Filtreler
Sağlıklı ergen ve engelli kardeşler arasındaki ilişkinin aile işlevlerinden etkilenme durumunun incelenmesi

Arslan, Nurten

Master Thesis | 2016 | Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Engelli bir çocuğun anne-baba çocuk ilişkileri, ebeveynlerin normal gelişim gösteren çocuğa karşı tutumu ve beklentileri, ebeveynlerin aile işlevselliği, çocuğun özellikleri gibi değişkenler çocukların engelli kardeşe uyumlarını, gösterdikleri duygusal ve davranışsal tepkilerini etkileyebilmektedir. Tanımlayıcı olarak 14 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında Zonguldak merkezindeki dört özel eğitim merkezinde 125 çocuk ve bunların anne-baba-normal kardeşleri ile gerçekleştirilen araştırmada aile işlevselliğinin değerlendirilip kardeş ilişkileri ve kardeş problemlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri; Genel Bilg . . .i Formu, Kardeş Problemleri Anketi (KPA), Schaeffer Kardeş Davranışı Değerlendirme Ölçeği (ŞKDDÖ)- Kardeş Formu ve Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen normal gelişim gösteren çocukların; %57.5’i kız ve %61.7’si 10-14 yaş grubundadır. Engelli çocukların; %60.0’ı erkek ve 62.5’i 6-12 yaş grubunda, %47.5’i zihinsel engelli ve %53.3’ü orta eğitim seviyesindeydi. Annelerin; %65.8’i 35-44 yaş, %66.7’si ilkokul mezunu ve %94.2 ev hanımıydı. Babaların; %54.2’si 35-44 yaş, %39.2’si ilkokul ve %50.0’ı işçiydi. ADÖ-KPA karşılaştırmalarında; problem çözme anne ve baba alt boyutu ve davranış kontrolü anne alt boyutu hariç tüm boyutların puanları arttıkça KPA toplam puanı azalmaktadır. ŞKDDÖ-KPA karşılaştırmalarında; nazik olma, birliktelik-ilgili olma ve empati alt boyutu puanları arttıkça KPA toplam puanı artmakta, uzak durma-çekinme alt boyutu puanı arttıkça KPA toplam puanı azalmaktadır. ADÖ-ŞKDDÖ karşılaştırmalarında; ADÖ alt boyutları ve ŞKDDÖ alt boyutları arasında anlamlı ilişki bulundu. The variables like parent-child relatıonship of disabled children, the attitude and expectation of healthy adolescents, family functionality of parents and characteristics of the children may affect emotional/behavioral responses and harmony between healthy adolescents and disabled siblings. In this descriptive study that was conducted at four special education centers located in Zonguldak province between April 14th and May 14th with 125 disabled children, 125 their parents and 125 healthy developing siblings. İt was aimed to evaluate family functionality and its influence on sibling relations and sibling problems. The data for the study was gathered through General Information Form, Sibling Problems Questionnarre (SPQ), Schaeffer Sibling Behavior Rating Scale (SSBRS)-Sibling’s Form and Family Assesment Device (FAD). 57.5% of healtly adolescents were female and in 10-14 age group. 60.0 % of diisabled siblings were male. 47.5% mental disabled and 53.3% have the educationlevel through secondary school. 65.8% of mathers were in 35-44 age group. 66.7% graduated from primary school and 94.2% were housewives. 54.2% of fathers were 35-44 age group, 39.2% were primary school graduate and 50.0 % of them were workers. In comparasion of FAD-SPQ total point of SPQ had been decrease in the subscales point of FAD increase; except maternal/paternal dimension of behaviour control subscales. İn comparasion of SSBRS-SPQ sobscale point of SSBRS on being kind, synergy-being connected and empathy had been increased as well as SPQ total point increase, on the other hand abstienence-restraint subscale point of SSBRS had been increased as weel as total point of SPQ increase. In comparasion of FAD-SSBRS statistically significant relationship was found Daha fazlası Daha az

Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılıkları ile Sosyo-demografik Özellikleri ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkisi

Kürtüncü, Meltem | Arslan, Nurten | Çatalçam, Safiye | Yapıcı, Gülşah | Hırçın, Güler

Article | 2018 | Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi20 ( 1 ) , pp.44 - 56

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin kültürlerarası duyarlılıkları ile hemşirelerin empati düzeylerini ve kültürel duyarlılıklarını etkileyebilen farklı değişkenler (sosyo-demografik özellikler, çalışma süresi, çalıştığı birim, çalışma yılı gibi) ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan bu araştırma, Ekim-Aralık 2017 tarihleri arasında Zonguldak ilinde bulunan iki hastanede çalışmaya katılmayı kabul eden 310 hemşire ile yapıldı. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Empatik Eğilim Ölçeği, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 2 . . .4.0 istatistik paket programında bağımsız gruplarda t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Araştırmaya katılanların %56,8’inin 31-39 yaş grubunda, %80,3’ünün kadın, %67,7’sinin klinik hemşiresi olarak çalıştığı ve %71,3’ünün yurt dışından gelen hastalara bakım verdiği belirlendi. Hemşirelerin kültürlerarası duyarlılık ölçeği toplam puan ortalaması 85,416±10,283; empatik eğilim ölçeği toplam puan ortalaması 71,313±8,887 olarak bulundu. Hemşirelerin empatik eğilim ile kültürlerarası duyarlılık ölçeği toplam puanı arasında, çalışma süresi ve çalıştığı birim ile empatik eğilim puanı arasında, bilgi alma durumları ve çalıştığı birim ile kültürlerarası duyarlılık ölçeği alt boyut ve toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Sonuç: Araştırmaya göre; hemşirelerin kültürlerarası ölçek toplam puanı ve empatik eğilim ölçek puanı yüksek bulundu. Hemşirelerin empatik eğilimi ile kültürlerarası duyarlılık puanı arasında, çalışma süresi ile empatik eğilim puanı arasında ve çalıştığı birim ile kültürlerarası duyarlılık ve empatik eğilim puanı arasında anlamlı ilişki bulundu. Objective: This study was carried out with the aim of determining the relationship between nurses' intercultural sensitivity and empathy levels of nurses and different variables (socio-demographic characteristics, duration of work, unit of work, working years) that could affect empathy levels and cultural sensitivities. Method: The descriptive and cross-sectional study was conducted with 310 nurses who volunteered to participate at two hospitals in Zonguldak province between October-December 2017. The data was collected through Personal Information Form, Empathic Tendency Scale and Intercultural Sensitivity Scale. The data was analyzed by SPSS 24.0 statistical package program using independent t-test, One Way ANOVA, Tukey test, the latter to determine the group causing the difference. Results: Of the participants, 56.8% were in the age group of 31-39 years, 80.3% were female, 67.7% worked as clinical nurses and 71.3 % served for the patients from abroad. Mean total score of the Intercultural Sensitivity Scale of the nurses was 85.416±10.283 and mean total score of the Empathic Tendency Scale was 71.313±8.887. It was found that there was a positive correlation between nurses’ total Empathic Tendency Scale and Intercultural Sensibility Scale score. There was a statistically significant relationship between work duration and unit of work and empathic tendency score. It was also found that there was a positive correlation between nurses’ status of obtaining information and the unit of work and subscale and total scores of the Intercultural Sensitivity Scale. Conclusion: According to the results of the study, nurses’ total scores of Intercultural Scale and Empathic Tendency Scale were high. There was a significant relationship between empathic tendency and the intercultural sensitivity score of the nurses, between duration of work and the empathic tendency score, and between the units of work and the intercultural sensitivity and empathic tendency scores Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms