Filtreler
Filtreler
Bulunan: 60 Adet 0.003 sn
Koleksiyon [15]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [6]
Yazar [19]
Yayın Yılı [15]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
Yayınlar
Distribution of ovarian tumors in Zonguldak Karaelmas University Hospital. Between 2001 and 2007

Barut, Figen | Barut, Aykut | Keretiş, Gürkan | Bektaş, Sibel | Gün, Doğan Banu | Bahadır, Burak | Yurdakan, Gamze

Diğer | 2008 | GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine14 ( 1 ) , pp.36 - 40

Hem benign hem de malign olmak üzere çok sayıda ovaryan tümör tipleri mevcuttur. Çalışmanın amacı, Zonguldak ve çevre şehirlerdeki ovaryan tümörlerin epidemiyolojisini retrospektif olarak değerlendirmektir. Patoloji ^bölümünde Mayıs 2001 ve Mart 2007 arası, değişik sebeplerden operasyona gitmiş 494 olgudan elde edilen 769 ooferektomi materyali gözden geçirilmiştir. Tümörler sınıflandırılmıştır. Ovaryan tümörlerin oranı tüm olgularda %16.0' (n:123) dır. 123 ovaryan tümörün dağılımı: %73,2'si (90) benign, %7,3'ü (9) borderline ve %19,5'i (24) ise malign tümörlerdir. Olguların 68'si (%55,3) yüzey epi-telyal-stromal tümörler; 34'ü (%27, . . .7) germ hücreli tümörler; 10'u (%8,1) seks kord-stromal tümörler; biri (%0,8) vasküler tümör ve 10'u (%8,1) metastatik tümörlerdir. Bizim çalışmamızda retrospektif olarak, kistadenom ve kista-denokarsinom, en sık görülen benign ve malign tümörler olup, bunların çoğunluğuda serözdür. Literatürlerle kıyaslandığında, överin yüzey epitelyal-stromal tümörleri daha az sıklıkla, fakat metastatik tümörleri hem over tümörleri içerisinde hem de malign grupta daha sık izlenmiştir. OBJECTIVE: There are numerous types of ovarian tumors, both benign and malignant. The aim of this study was to evaluate the epidemiology of ovarian tumors in Zonguldak and surrounding cities, retrospectively. STUDY DESIGN: Between May 2001 and March 2007, 769 oophorectomy materials from 494 cases which undergo operation for variable cause were reviewed in Department of Pathology. Tumors were classified. RESULTS: Ovarian tumor’s ratio was (n: 123) 16.0% in all cases. Distribution of 123 ovarian tumors: 73.2% (90) were benign, 7.3% (9) were borderline tumors and 19.5% (24) were malignant. 68 of the cases (55.3%) were surface epithelial-stromal tumor; 34 of the cases (27.7%) were germ cell tumors; 10 of the cases (8.1%) were sex cord-stromal tumors; one of the cases (0.8%) was vascular tumor and 10 of the cases (8.1%) were metastatic tumors. CONCLUSION: In our study cystadenoma and cystadenocarcinoma were the most frequent benign and malignant tumors respectively and most of them were serous. When compared with the literature, surface epithelial-stromal tumor of the ovary were less frequent, but metastatic tumors to ovary were more frequent in both whole and malignant groups Daha fazlası Daha az

Cervicovaginal smear findings of endometrial serous carcinoma: A case report

Barut, Figen | Özdamar, Şükrü Oğuz | Barut, Aykut | Bayar, Ülkü | Bektaş, Sibel | Bahadır, Burak | Gün, Doğan Banu

Diğer | 2008 | GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine14 ( 2 ) , pp.132 - 135

Akut kolestatik hepatit ve ikter tablosu ile seyreden tip 1 otoimmun hepatit olgusu

Zümbül, Meryem | İlikhan, Uygun Sevil | Barut, Figen | Harmandar, Ferda | Üstündağ, Yücel | Aydemir, Selim

Makale | 2010 | Akademik Gastroenteroloji Dergisi9 ( 2 ) , pp.78 - 81

Otoimmün hepatit kronik hepatitlerin sık görülmeyen nedenlerindendir, siroz ve karaciğer yetmezliğine ilerleyebilen hepatosellüler nekroz, inflamasyon ve fibrozise neden olabilmektedir. Tip 1 otoimmun hepatit belirgin hipergammaglobulinemi, anti-nükleer antikor ve HLA DR3 veya HLA DR4 pozitifliği ile iliflkili genç kadınlarda görülen klasik formudur. Bu olgularda nadir olarak hepatosellüler hasar ile karakterize akut hepatit fleklinde klinik prezentasyon söz konusudur. Çoğunlukla ise otoimmun hepatitli olgularda hafif aminotransferaz yüksekliği vardır ve çoğunlukla bilirubin ve alkalen fosfataz düzeyleri normaldir. Ciddi hiperbiliru . . .binemi nadirdir. Burada akut kolestatik hepatit, hiperbilirubinemi tablosu ile baflvuran ve klinik takibinde en önde gelen bulgusu ciddi hiperbilirubinemi olan, tip 1 otoimmun hepatit olgusunu sunuyoruz. Genç-orta yafllı bir bayan olguda akut ağrısız ikter tablosu ile karflılaflıldığında, otoimmun hepatit tanısı ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır Autoimmune hepatitis is an uncommon cause of chronic hepatitis, which is characterized by continuing hepatocellular necrosis and inflammation usually with fibrosis in the liver, which can progress to cirrhosis and liver failure. Type 1 autoimmune hepatitis is the classic form occurring in young women associated with marked hyperglobulinemia, circulating anti-nuclear antibodies and HLA DR3 or HLA DR4. Many patients with autoimmune hepatitis have normal serum bilirubin and alkaline phosphatase with only minimal aminotransferase elevations. Severe hyperbilirubinemia is rare. Here, we report an unusual case with severe hyperbilirubinemia as the initial and predominant presentation of autoimmune hepatitis type 1 Daha fazlası Daha az

Gliosarcoma with chondroblastic osteosarcomatous differentiation: report of two cases with clinicopathologic and immunohistochemical features

Barut, Figen | Kandemir, N. Onak | Ozdamar, S. | Gul, S. | Bektas, S. | Gun, B. Dogan | Bahadir, B.

Konferans nesnesi | 2008 | HISTOPATHOLOGY53 , pp.310 - 311

27th International Congress of the International-Academy-of-Pathology -- OCT 12-17, 2008 -- Athens, GREECE WOS: 000259524800711

Uterusun malign mikst müllerian tümörü: Olgu sunumu

Bektaş, Sibel | Bahadır, Burak | Barut, Figen | Gökçe, Havva | Bayar, Ülkü | Gün, Doğan Banu | Özdamar, Şükrü Oğuz

Makale | 2008 | Türk Patoloji Dergisi24 ( 1 ) , pp.59 - 63

Malign mikst müllerian tümör, epitelyal ve stromal elemanlara diferansiye olan müllerian mezodermden köken alan nadir bir neoplazidir. Bu olgu sunumunda uterusun malign mikst müllerian tümörünün klinik, histopatolojik ve immünhistokimyasal özellikleri ile tanısal güçlükleri tartışılmıştır. Pelvik ağrı ve postmenopozal kanama şikayeti ile başvuran 53 yaşındaki kadın olguya uygulanan bilgisayarlı tomografide, 8x5 cm boyutlarında intrauterin kitle saptanmıştır. Küretaj materyalinin “yüksek dereceli stromal sarkom” tanısı alması üzerine, hastaya total abdominal histerektomi, bilateral salpingo-ooforektomi ve omentektomi uygulanmıştır. H . . .istopatolojik incelemede, “yüksek dereceli stromal sarkom” ile birlikte “skuamöz hücreli karsinom” varlığı izlenmiştir. Ek olarak, tümörün komşuluğunda adenomiyozis alanları gözlenmiştir. İmmünhistokimyasal olarak malign stromal hücreler vimentin, düz kas aktini ve miyoglobin ile diffüz, CD10 ve S100 protein ile fokal reaksiyon göstermiştir. Malign epitelyal hücreler ise epitelyal membran antijeni, pankeratin (AE1/AE3) ve vimentin ile diffüz, HCG ile fokal immünreaksiyon vermiştir. Olgu, serviks ve tek taraflı over invazyonu gösteren uterin malign mikst müllerian tümör (karsinosarkom) tanısı almıştır. Hastamız tanı aldıktan bir hafta sonra, böbrek yetmezliği nedeniyle eksitus olmuştur. Bu olgu, tümörün malign epitelyal bileşeninde fokal koryokarsinomatöz diferansiyasyon göstergesi sayılabilecek fokal HCG reaksiyonu izlenmesi açısından nadir bir olgudur. Adenomiyozis ile malign mikst müllerian tümör arasındaki olası ilişki değerlendirilmiştir. Malignant mixed mullerian tumor is a rare neoplasm and derives from mullerian mesoderm that differentiates in epithelial and stromal elements. In this case report, pathological and immunohistochemical profile and diagnostic difficulties in malignant mixed mullerian tumor of the uterus were discussed. The case is a 53-year- old patient who complained of pelvic pain and postmenopausal genital bleeding. Computerized tomography was revealed an intrauterine mass measuring 8x5 cm. After the evaluation of the curettage material that was diagnosed as high grade stromal sarcoma; total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy and omentectomy were performed. Histopathologically, the tumor contained squamous cell carcinoma admixed with high grade stromal sarcoma. Additionaly, areas of adenomyosis in the neighbouring of the tumor were noted. Immunohistochemically, malignant stromal cells exhibited diffuse vimentin, smooth muscle actin, myoglobin and focal CD10 and S100 protein positivity. Malignant epithelial cells revealed diffuse positive reaction for epithelial membrane antigen, pancytokeratin (AE1/AE3), vimentin and focal reaction for HCG. A diagnosis of uterin malignant mixed mullerian tumor (carcinosarcoma) with unilateral ovarian and cervix invasion was made. The patient died one week after the pathologic diagnosis because of renal failure. This case is an interesting example of the focal HCG positivity in the malignant epithelial component of the tumor that may represent focal choriocarcinomatous differentiation. Potential relationship between malignant mixed mullerian tumor and adenomyosis was evaluated Daha fazlası Daha az

Göz kapağı ve konjonktivanın tümörleri ve tümör benzeri lezyonları

Kandemir, Nilüfer Onak | Barut, Figen | Bektaş, Sibel | Gün, Doğan Banu | Bahadır, Burak | Yurdakan, Gamze | Özdamar, Şükrü Oğuz

Diğer | 2009 | Türk Patoloji Dergisi25 ( 3 ) , pp.112 - 117

Amaç: Deri, mukoza ve stromal destek dokudan oluşan göz kapağı ve konjonktiva çok çeşitli patolojilerin gelişebildiği bir bölgedir. Bu bölge lezyonlarının histopatolojik tanısı, seçilecek tedavinin planlanması ve görme fonksiyonlarının korunması açısından önemlidir. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada; 2003-2008 yılları arasında Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda tanı alan, göz kapağının ve konjonktival bölgenin neoplastik lezyonları tekrar gözden geçirilerek histopatolojik özellikler incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya toplam 127 olgu dahil edilmiştir. Serimizde olguların %84,2'sini göz kapağı lez . . .yonları oluşturmaktadır. Bu bölge lezyonlarının %69,1'i benign lezyonlar olup, %30,9'u malign neoplazmlardan oluşmaktadır. Konjonktival bölge lezyonlarının oranı %15,8'dir. Konjonktival bölge lezyonlarının %95'i benign lezyonlardan oluşmakta olup, malign neoplazilerin oranı %5'tir. Göz kapağında en sık görülen benign lezyon skuamöz papillom (%20,3), en sık görülen malignite ise bazal hücreli karsinomdur (%57,6). Konjonktival bölgede ise en sık görülen benign lezyon melanositik nevüs (%57,9) olup, malign neoplazm olarak yalnızca 1 olguda in situ skuamöz hücreli karsinom saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada periorbital bölge lezyonlarının temel histopatolojik analizi yapılmıştır. Göz kapağı ve konjonktivada malign lezyonlar olarak en sık bazal ve skuamöz hücreli karsinomların saptanması dikkati çekmiştir. Objective: Eyelids and conjunctiva, which are composed of cutaneous, mucosal and stromal tissues, may develop various pathologies. Histopathological diagnosis of the lesions located in these anatomical regions is crucial for determining the optimal therapeutic modality and protection of ocular functions. Material and Methods: In this retrospective study, the clinical and histopathological features of neoplastic lesions located on the eyelids and the conjunctiva diagnosed at the Department of Pathology in Karaelmas University Faculty of Medicine between the years of 2003 and 2008 were reviewed and evaluated. Results: A total of 127 cases were included to the study. 84,2% of the lesions in our case series were located on the eyelids. 69,1% and 30,9% of these eyelid lesions were benign and malignant, respectively. 15,8% of the lesions were conjunctival. 95% of the conjunctival lesions were benign, while 5% were malignant. The most common benign lesions of the eyelids were squamous papillomas (20,3%), while the most commonly observed malignant neoplasm was basal cell carcinoma (57,6%). Most of the benign conjunctival lesions were melanocytic nevi (57,9%), while only one case was diagnosed as in situ squamous cell carcinoma. Conclusion: Basic histopathological analyses of the periorbital lesions were performed in this study. The most commonly encountered malignant lesions of the eyelids and conjunctiva were basal and squamous cell carcinomas Daha fazlası Daha az

Obstructive jaundice leads to accumulation of oxidized low density lipoprotein in human liver tissue

Comert, Mustafa | Ustundag, Yucel | Tekin, Ishak Ozel | Gun, Banu Dogan | Barut, Figen

Mektup | 2006 | WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY12 ( 31 ) , pp.5094 - 5095

Oxidized low density lipoprotein (ox-LDL) molecule is one of the most important modified lipoproteins produced during the oxidative stress. Modified lipoproteins have been defined as being part of the immune inflammatory mechanisms in association with oxidant stress. We have reported the accumulation of ox-LDL in Balb/c mice liver after bile duct ligation previously. Here, we investigated this finding in human beings with obstructive jaundice. Our study demonstrates that obstructive jaundice results in tremendous accumulation of ox-LDL in the liver tissue of patients. (C) 2006 The WJG Press. All rights reserved.

Classic Kaposi's Sarcoma Showing Multiple Organ Involvement: A Case Report and Brief Review of Literature

Onak Kandemir, Nilufer | Barut, Figen | Yurdakan, Gamze | Dogan Gun, Banu | Birol, Ismail Eren | Ozdamar, Sukru Oguz

Gözden Geçirme | 2017 | TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY32 ( 4 ) , pp.165 - 168

Kaposi's sarcoma (KS) is a vascular tumor with different epidemiological, clinical, and morphologic features, and KS-associated herpes virus plays role in its etiology. In the pathogenesis of these tumors, inflammatory, immunological, and oncogenic factors are closely related to each other. Classic KS is characterized by cutaneous lesions and mild clinical course. However, with the addition of various factors to the disease process, KS lesions can occur in unusual locations and cause unexpected clinical symptoms. In this study, we present a case of gastrointestinal system involvement in KS and lymphadenopathic KS following interstit . . .ial lung disease and steroid treatment in a 72-year-old male patient who was treated for cutaneous classic KS for 10 years. Histopathologic differential diagnosis of KS lesions seen in unusual localizations is discussed in the context of literature Daha fazlası Daha az

Tükürük bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi

Bektaş, Sibel | Barut, Figen | Bahadır, Burak | Çınar, Fikret | Özdamar, Şükrü Oğuz

Makale | 2008 | Türk Patoloji Dergisi24 ( 3 ) , pp.153 - 158

Amaç: Çalışmamızda, tükürük bezinde kitle oluşturan hastalıkların tanısına ince iğne aspirasyon sitolojisinin (İİAS) katkısı, olgulara ait biyopsi tanıları ile birlikte değerlendirilerek sunulmuştur. Materyal ve Metod: 2004-2007 tarihleri arasında, Anabilim Dalı'mızda değerlendirilmiş olan 43 olguya ait tükürük bezi İİAS materyali ile bu olgulardan 19'una ait eksizyon materyali gözden geçirilmiştir. Bulgular: İİAS'lerinin 32'si (%74.4) benign, 5'i (%11.6) malignite şüphesi, 2'si (%4.7) malign ve 4'ü (%9.3) yetersiz olarak tanı almıştır. Eksizyon materyali bulunan 19 olgunun (%44) sitolojik ve histopatolojik tanıları karşılaştırıldığ . . .ında; sitolojik olarak benign tanısı verilen 13 olgudan 7'si pleomorfik adenom, biri Warthin tümörü, biri malign potansiyelli miyoepitelyal neoplazi, biri mukoepidermoid karsinom, biri parotis-içi lenf nodu, ikisi ise iltihabi süreç olarak tanı almıştır. İİAS'nde malignite şüphesi tanısı alan 4 olgudan biri histopatolojik olarak malign lenfoma, diğer üçü ise skuamöz hücreli karsinom tanılarını almıştır. İİAS'nde yetersiz olarak tanı alan 2 olgunun biri histopatolojik olarak pleomorfik adenom, diğeri ise inflamatuvar süreç olarak tanı almıştır. Çalışmamızda İİAS'nin tanısal doğruluk, duyarlılık ve seçicilik oranları sırasıyla %88, %66.6 ve %100 olarak bulunmuştur. Sonuç: İİAS tükürük bezi kitlelerinde kolay uygulanabilir ve yüksek tanısal değeri olan bir yöntemdir. Aim: In this study, contribution of fine needle aspiration cytology (FNAC) in the diagnosis of salivary gland diseases forming mass was presented by correlation with biopsy diagnoses. Material and Methods: FNAC materials of salivary glands from 43 cases and excision materials from 19 cases evaluated between 2004 and 2007, in our department were reviewed. Results: FNAC diagnosis were as follows; 32 (74.4%) benign, 5 (11.6%) suspicious for malignancy, 2 (4.7%) malign and 4 (9.3%) insufficient for evaluation. When cytological and histopathologic diagnosis of 19 (44%) cases with excision material were compared, histopathologic diagnosis of 13 cases with benign cytology were as follows: 7 cases of pleomorphic adenoma, one of Warthin's tumor, one of myoepithelial neoplasm with malign potential, one of mucoepidermoid carcinoma, one of intraparotid lymph node and two of inflammatory process. One of the four cases cytologically diagnosed as suspicious for malignancy by FNAC was malign lymphoma and other three cases were diagnosedas squamous cell carcinoma. One of the two cases described as insufficient in FNAC was diagnosed as pleomorphic adenoma and the other as inflammatory process. We found that the diagnostic accuracy, sensitivity and specificity were 88%, 66.6% and 100%, respectively. Conclusion: FNAC is an easily applicable method with high diagnostic value for salivary glands masses Daha fazlası Daha az

The Effects of Epilepsy on Ischemia-induced Ventricular Arrhytmias And Myocardial Injury in Anesthetized Rats

Gonca, Ersoz | Basoglu, Gulselin | Barut, Figen | Sahin, Deniz

Konferans nesnesi | 2017 | ACTA PHYSIOLOGICA221 , pp.63 - 63

WOS: 000419806200105

Universal markers of thyroid malignancies: galectin-3, HBME-1 and cytokeratin-19

Barut, Figen | Kandemir, N. Onak | Bektas, S. | Bahadir, B. | Keser, S. | Hancer, H. | Ozdamar, S.

Konferans nesnesi | 2008 | HISTOPATHOLOGY53 , pp.95 - 96

27th International Congress of the International-Academy-of-Pathology -- OCT 12-17, 2008 -- Athens, GREECE WOS: 000259524800216

Uterine lipoleiomyoma: Review of literature and two case reports

Onak, Nilüfer Kandemir | Barut, Figen | Bektaş, Sibel | Bahadır, Burak | Doğan, Banu Gün | Kökten, Neslihan | Gökçe, Havva

Makale | 2011 | GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine17 ( 1 ) , pp.55 - 58

Lipoleiomyom, matür adipöz doku ve düz kas komponenti içeren, nadir görülen mezenkimal bir neoplazmdır. Tüm uterin lei omyomlar içerisinde görülme sıklığı %0,03-0,2 arasında değişmektedir. Bu çalışmada iki lipoleiomyom olgusu klinik, histopatolojik ve etiyopatogeneze yönelik bilgiler eşliğinde sunulmuş tur. İlk olgu 59 yaşında, postmenopozal kanama yakınması ile başvuran kadın hasta olup, myoma uteri klinik tanısı ile histerektomi operasyonu uygulanmıştır. İkinci olgu, postkoital kanama yakınması ile başvuran 45 yaşında kadın hastadır. Uterin serviks yerleşimli polipoid lezyon eksize edilmiştir. Her iki olguya ait operasyon materyal . . .lerinin histopatolojik incelemesinde değişen oranlarda adipöz doku ve düz kas komponenti içeren, ilk olguda intramural, ikinci olguda submukozal yerleşimli lipoleiomyom saptanmıştır. Leiomyomlarda düz kas hücreleri yanı sıra diğer heterolog elemanların görülmesi nadirdir. Adipöz dokunun %10’dan fazla olması lipoleiomyom tanısını akla getirmelidir. Lipoleiomyoma is uncommon mesenchymal neoplasm which contains mature adipose tissue and smooth muscle components. Its prevalence among all uterine leiomyomas varies between 0,03-0,2% . In the current study, we present two lipoleiomyoma cases alongside clinical and histopathological data as well as information on etiopathogenesis. The first case was a 59-year-old female patient presented with postmenopausal hemorrhage and she was subjected to hysterectomy upon clinical diagnosis of myoma uteri. Second case was a 45-year-old woman who presented with postcoital hemorrhage. Polypoid lesion which had a uterine cervix localization was excised. Histopathological examination of the operation materials belonging to these two cases, revealed intramural (first case) and submucosal (second case) lipoleiomyoma, both of which had a varying degree of adipose tissue and smooth muscle components. In leiomyoma cases, detection of other heterologous components alongside smooth muscle cells, is an uncommon event. Presence of an adipose tissue higher than 10%, should indicate lipoleiomyoma Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.