Filtreler
Özel Eğitimde Bilgisayar Destekli Öğretim: Üç Durum Çalışmas

Doğan, İbrahim | Akdemir, Ömür

Article | 2015 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi5 ( 2 ) , pp.165 - 177

Bu çalışmanın amacı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği ve ortopedik yetersizliğe sahip üç bireyin derslerinde bilgisayar kullanım süreçlerini incelemektir. Araştırmada örneklem seçiminde, yetersizlik türlerinin belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Farklı yetersizlik türlerine sahip bireylerin belirlenmesinde ise kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına yer verilmiş ve araştırma amacına uygun olan durum çalışması desenlerinden ‘bütüncül çoklu durum deseni’ kullanılmıştır. Sonuç . . . olarak, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alan öğretmenler, alıştırma ve tekrar yazılımları ile eğitsel oyun yazılımları kullanmayı tercih ettiği saptanmıştır. Ayrıca seçilen yazılımda kullanılan animasyon, metin ve sembollerinin aşırı oranda kullanılması durumunda zihinsel yetersizliği olan bireylerde bilişsel yüklenmeye neden olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak işitme yetersizliği olan bireylerin bilgisayar destekli öğretimde kelimeleri klasik metotlara göre daha hızlı öğrendiği, ortopedik yetersizliği olan bireylerin eğitiminde amaçlanan kazanımların yanında bilgisayar destekli öğretim ile birlikte ince motor kasların çalışmasında olumlu gelişmeler görülmektedir. The purpose of this study is to investigate the computer use of three students attending the special education center. Students have mental retardation, hearing problem and physical handicap respectively. The maximum variation sampling is used to select the type of handicap while the convenience sampling is used to select the participants. Three widely encountered handicap types in special education are chosen to select the study participants. The multiple holistic case study design is used in the study. Results of the study indicate that teachers in special education prefer to use educational games and drill and practice type of computers programs. Also it is found that over use of the animation, text and symbols cause cognitive overload on the student with mental retardation. Additionally, it is also discovered that the student with hearing problem learn words better when the computers are used in education as compared to the traditional method. Furthermore the student with physical handicap improved his fine muscle control abilities besides planned course objectives when computers are used in special education Daha fazlası Daha az

Psikopatolojik Sanat ve Psikiyatrik Tedavide Sanatın Kullanılışı

Akhan, Latife Utaş

Article | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 2 ) , pp.132 - 135

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZeE5qZ3dNQT09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1352

Ergen Eğitim Programının Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Algısına Etkisi

Kürtüncü, Meltem | Uzun, Müge | Ayoğlu, Ferruh Niyazi

Article | 2015 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi5 ( 2 ) , pp.187 - 195

Çalışma lise eğitimine devam eden ergenlerin riskli sağlık davranışlarının belirlenerek, bu davranışlardan korunma ve çözüm önerilerine yönelik modül bazlı eğitimler verilmesi (üreme sağlığı ve doğum kontrolü, cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar, zararlı alışkanlıklar, psikososyal davranışlar) yoluyla öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kesitsel tipte planlanan çalışma, Eylül 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında, Zonguldak Merkez’deki üç devlet ve bir özel lisede eğitim gören, 14-19 yaş aralığında öğrencilerle yapılmıştır. Çalışmaya eğitim öncesi 926 ve eğitim sonrası 534 öğrenci katılmıştır. Ergenlere veri . . .len riskli davranışları önleme eğitimlerinin sonucunda; şiddete yönelik tutumlar ölçeği, risk alma ölçeği ve toplumsal konumla ilgili risk alma, trafikle ilgili risk alma, madde kullanımı ile ilgili risk alma alt grup puanları ortalamalarının düştüğü belirlenmiştir. Ergenlerde sorunlarla başa çıkma ölçeği ve alt grupları, beslenme davranış ölçeği ve beslenme tutum ölçeği puanları ortalamalarında ise yükselme olmuştur. Yine hijyen, uyku, egzersiz gibi ergenin sağlık algısını yansıtan alan puanlarında yükselme olurken, karın ağrısı, baş ağrısı, halsizlik gibi somatik belirtileri gösteren alan puanlarında düşme olmuştur. Sonuç olarak; ergenlere riskli sağlık davranışları hakkında verilen eğitimin, riskli davranışlardan korunma ve olumlu sağlık algısı geliştirilmesi yönünde etkili olduğu görülmüştür. The aim of this study was to determine the risky health behaviors and to raise the awareness of adolescents (attending high school education) about prevention of risky behaviors and solutions by the effect of module-based training courses (about reproductive health and birth control, sexually transmitted infections, harmful habits, psychosocial behavior). Being planned as cross-sectional, this study was performed between September 2013-June 2014 in three states and a private high school in Zonguldak and conducted with a group of students aged between 14 and 19.926 students have participated before the training and 534 students have participated after training. It was seen that the mean scores of ‘The Adolescent Risk-Taking Questionnaire’, ‘The Adolescent’s Attitudes Towards Violence Scale’ and ‘taking risk about social status’, ‘traffic’, ‘subtance use’ subscales have decreased after the risk prevention trainings. The means scores of ‘Adolescent Coping with Problems Scale’, ‘Nutrition Behaviour Scale’ and ‘Nutrition Attitude Scale’ have raised. Hence, the scores of domains reflecting adolescent health perception such as hygiene, sleep and exercise have raised while the scores of somatic symptoms domain, such as abdominal pain, headache, and fatigue have been failed. Consequently, it was determined that the training courses about risky health behaviours were effective in preventing risky health behaviors and creating positive health perceptions of adolescents Daha fazlası Daha az

Kimya’nın Yeni Rengi: Yeşil Kimya

Gerçek, Zuhal

Article | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 1 ) , pp.50 - 53

Kimya temellerinin yeni bir uygulaması olan yeşil kimya, günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı iklim değişiklikleri, sürdürülebilir tarım, enerji, toksikler, doğal kaynakların yok olması gibi evrensel sorunlara, zararlı maddelerin üretimi ve kullanımını içermeyen kimyasal ürünler ve prosesler dizayn ederek çözüm üretmektedir. Bu yüzden sürdürülebilir bir gelişim için vazgeçilmez bir araçtır. Günümüz ve gelecekteki kimyacıların profesyonel hayatlarında insan sağlığı ve ekolojik konuları göz önüne almaları bir zorunluluktur. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla, başta üniversiteler olmak üzere tüm eğitim basamaklarında yeşil kimya k . . .uralları ve anlayışı öğretim programına alınmalıdır Green chemistry which is the new application of chemistry rules provides solutions to problems that mankind is faced with climate changes, sustainable agriculture, energy, toxics, depletion of natural sources e.g. designing new chemicals and processes that production and utilization of hazardous matters. So, it is the indispensible tool for sustainable development. Current and future chemists should consider the human health and ecological issues in their professional life. In order to provide a solution for this requirement, green chemistry rules and under standings should be primarily taken in the university curriculum and at all educational level Daha fazlası Daha az

Öğretmen adaylarının üniversite hocası hakkındaki metaforları ve bir değerlendirme aracı olarak metafor

Tortop, Hasan Said

Article | 2013 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi3 ( 2 ) , pp.153 - 160

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının üniversite hocaları hakkındaki metaforlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki üç eğitim fakültesinde 2011-2012 öğretim yılında öğrenim gören 347 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının ‘’Üniversite hocası ... gibidir, çünkü ...’’ cümlesini tamamlamalarıyla veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonunda, Üniversite Hocası hakkında 16 kategoride, 183 farklı metafor belirlenmiştir. En fazla metafor üretilen kategoriler sırasıyla; bilgi kaynağı ve aktarıcısı olarak ün . . .iversite hocası (42 metafor), yol buldurucu- yönlendirici olarak üniversite hocası (38 metafor), değişen-farklılaşan biri olarak üniversite hocası (24 metafor), uzaklaştırıcı-korkutucu biri olarak üniversite hocası (21 metafor), çok yönlü biri olarak üniversite hocası (17 metafor) belirlenmiştir. Ayrıca yükseköğretimde kalite artırma çalışmalarında, öğretim üyelerinin performanslarının belirlenmesinde metaforlar bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. The aim of this study is to reveal preservice teachers’ metaphors about the lecturers at university. Study group of the research consists of 347 preservice teachers enrolled at three different education faculties in Turkey in 2011-2012 academic year. Data was obtained from the preservice teachers’ completion of the sentences such as “University teacher is like ..., because ...”. For analysing the data quantitative and qualitative research methods were used. As a result, 183 metaphors were determined about University teachers in 16 conceptual categories. The categories which produced metaphors most about the University teachers are as follows; university teachers as the source and passer one of the knowledge (42 metaphors), the university teacher as a guide one (38 metaphors), the university teacher as a changing one (24 metaphors), the university teacher as a scary-repelling one (21 metaphors), the university teacher as a versatile one (17 metaphors) respectively. Besides, the metaphors can be used as an evaluation tool for determining the performance of a university teacher at studies of increasing quality in higher education Daha fazlası Daha az

Özel Öğretim Kurumlarında Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin İstihdamı ve İlk Yıl Deneyimleri

Öntaş, Turgay

Article | 2016 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi6 ( 2 ) , pp.195 - 208

Bu araştırmada mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin istihdam süreçleri ve özel öğretim kurumlarındaki ilk yıl deneyimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Sınıf öğretmeni istihdamında en fazla pay kamu kaynakları ile finanse edilen kamu okullarına aitt ir. Bununla birlikte tüm mezunlar kamu okullarına atanmak istediklerinde mezun sayısı ve atanma durumları açısından büyük bir açık meydana gelmektedir. Bu durumda özel öğretim kurumları sınıf öğretmenleri için alternatif kariyer imkânı yaratmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin gözünden gerçek deneyimlerini yansıtmak amacıyla nitel araştırma deseni t . . .ercih edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerden ve dokümanlardan elde edilmiştir. Veriler analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, araştırma sorularına bağlı olarak belirlenen temalar ve kodlar çerçevesinde verilmiştir. Kariyer teması kapsamında sektör tercihi, istihdam ve seçim süreçleri, mesleki gelişim ve mesleği terk; ilk yıl başarısını etkileyen faktörler teması içerisinde öğretimi etkileyen faktörler, uyum ve vasıf odağı; problemlerin algılanması temasında baskı, iş yükü, psikolojik ve fiziksel yorgunluktan şikâyet, gibi esnek çalışma kodlarına yer verilmiştir. In this study to demonstrate primary school teachers' employment process and their first year teaching in private educational organizations is aimed. Th e major employer of primary school teachers is public schools that are funded by state. Th ere will be a gap between grade infl ation and employment rate when all of the teacher candidates claim to be appointed to public schools. Hence private educational organizations provide alternative career opportunities for teacher candidates. Qualitative methods will be used in this study to display real evidence from the eyes of teachers and also principals. Th e data have been obtained through documents and interview techniques. Aft er the data have been collected, descriptive analysis has been used. Th e findings of the study were given within the frame of themes and codes which were determined based on the problem statement. Th e first theme, career was presented in the context of choosing sector, recruitment and selecting process, professional development, leave the profession. Th e second theme, factors aff ecting first years' success was explained in the context of teaching factors, consistency and skills focus. Th e third theme was presented in a category of pressure, workload, complaining psychological and physical exhaustion, fl exible working conditions Daha fazlası Daha az

Türkiye’de uluslararası öğrenciler

Özer, Mahmut

Article | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 1 ) , pp.10 - 13

Son yıllarda dünya genelinde sayıları üç milyonun üzerinde olan uluslararası öğrencileri kendi ülkelerinin yükseköğretim kurumlarına alabilmek için ülkeler kıyasıya rekabet etmektedirler. Uluslararası öğrenciler, artık yükseköğretim sistemleri ve kurumlarının uluslararasılaşma boyutlarının en önemli göstergelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yükseköğretim sistemimiz ve kurumlarımızın bu göstergesinin ne durumda olduğunun tespiti, oldukça büyük bir genişleme yaşayan yükseköğretim sistemimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin durumu ele alınmaktadır There are over thre . . .e million international students worldwide, and in recent years higher education institutions compete with each other in order to receive these students to their institutions. International students are now one of the most important indicator of the internationalization of the higher education systems and institutions. In this context, the detection of the status of this indicator in our higher education system and institutions is of great importance as our higher education system shows a large expansion. This study, discusses the status of international students in our countr Daha fazlası Daha az

Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937-1940)

Özer, Hasan | Karabalık, Kamuran

Article | 2017 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi7 ( 2 ) , pp.185 - 191

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRek56ZzJOZz09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/572

Türkiye’de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Güçlükler

Ergöl, Şule | Koç, Gülten | Eroğlu, Kafiye | Taşkın, Lale

Article | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 1 ) , pp.43 - 49

Kadınların birincil sorumluluklarının ev ve ailesi olarak görüldüğü ataerkil yapıya sahip ülkemizde, akademisyen kadınlar iş ve aile yaşamının dengelenmesi sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle akademisyenliğin henüz başlarında bulunan ve hem öğrenci hem de profesyonel bir çalışan olan araştırma görevlisi kadınların yaşadıkları iş ve aile yaşamının dengelenmesine ilişkin sorunların yoğunluğunun toplumsal cinsiyet bakış açısı ile ortaya konulması önemlidir. Bu çalışma kadın araştırma görevlilerinin toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ev ve iş yaşamında karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıl . . .mıştır. Araştırmanın örneklemini 246 kadın araştırma görevlisi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı testler (sayı ve yüzde) ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan kadınların %27.2'si çalışma yaşamında kadın erkek ayrımı yapıldığını belirtmiştir. Kadın araştırma görevlilerinin %31.7'si kadının kariyerce erkekten yüksek olmasının aile içinde sorun olacağını düşünmektedir. Geleneksel olarak evde kadına yüklenen rollerin (yemek yapma, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, ütü yapma, ev temizleme, giysi onarımı) araştırma kapsamına alınan kadınların çoğunluğu tarafından yerine getirildiği, evin onarımı, alış veriş, fatura ödeme gibi işleri ise daha çok evde bulunan erkeğin (eş ya da baba) yaptığı belirlenmiştir In our country which has patriarchal social structure in which the primary responsibility of a woman is her home and her family, female research assistant face problems while balancing their business and domestic life. Especially in the beginning of scholarship, and yet both students and research assistants have a professional working women to balance their work and family life with a gender perspective on the issues important to reveal the density. This study is a research in descriptive type made for the aim of determining the opinions of women working as research assistant regarding their business and family lives and the problems they meet, through the gender perspective. Sample of research is composed of 246 women who worked as research assistant. Data were collected by face-to-face interview method and data collection form developed by the researchers. Descriptive statics and Chi-square tests was used during the evaluation of data. It stated by 27.2 % of the female participators of the study that there is an inequality between men and women in business life. 31.7 % of the female research assistants think that to have a higher status than male causes problems in domestic life. It is determined that the roles imposed on woman at home traditionally (cooking, washing the dishes, laundering, ironing, cleaning the house, cloth repairing) are performed by the most of the women included in research; and works such as repair of house, shopping, invoice payment are performed mostly by the ma Daha fazlası Daha az

Adli Kimya Eğitimi

Gerçek, Zuhal

Article | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 3 ) , pp.201 - 204

Terörizmin her türlüsünün ve suçun giderek artt ığı günümüzde adli bilimlerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Adli bilimler kanuni sistem için gerekli olan soruların yanıtlanması amacıyla bilimin geniş yelpazesinin uygulanmasıdır. Temel bilimlerin prensiplerinin, tekniklerinin ve metotlarının uygulanmasını kapsar ve temel hedefi yasal durumlarda önemli olabilecek fiziksel olguların belirlenmesidir. Adli kimya, mahkemelerde kullanılacak delillerin kimyasal analizini gerçekleştiren kimya alanıdır. Adli kimyacı suç mahallinden elde edilen delilleri analiz edip uyguladığı testler ile bir sonuca ulaşan profesyonel kimyacıdır. Bu yüzden ö . . .zel bir eğitim almaları gerekmektedir. Adli laboratuvarlarda kimya/biyokimya alanında lisans derecesini takiben biyoloji ve adli bilimlerden kimya dersleri almış olan çalışanlar tercih edilmektedir. Adli kimyacı yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitimlerinin ihtiyaçları karşılamak amacıyla düzenlenmesi gerekmektedir. Lisans eğitiminin çekirdeğinde fen bilimleri eğitimi olmalıdır. Bunun yanında hem fen bilimlerinde hem de adli bilimlerde güçlü bir laboratuvar eğitimi verilmelidir. Adli bilimlerde örnek bir lisansüstü programı adli bilim konuları, özel alanlarda güçlü akademik dersler ve araştırma ve laboratuvar bileşenlerini kapsamalıdır Increasing the types of terrorism and crime nowadays, the importance of the forensic sciences can be bett er understood. Forensic science is the application of the wide spectrum of science to answer the question of legal system. It contains the application of the principles, techniques and methods of basic sciences and its main aim is the determination of the physical facts which are important in legal situations. Forensic chemistry is the branch of chemistry which performs the chemical analysis of evidences that used in the courts. Forensic chemist is the professional chemist who analyzes the evidences from crime scene and reaches a result by application of tests. Th us, they have to have a special education. In forensic laboratories candidates who have chemistry/biochemistry undergraduate degree and took biology and forensic chemistry lectures are preferred. It is necessary to design graduate and undergraduate education to train a forensic chemist. Science education should be at the core of the undergraduate education. In addition to this strong laboratory education on both science and forensic science should be given. Th e graduate program of forensic science example should contain forensic science subjects, strong academic lectures on special subjects and research and laboratory component Daha fazlası Daha az

Lise Öğretmenleri Kişilik Özelliklerinin Öğretmen Yeterliliklerine Etkisi

Kalafat, Sezai

Article | 2012 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi2 ( 3 ) , pp.193 - 200

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZeE5UZzJOZz09 https://hdl.handle.net/20.500.12628/1184

Uzaktan Eğitim ile Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Orhan, Ali | Ay, Şule Çeviker

Article | 2017 | Yükseköğretim ve Bilim Dergisi7 ( 3 ) , pp.534 - 545

Bu araştırmada, öğrencilerin uzaktan eğitim ile yürütülen İngilizce dersi öğretim programı hakkındaki görüşlerini belirlemek için Stufflebeam'e ait CIPP modelinin - bağlam, girdi, süreç ve ürün değerlendirme - prensiplerinden hareketle hazırlanan ölçeğin geçerliğinin ve güvenilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuştur. Kapsam, görünüş ve dil geçerliği sağlanan ölçek, 2015-2016 akademik yılı güz döneminde, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ve FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim görmekte ve İngilizce Yabancı Dil I dersini a . . .lmakta olan 250 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört faktörlü 36 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Bu dört faktör, varyansın %62.69'unu açıklamaktadır. Dört boyuta CIPP modeline ait bağlam değerlendirme, girdi değerlendirme, süreç değerlendirme ve ürün değerlendirme isimleri verilmiştir. Ölçeğin güvenirlik düzeyini saptamak için her boyuta ve toplam ölçeğe ait Cronbach alfa katsayılarına bakılmıştır. Ölçeği oluşturan alt boyutların güvenirlik katsayıları 0.87 ile 0.94 arasında değişmektedir. Ayrıca bütün ölçeğin güvenirlik katsayısı da 0.96 bulunmuştur. Ölçekte bulunan maddelerin madde toplam korelasyonları ise 0.50 ve 0.76 arasında değişmektedir. Bu bulgulara dayanarak ölçeğin geçerli ve güvenilir ölçümler üreten bir ölçme aracı olduğu ve öğrencilerin uzaktan eğitim ile yürütülen İngilizce dersi öğretim programına ilişkin görüşlerini saptamak için kullanılabileceği söylenebilir The aim of this study is to determine the validity and reliability of the evaluation scale developed by the researchers based on the principles of Stufflebeam’s CIPP Evaluation Model to investigate the students’ satisfaction levels of foreign language distance education curriculum. To explore the content and face validity of the scale, opinions of the experts were asked. The scale, whose content, face and language validity checks were performed, was applied to 250 students, whose were studying in Bülent Ecevit University Faculty of Theology and Faculty of Arts and Sciences Department of Turkish Language and Literature taking English Language I course during 2015-2016 fall term. As a result of the explanatory factor analysis, which was conducted to explore construct validity of the scale, it was found out that scale had four factors consisting of context, input, process and product components and had 36 items. The total variance explained by these four factors was %62.69. Examining whether each factor was measuring a single idea and whether the items that made up the factors were internally consistent, internal reliability data was obtained through Cronbach’s alpha coefficient among the four factors. The reliability coefficients of four components ranged from 0.87 to 0.94 and the reliability coefficient of the whole scale was found as 0.96. Besides, item-total correlation of scale items ranged from 0.50 to 0.76. It was seen from the results that the scale is a valid and reliable curriculum evaluation instrument and can be used in the field of education to investigate the students’ satisfaction levels on distance education curriculums of foreign languag Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms