Filtreler
Araştırmacılar
Yayınlar
Kapsülsüz ve barutsuz mermi atan hafif silah tasarımı

Çayıroğlu, İbrahim | Dizdar, Ercüment N.

Diğer | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.339 - 344

Bu çalışmada, kapsülsüz ve barutsuz mermi atan yeni bir tabanca tasarımı yapılmıştır. Enerji olarak XM46 sıvı silah yakıtı kullanılmıştır. Ateşleme sistemi manyetolu olarak yapılmıştır. Silahın mekanizması mevcut klasik silahlara benzemektedir. Kapsül ve barut kullanılmadığı için şarjörde daha fazla hacim kazanılmıştır. Tasarlanan silahın üç-boyutlu katı modeli oluşturulmuş ve gerekli hesaplamaları yapılmıştır. In this study, a new pistol which shoots bullet without capsule and powder has been designed. XM46 lequid gun propellant has been used as energy. Firing system has been designed as electronic. The mechanism of weapon is simil . . .ar to other classic weapons. Since capsule and powder are not used, much more volume in magamizen has been gained. Three-dimensional solid model of designed weapon has been drawn and related calculations have been achieve Daha fazlası Daha az

Ahşap mobilya endüstrisinde üretim verimliliği için iş etüdü uygulamaları

Dizdar, Ercüment N. | Özen, Ramazan

Diğer | 2001 | Technology4 ( 1-2 ) , pp.1 - 9

İş hayatında maliyetlerin düşürülmesi, dolayısıyla verimliliğin arttırılması açısından üretim zamanın önceden tespit edilmesi ve kısaltılması büyük ehemmiyet taşımaktadır. İş Etüdü bu soruna, üretimin standart zamanını hesaplayarak ve mevcut metotların etkinliğini artırarak çözümleme yönünden yaklaşmaktadır. Türkiye' de küçük ölçeklilikten büyük ölçekliliğe geçme aşamasındaki mobilya endüstrisinin üretimle ilgili sorunları maliyetleri artırmakta, sonuçta da ekonomikliliğin, karlılığın ve nihayet verimliliğin düşmesine sebep olmaktadır. Bu itibarla çalışmada İş Etüdünün ahşap mobilya endüstrisinde uygulanması konu olarak seçilmiştir. . . . Makalede Türkiye'deki ahşap mobilya endüstrisinin üretimle ilgili sorunlarına değinilmiş, ayrıca bir işyerinde mevcut metot incelenerek, bir ürüne ait üretim zamanı ve üretim miktarı tespit edilmiştir. Yapılan metot ve zaman etüdü düzenlemeleri ile % 66,5 oranında zaman tasarrufu, % 590 oranında da üretim miktarı artışı sağlanmıştır. Bu oranlar, sermaye ve yatırım imkanlarının az olduğu ahşap mobilya endüstrisi için önemli bir sonuçtur. Determination of time and reduction thereof have a great importance in terms of the reduction of the cost in business life accordingly increase of the productivity. The Time and Motion Study (Work Study) approaches to the solution of such problem by calculating the standard time and increasing the effectiveness of the existing production methods. The problems of the furniture industry in the transition stage between the large scale and small scale industry increase the cost and therefore decreases economical reasonability and profitability and hence the productivity. For this reason. Work study and application in furniture industry was chosen as subject in this study. In the paper, the problems of the wooden furniture industry in Turkey was mentioned, and also the current state of the production is investigated in a workplace and after some improvements a decrease of 66.5% in time and an increase of 590% in production amount is obtained. These results are very promising for wooden furniture industry Daha fazlası Daha az

Lamine kızılçam ağaç malzemenin emprenye sonrası yanma özellikleri

Özçifçi, Ayhan

Diğer | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.1 - 10

Bu çalışmada, kızılçam (Pinus brutia Ten.) odunu örnekleri sodyum perborat, sodyum tetra borat, imersol (I-WR 2000) ve tanalith-CBC (T-CBC) maddeleri ile daldırma metoduna göre emprenye edildikten sonra polivinil asetat (PVAc) tutkalı kullanılarak 3 katmanlı lamine ağaç malzeme üretilmiştir. ASTM-E 69 standardında belirlenen esaslara uyularak deney örneklerinin yanma özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 1) T-CBC çözeltisi yanmanın ilk aşamasında geçici bir süre geciktirici etki göstermesine rağmen, alev kaynağının devam etmesi nedeniyle yanmaya karşı direnci azalmıştır. 2) Borlu maddeler yanmaya karşı daha fazla d . . .irenç göstermiştir. Bu sonuçlar ışığında, ağaç malzemenin yanmaya maruz kalacak yerlerde, özellikle sodyum tetra borat veya I-WR 2000 çözeltileri ile işlem gördükten sonra kullanılması halinde hizmet süresinin artacağı kesindir. In this study, it has been investigated the combustion properties of 3 ply laminated veneer lumber (LVL), which was produced from Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) impregnated with sodium perborat, sodium tetra borate, immersol (I-WR 2000) and tanalith-CBC (T-CBC) by using the dipping. Prepared veneers have been bonded with poly vinyl-acetate (PVAc) adhesive for LVL and combustion test was applied according to the procedure of ASTM-E 69 standards. As a result of the test results, 1) Although, T-CBC solution showed the fire retardant characteristic in the first of the combustion stage, its resistance was decrease because of the flame-sourced. 2) Boron compounds have showed the fire retardant characteristic. In conclusion, as the wood material subjects to fire or combustion, especially after processing with sodium tetra borat or I-WR 2000 solutions, the life period of wood material increases Daha fazlası Daha az

Güneş havuzu performansının Karabük şartlarında deneysel incelenmesi

Özkaymak, Mehmet | Ulusoy, Yakup

Diğer | 2002 | Technology5 ( 3-4 ) , pp.1 - 6

Alternatif enerji kaynaklarından birisi olan güneş enerjisini, ekonomik yönden ucuz ve verimli bir şekilde toplama ve depolama sistemlerinden birisi de güneş havuzlarıdır. Yapılan bu çalışmada, güneş havuzunda, farklı konsantrasyonlara sahip $Na_{2}CO_{3}$ - $H_{2}O$ (sodyum karbonat-su) çözeltisinin doğal ortamda ısı depolama performansı deneysel olarak incelenmiştir. Deney tesisatı, Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi'nde kurularak farklı yoğunluklara sahip 5 ayrı deney yapılıp güneş havuzundaki sıcaklık ve yoğunluk değişimleri grafikler halinde sunulmuştur. Yapılan deneylerde güneş havuzunun tabanı ile yüzey arasındaki sıcaklı . . .k farkı maksimum 21 °C ve alt taşınım bölgesinde (ATB) en yüksek sıcaklık 49°C olarak elde edilmiştir. The solar energy, one of the alternative energy sources, can be economically and cheaply and efficiently collected with solar ponds. In this study, varying concentrations of sodium carbonate dilution in the solar pond in terms of heat storage performance has been examined. Experiment apparatus has been located Zonguldak Karaelmas University Karabük Technical Education Faculty. Five experiments with different density levels have been done and the changes in the temperature and density have been presented graphically within the solar pond. The experiments show that the temperature difference between the bottom and top level of solar pond is max. 21°C and the highest temperature in lower convective zone (LCZ) have been measured as 49°C Daha fazlası Daha az

Güneş enerjili yüzme havuzu ısıtma sistemleri için kollektör ısı yükünün teorik olarak belirlenmesi

Öz, Etem Sait | Menlik, Tayfun | Aktaş, Mustafa

Makale | 2005 | Technology8 ( 1-2 ) , pp.1 - 7

Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan yüzme havuzlarının ısıtılmasında katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma sistemlerine yüksek maliyetlerinden dolayı alternatif olarak güneş enerjili ısıtma sistemleri geliştirilmektedir. Bu çalışmada, güneş enerjisi ile ısıtılan havuzlardaki havuz ısıtma yükü hesabında kullanılan; buharlaşma,ışınım, taşınım ve ilave edilen sudan meydana gelen ısı kayıpları ile ısı kazanç parametreleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Son bölümde 50 m x 15 m boyutlarında bir yüzme havuzunun ısıtılmasında kullanılan kollektör net ısı yükü örnek olarak hesaplanmıştır. Nowadays, to swimming pools being u . . .sed widespreadly, solar energy heating systems are being developed as alternative to solid, liquid, gas fuel and electricity heating systems due to the high costs. In this study, using parameters (etc. evaporation, radiation, convection heat losses and heat losses is taken from added water and heat gains) in the calculation of the heat load of pools, heated by solar energy, were examined in details. In the last part, as an example, heat load has been calculated for collector used for heating a swimming pool dimension of that 50 m x 15 m Daha fazlası Daha az

Beton sınıflarının karkas yapı maliyetlerine etkisi

Özkan, Ömer

Diğer | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.171 - 179

1999 yılında yaşanan iki büyük deprem sonrasında bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesinin önemi ülkemizde daha fazla gündeme gelmiştir. Günümüzde beton basınç dayanımı az bir maliyet ile kolaylıkla sağlanabilmektedir. Beton mukavemetinin yükselmesi ile yapı kalitesi de artmaktadır. Bu çalışmada beton mukavemetinin yükseltilmesinin, yapı maliyetini artırmadığı hatta küçük de olsa bir tasarrufa sebep olduğu vurgulanmıştır. Çalışmamızda 3 tip proje kullanılmış ve her bir proje 5, 7, 9 kat olarak planlanmıştır. Toplam 9 farklı projenin C 16, 20, 25, 30, 35 sınıflarında beton ve S 420 çeliği kullanılarak sektöre ışık tutması am . . .acıyla ticari bir program ile statik ve boyutlandırma çözümü yapılmıştır. Çözülen projelerin beton, demir ve kalıp metrajları yapılarak, kaba inşaat maliyetleri bulunmuştur. Bulunan maliyetler regrasyon analizine tabi tutularak aralarındaki ilişkinin quadratik denklemi bulunmuştur. Buna göre beton kalitesinin artışı ile maliyetlerin azaldığı görülmüştür, ancak bir noktadan sonra maliyet tekrar artmaya başlamıştır. C 16 betonu ile tasarlanan bina maliyeti baz kabul edilmiş ve C 20 betonunda % 8-10, C25 ve C30 betonlarında ise % 10-15 oranlarında tasarruf sağlandığı gözlenmiştir. After the two huge earthquakes happened in 1999, the importance of quality of materials used in the construction of buildings has risen on the agenda of our country. Today the concrete durability can easily be optained with a low cost. As the strenght of the concrete increases, it increases the quality of the building. In this process it is emphasized that increasing the concrete resistance does not increase the cost of construction on the contrary it result in a small saving. In our study, three types of projects have been used and each containing 5, 7 and 9 flors. In these totally nine different projects C16, 20, 25, 30, 35 and S 420 steel have been used with commercial analaysing programme to enlighten the sector. The cost of the constructions have been globally calculated by making the concrete, steel and formwork measurements. These costs are analysed by regression and the relations between them are combined as a quadratic equation. According to this it seen that with the increase in the concrete classes the costs decrease. The cost of buildings designed by C16 concrete is taken as base and 8-10 % economy in C 20 concrete, 10-15 % economy in C 25 and C 30 concretes are observed Daha fazlası Daha az

Bazı kimyasal maddelerin Karaağaç (Ulmus campestris Spach) odununun renk tonuna etkileri

Özçifçi, Ayhan | Atar, Musa

Diğer | 2002 | Technology5 ( 1-2 ) , pp.21 - 28

Bu çalışmada, karaağaç (Ulmus campestris Spach.) odunundan hazırlanan deney örneklerine % 25' lik konsantrasyondaki NaOH + H2O2 (I. çözelti) ve NaSiO3 + H2O2 (II. çözelti) grupları ile renk açma işlemi yapılmıştır. Renk açma işleminden sonra poliüretan ve poliester vernik uygulanan yüzeylerde renk açıcı kimyasal maddelerin kırmızı renk tonu oluşumuna etkileri ASTM-D 2244 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Sonuç olarak, kırmızı renk tonu en yüksek poliüretan vernik uygulanan naturel örneklerde (19.94), en düşük I. grup (NaOH + H2O2) çözelti ve poliester vernik uygulanan örneklerde (4.26) elde edilmiştir. Buna göre; düşük kırmızı ren . . .k tonu istenen işlemlerde renk açma işleminden sonra odun yüzeylere poliüretan vernik uygulanmamalıdır. Son katta poliüretan vernik uygulanması söz konusu olduğunda, şeffaf renksiz dolgu verniği kullanılması kırmızı renk tonu oluşumunu azaltabilir. In this study, it has been performed the bleaching process with NaOH + H2O2 and NaSiO3 + H2O2 which have 25 % concentration elm wood of red color of tone measuring. It has been carried out to measure the red color of tone according to the procedure of ASTM-D 2244 standards. It has been done the bleaching process for red colour of tone effects on the wood surface covered with polyurethane and polyester varnish of some chemical materials. As a result, it has been obtained the highest red color of tone as naturel samples with polyurethane varnish (19.94), the lowest red color of tone as I. solution (NaOH + H2O2) and polyester (4.26). According to this, polyurethane varnish must not be applied to have bleached surfaces that wishing the less red color of tone of surfaces after the bleching process. If the transparent filler varnish is used, the red color of tone can be reduced, in case of the polyurethane apply on the wood surfaces as a last layer Daha fazlası Daha az

Yakıt olarak CH4 kullanan değişken sıkıştırma oranlı buji ile ateşlemeli bir motorun ideal hava-yakıt çevrim analizi ile teorik simülasyonu

Sekmen, Perihan | Sekmen, Yakup | Çınar, Can

Diğer | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.211 - 218

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak içten yanmalı motorların tasarımında teorik modellerin kullanılması ile farklı çalışma ve tasarım parametrelerinin motor performansına etkileri ve gerçek bir motorun performans karakteristikleri daha az maliyetle ve daha kısa sürede tahmin edilebilmektedir.Bu çalışmada, tek silindirli, 4-zamanlı, doğal emişli, ideal hava-yakıt çevrimi üzerinde çalıştığı kabul edilen buji ile ateşlemeli bir motor için matematiksel bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. FORTRAN programlama dilinde yazılmış bir bilgisayar programı yardımıyla sıkıştırma oranı ve motor hızı değişimleri için krank mi . . .li açısına (KMA) bağlı olarak silindir basınç ve sıcaklık değişimleri elde edilerek ortalama indike basınç, yakıt ve hava tüketimleri, indike güç, termik verim gibi bazı motor performans parametreleri hesaplanmıştır. Nümerik hesap metodunda yakıt olarak metan (CH4) kullanılmış olup, CH4 ve türlere ait iç enerji ve özgül ısılar ile iki temel ayrışma denge sabitlerinin hesabı sıcaklığa bağlı amprik fonksiyonlarla gerçekleştirilmiştir. Yanma ve egzoz proseslerinin sabit hacimde; sıkıştırma, yanma ve genişleme proseslerinin ise adyabatik olarak gerçekleştiği kabul edilmiştir. By the using of theoretical model to internal combustion engine design, the effects of different operating and design parameters on engine performance, and performance characteristics of a real engine can be estimated less cost and time relating to improvement of computer technologies. In this study, a mathematical simulation model is developed to a single cylinder, four-stroke and natural aspirated spark ignition engine to be considered of operating on ideal air-fuel cycle. Obtaining the variations of cylinder temperature and pressure with crank angle depend on compression ratio and engine revolution, engine performance parameters such as indicated mean effective pressure, fuel and air consumptions, indicated power, thermal efficiency were calculated using computer program written with FORTRAN. Methane (CH4) is used as a fuel in numerical calculation method, and calculation of internal energy and specific heats belong to CH4 and specifies and calculation of considered two basic dissociation equilibrium constants were achieved as the empiric functions of temperature. It is assumed that combustion and exhaust processes are accrued at constant volume and compression, combustion and expansion processes are adiabatic Daha fazlası Daha az

Verniklenmiş etiket yongalı levha' da (WFB) su buharının ağırlık ve şişme miktarına etkisi

Uysal, Burhanettin | Özçifçi, Ayhan | Atar, Musa

Diğer | 2000 | Technology3 ( 2-3 ) , pp.81 - 90

Bu çalışmada, yüzeyleri sentetik vernikle kaplanmış 18 mm kalınlığındaki etiket yongalı levha (WFB) örnekleri 6, 24, 60 ve 96 saat süre ile su buharı etkisinde bırakılmıştır. Hazırlanan kontrol ve vernikli 10'ar adet örnek TS 3639 standardında belirlenen esaslara uygun olarak su buharı etkisi sonucu ağırlık, kalınlık ve genişlik değerlerinde meydana gelen değişmeler incelenmiştir. Kontrol örneklerine göre vernikli örnekler toplam 186 saat su buharı etkisinde bekletilmesi sonucu sırasıyla, ağırlık artışları % 14, kalınlık artışları % 7 ve genişlik artışları % 0,2 olarak tespit edilmiştir. In this study, the 18 mm thick experimental s . . .amples prepared from waferboard (WFB), covered all faces with synthetic varnish and control samples have been exposed to steam for 6, 24, 60 and 96 hour periods. The effects of weight, thickness and width values of the control and the varnished samples have been determined according to the procedure of the Turkish Standard (TS) 3639. As a result, according to the control samples different dimensional increases have been obtained on weight increases as %14 , thickness as %7 and width as % 0.2 respectively. According to these, there has been less change in the dimensions of the varnished samples than unvarnished one Daha fazlası Daha az

2010 yılına kadar Türkiye' deki taşıt sayıları ile taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyon miktarlarının tahmini

Çelikten, İsmet

Diğer | 2000 | Technology3 ( 2-3 ) , pp.39 - 51

Araştırmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Trafik Dairesi Başkanlığı'nm Türkiye'deki 1958-1999 yılları arası taşıt sayımları ile ilgili verileri kullanıldı. Belirtilen verilere göre 2000-2010 yılları arası taşıt sayıları ve emisyon miktarları regrasyon analizi ile tahmin edildi. Ayrıca TSE-10633 ve AT standartlarının kullanılması durumunda emisyon miktarlarındaki değişimler belirlendi. Sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verildi. In this research, the date for the numbers of motor vehicles in Turkey was used. This date has complied by the Had of Traffic Department of the General Director of Constabulary in Ankara. According to d . . .ate for 2000-2010, amount of vehicles and their emissions have been estimated by a regression analysis. In addition with the standards of TSE-10633 and EU have been calculated. The results have been given as tables and graphs Daha fazlası Daha az

Bilgisayar destekli eğitimde CIM (Bilgisayarla Bütünleşik İmalat)

Çetinkaya, Kerim | Özen, Betül | Başak, Hüdayim

Diğer | 2000 | Technology3 ( 2-3 ) , pp.205 - 212

Bu çalışmada eğitim teknolojisinde büyük yeri olan bilgisayarların ve geliştirilen ders yazılımlarının önemi üzerinde duruldu. Bilgisayar destekli eğitim amaçlı bir similasyon programı hazırlandı. Similasyon programı içerisinde bilgisayarla Bütünleşik imalat sistemi elemanlarından konveyör sistemleri, robotlar ve CNC makinaları yer almaktadır. This study focuses on computers and development of a course software that they have great importance on education. The simulation programme aims Computer Aided Education has been prepared. The software embodies a production system which contains the elements of conveyor, Robot and CNC machines . . . Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.