Filtreler
Toz metalurjisi ile üretilmiş demir esaslı parçaların akımsız nikel kaplanmasında asidik ve bazik çözeltilerin kaplama miktarına etkisi

Matik, Ulaş | Çıtak, Ramazan

Article | 2005 | Technology8 ( 1-2 ) , pp.51 - 56

Toz metalurjisi (T/M) ile üretilmiş demir esaslı parçaların akımsız nikel (AN) kaplanmasında asidik ve bazik kaplama çözeltilerinin kaplama miktarına etkisi incelendi. Ayrıca T/M parçaların gözeneklilik oranlarının kaplama miktarına etkisi de araştırıldı. Bu amaçla, 40 adet numune farklı basınçlar altında preslendi. Preslenen numuneler 1100 °C’de 45 dakika süre ile Ar atmosferinde sinterlenip tartılarak gözeneklilik oranları belirlendi. Numunelerin 20 adedi bazik, 20 adedi de asidik AN çözeltisiyle 30 dak kaplama işlemine tabii tutuldu. Kaplama işlemi sonrası yapılan hassas ağırlık ölçümü ve mikroskobik incelemelerle elde edilen kap . . .lama miktarları belirlendi. İnceleme sonucu asidik çözeltiyle elde edilen kaplama miktarının daha fazla olduğu ve her iki çözeltiyle elde edilen kaplama oranlarının parçanın gözeneklilik oranına bağlı olarak arttığı tespit edildi. Effect of acidic and alkali solutions on coating amount in electroless nickel (EN) coating of iron based parts produced by powder metallurgy (P/M) was investigated. For this aim, 40 specimens were pressed under different pressures. These specimens were sintered at 1100 °C in flowing Ar atmosphere for 45 min and the porosity ratios of specimens were determined. 20 of specimens were acidic EN both coated and the other 20 specimens were alkali EN coated for 30 min after coating processes, coating amount was determined with microscopic investigation and weighting specimens. It has been found that the acidic coating amount was more than that of alkali coating and the amount of coating increased with the porosity ratio Daha fazlası Daha az

Kapsülsüz ve barutsuz mermi atan hafif silah tasarımı

Çayıroğlu, İbrahim | Dizdar, Ercüment N.

Other | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.339 - 344

Bu çalışmada, kapsülsüz ve barutsuz mermi atan yeni bir tabanca tasarımı yapılmıştır. Enerji olarak XM46 sıvı silah yakıtı kullanılmıştır. Ateşleme sistemi manyetolu olarak yapılmıştır. Silahın mekanizması mevcut klasik silahlara benzemektedir. Kapsül ve barut kullanılmadığı için şarjörde daha fazla hacim kazanılmıştır. Tasarlanan silahın üç-boyutlu katı modeli oluşturulmuş ve gerekli hesaplamaları yapılmıştır. In this study, a new pistol which shoots bullet without capsule and powder has been designed. XM46 lequid gun propellant has been used as energy. Firing system has been designed as electronic. The mechanism of weapon is simil . . .ar to other classic weapons. Since capsule and powder are not used, much more volume in magamizen has been gained. Three-dimensional solid model of designed weapon has been drawn and related calculations have been achieve Daha fazlası Daha az

Karabük' te hava kirliliği ve çözüm önerileri

Özdalyan, Bülent | Çelik, M. Bahattin | Kadı, İbrahim

Article | 2001 | Technology4 ( 3-4 ) , pp.51 - 56

1937 Yılında 13 haneli köy olan Karabük, 1939 da Demir Çelik Fabrikasının (Kardemir A.Ş.) kurulmasıyla birlikte, gelişmeye başlamıştır. Bu durum, Demir Çelik Fabrikasının etrafında haddehaneler, okullar, hastahaneler, yerleşim alanları ve sosyal tesislerin kurulmasına neden olmuştur. Şehrin tarihi gelişimi içerisinde hava kirliliğinin olumsuz etkileri dikkate alınmamıştır. Halen bu bilinçsizce şehirleşme devam etmektedir. 1998-2000 Yılları arasında sürekli olarak yapılan ölçümlere göre, Karabük $SPM_{10}$ (Suspended Particulate Matter) kirliliği bakımından Türkiye genelinde birinci derecede kirli iller arasında bulunmaktadır. Bu çal . . .ışmada Karabük ili hava kirliliğinde mevcut durum özetlenmiş ve geleceğe dönük hava kalitesinin iyileştirilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur. Karabük was a small village with 13 houses in 1937, since then it has been a fast grown city with the help of the Iron-Steel Factory (Kardemir A. S.), which was established in 1939. This has resulted establishing rolling mills, schools, hospitals, a place for settlement and public organizations around the Iron-Steel Factory. The effect of air pollution has not been considered with the grown of urbanisation. At present, this unconsciousness urbanisation still continues. From the $SPM_{10}$ (Suspended Particulate Matter) point of view, Karabük has been found at the top of the list on air-polluted cities in Turkey, regarding to continuously measurements from 1998 to 2000. This study has been concluded with summarising the city of Karabuk's current situation and some of the proposals have been offered for the improvement on air quality for the future Daha fazlası Daha az

Üç eksenli doğrusal hareket mekanizması tasarımı ve imalatı

Göloğlu, Cevdet | Bunarbaşı, İrfan

Article | 2004 | Technology7 ( 3-4 ) , pp.507 - 515

Doğrusal hareket mekanizmalarının verimliliğine etki eden birçok etken bulunmaktadır. Bu amaçla, değişik doğrusal hareket sistem kombinasyonları kullanılarak tasarım ve üretimi gerçekleştirilen üç eksenli bir doğrusal hareket mekanizmasının bileşenleri incelenmiştir. Kullanılan doğrusal hareket mekanizma ve yardımcı elemanları, dişli-dişli, kayış-kasnak, vida-somun ve kayıt-kızak (mil-makara) çiftleridir. Sistem kombinasyonlarının farklılıklarını analiz etmek amacıyla prototipin, kuvvet, moment ve sürtünme ölçüm ve hesaplamaları yapılmıştır. Gerek tasarım, imalat, montaj ve ayarlamalarında, gerekse deneme testlerinde karşılaşılan pr . . .oblemlere karşı çözüm önerileri geliştirilmiştir. Teorik hesaplamalarla bulunan rakamsal büyüklüklerin nasıl yorumlanması gerektiği ve uygulamalardaki gerçeklerle örtüşüp örtüşmediğinin araştırması yapılmıştır. Prototip üzerinde yapılan çalışmalarda, farklı bileşenlerin uygulamada birçok parametreden etkilendiği anlaşılmış, elde edilen önemli bulgular özetlenmiştir. There are various factors that affect to efficiency of linear movement machines. The elements of a linear movement machine that was designed and produced by using different linear movement system combinations have been examined. The elements and auxiliaries used for linear movement are pinion-gear, belt-pulley, screw-nut and guide-slide pairs. Force, moment and friction measurement and calculations on the prototype have been conducted to analyze differentiation- of the system combinations used. The solution suggestions have been generated against to the encountering problems on phases of both design, production, assembly and adjustments, and examination tests. How the numeric values found in theoretical calculation should be interpreted and whether those values fit to the reality of implementation have been enquired. At the searches conducted on the prototype, it is deduced, that the different system combinations are affected by many parameters and the important findings obtained have been summarized Daha fazlası Daha az

Sıvı nikel ve bakırın yapısal özelliklerinin moleküler dinamik simülasyonu ile incelenmesi

Irmak, Ali Ekber | Tomak, Mehmet

Article | 2005 | Technology8 ( 1-2 ) , pp.207 - 214

Bu çalışmada, sıvı nikel ve bakırın yapısal özellikleri moleküler dinamik simülasyonu ile geniş bir sıcaklık aralığında incelenmiştir. Atomlar arası etkileşmeler Lennard-Jones (LJ) potansiyeli ile ifade edilmiştir. Çalışmada hesaplanan fiziksel büyüklüklerin ortalamaları mikrokanonik toplulukta gerçekleştirilen simülasyonlarda alınmıştır. Yapısal özellikleri incelemede çiftler dağılım fonksiyonu kullanılmıştır. Sıcaklık arttıkça uzun erimli düzenin kaybolduğu ve birinci koordinasyon sayısının azaldığı gösterilmiştir. Ni ve Cu için erime sıcaklığı yakınında hesaplanan r2/r1 oranı deneysel sonuçlarla uyum içerisindedir. Hesaplamada ku . . .llanılan LJ potansiyeli sıvı Ni ve Cu’nun yapısal özelliklerini geniş bir sıcaklık aralığında ifade etmiştir. In this study, the structural properties of liquid nickel and copper are investigated in a wide range of temperature by using molecular dynamics. The interactions between the atoms are described by Lennard-Jones potential. The average values are calculated during microcanonical ensemble simulation. The pair distribution function is used to investigate structural properties. It has been shown that as the temperature increases the long-range order disappears and first coordination number decreases. The calculated value of r2/r1 near the melting points of Ni and Cu are in good agreement with experimental results. The LJ potential used in this calculation describes the structural properties of liquid Ni and Cu in a wide range of temperature Daha fazlası Daha az

Direkt genleşmeli evaparatörün yapay sinir ağları ile modellenmesi

Atik, Kemal

Article | 2004 | Technology7 ( 3-4 ) , pp.649 - 658

İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan evaparatör kapasitesinin hesabı ve bu değeri sağlayan cihazın seçiminin sistem verimi üzerinde önemi büyüktür. Bir evaparatörün soğutma kapasitesi; hava geçiş kesit alanı, hava hızı, soğutucu akışkan sıcaklığı, boru çapı, boru sıra sayısı, kanatçık yapısı ve aralıkları vb.değerlere bağlıdır. Soğutma kapasitesinin çok sayıda değişkene bağlı olması ve karmaşık ısı taşınım problemlerini içermesi hesapları zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada farklı hava geçiş kesit alanı, boru sıra sayısı ve hava hızları için düzenlenmiş evaparatör seçim tablosu ; mimarisi bu işlem için tasarlanmış farklı Ya . . .pay Sinir Ağlarının (YSA) eğitiminde kullanılmıştır. Ağların üçer giriş ve çıkış hücresi bulunmaktadır. Gizli katmanlarında ise 6, 8, 10 ve 13 hücre kullanılmıştır. Bu YSA'larda eğitime karesel hata ($varepsilonleq 0,0001$)değerine ulaşılıncaya kadar eğitime devam edilmiştir. 6 ve 8 hücreli YSA'larda istenilen hata değeri sağlanamamış, 10 ve 13 hücreli YSA'larda bu değere ulaşılmış ve tablodaki eğitimde kullanılmayan verilerle YSA'lar test edilmiştir. Test sonucunda ortalama bağıl hata değerinin küçük çıkması Yapay Sinir Ağlarının bu alandaki kullanılabilirliğini göstermektedir. The calculations of coil capacity used for air conditioning and cooling, and selection of the convenient equipment are affective to the performance of a system. The cooling capacity of a coil is subjected to cross sectional area of air flow, velocity of air, temperature of cooling fluid, diameter of pipe, pipe sequence number, winglet structure and distances, etc. Cooling capacity depends on various variables and it includes heat convection problems make calculations hard. In this study, a coil selection table, which comprises different variables of cross sectional area of air flow, pipe sequence number and velocity of air, were employed for training of a ANN. The network has three input and three output layers. In the hidden layers, the number of 6, 8, 10 and 13 layers were experimented. The training were carried out until the square error reaches $varepsilonleq 0,0001$. The network with 6 and 8 layers were not able to stay under the accepted error. The network with 10 and 13 were able to prove the error and this training were carried out the data in the table that were not used in training. In the results of tests, the mean relative errors were appeared to be small and it shows that the ANN can be successfully used in this area Daha fazlası Daha az

Uluslararası işletmeleri etkileyen çevresel faktörler ve teknoloji transferi

Akova, Orhan

Other | 2000 | Technology3 ( 2-3 ) , pp.171 - 183

Bu çalışmada, küreselleşmenin önemli aktörlerinden biri olan uluslararası işletmelere etki eden çevresel faktörler ve teknoloji transferi konusu incelenmiştir. Uluslararası işletmeler genel olarak ele alınarak; uluslararası işletme kavramı, uluslararası işletmelerin özellikleri, karşılaştıkları çevresel faktörler ve teknoloji transferi konusu incelenmiştir. Sonuç olarak, günümüzde uluslararası işletmelerin kendi ülkesi dışında yatırım yaparken ekonomik, kültürel hukuki ve politik çevre koşullarını dikkate aldıkları ve bu çerçevede teknoloji transferi gerçekleştirdikleri söylenebilir. In this paper, technology transfer and effective . . .enviromental factors related to international managements which are the main parts of the globalisation are reviewed. Based on international management the concept and the features of international management, the issue of technology tranfer and enviromental factors are investigated. In conclusion, it is determined that international managements invest according to appropriate economical, cultural, legislative, and political conditions and transfer their technology in this frame Daha fazlası Daha az

Güneş radyasyonu düşük olan bölgelerde ısı pompası sistemi ile kullanma sıcak suyu hazırlanması

Kaya, Metin | Ceylan, İlhan

Other | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.251 - 257

Şimdiye kadar güneş kollektörlerinin verimliliğinin artırılması üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar mevcut güneş radyasyonundan en yüksek verimde yararlanılması üzerinedir. Güneş radyasyonu düşük, yıllık yağış miktarı yüksek olan bölgelerde düz yüzeyli güneş kollektörleri ile kullanma sıcak suyu hazırlamak çok da verimli değildir. Bu çalışmada bu tür bölgeler için ısı pompası sisteminden en yüksek verimde yararlanılarak, en az enerji sarfiyatı ile konutlar için kullanma sıcak suyu hazırlanması amaçlanmıştır. Enerji fiyatlarının giderek arttığı son yıllarda ısı pompaları enerjinin verimli kullanılması açısından önem . . .lidir. Yapılan bu çalışma ile güneş kollektörlerinin çatı üzerindeki görüntü kirliliğine de son verilmesi düşünülmüştür. Güneş kollektörleri ve ısı pompası sisteminin birleşiminden oluşturulan bu sistem, güneşli günlerde güneş kollektörü özelliği ile daha az enerji sarfetmekte, bulutlu ve yağmurlu günlerde de ısı pompası özelliğiyle sıcak su hazırlanmasına imkan tanımaktadır. There have been various studies conducted on increasing the efficiency of sun collectors. These studies are about utilizing the existing and sufficient sun radiation with the highest efficiency. In the areas where sun radiation is low and the annual rainfall amount is high, preparing hot usage water by means of plain surface sun collectors is not much efficient. In this study it is aimed at utilizing heat pump systorn for such areas with the highest efficiency and preparing hot usage water for residences with the least energy consumption. In recent years, when the energy prices are increasing, heat pumps are very important in using energy efficiently. With this study, also ending the visual mess of the sun collectors on roofs is considered. This system, composing of combination of sun collectors and heat pump system, consumes less energy in sunny days with its feature of sun collector, and, in cloudy and rainy days, enables preparing hot water with its feature of heat pump Daha fazlası Daha az

Karbüratörlü motora karışım içerisine saf oksijen ilave edilmesinin motor karakteristiklerine etkisi

Sezer, Kazım | Özdalyan, Bülent | Çelik, M. Bahattin

Article | 2005 | Technology8 ( 1-2 ) , pp.139 - 145

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi hava kirliliğidir. 2000 yılı itibari ile ülkemizde satışı durdurulan, karbüratörlü motorların egzoz emisyon değerleri ve özgül yakıt tüketimleri, enjeksiyon sistemli taşıtlara göre oldukça yüksektir. İçten yanmalı motorlarda güç, motor silindirinde yakıtın uygun orandaki hava ile karıştırılarak yakılması sonucu elde edilmektedir. Performansın iyileşmesi, yakıtın çok kısa bir zaman içinde tam olarak yanmasına bağlıdır. Oysa karbüratörlü motorda yakıtın iyi şekilde zerrelere ayrılmadığı bilinmektedir. Bunun sonucu olarak motorun verimi düşmekte, yakıt sarfiyatı artmaktadır. Bu çalışmada karbü . . .ratörlü bir motorun yanma veriminin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Motora değişik basınçlarda ilave oksijen gönderilerek motor gücü, momenti ve özgül yakıt tüketimine etkisi incelenmiştir. Değişik hız deneyleri sonucunda motor gücü ve momentinde artış görülürken, özgül yakıt tüketiminde düşüş görülmüştür. One of the most important problems of today is air pollution. The exhaust emission values and specific fuel consumption of the engines with carburetor, whose sales have been stopped in our country since the year of 2000, are quite high compared to the vehicles with injectors. In the internal combustion engines, power is gained from the combustion of the mixture of fuel and appropriate proportion of air in the cylinder. Performance getting better depends on the complete combustion of fuel in a very short period of time. However, it is known that fuel doesn’t break into pieces efficiently in the engines with carburetor. As a result of this, the efficiency of these engines decreases while the fuel consumption increases. In this study, the purpose is to increase the combustion efficiency of an engine with carburetor. The effects of additional oxygen at different pressures have been investigated for the engine power, torque, and specific fuel consumption. Based on the test results, some increases have been determined in the engine power, and torque, while some decreases have been found in the specific fuel consumption Daha fazlası Daha az

Çapraz akımlı sulu yıkayıcıda kurutma havası neminin alınması

Yılmaz, Sezayi | Ceylan, İlhan

Other | 2002 | Technology5 ( 1-2 ) , pp.29 - 33

Günümüzde endüstriyel ürünlerin kurutulmasında büyük oranda birincil enerji kaynakları kullanılmaktadır. Hangi enerji kaynağı kullanılırsa kullanılsın kurutma işlemlerinde karşılaşılan en büyük problem kurutma havasının çevrimde tekrar kullanılamamasıdır. Bu çalışmada kurutma fırınında nem yoğunlaştırması yapabilecek bir nem kontrol ünitesi tasarlanarak kurutma havasının çevrimde tekrar kullanılabilirliği deneysel olarak araştırılmıştır. Sistemin nem kontrol ünitesinde ortalama %72 bağıl neminde, $37^circ C$ kuru termometre sıcaklığında 1 kg nemli havadan, 8 gram nem çekilebilmiştir. Today primary energy sources are mainly used in d . . .rying industrial products. Whatever energy sources is used, the gréâtes problem faced in drying is that drying air cannot be re- cyled . in this study the re-cyling of the drying air has been experimented a moisture unit which can provide dehumidify in a drying kiln. 8 gram of dehumidify can be obtained with average %72 relative humidify $37^circ C$ of dry heat in 1 kg humidify weather in the dehumidify unit of the system Daha fazlası Daha az

Yakıt olarak CH4 kullanan değişken sıkıştırma oranlı buji ile ateşlemeli bir motorun ideal hava-yakıt çevrim analizi ile teorik simülasyonu

Sekmen, Perihan | Sekmen, Yakup | Çınar, Can

Other | 2004 | Technology7 ( 1-2 ) , pp.211 - 218

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak içten yanmalı motorların tasarımında teorik modellerin kullanılması ile farklı çalışma ve tasarım parametrelerinin motor performansına etkileri ve gerçek bir motorun performans karakteristikleri daha az maliyetle ve daha kısa sürede tahmin edilebilmektedir.Bu çalışmada, tek silindirli, 4-zamanlı, doğal emişli, ideal hava-yakıt çevrimi üzerinde çalıştığı kabul edilen buji ile ateşlemeli bir motor için matematiksel bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. FORTRAN programlama dilinde yazılmış bir bilgisayar programı yardımıyla sıkıştırma oranı ve motor hızı değişimleri için krank mi . . .li açısına (KMA) bağlı olarak silindir basınç ve sıcaklık değişimleri elde edilerek ortalama indike basınç, yakıt ve hava tüketimleri, indike güç, termik verim gibi bazı motor performans parametreleri hesaplanmıştır. Nümerik hesap metodunda yakıt olarak metan (CH4) kullanılmış olup, CH4 ve türlere ait iç enerji ve özgül ısılar ile iki temel ayrışma denge sabitlerinin hesabı sıcaklığa bağlı amprik fonksiyonlarla gerçekleştirilmiştir. Yanma ve egzoz proseslerinin sabit hacimde; sıkıştırma, yanma ve genişleme proseslerinin ise adyabatik olarak gerçekleştiği kabul edilmiştir. By the using of theoretical model to internal combustion engine design, the effects of different operating and design parameters on engine performance, and performance characteristics of a real engine can be estimated less cost and time relating to improvement of computer technologies. In this study, a mathematical simulation model is developed to a single cylinder, four-stroke and natural aspirated spark ignition engine to be considered of operating on ideal air-fuel cycle. Obtaining the variations of cylinder temperature and pressure with crank angle depend on compression ratio and engine revolution, engine performance parameters such as indicated mean effective pressure, fuel and air consumptions, indicated power, thermal efficiency were calculated using computer program written with FORTRAN. Methane (CH4) is used as a fuel in numerical calculation method, and calculation of internal energy and specific heats belong to CH4 and specifies and calculation of considered two basic dissociation equilibrium constants were achieved as the empiric functions of temperature. It is assumed that combustion and exhaust processes are accrued at constant volume and compression, combustion and expansion processes are adiabatic Daha fazlası Daha az

Silindirik borularda tek fazlı manyeto hidrodinamik akışın teorik ve deneysel olarak incelenmesi

Racabovadiloğlu, Ziyaddin

Other | 2002 | Technology5 ( 1-2 ) , pp.43 - 48

Bu çalışmada, manyetikleşme özelliği olmayan bir malzemeden yapılan silindirik bir boruya dik manyetik alanın, tek fazlı laminer manyeto hidrodinamik akışa etkisi teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. Teorik çalışmada, Slezkin Targ yöntemi kullanılarak hidrodinamik kuvvetler ortalama değerlerine indirgenerek akışkanın zamana ve konuma bağlı hız ve debi ifadeleri elde edilmiştir. Teorik sonuçlar, yapılan deney sonuçlarıyla karşılaştırılarak elde edilen sonuçların bir biriyle uyumlu olduğu görülmüştür. In this study, the effect of a magnetic area normal to a cylindrical pipe made by a nonmagnetic material on one phased laminar magn . . .eto-hydrodynamic flow has been investigated as theoretical and experimental bases. In theoretical study, while decreasing hydrodynamic forces into average values by Slezkin Targ method, fluid velocity and viscosity values concerning time and location have been determined. Theoretical results have been compared with the experimental results, so that the achieved results have been seen as in harmony one another Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms