Filtreler
Yardımcı hizmet personelinin hijyenik el yıkama uyumuna yönelik eğitimin etkisi

Doğan, Şükran

Master Thesis | 2020 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Araştırma, yardımcı hizmet personelinin hijyenik el yıkama uyumuna yönelik eğitimin etkisini değerlendirmek amacıyla tek gruplu ön test-son test yarı deneysel tipte gerçekleştirildi. Araştırma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi; cerrahi klinikler, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve invaziv işlem yapılan kliniklerde 2 Ocak 2019-1 Haziran 2019 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın örneklemini kurumda çalışan 159 yardımcı hizmet personeli oluşturdu. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgiler Soru Formu, El Hijyenine Yönelik Veri Formu, Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum Ölçeği ve Eğ . . .itim Değerlendirme Formu kullanıldı. Araştırmanın birinci aşamasında 8 uzmandan görüş alınarak Hijyenik El Yıkama Kitapçığı oluşturuldu. İkinci aşamasında, yardımcı hizmet personelinin önce anketleri ve ölçeği doldurması sağlanarak uygulamalı hijyenik el yıkama eğitimi verildi. Üçüncü aşamada, eğitimden üç ay sonra aynı anket ve ölçeğin tekrar doldurulması sağlandı. Verilerin analizinde, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı testler kullanıldı. Araştırmaya katılan yardımcı hizmet personelinin %52.8’i 31-40 yaş aralığında, %73’ü erkek, %85.6’si evli, %56’sı ilköğretim mezunu, %58.5’inin 11 yılın üzerinde çalışma deneyimi olduğu belirlendi. Yardımcı hizmet personelinin %44’ü cerrahi serviste, %22’si yoğun bakım ünitesinde, %14.5’i ameliyathane, %19.5’inin ise diğer servislerde görev yaptığı saptandı. Yardımcı hizmet personelinin %99.4’ünün önceden el hijyeni eğitimi aldığı, %73.6’sı bu eğitimi hizmet içi eğitim ile aldığı saptandı. Eğitim sonrasında cerrahi servis ve yoğun bakım ünitesinde görev yapan yardımcı hizmet personelinin “Hastaya Temas Sonrası” puan ortalamalarının düştüğü, ameliyathanede görev yapan katılımcıların “hastaya temas sonrası” puan ortalamalarının arttığı, eğitimi 1 ay önce aldığını belirten yardımcı hizmet personellerinin “Hasta Çevresine Temas Sonrası” alt boyutunun eğitim sonrası puan ortalamasının, eğitim öncesi puan ortalamasından anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi. The aim of this one-group pretest-posttest study was to evaluate the impact of training on the hand hygiene compliance. The study was performed between January 2019 and June 2019 in Zonguldak Bülent Ecevit University Health Practice and Research Center, and included: surgical clinics, operating room, intensive care units and clinics of invasive procedures. The sample of the study consisted of 159 assistant of service staff. Personal Information Questionnaire, Hand Hygiene Data Form, Assistant Service Personnel Hand Hygiene Compliance Scale and Training Evaluation Form were used in collecting the data. In the first stage of the research, 8 experts were consulted about the Booklet of hand hygiene. In the second stage, the participants were taught how to fill the survey of hand hygiene scale. In the third stage, the same questionnaire and scale were filled again three months after the training. In the analysis of the data, descriptive and correlational tests were used. 52.8% of participants were between the ages of 31-40 years, 73% male, 85.6% married, 56% primary school graduates, and 58.5% had more than 11 years’ experience. 44% of participants were from the surgical service, 22% the intensive care unit, 14.5% the operating room and 19.5% from other services. It was found that 99.4% of participants had received hand hygiene training before this study, and 73.6% of them received this training in their current work. After the training, the mean scores of “After Patient Contact” were decreased in the participants from the surgical service and intensive care unit; the mean scores of “contact with the patient” were increased in the participants from operating room, the mean score of “After Contact with Patient Environment” in participants who received the training 1 month ago were significantly higher than the pre-training mean score Daha fazlası Daha az

Noninvaziv mekanik solunum desteği alan hastalarda yüz bölgesindeki basınç yarası prevelansı ve oluşumunu etkileyen faktörlerin incelenmesi

Akın, Neslihan

Master Thesis | 2019 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon (NIMV); birçok akut ve kronik solunum yetmezliği durumlarında yaygın olarak kullanılan standart bir tedavi haline gelmiştir. NIMV uygulaması başta yoğun bakım üniteleri olmak üzere geniş kullanım alanına sahiptir. NIMV tedavisi sırasında kullanılan maskeye bağlı gelişen yüz basınç yaralanmaları ise tedavi başarısını engelleyen en önemli etkenlerinden biridir ve %7.0 ile %100.0 oranında görülme sıklığına sahiptir. Bu çalışma, Zonguldak ili Çaycuma ilçesindeki devlet hastanesinin dahili yoğun bakım ünitesinde noninvaziv mekanik solunum desteği alan hastalarda yüz bölgesindeki basınç yarası sıklığını . . . ve oluşumunu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla longitudinal tipte tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik izin, kurumdan yazılı izin, hasta veya yakınlarından aydınlatılmış onam alınmıştır. Araştırma 01 Şubat 2018 – 01 Şubat 2019 tarihleri arasında 33 hasta ile yapılmıştır. Araştırma verileri; hastanın bireysel özelliklerini, klinik bulgularını ve arteriyel kan gazı değerlerini içeren veri toplama formu, hastanın bilinç durumunu değerlendirmek için “Glasgow Koma Skoru’’, hastalık ciddiyetini belirlemek için “Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru’’, hasta-maske uyumu değerlendirme formu, yüz bölgesi deri değerlendirme formu ve hemşirelik bakımı uygulama stratejileri formu aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırmaya dahil olma kriterlerini taşıyan hastalar NIMV tedavisi başlangıcından itibaren ilk 24 saat değerlendirilmiş ve veriler tedavinin 2, 6, 12 ve 24. saatlerinde kayıt altına alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar, Mann-Whitney U testi, Friedman Testi, Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon signed-ranks testi, Fisher’s exact testi ve Fisher-Freeman-Halton exact testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık Daha fazlası Daha az

Pittman ostomi komplikasyon şiddet indeksi’nin türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Uzun Arslantaş, Ahu

Master Thesis | 2019 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Bu çalışmaile ostomili hastalar için yurtdışında hazırlanmış ölçeğin, Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet Geçerlilik ve Güvenirlik İndeksi’nin (Pittman Ostomy Complication Severity Index (OCSI)) Türkçe geçerliliğini ve güvenilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma metodolojik araştırma türüne uygun şekilde yürütülmüştür. Araştırma, Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stomaterapi Ünitesinde 1 Ocak 2017-1 Ocak 2018 tarihleri arasında yürütülmüş olupörneklem büyüklüğü madde başına 10 katılımcı olarak belirlenmiştir. Belirlenen tarihler arasında Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Ara . . .ştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stomaterapi Ünitesine başvuran en az bir aydır kolostomi ve ileostomiye sahip olan sözel ve yazılı onamları alınan 90 ostomili birey araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada veri toplamak için Stomalı Birey İzlem Formu ve Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi formları kullanılmıştır. Ameliyat öncesinde“Stomalı Birey İzlem Form’u” ile hastaların demografik özellikleri değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrasında Stomalı Birey İzlem Form’undaki stoma ile ilgili özellikler değerlendirilmiştir. Ameliyattan 30 gün sonrasında bireylerle birebir görüşülerek ve ostomi bölgesi değerlendirilerek “Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi’ne”araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizlerinde SPSS 19,0 ve Excel 2016 paket programları kullanılmıştır. Çalışmada yer alan nitel değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde ile; nicel değişkenler ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum değerleriyle gösterilmiştir. Örneklem grubundaki bireylerin yaş ortalaması 60.22±13.23 olarak belirlenmiştir. Örneklemdeki bireylerin % 44.4’ünün kadın, % 55.6’sının erkek , %90’ının evli, %71.1’inin ilkokul mezunu, %41.1’inin ev hanımı olduğubelirlenmiştir. İndeksin dil geçerliliği için çeviri-geri çevirisi yapılmıştır. Kapsam geçerliliği için 11 uzmandan görüşü alınmıştır ve Kapsam Geçerlilik İndeks’i 0.95 olarak bulunmuştur. İndeksin yapı geçerliliği için komplikasyonla ilişkili parametreler Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi toplam puan arasındaki anlamlılık hesaplanmıştır. Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi’nin güvenilirliği bağımsız gözlemciler arası uyum ile değerlendirilmiştir. Uzman görüşlerinde gözlemciler arasındaki uyum incelendiğinde dil bakımından uyum olduğu görülmüştür (p Daha fazlası Daha az

Tiroidektomi hastalarında ameliyat sonrası erken dönemde uygulanan soğuk buharın etkisi

Zaman, Funda

Master Thesis | 2019 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Bu çalışma, tiroidektomi hastalarında ameliyat sonrası erken dönemde uygulanan soğuk buharın etkisini incelemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Genel Cerrahi servisinde 01.07.2017 - 01.07.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, tiroidektomi olan 60 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; Hasta Veri Toplama Formu, Sayısal Değerlendirme Ölçeği (Ağrı Durumları) Formu, SIS (swallowing impairment score) Formu, Öksürük Şiddeti Formu ve Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index10) Formu kullanılmıştır. Hastalar 2 gruba, soğu . . .k buhar alan grup ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Ameliyat sonrası her iki gruba da ilk sekiz saat içersinde saat başı 15 dk soğuk buhar uygulanmış ve ameliyat sonrası ilk sekiz saat içinde 2 saat aralıklarla boğaz ağrısı, öksürük durumları değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrası 8. saatten sonra soğuk buhar alan gruba buhar uygulaması iki ve üç saat aralıklarla 8., 10., 12., 15., 18., 21., 24. saatlerde ilk 24 saat boyunca uygulanmaya devam etmiş , kontrol grubuna ise ameliyat sonrası 8. saatten sonra soğuk buhar uygulaması sonlandırılmıştır. Her iki grubunda ameliyat sonrası 8. saatten sonra boğaz ağrısı, öksürük, yutma güçlüğü durumları iki saat ve üç saat aralıklarla 8., 10., 12., 15., 18., 21., 24. saatlerde ilk 24 saat boyunca, ses durumları ise 24. saatte değerlendirilmiştir .Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Bülent Ecevit Üniversitesi Klinik Araştırmaları Etik Kurulu’ndan etik izin, kurumdan yazılı izin, hasta yakınlarından aydınlatılmış onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, yüzde, minimum, maksimum) kullanılmıştır. Nicel verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ve grafiksel incelemeler ile sınanmıştır. Normal dağılım gösteren nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t testi, normal dağılım göstermeyen nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann-Whitney U test kullanılmıştır. Niteliksel verilerin v karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık Daha fazlası Daha az

Ameliyat öncesi hastaya verilecek olan sözlü ve görsel eğitimlerin hastaların kaygı düzeyleri ve memnuniyetleri üzerine etkisi

Yıldırım, Sanem

Master Thesis | 2019 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı

Araştırma, ameliyat planlanan hastalarda ameliyat öncesi sözlü ve video ile yapılan bilgilendirmenin hastaların kaygı düzeylerine ve hasta memnuniyeti üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel, tanımlayıcı ve analitik nitelikte olan bu araştırma hastanenin genel cerrahi kliniğinde elektif meme, troid, paratroid ameliyatı planlanan 88 hasta ile yapılmıştır. Veriler; “Hasta Tanılama Formu”, “Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği”, Newcastle Hemşirelik Bakım Memnuniyet Ölçeği” ile araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada, eğitim öncesi durumluk kaygı puan ortalaması 48,51±11,90, eğitim . . . sonrası kaygı puan ortalaması 44,38±12,35, sürekli kaygı puan ortalaması 40,58±9,38, gruplara göre sürekli kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), hemşirelik bakımı memnuniyet puan ortalaması 68,24±14,81 bulunmuştur. Video yöntemi ile bilgilendirme yapılan deney grubu hastalarının bilgilendirme öncesine göre bilgilendirme sonrası durumluk kaygı puanlarında ki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p=0,001; Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms