Filtreler
Effect of sodium borohydride on populus tremula L. kraft pulping

İstek, Abdullah | Özkan, İhsan

Article | 2008 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry32 ( 2 ) , pp.131 - 136

Bu çalışmada, titrek kavak {Populus tremula L.) odunlarından sodyum borhidrür (NaBH4) ilaveli kraft yöntemiyle kâğıt hamuru üretilmiş ve NaBH4'ün hamur verimi ve kâğıdın fiziksel ve optik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Optimum pişirme parametrelerin belirlemek için 6 adet ön deneme pişirmesi yapılmıştır. Bu pişirmelerden en yüksek verim ve en düşük Kappa numarası elde edilen 2 pişirme şartları kılavuz olarak seçilmiştir. Bu kılavuz pişirme koşullarına %l-2-3 oranında NaBH4 ilave edilerek 6 adet daha pişirme yapılmıştır. İlave edilen NaBH4 oranına bağlı olarak, hamur verimi ve viskozitesinin arttığı, Kappa numarasının azal . . .dığı tespit edilmiştir. Kontrol pişirmelerine kıyasla, NaBH4 ilaveli 50 + 3 °SR serbestlik derecesinde üretilen kâğıtların sağlamlık özelliklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna karşın, NaBH4 ilavesiyle elde edilen deneme kâğıtlarının parlaklık değerleri artmıştır. Sodium borohydride (NaBH4) added kraft pulping was performed using European aspen (Populus tremula L.) chips and the effects of the NaBH4 addition on the physical and optical properties of pulps and resultant papers were investigated. In order to determine the optimum cooking parameters, 6 different laboratory experiments were carried out, which indicated that 2 cooking conditions were better than the others. The effects of 1%, 2%, and 3% NaBH4 additions on pulps and paper properties were investigated based on these 2 cooking conditions. It was noted that the increasing level of NaBH4 added improved the screened pulp yield and pulp viscosity levels and reduced the Kappa number. There was no statistical significance regarding the strength properties of kraft-NaBH4 pulps compared to control pulps at 50 ± 3 °SR freeness level. However, the brightness of handsheets was increased by NaBH4 additions Daha fazlası Daha az

Impact of alkaline dust pollution on soil microbial biomass carbon

Kara, Ömer | Bolat, İlyas

Article | 2007 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry31 ( 3 ) , pp.181 - 187

http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpZNU9URXg= https://hdl.handle.net/20.500.12628/711

The effect of different land uses on soil microbial biomass carbon and nitrogen in Bartin Province

Kara Ö. | Bolat I.

Article | 2008 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry32 ( 4 ) , pp.281 - 288

The microbial biomass of soil is being increasingly recognized as a sensitive indicator of soil quality. Its knowledge is fundamental for sustainable environmental management. This study aimed to determine the impact of different land uses (forest, pasture, and agricultural lands) on soil microbial biomass carbon and nitrogen using the chloroform fumigation extraction (CFE) method. This study also aimed to determine interrelationships between microbial biomass C (Cmic) and N (Nmic) and the physicochemical characteristics of the soil. For this purpose, a total of 45 soil samples were taken from 3 different land uses located in the Ag . . .dac? Village in Bart?n. Additional core samples were collected from each sample site to determine other physico-chemical characteristics of the soils. The average microbial biomass C were found as 1028.29 µg g-1, 898.47 µg g-1, and 485.10 µg g-1, respectively, for forest, pasture, and agricultural soils. As with microbial biomass C, the average microbial biomass N was found as 129.99 µg g-1, 100.90 µg g-1, and 42.60 µg g-1, respectively, for forest, pasture, and agricultural soils. One-Way ANOVA showed a significant difference in microbial biomass C and N among the study areas. Microbial biomass C and N were shown to be significantly correlated to the physico-chemical properties of the soil, such as organic C, total N, clay, and pH. Present study clearly shows that land use has a significant effect on microbial biomass C and N in soil by altering natural soil characteristics under the same ecological conditions. © TÜBİTAK Daha fazlası Daha az

An operations research application in the particleboard industry [Yongalevha endüstrisinde bir yöneylem araştirmasi uygulamasi]

Karayilmazlar S. | Balaban E.

Article | 2000 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry24 ( 1 ) , pp.11 - 18

In this study, a model was used for the optimization of product mix (the amounts of each product in the mixture) in particleboard industry by using linear programming. A theoretical model was constructed in which operations research methods and linear programming were applied to the maximization of the profit of a particleboard mill (KÖYKOBIR) as the consumer of industrial wood. To this end, 1993-1994-1995-1996 production, sales, stock quantities and costs as well as data related to capacities of the chipping, drying, pressing, sanding and gluing units were processed. Moreover, processing times of every product at these units were c . . .alculated. The linear programming model to determine optimum stock quantity, sale, production of particleboard at eight different thicknesses planned to be produced in 1997 was solved by industrial Lindo program and the results are shown in the tables Daha fazlası Daha az

Fire reterdant chemicals affecting combustion resistance of wood [Agaç malzemenin yanmaya dayanikliligini etkileyen emprenye maddeleri]

Örs Y. | Sönmez A. | Uysal B.

Article | 1999 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry23 ( SUPPL. 2 ) , pp.389 - 394

Wood is an important material used in construction elements. However since it can be affected by biotic and abiotic deteriorating agents, it should be treated with chemical impregnating materials prior to use. In this study, the effects of water-soluble impregnating chemicals on the combustion resistance of wood was investigated. For this purpose, panels were prepared with oriental beech wood (Fagus orientalis L.) and pine wood (Pinus silvestris L), which are widely used in industry. These panels were impregnated with potassium nitrate (KNO3), zinc sulfate (Zn SO4), sodium tetra borate (Na2 B4 O7), sodium sulfate (Na2 SO4) and coppe . . .r sulfate (Cu2SO4). Two different methods were used for impregnation of the wood samples: extended dipping without pressure, and and full cell with either 60 minutes vacuum-60 minutes pressure, or 30 minutes vacuum-30 minutes pressure. The amount of weight lost during flame- and non-flame burning showed that impregnation with Cu2SO4, Zn SO4 and Na2 SO4 increased the fire resistant of pine and oriental beech wood. For this reason, the full-cell method is more effective in impregnation Daha fazlası Daha az

The effect of joint forms (Shape) and dimensions on the strengths of mortise and tenon joints

Tankut, Ali Naci | Tankut, Nurgül

Article | 2005 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry29 ( 6 ) , pp.493 - 498

Yakın zamana kadar birleştirmeler ile ilgili detaylar çoğunlukla deneme yanılma metotlarına dayaiı geleneksel bir kapsamda değerlendiriliyordu. Günümüzde mobilya mühendislik tasarımında önceden belirlenmiş dirençte birleştirmelerin sağlanması gerekli görülmektedir. Bu bakımdan, çalışmada nominal olarak aynı şartlarda ve farklı biçimlerde yuvarlatılmış lamba-zıvana, dikdörtgen lamba-zıvana, dikdörtgen zıvanalı/yuvarlatılmış lambalı birleştirmelerin direnç değerleri araştırılmıştır. Ayrıca, her uç biçimi farklı kayıt genişliklerinde ve iki zıvana genişliğinde karşılaştırılmıştır. Sonuçlar dikdörtgen zıvanalı birleştirmelerin hem yuvar . . .latılmış zıvanalı hem de dikdörtgen zıvanalı/yuvarlatılmış lambalı birleştirmelerden yaklaşık % 15 daha dirençli olduğunu göstermiştir. Ayrıca; birleştirme geometrisi birleştirmelerin direnci üzerinde önemli derecede etkili çıkmıştır. Zıvana genişliği ve uzunluğu arttıkça birleştirmelerin direnci iyileşmiştir. Lambalı zıvanalı birleştirmelerde uç formlarının birleştirme direnci üzerinde fark edilir derecede etkili olduğu görülmüştür. Örneğin, dikdörtgen lambalı zıvanalı birleştirmeler yuvarlatılmış lambalı zıvanalı birleştirmelerden daha dirençli bulunmuştur. Fakat bu durum yuvarlatılmış lambalı zıvanalı birleştirmelerin sandalye konstrüksiyonlarında kullanımını kısıtlamaz, bilakis yuvarlatılmış lambalı zıvanalı birleştirmeler iç gerilmeleri yuvarlatılmış zıvanalara daha yeknesak dağıtarak ayak eiemanlarindaki çatlama riskini düşürürler ve bundan dolayı sandalye iskeletlerinde ön ayak/yan kayıt bağlantılarında kullanılabilirler. Ancak üçüncü tip birleştirme şekli olan dikdörtgen zıvanalı/yuvarlatılmış lambalı birleştirmeler sandalye konstrüksiyonları için tatminkâr bulunmamıştır. Until recently, detailing of joints was largely a matter of tradition, based on trial and error methods. However, in the engineering design of furniture, it is necessary for designers to create joints with a specified strength. This study was undertaken accordingly, to obtain the strength of round tenon/round mortise, rectangular tenon/rectangular mortise and rectangular tenon/round mortise joints assembled under nominally identical conditions with different end configurations. In addition, each end configuration was compared at rail widths, each with 2 widths of tenon. The results showed that rectangular end mortise and tenons are about 15% stronger than both round end mortise and tenons and rectangular end tenons fitting into round end mortise joints. Meanwhile, joint geometry has a significant effect on the strength of those particular joints. As tenon width and length were increased, the strength of the joint was correspondingly improved. The type of mortise and tenon end has an appreciable effect on the breaking strength of the joints as rectangular end mortise and tenons are stronger than round end mortise and tenon joints; however, this does not limit the use of round end mortise and tenon joints in chair construction. It may actually be advantageous to use round end tenon and mortise joints for the front leg/side rail joint in a chair frame as the internal stresses may be more uniformly distributed over the rounded ends of the mortise, thus reducing the risk of splitting the leg member. The third type of construction, with a square end tenon fitting into a round end mortise, was, however, less satisfactory Daha fazlası Daha az

Kızılağaç (Alnus glutinosa Gaertn subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) gövde hacim tablosu

Saraçoğlu, Nedim

Article | 1998 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry22 ( 3 ) , pp.215 - 225

Bu çalısmanın amacı, Dogu Karadeniz Bölgesi Kızılagaç Mescerelerinin tek agaç gövde hacım miktaralarının tahmin edilmesidir. Bölgesel (çift girişli) Gövde Hacim Tablosu, Perşembe-Hopa/Kemalpaşa arasında yayılıs gösteren saf, aynı yaşlı, müdahale görmemiş, normal kapalı ve doğal gelişen 55 Kızılağaç geçici deneme alanlarında seçilen 510 deneme ağacının verilerine göre düzenlenmiştir. Bölgesel Gövde Hacım Tablosunun düzenlenmesinde Regresyon yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla 6 hacım modeli seçilmiştir. The objective of this study is to estimate the stem volume per single tree for Alnus glutinosa Gaertn subsp. barbata (C.A. Me . . .y.)Yalt. stands of East The Blacksea Region. Double Entry Volume Table was constructed by means of the material collected at the 510 sample trees, were choosen in 55 temporary trial plots taken in the pure, even aged, untouched, normal stocked and naturally grown stands of the Alnus barbata between Persembe and Hopa-Kemalpasa. Several mehods were in evaluation of material and constructing the table. It was based on Regression Methods in obtaining Double Entry Volume Table. 6 volume models were choosen for this purpose Daha fazlası Daha az

Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa (L.) Gaertn subsp. Barbata (C.A. Mey.) Yalt.) biyokütle tabloları

Saraçoğlu, Nedim

Other | 2000 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry24 ( 2 ) , pp.147 - 156

The objective of this study was to estimate biomass per tree for Alnus glutinosaGaertn. subsp. barbata(C. A. Mey.) Yalt. stands in the east Black Sea region of Turkey, Dry-weight tables constructed by means of the material collected from 86 sample trees chosen in 19 constructed by means of the material collected from 86 sample trees chosen in 19 trials in the Black Sea region between Persembe and Kemalpasa within 10-1510 m altitude. Sample plots were established 0.04 ha in size in stands of various maturity stages, sites and density classes within the specified population. The plots were laid as squares (20x20 m) using the N-Sand E- . . .W cardinal directions. All living and dead trees larger than or equal to 5.1 cm dbh were measured and recorded in all sample plots. Where possible, at least two sample trees of average health and vigor and of unbroken top from each dbhob class of living trees and from different heights within the dbh classes were selected for mass and volume sampling. Each sample tree was cut at approximately 0.30 m above groung level. On each living tree height, diameter, double bark thickness and total age were measured. All the branches of the trees were cut, subdivided and piled separately in three groups. All leaf-bearing twigs and leaves were removed from the live branches. New cones and the old cones of the previous years were collected and piled separately. The main stem was cut at 1/3, 2/3 and the top of merchantable height. Green mass of the three sections of the merchantable stem, large live branches, small live branches, dead branches, new and old cones were taken and recorded separately.Green mass of twigs and leaves were taken and recorded together. Green mass the top portion of the main stem was taken andrecorded.One bunch of samples of twigs and leaves (each sample being about 150 gr), some samples from each pile of cones, two sample disks (8 cm to 10 cm length) one from the large and one from the small living branches, four sample disks 3 cm to 4 cm in thickness from the breast height, the lower and of the sections 1/2, 1/3 and of the top of the merchantable stem were collected. All the Sakallı Kızılagaç ( Alnus glutinosa (L.) Gaertn subsp. barbata(C.A. Mey.) Yalt.) Biyokütle Tabloları samples were put in polyethylene bags and brought to the laboratory for further measurements. The annual rings and diameters on the lower side of each disk taken from the stem were measured. A wedge was cut from each disk taken from the stem for wood density measurements. The green-mass and ovendry-mass measurements of the disks taken from the stem, leaves and twigs were taken. The following equation was used to estimate oven-dry weights of single tree components and whole tree.KA + $b_0$ + $b_1d^2$ + $b_2h$ The objective of this study was to estimate biomass per tree for Alnus glutinosaGaertn. subsp. barbata(C. A. Mey.) Yalt. stands in the east Black Sea region of Turkey, Dry-weight tables constructed by means of the material collected from 86 sample trees chosen in 19 constructed by means of the material collected from 86 sample trees chosen in 19 trials in the Black Sea region between Persembe and Kemalpasa within 10-1510 m altitude. Sample plots were established 0.04 ha in size in stands of various maturity stages, sites and density classes within the specified population. The plots were laid as squares (20x20 m) using the N-Sand E-W cardinal directions. All living and dead trees larger than or equal to 5.1 cm dbh were measured and recorded in all sample plots. Where possible, at least two sample trees of average health and vigor and of unbroken top from each dbhob class of living trees and from different heights within the dbh classes were selected for mass and volume sampling. Each sample tree was cut at approximately 0.30 m above groung level. On each living tree height, diameter, double bark thickness and total age were measured. All the branches of the trees were cut, subdivided and piled separately in three groups. All leaf-bearing twigs and leaves were removed from the live branches. New cones and the old cones of the previous years were collected and piled separately. The main stem was cut at 1/3, 2/3 and the top of merchantable height. Green mass of the three sections of the merchantable stem, large live branches, small live branches, dead branches, new and old cones were taken and recorded separately.Green mass of twigs and leaves were taken and recorded together. Green mass the top portion of the main stem was taken andrecorded.One bunch of samples of twigs and leaves (each sample being about 150 gr), some samples from each pile of cones, two sample disks (8 cm to 10 cm length) one from the large and one from the small living branches, four sample disks 3 cm to 4 cm in thickness from the breast height, the lower and of the sections 1/2, 1/3 and of the top of the merchantable stem were collected. All the Sakallı Kızılagaç ( Alnus glutinosa (L.) Gaertn subsp. barbata(C.A. Mey.) Yalt.) Biyokütle Tabloları samples were put in polyethylene bags and brought to the laboratory for further measurements. The annual rings and diameters on the lower side of each disk taken from the stem were measured. A wedge was cut from each disk taken from the stem for wood density measurements. The green-mass and ovendry-mass measurements of the disks taken from the stem, leaves and twigs were taken. The following equation was used to estimate oven-dry weights of single tree components and whole tree.KA + $b_0$ + $b_1d^2$ + $b_2h Daha fazlası Daha az

Variation in resistance to marine borers in commercial timbers from Turkey, as assessed by marine trial and laboratory screening

Sivrikaya, Hüseyin | Cragg, Simon M. | Borges, Luisa M. S.

Article | 2009 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry33 ( 6 ) , pp.569 - 576

Türkiye’de kıyı inşaatlarında ve yat yapımında kullanılan odun türlerinin odun delici omurgasızlara karşı deniz denemesi ve laboratuar testleri yapılmıştır. Çalışmada kayın, meşe, kestane ve sarıçam odunları test edilmiştir. Deniz denemesi 5 ayın üzerinde Türkiye’nin güney kıyısında bulunan Mersin de gerçekleştirilmiştir. Bu süre boyunca teredinid’ lerin aktivitesi çok yüksek olmuştur ve sarıçam diri ve öz odun panelleri EN 275 standardında belirtilen puanlara göre maksimum olan 4 ile derecelendirilmiştir. Meşe panelleri ortalama 2.8 tahribat puanı ile kestane panelleri en az saldırıya maruz kaldığı için 2.3 ile sıralanmıştır. Test . . .edilen odun örneklerinden toplanan teredinidlere ait kabukların büyüklükleri arasında az miktarda farklılık bulunmuştur. Organizmaların saldırı derecesindeki farklılık, çam örneğine nazaran kestane ve meşe panellerinde çok az sayıda canlının yerleştiğini ifade edebilir. Teşhis edilen teredinidlerin yaklaşık yarısı Teredo navalis (Linnaeus 1758), dörtte birlik kısmı Bankia carinata (JE Gray 1827) diğer dörtte birlik kısmı ise Nototeredo norvagica (Spengler 1792) olmuştur. Organizmaların belli bir odun türünü tercih ettiğine dair bir kanıt bulunamamıştır. Ayrıca, paneller üzerinde bazı limnorid saldırılarına da rastlanmıştır. Kabuklu organizmalardan Chelura sp. kestane panelleri üzerinde bulunmuştur. Laboratuar denemesinde Limnoria quadripunctata (Holthuis 1949) nın beslenme oranı dışkı üretimlerine göre değerlendirilmiştir. Kestane, kayın ve meşe öz odunları üzerindeki ortalama beslenme oranı sarıçam diri ve öz odununa göre yarıdan daha az bulunmuştur. Odun yoğunluğu ile beslenme oranı arasındaki ilişki zayıf bulunmuştur. Commercial timbers from Turkey used in coastal construction and boat building were tested for their resistance to marine wood-boring invertebrates in a marine trial and in a laboratory screening test. The timbers tested were beech (Fagus orientalis Lipsky), oak (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.), chestnut (Castanea sativa Mill.), and Scots pine (Pinus sylvestris L.). The marine trial was conducted over a period of 5 months at Mersin on the southern Mediterranean coast of Turkey. Activity by teredinid (Mollusca, Bivalvia) borers during this period was very high, resulting in the maximum rating of 4 on the EN 275 scale for P. sylvestris sapwood and heartwood panels. Q. petraea panels averaged 2.8 and C. sativa panels were attacked the least with a mean rating of 2.3. There was little variation between the timbers tested in the size of the shells of the teredinids found, and so variation in the level of attack can be ascribed to fewer animals colonising C. sativa and Q. petraea than P. sylvestris. About one half of the teredinids identified were Teredo navalis (Linnaeus 1758), one quarter Bankia carinata (JE Gray 1827), and one quarter Nototeredo norvagica (Spengler 1792). No evidence of preference for a particular timber by any of these species was observed. Teeth on the ridges of the shells of teredinids from C. sativa were partially or wholly immersed in a dark brown substance that might reduce the boring efficiency of the shell. Some attacking by limnoriids (Isopoda, Crustacea) was also detected. Specimens of the amphipod crustacean Chelura sp. were observed on panels of C. sativa. In a laboratory screening trial in which the feeding rate of individual Limnoria quadripunctata (Holthuis 1949) was assessed by measuring faecal pellet production, feeding on heartwood of C. sativa, F. orientalis, and Q. petraea averaged less than half of that on the non-durable sapwood and heartwood of P. sylvestris. The correlation between wood density and feeding rate was weak Daha fazlası Daha az

Yongalevha endüstrisinde bir yöneylem araştırması uygulaması

Karayılmazlar, Selman | Balaban, Erdal

Other | 2000 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry24 ( 1 ) , pp.11 - 18

In this study, a model was used for the optimization of product mix (the amounts of each product in the mixture) in particleboard industry by using linear programming. A theoretical model was constructed in which operations research methods and linear programming were applied to the maximization of the profit of a particleboard mill (KÖYKOBİR) as the consumer of industrial wood. To this end, 1993-1994-1995-1996 production, sales, stock quantities and costs as well as data related to capacities of the chipping, drying, pressing, sanding and gluing units were processed. Moreover, processing times of every product at these units w . . .ere calculated. The linear programming model to determine optimum stock quantity, sale, production of particleboard at eight different thicknesses planned to be produced in 1997 was solved by industrial Lindo program and the results are shown in the tables. In this study, a model was used for the optimization of product mix (the amounts of each product in the mixture) in particleboard industry by using linear programming. A theoretical model was constructed in which operations research methods and linear programming were applied to the maximization of the profit of a particleboard mill (KÖYKOBİR) as the consumer of industrial wood. To this end, 1993-1994-1995-1996 production, sales, stock quantities and costs as well as data related to capacities of the chipping, drying, pressing, sanding and gluing units were processed. Moreover, processing times of every product at these units were calculated. The linear programming model to determine optimum stock quantity, sale, production of particleboard at eight different thicknesses planned to be produced in 1997 was solved by industrial Lindo program and the results are shown in the tables Daha fazlası Daha az

Changes in Nitrogen Status of Soybean Under Influence of Symbiotically Fixed and Bound Nitrogen

Safaraliev, P.M. | Gadimov, A.G. | Troitskaya, C.N. | Nafisi, S. | Allahverdiev, S.R.

Article | 1999 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry23 ( 4 ) , pp.389 - 392

Bu çalışmada, farklı azot kaynaklarının (nitrat 15N-NO3 ve simbiyotik N-N2 ) ve ontogenesisteki soyanın azot konumunun bağlantısı araştırılmıştır. Büyüme döneminde nitrat belirgin bir şekilde emilmiş, daha sonra, köklerin nodulleri tarafından fikse edilmiş azot, azotun ana kaynağı olmuştur. Azotun düşük dozda (bir bitkide 22.2 mg azot) uygulanmasında, bitkinin toplam azot miktarı yükselmiş ve azot fiksasyonu düşmemiştir. Soya bitkisinin organlarında simbiyotik ve nitrat azotun dağılımı, dengeli karakterli olduğu gösterilmiştir. The contribution of different nitrogen sources (nitrate 15N-NO3 and symbiotic N-N2 ) to the nitrogen statu . . .s of soybean in ontogenesis was studied. Nitrate was assimilated effectively during the vegetative growth, whereas later on the nitrogen-fixation by root nodules became the basic source of nitrogen. The applying of a low dose of nitrate (22.2 mg N/plant) increased the total nitrogen content in the plant and did not depress the nitrogen fixation. Distribution of the symbiotic and nitrate nitrogen among organs of soybean was proportional Daha fazlası Daha az

Ağaç Malzemenin Yanmaya Dayanıklılığını Etkileyen Emprenye Maddeleri

Örs, Yalçın | Sönmez, Abdullah | Uysal, Burhanettin

Article | 1999 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry23 ( supp2 ) , pp.389 - 394

Yapı malzemesi olarak kullanılan ağaç malzeme bu maksatla kullanılan diğer malzemelerden üstün özelliklere sahip olmakla beraber, biyotik ve abiyotik zararlılardan olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle koruyucu kimyasal maddelerle emprenye edildikten sonra kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmada, ağaç malzemeyi koruyucu kimyasal maddelerden suda çözünen tuzlarla emprenye etmenin yanmaya karşı dayanıklılığı üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu maksatla yaygın olarak kullanılan sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) odunları ile, emprenye maddesi olarak; potasyum nitrat (KNO3), çinko sülfat (ZnSO4), sod . . .yum tetra borat (Na2 B4 O7), sodyum sülfat (Na2SO4) ve bakır sülfat (Cu2SO4) kullanılmıştır. Emprenye metodu olarak uzun süreli daldırma ve 1 saat vakum-1 saat basınç, 30 dakika vakum-30 dakika basınç olmak üzere dolu hücre metodları uygulanmıştır. Emprenye edilen numunelerde, alev kaynaklı ve alev kaynaksız yanma sırasında oluşan ağırlık kayıpları esas alınarak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; Cu2SO4, ZnSO4 ve Na2SO4 sarıçam ve kayında yanmaya dayanıklılık kazandırmışlardır. Bu bakımdan dolu hücre metodu ile yapılan emprenye işlemi daha etkili bulunmuştur. Wood is an important material used in construction elements. However since it can be affected by biotic and abiotic deteriorating agents, it should be treated with chemical impregnating materials prior to use.In this study, the effects of water-soluble impregnating chemicals on the combustion resistance of wood was investigated. For this purpose, panels were prepared with oriental beech wood (Fagus orientalis L.) and pine wood (Pinus silvestris L.), which are widely used in industry. These panels were impregnated with potassium nitrate (KNO3), zinc sulfate (Zn SO4), sodium tetra borate (Na2 B4 O7), sodium sulfate (Na2 SO4) and copper sulfate (Cu2SO4). Two different methods were used for impregnation of the wood samples: extended dipping without pressure, and and full cell with either 60 minutes vacuum-60 minutes pressure, or 30 minutes vacuum-30 minutes pressure.The amount of weight lost during flame- and non-flame burning showed that impregnation with Cu2SO4, Zn SO4 and Na2 SO4 increased the fire resistant of pine and oriental beech wood. For this reason, the full-cell method is more effective in impregnation Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms