Filtreler
Filtreler
Bulunan: 57 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [11]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [7]
Yazar [20]
Yayın Yılı [15]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [3]
Yayın Dili [2]
Araştırmacılar
Yayınlar
Is there any association between colonic polyps and gastric intestinal metaplasia?

Ünler, Gülhan Kanat | Özgür, Gülsüm Teke | Göktürk, Hüseyin Savaş | Korkmaz, Hüseyin | Erinanç, Özgür Hilal

Makale | 2016 | Turkish Journal of Gastroenterology27 ( 3 ) , pp.221 - 226

Background/Aims: Chronic gastritis progression is a multistep process of atrophy, intestinal metaplasia (IM), and dysplasia, which may lead to invasive carcinoma. In this study, we identified an association of colonic polyps with gastric IM in patients undergoing colonoscopy.Materials and Methods: This retrospective case-control, cross-sectional study was conducted in a tertiary-care institution in Turkey. Pathology and endoscopy reports were reviewed. The study group comprised 400 patients with colonic adenomatous polyps, and the control group comprised 360 patients without colonic adenomatous polyps on colonoscopy.Results: The ris . . .k of gastric IM was 1.42-fold higher in the study group (p=50 years with colonic polyps was 3.35-fold higher than in those aged Daha fazlası Daha az

Effects of statins in an indomethacin-induced gastric injury model in rats

Özbakış, Günnur Dengiz | Hekimoğlu, Aşkın | Kandemir, Nilüfer | Kurcer, Zehra

Makale | 2012 | Turkish Journal of Gastroenterology23 ( 5 ) , pp.456 - 462

Amaç: Statinlerin lipid düşürücü etkilerinin yanısıra ilave pleiotropik etkileri vardır. Bu çalışmada, statinlerin sıçanlarda indometazinle oluşturulan mide hasarı üzerine etkileri değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Hayvanlar sekiz gruba ayrıldı. Kontrol grubuna distile su, diğer gruplara omeprazol (30 mg/kg), atorvastatin (20-40 mg/kg), simvastatin (20-40 mg/kg) ve rosuvastatin (20-40 mg/kg) oral yolla verildi. Otuz dakika sonra, bütün gruplara yine oral yolla indometazin (25 mg/kg) uygulandı. Altı saat sonra, hayvanlar dekapitasyon ile öldürüldü. Her grup için ortalama ülser indeksleri hesaplandı. Daha sonra, mideler histopatolojik . . . olarak değerlendirildi. Bulgular: Ülser indeksleri kontrol grubunda 1.72±0.16, omeprazol grubunda 0±0.00, atorvastatin, simvastatin ve rosuvastatinin 20 ve 40 mg/kg dozlarında sırasıyla 4.28±0.39, 4.99±0.96, 1.72±0.73, 1.90±0.48, 1.85±0.26 ve 1.67±0.18 tespit edildi. Atorvastatin her iki dozda indometazinle oluşturulan ülser indeksini ve 40 mg/kg dozda erozyon skorunu anlamlı olarak artırmıştır. Simvastatinin 20 mg/kg dozu mononükleer lökosit infilrasyonunu inhibe etmesine rağmen, 40 mg/kg dozu hiperemiyi artırmıştır. Rosuvastatin 20 mg/kg dozda hem mononükleer lökosit hem de nötrofil infiltrasyonlarını, 40 mg/kg dozda ise sadece nötrofil infiltrasyonunu azaltmıştır. Sonuç: Mide rahatsızlığı olan hastalarda, statinler dikkatli kullanılmalıdır. Statin tedavisi mutlaka gerekiyorsa, atorvastatin kullanılmamasını ve diğer statinlerin de etkili en düşük dozlarda kullanılmasını tavsiye etmekteyiz. Background/aims: Statins have additional pleiotropic effects beyond their lipid-lowering effects. In this study, the effects of statins were evaluated in an indomethacin-induced gastric injury model in rats. Materials and Methods: Animals were divided into eight groups. Distilled water (control group), omeprazole (30 mg/kg), atorvastatin (20 and 40 mg/kg), simvastatin (20 and 40 mg/kg), and rosuvastatin (20 and 40 mg/kg) were given orally (gavage). Thirty minutes later, indomethacin (25 mg/kg) was administered orally to all groups. Six hours later, the animals were sacrificed by decapitation. The mean ulcer indexes for each group were calculated, and the stomachs were evaluated histopathologically. Results: The ulcer indexes were as follows: control 1.72±0.16, omeprazole 0±0.00, and atorvastatin, simvastatin and rosuvastatin (at 20 and 40 mg/kg doses, respectively) 4.28±0.39, 4.99±0.96, 1.72±0.73, 1.90±0.48, 1.85±0.26, and 1.67±0.18. Atorvastatin significantly increased the indomethacin-induced ulcer index at both doses and the erosion score at 40 mg/kg dose. Although the 20 mg/kg dose of simvastatin inhibited mononuclear leukocyte infiltration, the 40 mg/kg dose induced hyperemia. Rosuvastatin did not decrease mononuclear leukocyte or neutrophil infiltrations at 20 mg/kg dose, and only neutrophil infiltration at the 40 mg/kg dose. Conclusions: In patients with gastric discomfort, statins must be used carefully. If statin therapy is needed, we recommend to avoid using atorvastatin and to use the other statins only in the minimum effective dose. Top Summary Introduction Materials And Methods Results Discussion Reference Daha fazlası Daha az

Surgical challenge in cholecystectomy: Xanthogranulomatous cholecystitis

Karakaya K. | Taşçilar Ö. | Karadeniz Çakmak G. | Uçan B. | Emre A.U. | Irkörücü O. | Cömert M.

Mektup | 2007 | Turkish Journal of Gastroenterology18 ( 2 ) , pp.131 - 132

[No abstract available]

Successful endoscopic treatment of huge gastric inflammatory fibroid polyp

Saritaş Ü. | Üstündag Y. | Gedikoglu G.

Mektup | 2011 | Turkish Journal of Gastroenterology22 ( 2 ) , pp.224 - 226

[No abstract available]

Effects of statins in an indomethacin-induced gastric injury model in rats

Özbakiş-Dengiz G. | Hekimoglu A. | Kandemir N. | Kurcer Z.

Makale | 2012 | Turkish Journal of Gastroenterology23 ( 5 ) , pp.456 - 462

Background/aims: Statins have additional pleiotropic effects beyond their lipid-lowering effects. In this study, the effects of statins were evaluated in an indomethacin-induced gastric injury model in rats. Materials and Methods: Animals were divided into eight groups. Distilled water (control group), omeprazole (30 mg/kg), atorvastatin (20 and 40 mg/kg), simvastatin (20 and 40 mg/kg), and rosuvastatin (20 and 40 mg/kg) were given orally (gavage). Thirty minutes later, indomethacin (25 mg/kg) was administered orally to all groups. Six hours later, the animals were sacrificed by decapitation. The mean ulcer indexes for each group we . . .re calculated, and the stomachs were evaluated histopathologically. Results: The ulcer indexes were as follows: control 1.72±0.16, omeprazole 0±0.00, and atorvastatin, simvastatin and rosuvastatin (at 20 and 40 mg/kg doses, respectively) 4.28±0.39, 4.99±0.96, 1.72±0.73, 1.90±0.48, 1.85±0.26, and 1.67±0.18. Atorvastatin significantly increased the indomethacin-induced ulcer index at both doses and the erosion score at 40 mg/kg dose. Although the 20 mg/kg dose of simvastatin inhibited mononuclear leukocyte infiltration, the 40 mg/kg dose induced hyperemia. Rosuvastatin did not decrease mononuclear leukocyte or neutrophil infiltrations at 20 mg/kg dose, and only neutrophil infiltration at the 40 mg/kg dose. Conclusions: In patients with gastric discomfort, statins must be used carefully. If statin therapy is needed, we recommend to avoid using atorvastatin and to use the other statins only in the minimum effective dose Daha fazlası Daha az

Co-occurrence of inflammatory fibroid polyp in Crohn's disease: A MR enterography study

Acar T. | Harman M. | Güneyli S. | Elmas N.

Makale | 2015 | Turkish Journal of Gastroenterology26 ( 4 ) , pp.361 - 362

[No abstract available]

Akar T.

Mektup | 2017 | Turkish Journal of Gastroenterology28 ( 6 ) , pp.535 - 536

[No abstract available]

A simple modification of jejunal tube placement through the PEG catheter to facilitate the procedure

Koçak E. | Üstündag Y. | Aydemir S.

Mektup | 2006 | Turkish Journal of Gastroenterology17 ( 1 ) , pp.76 - 77

[No abstract available]

Postoperative complications after abdominal surgery in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Atalay, Figen | Uygur, Fırat | Cömert, Mustafa | Özkoçak, Işıl

Makale | 2011 | Turkish Journal of Gastroenterology22 ( 5 ) , pp.523 - 528

Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı torasik veya torasik olmayan cerrahide postoperatif pulmoner ve kardiyak komplikasyonların gelişimi için iyi bilinen bağımsız risk faktörüdür. Biz kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda batın ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonları ve bu komplikasyonlara neden olan koşulları araştırmayı amaçladık. Yöntem: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde batın cerrahisi uygulanan 89 olgunun kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan 32’si çalışmaya alındı. Bulgular: Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda pulmoner ve kardiak komplikasyon oranı yüksekti. Abdominal cer . . .rahi uygulanan kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda postoperatif pulmoner komplikasyon ve kardiyak komplikasyon sırasıyla %21.8 ve %28.1 olarak bulundu. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı’nda hastalığın şiddeti ile komplikasyon gelişimi açısından farklılık saptanmadı. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigara içimi ve yaş postoperatif komplikasyonu etkilemez iken, bronkodilatatör kullanımı postoperatif kardiyak komplikasyonu artırdı. Açık cerrahi girişim ile karşılaştırıldığında laparoskopik cerrahinin postoperatif pulmoner komplikasyonu azalttığı saptandı. Cerrahi süresi ve insizyon tipi ile komplikasyonlar arsında ilişki bulunmadı. Sonuç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda pulmoner ve kardiak komplikasyon oranı yüksek bulundu. Diyafragmaya yakın üst batın cerrahisinin komplikasyon oranını yükseltmesi ve laparoskopik cerrahinin açık cerrahi ile karşılaştırıldığında postoperatif pulmoner komplikasyonu azaltması nedeniyle kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda laparoskopi tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Bizim ön sonuçlarımıza dayanarak, kontrollü çalışmaların olmaması nedeniyle, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda kardiyak komorbid durumlar varlığında bronkodilatörlerin dikkatli kullanılmasını önermekteyiz. Background/aims: Chronic obstructive pulmonary disease is a well-known independent risk factor for the development of postoperative pulmonary and cardiac complications after thoracic or nonthoracic surgery. We aimed to determine the risk factors and complications of abdominal surgery in chronic obstructive pulmonary disease patients. Material and Methods: Thirty-two patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease out of 89 patients who underwent abdominal surgery at Zonguldak Karaelmas University Medical School Hospital enrolled in the study. Results: Pulmonary and cardiac complication ratios were found high in chronic obstructive pulmonary disease patients. Postoperative pulmonary and cardiac complications were documented in 21.8% and 28.1% of chronic obstructive pulmonary disease patients respectively. There were no differences in terms of complications, according to the severity of the disease in chronic obstructive pulmonary disease patients. While smoking and age did not effect the postoperative complications in chronic obstructive pulmonary disease patients, bronchodilator use increased postoperative cardiac risks. We found that laparoscopic surgery reduced the risk for postoperative pulmonary complications compared with open surgical procedures. No differences were found in terms of complication regarding to the type of incision and the duration of surgery. Conclusion: The patients with chronic obstructive pulmonary disease had high ratio of the pulmonary and cardiac complications. The complication rate was higher for surgical sites closer to the diaphragm such as the upper abdomen. Laparoscopy will reduce the risk for postoperative pulmonary complications compared with open surgical procedures. Based on our preliminary data and considering the lack of controlled trials, bronchodilators should be used with great caution particularly in the individuals with chronic obstructive pulmonary disease and cardiac comorbidit Daha fazlası Daha az

A very rare cause of diarrhea: Epidermolysis bullosa

Akar T. | Dindar G.

Mektup | 2014 | Turkish Journal of Gastroenterology25 ( 4 ) , pp.450 - 451

[No abstract available]


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.