Filtreler
Araştırmacılar
Yayınlar
Düşük güçlü bir motorda farklı sıkıştırma oranlarında LPG kullanımının performans ve emisyonlara etkisi

Çelik, M. Bahattin | Balki, M. Kemal

Makale | 2007 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi22 ( 1 ) , pp.81 - 86

Tek silindirli, düşük güçlü benzinli motorlar hava soğutmalı olduğu için oldukça düşük sıkıştırma oranına sahiptir. Ayrıca bu motorlar hafif zengin karışım ile çalıştığından özgül yakıt tüketimleri ve egzoz emisyon değerleri yüksektir. Bu motorlar, yüksek sıkıştırma oranında oktan sayısı yüksek alternatif temiz yakıtlar ile çalıştırıldığında performans ve emisyonlar iyileştirilebilir. Bu çalışmada tek silindirli bir motorun sıkıştırma oranı 5:1’den 9:1’e artırılmış ve LPG ile çalıştırılarak performansını artırma olanakları deneysel olarak araştırılmıştır. Standart sıkıştırma oranında yapılan deneylerde LPG ile çalışmada, benzine gör . . .e önemli bir güç kaybı olmadan, özgül yakıt tüketimi ve egzoz emisyonlarında azalmalar görülmüştür. Maksimum sıkıştırma oranında, LPG ile çalışmada benzine göre güçte %32 artış, özgül yakıt tüketiminde %60 azalma, CO, HC ve CO2 emisyonlarında sırasıyla %91, %23 ve %5 azalma elde edilmiştir. Sonuçlar; düşük güçlü motorlarda yüksek sıkıştırma oranında LPG kullanımının, motor performansını önemli ölçüde artırdığını ve egzoz emisyonlarını azalttığını göstermektedir. Small engines with single cylinder are usually air cooled and for this reason they have very low compression ratio. In addition, as these engines run on slightly rich fuel-air mixture, their specific fuel consumption and emission values are high. Performance and emission values of these engines can be improved by running them on high octane alternative clean fuels at a higher compression ratio. In this study, a single cylinder engine was run on LPG by increasing its compression ratio from 5:1 to 9:1 and the possibility of improving its performance was investigated experimentally. The results showed that some decreases were seen in the specific fuel consumption and in exhaust emissions without any noticeable power loss when LPG was used instead of gasoline at the standard compression ratio. At the maximum compression ratio, the power of the engine while running on LPG was found to be more than that when running on gasoline by 32 %. At the same time, specific fuel consumption and CO, HC and CO2 emissions were all decreased by 60%, 91%, 23% and 5%, respectively.According to the results obtained, it can be said that usage of LPG at high compression ratio on small engines significantly improves the engine performance and decreases exhaust emissions Daha fazlası Daha az

Buji ateşlemeli bir motorda sıkıştırma oranının motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisi

Sekmen, Yakup | Sekmen, Perihan | Salman, M. Sahir

Makale | 2007 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi22 ( 4 ) , pp.745 - 751

Buji ateşlemeli motorlarda, gerçek sıkıştırma oranı silindire alınan dolgu miktarına göre değişkenlik gösterdiğinden, geometrik olarak tasarlanan sıkıştırma oranı ancak tam gazda ve belirli motor hızı için gerçek sıkıştırma oranı olarak elde edilebilmektedir. Bu durum buji ateşlemeli motorlarda performansın ve yakıt ekonomisinin iyileştirilmesi için silindir dolgu miktarına göre değişken sıkıştırma oranını gerekli kılmaktadır. Kısmi yüklerde yanma veriminin, yakıt ekonomisinin ve emisyonların iyileştirilmesi için sıkıştırma oranının artırılması, motorun yüksek yük ve düşük hız koşullarında ise olası vuruntu ve sert çalışmayı önlemek . . . için sıkıştırma oranının bir miktar azaltılması gerekmektedir. Bu çalışmada, buji ateşlemeli, dört zamanlı, tek silindirli bir motorun sıkıştırma oranı değişken hale dönüştürülmüş ve sıkıştırma oranı değişiminin motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Sıkıştırma oranı değişimi silindir aşağı-yukarı hareket ettirilerek sağlanmıştır. Sıkıştırma oranının artırılmasıyla (7:1-11:1) motor gücünde artma ve özgül yakıt tüketiminde iyileşme elde edilmiştir. Aynı sıkıştırma oranı aralığında karbon monoksit (CO) emisyonlarında azalma elde edilirken, sıkıştırma oranı artışı yanma odası yüzey/hacim oranını artırdığından hidrokarbon (HC) emisyonlarında artış belirlenmiştir. The designed geometrical compression ratio can be realized as an effective compression ratio at the wide open throttle for a certain engine speed since the effective compression ratio changes with the amount of charge into the cylinder in spark ignition engines. So, this condition of the spark ignition engines force designers to change their geometrical compression ratio according to the amount of charging into the cylinder. In order to improve the combustion efficiency, fuel economy, power output and exhaust emissions at partial loads, compression ratio must be increased; however, under high load and low speed conditions compression ratio must be decreased gradually to prevent probable knock and hard running. In this study, a four-stroke and single cylinder spark ignition engine with constant compression ratio has been converted to an engine with variable compression ratio and the effects of compression ratio variations on engine performance and exhaust emissions has been investigated. In order to change compression ratio, the cylinder was moved up or down. Improvement in engine power and specific fuel consumption were achieved with changing compression ratio from 7:1 to 11:1. Also, at the same compression ratio range carbon monoxide (CO) emissions were reduced, while hydrocarbon (HC) emissions were increased since increasing compression ratio cause larger surface/volume ratio Daha fazlası Daha az

TARİHİ YIĞMA YAPILARDAKİ HASARLI KEMERLER ÜZERİNDE FRP ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Fırat, Fatih Kürşat | Eren, Ahmet

Makale | 2015 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi30 ( 4 ) , pp.659 - 670

Bu çalışmada hasar verilmiş kemerlere uygulanan değişik FRP ile güçlendirme teknikleri deneysel olarak incelenmiştir. Yedi adet kemer numunesi, pres tuğla ve tarihi yapılardaki harca benzer kireç esaslı düşük dayanımlı harç kullanılarak imal edilmiştir. Yeterli dayanıma ulaşan (28 gün dayanımı) kemerlerden, referans olarak adlandırılan numune göçme anına kadar yüklenmiş, diğer numunelere de belli oranda hasar verilmiştir. Sonra farklı boyutlardaki FRP şeritleri, ankraj uygulamaları ve derz dolgu tekniğini içeren altı farklı güçlendirme tekniği altı kemer numunesi üzerinde teste tabi tutulmuştur. Güçlendirme tekniği uygulanan hasar v . . .erilmiş kemer numuneler, ticari bir yapısal analiz programı kullanılarak nümerik olarak modellenmiş ve deneysel sonuçlarla nümerik sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, güçlendirilmemiş referans numunesine oranla güçlendirilmiş kemer numunesi kapasitesinin en az %58 arttığını ve aynı zamanda kemer derzlerinin yalnızca epoksi reçinesi ile güçlendirilmesinin hasar görmüş tuğla kemer kapasitesini artırmada etkili bir alternatif olduğunu göstermiştir. The present paper deals with experimental behavior of deformed brick masonry arches strengthened with the fiber reinforced polymer (FRP). Seven arches were fabricated using commercial clay brick and low strength lime-based mortar, trying to mimic historical structures. After reaching sufficient strength (28 day strength), one arch called reference specimen is tested under the ultimate load and other arches are given damage to a certain extent. Then six different strengthening arrangements, including different dimensions of FRP strips, spike anchors and joint grouting are implemented on six arches damaged. The numerical modeling of damaged masonry arches strengthened with FRP is performed using a commercially available structural analysis program and the numerical results are compared with the experimental ones. The experimental results show that the capacity of damaged masonry arch strengthened increases at least 58% in comparison with unstrengthened masonry arches and strengthening of joints with epoxy resin is an effective alternative to increase the damaged masonry arch capacity Daha fazlası Daha az

Bakır ve çelik levhaların örtülü elektrod ve TIG kaynak yöntemleri ile birleştirilmesi ve arayüzey özelliklerinin incelenmesi

Durgutlu, Ahmet | Kahraman, Nizamettin | Gülenç, Behçet

Makale | 2005 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi20 ( 2 ) , pp.183 - 189

Bu çalışmada, düşük karbonlu çelik ile bakır levhalar örtülü elektrod ark ve TIG kaynak yöntemi ile birleştirilmiş ve kaynak bağlantılarının mekanik ve mikroyapı özellikleri araştırılmıştır. Kaynaklı numunelere çekme, eğme ve sertlik testleri uygulanmış ayrıca optik mikroskop ve SEM incelemeleri gerçekleştirilmiştir.Çekme testleri sonucunda kopma bütün numunelerde kaynak bölgesi dışında ve birleşmenin bakır tarafında meydana gelmiştir. Eğme testi sonucunda kaynaklı bölgede gözle görülebilir herhangi bir hataya rastlanılmamıştır. Sertlik ölçümleri sonucunda, örtülü elektrod ile birleştirilmiş numunelerde ölçülen sertlik değerlerinin . . .TIG kaynağı ile birleştirilmiş numunelerde ölçülen sertlik değerlerinden daha yüksek olduğu ve her iki kaynak yönteminde de kaynak metali sertliklerinin çelik malzemeden düşük, bakır malzemeden ise daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mikroyapı incelemelerinde ise, birleşme bölgelerinde düzenli bir kaynak geçişinin olduğu ve TIG kaynak yöntemi ile birleştirilen numunelerde ısı girdisinin fazlalığı nedeni ile tane yapısının diğer kaynak yöntemine göre daha iri bir hal aldığı görülmüştür. In this study, low carbon steel and copper plates were welded to each other by shielded metal arc and tungsten arc welding processes. Mechanical and microstructural properties of the joints were investigated. Tensile, bending and hardness tests of the welded specimens were conducted. Optical microscopy and SEM studies were carried out, in order to make the microstructural evaluation. During the tensile tests of the welded specimens,fracture occurred in the copper side apart from the weld region. Macro examination of the bended specimens showed no crack and tears. The results showed that hardnesses of the shielded metal arc welded specimens were higher than those of tungsten arc welded samples. However, hardness values of the weld metal were found to be lower than those of the low carbon steel but it was found to be higher than those of the copper side. From the results of metallographic examination, a uniform transition from parent metal to weld metal was observed in the weld region and more grain growth was observed in TIG welding specimens due to higher heat input when compared to the shielded metal arc welded samples Daha fazlası Daha az

MEKANİK ALAŞIMLAMA SÜRESİNİN Al + % 10 Al2O3 KOMPOZİTLERDE EĞME DAYANIMINA ETKİSİ

Karabulut, Hasan | Çıtak, Ramazan | Çinici, Hanifi

Makale | 2013 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi28 ( 3 ) , pp.635 - 643

Bu çalışma, Al+%10Al2O3 kompozitlerin mekanik alaşımlama (MA) yöntemi ile üretilerek eğme dayanım (TRS) özelliklerinin belirlenmesini içermektedir. Bu amaçla, Al ve Al2O3 tozları 2, 4, 6, 8 ve 10 saat süreyle mekanik alaşımlama işlemine tabi tutulmuş ve MA sonrası tozların tane boyut ölçümü ve SEM analizi yapılmıştır. Tozlar tek eksenli preste 700 MPa basınçla sıkıştırılarak blok numuneler haline getirilmiştir. Blok haline getirilen numuneler 600 °C sıcaklıkta 1 saat süreyle sinterlenmiştir. Ardından numunelerin sertlik değerleri, yoğunluk değerleri ve TRS dayanımları belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, mekanik al . . .aşımlama süresinin artmasıyla toz tane boyutlarında ve yoğunlukta azalma, sertlik ve eğme dayanımlarında artış meydana geldiği tespit edilmiştir. In this study, Al +% 10Al2O3 composites produced by mechanical alloying (MA) method, transverse rupture strengths (TRS) includes determination of the characteristics. For this purpose, Al and Al2O3 powders was carried out to mechanical alloying process for 2, 4, 6, 8 and 10 hours. Size of the powder and SEM analyses of particles were done. Powders were pressed under 700 MPa pressure in one direction. The samples were sintered at 600 °C in flowing Ar atmosphere for one hour. Then, hardness, density, porosity and transverse rupture strengths (TRS) of sintered composites were determined. As a result of the experimental studies, it was determined that powder dimension was decreased with increased the duration of MA. It has also been determined that mechanical alloyed samples had lower density but also high hardness and TR Daha fazlası Daha az

Ovalbüminin titanyum dioksit ve zirkonya yüzeylerle etkileşimi ve adsorpsiyonunun araştırılması

Kopaç, Türkan | Kulaç, Erol

Makale | 2017 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi32 ( 2 ) , pp.489 - 497

Protein molekülleriyle biyomalzeme yüzeyleri arasındaki etkileşimlerin bilinmesi, biyomedikal teknolojiler vemalzeme mühendisliğinin birçok uygulamasında önem taşımaktadır. Protein makromoleküllerinin yapılarının veadsorpsiyonunun karmaşıklığı nedeniyle bu konudaki bilgi eksikliği, protein-yüzey etkileşimlerinin çözümlenmesine yönelik çalışmalara gereksinim duyulmasına yol açmaktadır. Proteinlerin adsorpsiyonuproteinlerin kendi özellikleri, pH, derişim, iyonik şiddet ve sıcaklık gibi birçok parametreden etkilenmektedir. Bu çalışmada Ovalbümin proteininin sulu çözeltilerden TiO2 veZrO2 üzerine adsorpsiyonunun incelenmesi,adsorpsiyona . . . çözelti pH'ı, sıcaklığı ve adsorbent miktarının etkilerinin incelenmesi; adsorpsiyon hızı, proteinmetal oksit yüzey etkileşimlerinin ve adsorpsiyonu kontrol eden koşulların araştırılması amaçlandı. Ovalbüminproteininin sulu çözelti ortamında TiO2 ve ZrO2 tozları ile etkileşimleri ve adsorpsiyonu kesikli sistemde araştırıldı.Adsorpsiyon deneyleri pH 5, 6,4, 8 ortamında 20, 25, 30 °C'de yürütüldü. Ayrıca 0,5-1,0 g/L aralığında farklı miktarlarda TiO2/ZrO2 eklenerek, adsorbent miktarının etkisi incelendi. Bulgular, adsorplanan Ovalbüminmiktarının, sıcaklık ve adsorbent miktarının artmasıyla arttığını, pH ile azaldığını gösterdi. Adsorbent miktarının artmasıyla temas yüzeyinin artması, adsorplanan protein miktarının artmasına yol açmaktadır. Zeta potansiyelölçümleri, Ovalbümin ile TiO2 ve ZrO2 arasındaki etkileşimlerin, proteinin izoelektrik noktasına yakın olan pH5'de daha fazla olduğunu gösterdi. Ovalbüminin TiO2 ve ZrO2 üzerinde farklı sıcaklıklar ve çözelti pH'larındakiadsorpsiyonunun her iki adsorbent için de birinci mertebe kinetiği ile daha uyumlu olarak ilerlediği görüldü. Knowing the interactions between the protein molecules and the biomaterial surfaces is important in a number ofapplications in biomedical technologies and materials engineering. The lack of knowledge on this topic due to thecomplexity of the protein molecular structures and their adsorption necessitates carrying out research work in orderto solve the problems related with the protein-surface interactions. Protein adsorption is influenced by manyparameters such as the properties of proteins, pH, concentration, ionic strength and temperature. The aim of this study is to investigate the Ovalbumin adsorption from aqueous solutions on TiO2 andZrO2, to study the effects of solution pH, temperature and adsorbent dosage on adsorption; to investigate the adsorption kinetics, protein-metal oxide interactions, and to determine the conditions controlling the adsorption. The interactions and adsorption ofOvalbumin protein with TiO2 and ZrO2 powders in solution environment were investigated in a batch adsorptionsystem. Adsorption experiments were carried out in pH 5, 6.4, 8 environment at 20, 25, 30 °C. The effect ofadsorbent dosage was also investigated by the addition of different amounts of TiO2/ZrO2 in the range 0.5-1.0 g/L. Results have shown that the adsorbed amount of Ovalbumin increases with increasing temperature and adsorbent dosage, but decreases with increasing pH. The increase of contact surface with increasing adsorbent dosageincreases protein adsorption. The zeta potential measurement results supported that the interactions betweenOvalbumin with TiO2 and ZrO2 were higher at pH 5, which is close to the isoelectric point of protein. Theadsorption of Ovalbumin onto TiO2 and ZrO2 at different temperatures and solution pH conditions followed firstorder kinetics with a better fit for both adsorbents Daha fazlası Daha az

Toz metalurjisi ile üretilmiş demir esaslı parçalarda asidik ve bazik akımsız nikel çözeltilerin kaplama kalitesine etkisi

Matik, Ulaş | Çıtak, Ramazan

Makale | 2005 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi20 ( 2 ) , pp.239 - 246

Demir esaslı toz metal parçaların asidik ve bazik banyolarda akımsız nikel (AN) kaplanabilirliği ve toz metal parçaların karakteristik özelliği olarak ortaya çıkan gözenekli yapının kaplama kalitesine etkisi incelendi. Bu amaçla, 40 adet numune farklı basınçlarda preslendi ve ham numuneler 1100 °C’de 45 dakika süre ile Ar atmosferinde sinterlendikten sonra gözeneklilik oranları tespit edildi. 20 adet numune bazik, diğer 20 numune ise asidik AN çözeltisiyle 30 dakika kaplama işlemine tabii tutuldu. Kaplanan numunelere yapışma deneyleri uygulanarak bazik ve asidik çözeltilerle elde edilen kaplamaların kaliteleri ve parça gözenekliliği . . .nin kaplama kalitesine etkisi incelendi. İnceleme sonucu asidik çözeltiyle elde edilen kaplama kalitesinin bazik çözeltiye oranla daha iyi olduğu tespit edildi. Ayrıca parça gözeneklilik oranının artmasıyla birlikte hem asidik hem de bazik AN kaplanan numunelerde kaplama kalitelerinin nispeten düştüğü tespit edildi. Electroless nickel coatability of powder metal (P/M) iron parts in acidic and alkali solutions and effect of porous structure of P/M on coating quality due to porosity were investigated. For this purpose, 40 specimens were pressed under different pressures and sintered at 1100ºC in flowing Ar atmosphere for 45 min. Porosity ratios of specimens were determined. 20 of the specimens were acidic nickel coated and the other 20 specimens were alkali nickel coated for 30 min. Qualities of acidic and alkali coatings and the effect of porosity on coating quality were investigated carrying out adhesive tests. It was determined that quality of acidic coating is better than that of alkali coating. It has also been found that coating qualities were decreased relatively for both kinds of coatings due to porosity Daha fazlası Daha az

Taguchi yöntemi ile cep işlemede kullanılan takım yolu hareketlerinin ve kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkilerinin belirlenmesi

Sakarya, Nazım | Göloğlu, Cevdet

Makale | 2006 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi21 ( 4 ) , pp.603 - 611

Plastik hacim kalıp imalatında sık karşılaşılan cep yüzey işleme uygulamalarında son işleme yüzey kalitesinin, ileri bitirme işlemlerinde kullanılan yöntemler ile elde edilen pürüzlülük değerlerine mümkün olduğunca yaklaştırılması arzulanır. Kesme hızı, ilerleme, talaş derinliği, kesici yanal adımı ile uygun takım yolu stratejisinin seçimi işleme zamanı ve yüzey durumunu belirleyen önemli değişkenlerdir. Bu değişkenlerin her birinin tek tek yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri bilinmekte ancak birbirleri ile kombinasyonu sonucunda hangi neticelerin ortaya çıkabileceği açık olarak tahmin edilememektedir. Yapılan bu deneysel çalışmada, . . .cep yüzey işlemede farklı takım yolu hareketleri ile kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkileri incelenmiştir. Son talaş kaldırma işlemi için takım yolu stratejileri olarak, tek yönlü, zigzag ve spiral takım yolları kullanılmıştır. Kesme hızı, ilerleme, talaş derinliği ve kesici yanal adımı değerleri belirlenen dört farklı seviyede tanımlanmış ve Taguchi ortogonal dizi ile deney tasarımları gerçekleştirilmiştir. Deneyler, hacim kalıp çeliği olarak yaygın kullanılan IMPAX EN/DIN 1.2738 çeliği üzerinde, düz uçlu HSSE parmak frezeler ile yapılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen ortalama pürüzlülük değerleri ile ANOVA tabloları oluşturulmuş, her bir takım yolu için ilgili parametrelerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri belirlenmiştir. İlgili koşullar altında cep işleme için en ideal takım yolunun spiral takım yolu olduğu tespit edilmiştir. In pocket milling operations, which they are often encountered in plastic mould manufacture, narrowing the gap as far as possible between the surface roughness values obtained at finish milling and the surface roughness values met by further finishing operations is in demand. Selection of cutting speed, feed rate, depth of cut and step over values with appropriate cutter path strategies are all important variables which define cutting time and surface texture. The effects of every single variable on surface roughness are known, but results revealed in their combinations cannot be clearly estimated. In the experimental study conducted, surface roughness variations under different cutter path strategies and cutting parameters in pocket milling have been investigated. In finish milling one direction, back and forth and spiral cutter path strategies have been employed. Four different levels for cutting speed, feed rate, depth of cut and step over values have been determined and design of experiment has been conducted by Taguchi orthogonal array. The experiments are done on commonly used IMPAX EN/DIN 1.2738 mould material with four flutesHSSE end mills. ANOVA tables have been compiled with average surface roughness values obtained from the experiments. The effects of related parameters on surface roughness have been determined for each cutter paths. The ideal cutter path strategy under the conditions considered in pocket milling has been found out as spiral Daha fazlası Daha az

Biyodizel ile çalışan bir dizel motorda yakıt püskürtme avansının performans ve egzoz emisyonlarına etkisi

Aktaş, Abdurrazzak | Sekmen, Yakup

Makale | 2008 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi23 ( 1 ) , pp.199 - 206

Biyodizel, yapısında oksijen bulunduran, sülfür içermeyen, zehirleyici etkisi olmayan, doğada bozunabilir ve yenilenebilir bir alternatif dizel motor yakıtıdır. Dizel yakıta göre daha az karbon monoksit, hidrokarbon ve is emisyonu yaydıkları bilinmektedir. Dizel motorlarda herhangi bir ayar ve değişiklik yapılmadan kullanılabilmektedir. Püskürtme zamanlaması motor performansı ve egzoz emisyonlarını etkileyen önemli parametrelerden birisidir. Bu parametrelerin optimize edilmesi ile hem yakıt ekonomisi sağlanırken hem de zararlı egzoz emisyonları azaltılabilmektedir. Bu çalışmada, biyodizelin yakıt olarak kullanıldığı bir motorda püsk . . .ürtme avansının motor performansı ve emisyonlarına etkileri dört zamanlı, tek silindirli bir dizel motorda araştırılmıştır. Püskürtme zamanlaması 24,9, 26,6 ve 28,5°KMA için tam yükte motor momenti, efektif güç, özgül yakıt tüketimi, egzoz gaz sıcaklıkları ile CO, HC ve NOx emisyonları ölçülmüştür. Biyodizel ile çalışmada püskürtme avansının 26,6°KMA’ya artırılmasıyla motor momenti ve efektif güçte yaklaşık %6’ya kadar artış ve özgül yakıt tüketiminde %8’e kadar iyileşme görülmüştür. Ayrıca, CO ve HC emisyonlarında azalma elde edilirken, NOx emisyonlarında %4-11 arasında değişen artışlar belirlenmiştir. Biodiesel is an oxygenated, sulphur-free, non-toxic, biodegradable and renewable alternative diesel fuel. It is known that CO, HC and smoke emissions of biodiesel are lower than those of diesel fuel. It is used without any significant setting and modification in diesel engines. Fuel injection timing is one of the significant parameters affecting the performance and emissions in diesel engines. By optimising fuel injection parameters, improvement in fuel economy as well as reduction in harmful exhaust emissions can be effected. In this study, the effects of fuel injection advance on engine performance and exhaust emissions were investigated experimentally in a fourstroke single cylinder direct injection diesel engine fuelled with biodiesel. Engine torque, brake power, specific fuel consumption, exhaust gas temperatures, CO, HC and NOx emissions were measured for injection timings of 24.9, 26.6 and 28.5ºCA at full load. By increasing injection timing to 26.6ºCA when running on biodiesel, engine torque and brake power increased by about 6%, and 8% improvement in specific fuel consumption were observed. In addition, it was also determined that CO and HC emissions decreased while NOx emissions increased by between 4-11% Daha fazlası Daha az

pH titrasyon eğrilerine durum-uzayı yaklaşımı

Alışkan, İbrahim | Uysal, Mesut

Makale | 2016 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi31 ( 3 ) , pp.717 - 725

Çevresel problemler her geçen gün artan bir eğilim göstermektedir. Bu problemlerin artmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi kimyasal proseslerin sağlıklı kontrol edilememesi ve modern kontrol tekniklerinin kullanılamaması olarak gösterilebilir. Bunun nedeni, kimyasal proseslerin durum uzayı ve/veya transfer fonksiyonu yapısına alınamamış olmasıdır. Lineer sistem teori yardımı ile durum uzayı ve/veya transfer fonksiyonu elde edilebilir. Durum-uzayına ulaşmak için kimyasal eşitlikler ve matrisyel formasyon yeterli olacaktır. Sistem matrisinin asit konsantrasyonu için alternatif taşıyıcı ile kare matris boyutlarına alınması sayesind . . .e transfer fonksiyonu elde edilir. Bu çalışmada bahsi edilen yaklaşımı onaylamak için zayıf asitkuvvetli baz reaksiyonu ele alınmıştır. Sayısal veriler ve benzetim sonuçları yeni yaklaşımı onaylamaktadır. Modern kontrol yaklaşımlarının kimyasal süreçlere uygulanma yolu açılmıştır. Environmental problems have positive slope and this position goes to worse point day to day. Other side sensitive chemical processes can not be controlled by modern controllers. Because chemical process modelling was not translated into a transfer function or a state-space representation. System theory can be utilized for this purpose. To create a state-space presentation, chemical equations and matrix formation are combined. An alternative carrier signal is applied on acid molarity to create a square form system matrix, and then transfer function can be obtained. To validate novelty, the new approach is applied to weak acidstrong base neutralization process. Obtained simulation results shows that the algorithm have an effective performance and ways of modern control theories are opened to chemical procesess Daha fazlası Daha az

Östenitik paslanmaz çeliklerin işlenmesinde kesici takım kaplamasının ve kesme hızının kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi

Çiftçi, İbrahim

Makale | 2005 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi20 ( 2 ) , pp.205 - 209

Bu çalışmada, iki farklı kalitede östenitik paslanmaz çeliğin (AISI 304 ve AISI 316) işlenmesinde, kesici takım kaplamasının, kesme hızının ve iş parçası malzemesinin, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla soğutma sıvısı kullanılmadan tornalama metoduyla işlenebilirlik deneyleri yapılmıştır. TiC/TiCN/TiN ve TiCN/TiC/Al2O3 katmanlarıyla çok katlı kaplanmış sementit karbür kesici takımlar kullanılmıştır. Deneyler dört farklı kesme hızında (120, 150, 180 ve 210 m/dak) ilerleme hızı ve talaş derinliği sabit tutularak yapılmıştır. İlerleme hızı 0,16 mm/dev ve talaş derinliği de 1,6 mm olarak alınm . . .ıştır. Deney sonuçları, TiC/TiCN/TiN kaplanmış kesici takımın TiCN/TiC/Al2O3 kaplanmış kesici takımdan daha düşük kesme kuvvetlerine sebep olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kesme hızının kesme kuvvetlerinde önemli derecede bir değişikliğe neden olmadığı ancak işlenmiş yüzey pürüzlülüğünü önemli derecede etkilediği görülmüştür. Artan kesme hızı ile yüzey pürüzlülük değerleri belirli bir kesme hızı değerine kadar azalmış ancak bu değerden sonra artan kesme hızı ile artış eğilimi göstermiştir. In this study, machining tests through dry turning method were performed on two grades of austenitic stainless steels (AISI 304 and AISI 316) in order to examine the influences of cutting tool coating, cutting speed and workpiece material on the cutting forces and machined surface roughness. The cutting tools used were TiC/TiCN/TiN and TiCN/TiC/Al2O3 multiple layer coated cementide carbide inserts. The tests were performed at four different cutting speeds (120, 150, 180 and 210 m/min) while feed rate and depth of cut were kept constant at 0,16 mm/rev and 1,6 mm, respectively. The results showed that TiC/TiCN/TiN coated cutting tools gave lower cutting forces than did TiCN/TiC/Al2O3 coated ones. The cutting speed did not have any considerable influence on the cutting forces. However, the machined surface roughness values (Ra) was significantly affected by the cutting speeds used. With increasing cutting speed, the surface roughness values decreased until a minimum value is reached beyond which they increased Daha fazlası Daha az

Sıvı-katı iki fazlı karışımın kararsız hareketlerinin sayısal ve Slezkin-Targ yöntemleriyle incelenmesi

Atik, Kemal | Racabovadiloğlu, Ziyaddin

Makale | 2006 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi21 ( 4 ) , pp.661 - 666

Bu çalışmada sıvı–katı iki fazlı karışımın boru içerisinden akışının kararsız hareketleri incelenmiştir. Hareketi ifade eden diferansiyel denklem sistemi iki farklı yolla çözülmüştür. Bunlardan biri tek akışkan hareketi ile ilgili problemlerin çözümünde kullanılan Slezkin-Targ yöntemi uygulanarak elde edilen denklem sisteminin analitik olarak çözümüdür. Diğeri diferansiyel denklemin sayısal çözüm yöntemlerinden sonlu fark eşitlikleri yardımıyla çözülmesidir. Her iki çözüm başlangıç ve sınır şartlarına uyularak gerçekleştirilmiştir. Çözümlerden elde edilen sonuçlar farklı yarıçaplar için hız-zaman grafikleri çizdirilerek incelenmişti . . .r. Her iki çözümdeki hız profillerinin çok yakın olması ve kararlı duruma gelindiğinde aynı sınır hız değerlerine ulaşılmasıyla Slezkin-Targ yönteminin iki fazlı akış problemlerine uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. In this study, instable movements of a liquid-solid two phase mixture flow through the pipe have been investigated. A differential equation system representing movement has been solved in two different ways. One of them is analytical solution of an equation system obtained by the application of Slezkin-Targ Method which is used in the problems with one fluid movement. The other is the solution of differential equation by the help of finite difference equations which is one of the numeric solution methods. Both of solutions have been obtained considering beginning and boundary conditions. The results obtained from the solutions have been investigated by velocity-time graphs for different semi-diameters. The results lead to the decision that is Slezkin-Targ Method can be applied for two phase flow problems providing which velocity profiles in both solutions are very close one another and accessing the same velocity values in steady state position Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.