of itscoping with the trauma of the tragedy of Karbala?. Based on JeffreyAlexander's definition of trauma as a "cultural construction," we claimthat the coding, weighting, and narrating of the Karbala? tragedy inthe course of the trauma process can provide us with important cluesto understand the . . . Shi?ite-Islam identity. This article claims that in theShi?ite identity, the suffering experienced in Karbala? is considered aguarantee that cosmic order will be maintained. Suffering isinterpreted as the cost of the battle between the haqq (truth) and batil(falsehood) and of preserving the right way; thus, suffering is glorifiedand transformed into a social activity of continuous character. In thisway, the Shi?ite community places itself both as "a subject of history"and as a dynamic social tradition. The relation established in Shi?ite Islam between suffering, cosmicorder, and the position attributed to the Shi?ite community in thiscosmic order, is very important in terms of understanding Shi?iteIslam identity. This article's primary claim is that a deep investigationof Shi?ite-Islam identity should be conducted in the context of itscoping with the trauma of the tragedy of Karbala?. Based on JeffreyAlexander's definition of trauma as a "cultural construction," we claimthat the coding, weighting, and narrating of the Karbala? tragedy inthe course of the trauma process can provide us with important cluesto understand the Shi?ite-Islam identity. This article claims that in theShi?ite identity, the suffering experienced in Karbala? is considered aguarantee that cosmic order will be maintained. Suffering isinterpreted as the cost of the battle between the haqq (truth) and batil(falsehood) and of preserving the right way; thus, suffering is glorifiedand transformed into a social activity of continuous character. In thisway, the Shi?ite community places itself both as "a subject of history"and as a dynamic social tradition Daha fazlası Daha az

Apricot Producing in Kagizman District and Its Contribution to the Economy of Territory

Atis, Evren | Celikoglu, Saban

Article | 2017 | MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW ( 36 ) , pp.191 - 205

Approximately one fifth of the World's apricot producing is being supplied with Turkey. Apricot orcharding has wide range field in our country. Besides, its agriculture being done almost in our every culture, % 85 of the production is carried out by Malatya, Mersin, and Kahramanmaras. Malatya, which is identified to apricot, on the other hand, provides more than the half of the country's production. Kars-Igdir territory brings into existence one of the important apricot cultivation areas of our country. This territory, which has got a convenient feature of microclimate for orcharding in rough continental climate in Eastern Anatolia . . .Region, comes to the fore in terms of some features even if it supplies like approximately % 7 rate of the production of the country. Its essential superiority is devoted to exportation for being demanded from abroad is because of its high productiveness per tree, kind of age for qualified edible, especially of its aromatic feature. In Kars province, the absolute amount of this production is made on Aras Valley and on its affluent. Kagizman district provides almost all the production of apricot in Kars province. In the province; apricots, sekerpare (small cakes with syrup), Malatya and unrefined kinds of apricot are cultivated. Types of apricos and sekerpare are the ones that have economic value. Apricos, which has the widest range field and cultivated at the bottom land the most, is the kind commercialized abroad as edible almost all and is produced high income. Some part of the apricot that is produced at the territory is sent to the juice factories in various provinces. Besides apricot producing in Kagizman is an important source of income, there are various flaws in question from producing to marketing as well. In this study, production situation of apricot and its contribution to the economy of territory is handled, by identifying the problems which are related to production and marketing, solution offers that are aimed at these problems are developed Daha fazlası Daha az

Intangible Cultural Heritage: Ferfene (Ankara Sample)

Mete, Filiz | Candeger, Ummugulsum | Koca, Tugba

Article | 2017 | MILLI FOLKLOR ( 114 ) , pp.100 - 111

https://hdl.handle.net/20.500.12628/2797

Exploring the complexity of teaching: the interaction between teacher self-regulation and pedagogical content knowledge

Uzuntiryaki-Kondakci, Esen | Demirdogen, Betul | Akin, Fatma Nur | Tarkin, Aysegul | Aydin-Gunbatar, Sevgi

Article | 2017 | CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE18 ( 1 ) , pp.250 - 270

This study combined two important frameworks-teacher self-regulation and pedagogical content knowledge (PCK)-to reveal whether they were related to each other. To fulfill this aim, researchers utilized a case-study design. Data were collected from five preservice chemistry teachers through semi-structured interviews, lesson plans in the form of content representations, and video recordings of teaching practice. Both deductive and inductive analyses were used to analyze the data. Results indicated that preservice teachers utilized different PCK components in each self-regulation phase. They were good at regulating their teaching when . . . they had developed PCK components. Especially, a lack of subject matter knowledge accounted for ineffective self-regulation in teaching. The findings of this study imply that teacher education programs should provide meaningful opportunities to preservice teachers for improving both their self-regulation for teaching and PCK Daha fazlası Daha az

The impact of surgical staging on the prognosis of mucinous borderline tumors of the ovaries: A multicenter study

Gungorduk K. | Asicioglu O. | Braicu E.I. | Almuheimid J. | Gokulu S.G. | Cetinkaya N. | Gungor T.

Article | 2017 | Anticancer Research37 ( 10 ) , pp.5609 - 5616

Background/Aim: The purpose of this study was to prove the effect of complete surgical staging of patients with mucinous borderline ovarian tumors (mBOTs) especially appendectomy on progression-free survival (PFS) and overall survival (OS). Patients and Methods: The database of 14 gynecological oncology departments from Turkey and Germany were comprehensively searched forwomen who underwent primary surgery for an ovarian tumor between January 1, 1998, and December 31, 2015, and whose final diagnosis was mBOT. Results: A total of 364 patients with mBOT with a median age of 43.1 years were included in this analysis. The median OS of a . . .ll patients was 53.1 months. The majority of cases had Stage IA (78.6%). In univariate and multivariate analyses, radical surgery, omentectomy, appendectomy, lymphadenectomy, and adding adjuvant chemotherapy were not independent prognostic factors for PFS and OS. Furthermore, FIGO stage (?IC vs. Daha fazlası Daha az

Research Of Immunisation Status In COPD In Turkey (rimpact Study)

Ozlu, T. | Bulbul, Y. | Aydin, D. C. | Tatar, D. | Kuyucu, T. | Erboy, F. | Inan, H.

Conference Object | 2017 | AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE195 , pp.5609 - 5616

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS) -- MAY 19-24, 2017 -- Washington, DC WOS: 000400372500731

Discard fatigue life of stranded steel wire rope subjected to bending over sheave fatigue

Onur Y.A. | Imrak C.E.

Article | 2017 | Mechanics and Industry18 ( 2 ) , pp.5609 - 5616

In this study, discard lifetimes of 6 × 36 Warrington-Seale steel wire ropes subjected to bending over sheave (BoS) fatigue have been determined theoretically and experimentally. Multiple linear regression model has been devised and novel theoretical discard life prediction equation has been presented by using the least square method. The results indicate that there is a powerful correlation between the results obtained by theoretical model and experimental data. The theoretical discard life prediction equation results can be used in the range of specific tensile loads investigated and diameter ratios used with acceptable error when . . . the values of coefficient of determination (r2) and correlation coefficient (r) are considered. © AFM, EDP Sciences 2017 Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms