Filtreler
Filtreler
Bulunan: 672 Adet 0.003 sn
Koleksiyon [20]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [12]
Yazar [20]
Yayın Yılı [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Editör/Editörler [20]
KARMA ÇALIŞMA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Akın, Ahmet | Başören, Mehmet

Article | 2015 | İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi17 ( 3 ) , pp.158 - 164

Bu çalışmanın amacı, Karma Çalışma Ölçeğinin (Yperen, Rietzschel ve Jonge, 2014) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Çalışma 199 çalışan üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde üç boyutlu (zamandan bağımsız çalışma, mekândan bağımsız çalışma ve ev-iş yeri ayırımı) ve 10 maddeden oluşan modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 64.43, sd= 31, RMSEA= .078, CFI= .96, IFI= .96, GFI= .94, SRMR= .067). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları üç alt boyut için zamandan bağımsız çalışma alt ölçeği için .76, mekândan bağımsız çalışma alt ölçeği için .7 . . .3, ev-iş yeri ayırımı alt ölçeği için .75 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .42 ile .69 arasında değişmektedir. Bu sonuçlara göre Karma Çalışma Ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Jonge, 2014) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on 199 workers. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded 3 factors, as original form (x²= 64.43, df= 31, RMSEA= .078, CFI= .96, IFI= .96, GFI= .94, SRMR= .067). Cronbach alfa internal consistency reliability coefficients were for time-independent subscale .76, .73 for location-independent subscale, and .75 for workhome segmentation subscale. Corrected item-total correlations ranged .42 to .69. Thus Blended Working Scale can be used as a valid and reliable instrument in education Daha fazlası Daha az

Resilience and Redundance: Resource Networks and the Neolithic Chert Economy at Catalhoyuk, Turkey

Nazaroff, Adam Joseph | Baysal, Adnan | Ciftci, Yahya | Prufer, Keith

Article | 2015 | EUROPEAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY18 ( 3 ) , pp.402 - 428

The polycentric nature of Neolithic developments in the Middle East has prompted several discussions related to the processes driving regional diversification in the emergence of agglomerate societies. Archaeologists have recognized how diverse social, environmental, and material landscapes shaped various communities, resulting in a heterogenous Neolithic world. In this paper, we use portable x-ray fluorescence analysis to determine the use of different chert resources at the site of Catalhoyuk, Turkey, and question how their consumption affected, and was affected by, different social and material practices enacted within the commun . . .ity. We adopt a network perspective to examine the range of behaviours that consumed particular resources, and trace how alterations in these networks impacted the social fabric of Catalhoyuk. Ultimately, we conclude that different investments involved in the consumption of each resource either promoted or restricted their use through time. A more complete picture of Neolithic life, we suggest, takes note of the varied relationships that communities developed with nearby social and environmental landscapes, including nuances in the ways in which resources were incorporated into different facets of each community Daha fazlası Daha az

ÖZBEKİSTAN’DA MEVSİMSEL BAYRAMLAR VE ÖZEL GÜNLER

Ashirov, Adhamcan A. | Hatunoğlu, Nurettin

Article | 2015 | Milli Folklor Dergisi14 ( 105 ) , pp.120 - 130

Özbekistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra Sovyetler döneminde yasaklanan ya da hor görülen birçok örf ve adet hem resmi zeminde hem de halk arasında daha coşkulu kutlanmaya başlanmıştır. Özbeklerin yaşadığı Türkistan bölgesinin geçirdiği tarihi süreç günümüzde Özbek folklorundaki birçok uygulamanın ortaya çıkışında etkili olmuştur. Özbeklerin hayatında merasimler, mevsimsel, ailevi (gündelik hayat) ve dini merasimler şeklinle üç ana gruba ayrılır. Bu merasimlerden mevsimlere bağlı olanları Özbek toplumunun kültürel hayatında önemli yer tutmaktadır. Mevsime bağlı merasimler, kışa bağlı merasimler, bahara bağlı merasimler ve gü . . .z mevsimine bağlı merasimler şeklinde görülmektedir. Nevruz, Mehrcan, Sede, Gül Seyilleri, Hasıl Bayramı gibi bayram ve şenliklerde eski Türk inançlarının ve Özbekler öncesinde bölgeye yerleşmiş olan yerleşik unsurların ve komşu bölgelerdeki kültürlerin etkisini görmek mümkündür. Nevruz Orta Asya ve Orta Doğu halklarının eski geleneksel yeni yıl bayramıdır. Yine Lale Seyli Özbek halkının eski ve milli şenliklerinden biri olup, Harezm, Buhara ve Baysun’da Kızıl Gül (Gul-ı Surh), Kokand, İsfara, Taşkent, Çust gibi bazı yörelerde Lale Seyli, bazı yerlerde ise Bayçiçek şenliği gibi isimler ile düzenlenmiştir. Lale şenliği Nevruz bayramından sonra nisanın sonu mayısın başlarında laleler açıldığı dönemde gerçekleştirilmektedir. Bahar şenlikleri dışında güz mevsimlerinde de kutlanan özel gün ve şenlikler vardır. Bunlardan biri hasat bayramı olup günümüzde şehir merkezlerinde de kutlanmaya başlanmıştır. A lot of customs and traditions which were neither forbidden or despised in Soviet era began to be celabrated more enthusiasticly both in formal life and among the public after the Independence of Uzbekistan. The historical process experienced by Turkestan era and also where Uzbeks live affected to arise many practice in Uzbek folklore.Ceremonies in Uzbek life divided into three title as seasonal, daily and religious. Among these ceremonies, seasonal ceremonies take important place in Uzbek’s societies’ cultuel life. This seasonal ceremonies ara attached to winter, spring and autumn periods. It is possible to observe old Turkic beliefs, cultures of neighborhood regions and cultures of people who settled Turkestan before Uzbeks in the Nowruz, Mehircan, Sade, Gul Seyli holidays and festivals. Nowruz is an old traditional new year holiday of societies who live in Middle Asia and Middle East. Besides, Lale Seyli that is one of the old and national festival of the Uzbeks has been orginized in Khorezm, Bukhara and Baysun under the name of Kızıl Gul (Gul-ı Surh), in Kokand, İsfara, Tashkent and Çust under the name of Bayçiçek and Lale Seyli. Tulip ceremony however, have been hold after Nowruz holiday that coincide with end of April and beginning of May when tulips were bloomed.Except for spring ceremonies, there were celabrated special days and ceremonies in automn. One of them is harvest ceremony and it is began to be celabrated in city centers today Daha fazlası Daha az

Buhara - Afganistan - Türkiye Üçgeninde Mangıt Hanedanı'nın Dil ve Aidiyet Durumu

Hatunoğlu, Nurettin

Article | 2015 | Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi0 ( 75 ) , pp.127 - 156

Mangıt Hanedanlığı, Timur Devleti'nin yıkılışının ardından Türkistan'da ortaya çıkan hanlıklardan biri olan Buhara Hanlığı'nı 1785-1920 yılları arasında idare eden üç hanedandan birisidir. Bolşeviklerin 1920 yılında Buhara'yı işgali sırasında tahtta bulunan Âlim Han, önce Doğu Buhara'ya çekilmiş, oradan da askerî yardım sağlama amacıyla Afganistan'a gitmiştir. Âlim Han, 1944 yılında vefat edince hanedan mensupları Afganistan'ın değişik yerlerine dağılmışlardır. Afganistan'da mülteci durumundaki hanedan mensupları 1979 yılında yaşanan Rus işgali ve sonrasında çıkan iç savaş nedeniyle Pakistan'a sığınmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Bak . . .anlar Kurulu'nun kararıyla, 1983 yılında Pakistan'dan Türkiye'ye getirilerek Gaziantep iline yerleştirilmişlerdir.Yaşanan süreçte hanedan mensuplarının dil ve aidiyet duygularında meydana gelen muhtemel değişimlerin tespiti bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yapılan saha çalışmasında ikili görüşme, derinlemesine mülakat ve anket tekniğine başvurulmuştur. Hanedan mensuplarının siyasi kimlikleri dolayısıyla tarihî süreçten de bahsedilmiştir Mangit Dynasty is one of the three dynasties governing the Buhara Dynasty that appeared in Turkestan after the fall of the Timurids between 1785-1920. During the occupation of Bukhara by the Bolsheviks, Alim Han initially retreated to East Bukhara and headed from there to Afghanistan to maintain martial support. After Alim Han's death in 1944, the members of his dynasty spread to different parts of Afghanistan. Living as refugees in Afghanistan, they then took refuge in Pakistan because of the Russian invasion in 1979 and the civil war that followed. Through the decision of the Council of Ministers of the Turkish Republic they were placed in the Gaziantep province of Turkey in 1983. Exploring the dynasty members' potential change of language and sense of belonging during this period forms the aim of this study. The field work that was conducted for this purpose involved one-to-one conversations, detailed interviews and questionnaires. Because of the political identity of the dynasty members, the historical context was also dwelt on in this study Daha fazlası Daha az

Capital Structure in an Emerging Stock Market: The Case of Turkey*

Akman, Engin | Gokbulut, Rasim Ilker | Temel, Halime Nalın | Gokbulut, Elif

Article | 2015 | Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi5 ( 2 ) , pp.639 - 660

Sermaye yapısı bir işletmenin faaliyetlerinin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde önemli olan ve aynı zamanda bu faaliyetlerin sonucu olarak şekillenen bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki işletmelerin sermaye yapısına etki eden firmaya özgü belirleyicileri değişen ekonomik koşullar altında incelemektir. Bu çalışmada 2003-2011 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören üretim işletmelerinden elde edilen verilere panel veri analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, dengeleme, finansman hiyerarşisi ve piyasa zamanlaması gibi geleneksel sermaye yapısı teorileri, gelişmekte olan bir ülkenin işletmelerinden o . . .luşan örneklemin sermaya yapılarını açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bunun ana nedeni, bu teorilerin gelişmiş ülkeler için geçerli olan varsayımlara dayandırılmış olmasıdır. Capital structure is an important factor in planning and realising operations of a company. Operations and decisions of a company shape the capital structure. The aim of this paper is to investigate the firm-specific determinants of capital structure under changing economic conditions in Turkey. The paper applies panel data analysis for manufacturing firms listed on the Borsa Istanbul (BIST) over the period of 2003-2011. Results show that, established theories such as trade-off, pecking order, and market timing fail to explain the observed leverages adequately, largely made up of short time debts. This outcome is not surprising as most of the assumptions of these theories are effective for the developed markets, which are not in force in the developing countries Daha fazlası Daha az

A comparison of gifted and non-gifted students' self-regulation skills for science learning

Tortop H.S.

Article | 2015 | Journal for the Education of Gifted Young Scientists3 ( 1 ) , pp.42 - 57

The studies related to what skills are firstly needed to be gained in the gifted students' education are increasing gradually. The gifted individuals' being independent learners are desirable situation. Self-regulation skills are a set of abilities that help a person to control and monitor their own behavior, thoughts and changing flexibly them in accordance with the demands of the situation. When viewed from this aspect, it can be said that self-regulation skills should be gained in the educations of the gifted students. In this study, a Self-regulation Skills for Science Learning Scale (SSSLS) has been developed by researcher. Tha . . .nks to this scale, the self-regulation skills of the gifted students and non-gifted in learning science have been compared. The sample of the research has been determined in accordance with purposeful sampling method. Non-gifted students are the students who study in two schools determined according to typical sampling method in a province the socio-economic level of which in Turkey is medium-scale. The gifted students are those who enrolled in Science and Art Centre that gives education to the gifted students in the same province. 264 students have been determined at the level of 4th to 8th grade in the sample of the research. As the result of research findings, it has been determined that gifted students' self-regulation skills for science learning are higher than the non-gifted students. It has seen that there are significant differences between the self-regulation skills points of both groups in science learning (p < 0.001).However, a significant difference hasn't been seen at the metacognitive skills dimension that is one of the sub-dimensions of the scale (p > 0.05).The metacognitive skills contain very important skills (e.g. goal setting, monitoring, self-assessment, regulation) on the nurturing of talent. The students' not having differentiation in the scores of metacognitive skills can be indicator that available gifted education programs doesn't have the quality to develop these skills. © 2015 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Daha fazlası Daha az

Information Status of the Patients about Radiological Examinations and Encountered Ethical and Medical Issues

Buyukkaya, Ramazan | Buyukkaya, Ayla | Otzturk, Beyhan | Yazgan, Omer | Yazgan, Sibel | Yazici, Burhan

Article | 2015 | KONURALP TIP DERGISI7 ( 1 ) , pp.50 - 52

Aim: It is observed that the patient compliance and technical quality is increased in sufficiently informed patients by the doctor at the examinations requested from the radiology clinics. We aimed to point to rate of the patients have been informed by the doctor about ultrasound and interventional radiological examinations requested from the clinical disciplines and accordingly encountered medical and ethic problems. Methods: Simple yes or no questions were asked to 1000 patients (550 male, mean age 44, 450 women, mean age 42) admitted to our clinic to assess their level of information about the investigation. Whether the patients . . .were informed by the doctor, know why and what is the examination wanted and knowledge about the way of technique were asked to the patients simply and clearly. Results: 880 of 1000 (88%) patients were not informed by the doctor about tests, 710 patients (71%) had no information about the examination. Patients with information about research (290 patients) classified according to source of the information; 120 patients were informed by the physician (41.4%), 90 patients (31%) had examination before, 44 patients (15.2%) received information from the relatives and other patients examined, while the remaining 36 patients (12.4%) were found information from a variety of media organs and from the internet. Conclusion: As a result of our research it is concluded that information status of the patients about radiological examinations is insufficient and the patients are not informed adequately by clinicians. Patient non-compliance during the examination because of having no information or false information decreases the quality of the investigation and makes it difficult to reach the diagnosis Daha fazlası Daha az

Investigation Of Relationship Between Basic Concept And Mean Length Of Utterances In Children With Autism

Yildirim, Ayfer

Article | 2015 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION7 ( 1 ) , pp.129 - 150

The study was conducted to investigate the development of children with autism in terms of basic concepts and mean length of utterances (MLU). The sample of this study was consisted of 36-72 months of 30 children with autism living in Ankara City. While determining chronological ages of samples, it was important that autism and Down syndrome diagnosis in the health board report and special education evaluation report. The basic concepts scores were obtained through one-on-one application of the Boehm-3 Basic Concepts Test (36-71 months) for children in the groups of autism. Participants' MLUs were determined by taking natural langua . . .ge samples. It was determined that which concepts in the Boehm Basic Concepts Test can be primarily learned as the mean utterance level of the groups increases. While the top and the biggest concepts in the Boehm Basic Concepts Test were the most known concepts; around and some but not too much concepts were the most challenging concepts for children. When we investigated the relationship between the MLU and total basic concept score of the children with autism (r=0.60; Daha fazlası Daha az

Do Serum Inflammatory Biomarkers Differ In Stable COPD Patients With Chronic Bronchitis And Emphysema Phenotypes?

Tor, M. | Peynir, E. | Tekin, I. O. | Atalay, F. | Ornek, T.

Conference Object | 2015 | AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE191 , pp.129 - 150

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS) -- MAY 15-20, 2015 -- Denver, CO WOS: 000377582804528

The investigation of relationship between teacher candidates’ goal orientations and Epistemological beliefs

Arslan A. | Akdemir E. | Karameşe E.

Article | 2015 | Turkish Online Journal of Educational Technology2015 , pp.641 - 644

Individuals’ subjective beliefs about knowledge is defined as an epistemology. Epistemological beliefs of individuals has the potential in developing the curriculum. A motivational approach that attempts to explain the purpose of learners’ participation in teaching activities is called goal orientation. Learners’ goals of participating in teaching activities affect ways of participation to learning activities, participation levels and maintaining level of participation. The purpose of this study is to examine the relation between teacher candidates’ goal orientations and the belief that learning depends on effort. In this study, cor . . .relation method was used. The achievement goal orientation scale and the scale of belief that learning depends on effort, which is the subscale of the epistemological belief scale. The data are collected from 161 teacher candidates. Pearson Product Moment Correlation and stepwise regression analysis method were used in data analysis. The results of the study showed that there was positive and significant correlation between belief that learning depends on effort, learning orientation and performanceorientation approach. On the other hand, there is no significant correlation between performance-avoidence orientation and belief that learning depends on effort. © The Turkish Online Journal of Educational Technology Daha fazlası Daha az

Vibro-acoustic analysis of post-impacted sandwich panels

Yetmez M. | Kocer L. | Erdogan H. | Demirci I.

Conference Object | 2015 | Materialwissenschaft und Werkstofftechnik46 ( 04.May ) , pp.440 - 445

In this study, the vibro-acoustic behaviour of centrally damaged honeycomb cored sandwich panels is investigated experimentally. For this purpose, experimental evaluations are completed by the followings: (I) honeycomb sandwich panels with two different core materials and the same skin materials are considered, (II) low-velocity impact measurements with three different projectiles are obtained, (III) vibration and vibro-acoustic tests are performed to present the vibration characteristics of the post-impacted sandwich panels with two different boundary conditions. Effect of core material and projectile geometry on modal and sound ch . . .aracteristics is examined. The results are given in tabular and graphical forms. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Daha fazlası Daha az

Relationship between organizational mobbing and silence behavior among teachers

Hüsrevşahi S.P.

Article | 2015 | Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri15 ( 5 ) , pp.1179 - 1188

This study mainly aims to investigate the correlation between teachers’ exposure to mobbing in their workplaces and their display of the act of silence. This study is based on a survey design where data from 312 teachers were collected and analyzed using correlation and regression analyses. Specifically, “The Structure and Dimensions of Workplace Violence Scale (SDWVS)” was used to measure the teachers’ exposure to mobbing, and the “Workers Silence Behavior Scale (WSBS)” was used to determine the workers’ level of silence. The findings of the research show that teachers are exposed to Mobbing Against Communication (MAC) and display . . .the Silence Based on Self- Production and Fear (SBSF) behavior the most. There were significant correlations between all sub-dimensions of the mobbing scale and those of the silence scale. There is a significant, positive relationship between the behaviors of mobbing and silence. Teachers’ silence behaviors may change depending on the type of mobbing. According to the study results, it is worth noting that “ mobbing experiences can predict silence behavior. © 2015 EDAM Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms