Filtreler
Filtreler
Bulunan: 44 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [12]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Yayın Yılı [12]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Dili [3]
Dergi Adı [16]
Invagination of Meckel’s Diverticulum: A Rare Cause of Recurrent Abdominal Pain in a Young Girl

Öz, İbrahim İlker | Şerifoğlu, İsmail | Toka, Bilal | Taşçılar, Öge | Üstündağ, Yücel

Article | 2015 | Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi22 ( 2 ) , pp.117 - 119

Meckel divertikülünün invajnasyonu, ergen ve erişkinlerde karın ağrısının çok nadir bir nedenidir. İntussepsiyonun klasik klinik bulguları olan karın ağrısı, ele gelen bir sosis şeklinde kitle ve kanlı dışkı seyrek görülür. Tanıda, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografini önemli bir yere sahiptir ve hedef işareti ya da sosis görünümü ile karakteristik bulgular görülür. Bu yazıda, tekrarlayan karın ağrısına neden invajine Meckel divertikülü olgusu sunulmaktadır. The invagination of Meckel's diverticulum is a very rare cause of abdominal pain in adolescents and adults. The classic clinical triad of the intussusception consisting abd . . .ominal pain, a palpable sausage-shaped mass, and bloody stools is seen infrequently. At the diagnosis, ultrasonography and computed tomography has a significant role with characteristic findings that include the “target” sign and sausage- shaped appearance. In this paper, we report a case of invagination of Meckel’s diverticulum which causes recurrent abdominal pain in a young adolescent Daha fazlası Daha az

Biliary cannulation facilitated by endoscopic clip assistance in the setting of intradiverticular papilla

Üstündağ, Yücel | Karakaya, Kemal | Aydemir, Selim

Article | 2009 | Turkish Journal of Gastroenterology20 ( 4 ) , pp.279 - 281

Papilla bölgesinde duodenal divertikül olan hastalarda safra yollarının endoskopik kanülasyonu çok zor olabilmektedir. Yetmiş yaşında bir bayan hasta akut kolanjit ve koledokolithiazis tanılarıyla hastanemize başvurdu. Hastaya sıvı resüsitasyonu ve antibiyotik tedavisi başlandı. Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografide duodenal divertikül nedeniyle safra yolları kanüle edilemedi. Farklı girişimlere rağmen safra yolları kanüle edilemedi. Endoskopik klip yardımıyla divertikülden kısmen everte edilen papilla fikse edildi. Papillanın sabitlenmesi safra yollarının direkt kanulasyonuna imkan sağladı. Kolanjiografide koledokta multip . . .le kalkül izlendi. Sfinkterotomi, safra yollarından taş ekstraksiyonu yapılan hasta Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografiyi takip eden 9. gün iyi durumda taburcu edildi. Bu yazıda, özellikle büyük periampullar divertikül nedeniyle kanülasyonu çok zor olan olgularda, pankreas ve safra yollarının kanülasyonunda etkili ve güvenli bir yöntem olan endoskopik klip yardımıyla safra yolları kanülasyonu yöntemini hatırlatmak istedik. Endoscopic cannulation of the biliary tract may be challenging in cases with juxtapapillary, duodenal diverticula. A 70-yearold woman admitted to the hospital with the diagnosis of choledocholithiasis and acute cholangitis. She was placed on antibiotic treatment and parenteral fluid resuscitation. On endoscopic retrograde cholangiopancreatography, the papilla could not be cannulated because of the duodenal diverticulum. Various attempts at biliary cannulation failed. Endoscopic clips were used for evertion and fixation of a partially everted papilla from the diverticulum and for securing it in an orientation that allowed direct cannulation of the biliary tree. Cholangiography demonstrated multiple calculi within the choledochus. She was discharged from the hospital on the 9th day following endoscopic retrograde cholangiopancreatography in good condition. With this report, we aimed to remind physicians that the clipassisted method is a safe and effective technique for pancreatic and/or biliary cannulation, and should be preferred in patients in whom cannulation is extremely difficult due to large periampullary diverticula Daha fazlası Daha az

Sequential Evaluation of Pancreato-Biliary Findings in a Case with IgG4-Associated Cholangiopathy and Autoimmune Pancreatitis during Corticosteroid Treatment

Şerifoğlu, İsmail | Öz, İbrahim İlker | Üstündağ, Yücel | İlikhan, Sevil Uygun | Tokgöz, Özlem

Article | 2016 | Balkan Medical Journal33 ( 4 ) , pp.458 - 461

Background: Immunoglobulin G4 (IgG4)-associated dis-eases mostly involve the pancreatico-biliary tree and pan-creatic parenchyma. This disease complex is characterized by marked response to corticosteroid therapy and response to steroids is incorporated in the diagnostic algorithm of IgG4 associated diseases. However, there is much unknown about the sequences and duration of healing during the cor-ticosteroid therapy in the literature.Case Report: In this case report, we report a young male patient with IgG4 associated extrahepatic biliary stricture and autoimmune pancreatitis successfully treated with corticosteroids. Recovery in t . . .he laboratory and radiologi-cal findings seemed to correlate well with the decrease in serum IgG4 levels in this patient. We also discussed se-quences and the duration of healing in the pancreaticobili-ary tree and pancreatic parenchymal manifestations in this case report.Conclusion: There is a gap in our knowledge about the evaluation of response criteria after steroid trial with regard to the duration and sequences of healing in the pancreatico-biliary involvement in diagnosing IgG4-related biliary and pancreatic diseases Background: Immunoglobulin G4 (IgG4)-associated dis-eases mostly involve the pancreatico-biliary tree and pan-creatic parenchyma. This disease complex is characterized by marked response to corticosteroid therapy and response to steroids is incorporated in the diagnostic algorithm of IgG4 associated diseases. However, there is much unknown about the sequences and duration of healing during the cor-ticosteroid therapy in the literature.Case Report: In this case report, we report a young male patient with IgG4 associated extrahepatic biliary stricture and autoimmune pancreatitis successfully treated with corticosteroids. Recovery in the laboratory and radiologi-cal findings seemed to correlate well with the decrease in serum IgG4 levels in this patient. We also discussed se-quences and the duration of healing in the pancreaticobili-ary tree and pancreatic parenchymal manifestations in this case report.Conclusion: There is a gap in our knowledge about the evaluation of response criteria after steroid trial with regard to the duration and sequences of healing in the pancreatico-biliary involvement in diagnosing IgG4-related biliary and pancreatic disease Daha fazlası Daha az

Comparison of the “Twenty-four hour pH Monitoring Test” results of the pregnant and non-pregnant reflux patients

Vural, Mehmet | Bayar, Ülkü | Üstündağ, Yücel | Aydemir, Selim | Başaran, Mustafa

Article | 2010 | GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine16 ( 2 ) , pp.75 - 78

AMAÇ: 24 saat pH monitorizasyon testi gastroözofajiyal reflü tanısı için önemli ve yararlı bir araçtır. Bu çalışmada gebe olan ve olmayan gastroözofajiyal reflü hastalarında test sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: 10 gebe ve 10 gebe olmayan control hastasına 24 saat pH monitorizasyon testi uygulandı. Gebe olan 10 reflü hastasının 3’ü üçüncü trimesterda ve 7’si ikinci tri mesterda idi. Bütün hastalar klinik olarak gastroözofajiyal reflü hastalığı tanısı almıştı. Hastalar reflü semptomları ile ilgili de taylı anket doldurdu. BULGULAR: Her iki grupta birer hasta hariç bu test ile reflü hastalığı doğrulandı. Her iki . . . grupta da yüksek helikobakterse ropozitifliği vardı. Demeester skorlaması ile gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. SONUÇ: Sadece proksimal ölçümlerden en uzun reflü zamanı parametresinde anlamlı farklılık saptansa da, bütün ölçümler de gebe hastaların sonuçları daha fazla hastalık lehine idi. Daha büyük çalışma gruplarında daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir. Objective: Twenty-four hour pH monitoring test is an important and helpful tool in diagnosis of the gastro-esophageal reflux disease. In this study we aimed to compare test results of pregnant and nonpregnant patients with gastro-esophageal reflux disease. Study Design: Twenty-four hour pH monitoring test performed in 10 pregnant and 10 non-pregnant control patients. Among 10 pregnant gastroesophageal reflux patients; 3 were in third trimester and 7 were in second trimester. All patients had clinical diagnosis of gastroesophageal reflux disease and have filled a detailed questionnaire about reflux symptoms. Results: Except one patient in each group whole patients had reflux diagnosis confirmed. There was high seropositivity for helicobacter in both groups. We observed no significant difference in demeester scores of the groups. Conclusions: Although only significance detected in the longest reflux time in proximal test results, other proximal test results of the pregnant group were markedly worse also. In the larger study groups this difference can be elucidated more meaningfully Daha fazlası Daha az

Influence of vitamin C and E supplementation on the eradication rates of triple and quadruple eradication regimens in Helicobacter pylori infection (Author’s Reply)

Demirci, Hakan | Uygun, Ahmet | Uygun, Sevil İlikhan | Öztürk, Kadir | Üstündağ, Yücel | Kurt, Ömer | Bilici, Muammer

Letter | 2016 | Turkish Journal of Gastroenterology27 ( 3 ) , pp.290 - 291

Bezoar-Related Ileus Secondary to Endoscopic Fragmentation

Öz, İbrahim İlker | İlikhan, Sevil | Bilici, Muammer | Harmansa, Hatice | Karakaya, Kemal | Üstündağ, Yücel

Article | 2015 | İstanbul Medical Journal16 ( 4 ) , pp.155 - 157

Bezoar, gıda veya yabancı cisimlerin gastrointestinal sistemde taş benze-ri kitle şeklinde sertledir ve nadiren obstrüksiyona ve ileusa neden olur. Midede olan bezoar, genellikle konservatif yöntemlerle tedavi edilebilir. Bezoarlar endoskopik tedavisi sırasında genellikle parçalanarak gastroin-testinal sistemden çıkartılır. Obstrüksiyonu endoskopik tedavinin nadir bir komplikasyonudur ve genellikle gastrointestinal sistemden çıkartılamayan bezoar parçalarına bağlı gelişir. Bu yazıda endoskopik bezoar tedavisi son-rası ileus gelişen 78 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Bezoar is a hardened mass of food or foreign objects found in the . . .gastro- intestinal system, which occasionally causes obstruction and ileus. Bezoar, if present in the stomach, should generally be treated with conservative methods. During endoscopic treatment, bezoar is usually fragmented and removed. An uncommon complication of endoscopic treatment is gas- trointestinal obstruction because of unremoved fragments. We report a 78-year-old female with ileus after endoscopic fragmentation of bezoar Daha fazlası Daha az

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi

Başarır, İbrahim | İlikhan, Sevil | Harmandar, Ferda | Soyaltın, Utku Erdem | Aydemir, Selim | Üstündağ, Yücel

Article | 2013 | Akademik Gastroenteroloji Dergisi12 ( 2 ) , pp.58 - 65

Giriş ve Amaç: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastorenteroloji Kliniğinde tedavi edilen kronik hepatit B olgularımızı retrospektif olarak değerlendirerek uygulanan ajanların; antiviral etkinliklerinin ve ilaç yan etkilerinin araştırılması planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2001-2010 yılları arasında gastroenteroloji kliniğinde tedavi edilen 241 hastanın; tedaviye yanıt ve direnç oranları ile ilaç yan etkileri incelen - di. Bulgular: Karakteristik özellikler açısından aralarında fark olmayan; entekavir kullanan 35 ve tenofovir kullanan 20 naiv hastanın, bir yıllık tedavi sonunda antiviral etkinlikleri benzer sapta . . .ndı. Lamivudin direnci saptanan 2 hastada tenofovir monoterapisiyle HBV DNA saptanabilir düzeyin altına indi. İnterferon ve lamivudin ikili tedavi sonrası tenofovir monoterapisine geçilen 14 hastada HBV DNA’nın saptanabilir düzeyin altına inmesi oranı sırasıyla ilk yılda %81, 2. yılda %85’ti. Lamivudin son - rası, adefovir tedavisine geçilen ancak HBV DNA düzeyi 1 yıllık tedavi ile 300 kopya/ml’nin üzerinde olan 5 hastada tenofovir monoterapisine geçildi. 12 ve 24 aylık tedavi sonunda bu hastaların tamamında HBV DNA saptanabilir düzeyin altına indi. Sonuç: Entekavir ve tenofovir; naiv hastalarda antiviral etkinlik, yan etki ve komplians bakımından benzer özelliktedir. Tenofovir, lamivudin dirençli hastalarda yüksek etkinlikte olup ilk seçenek ilaçtır. Lamivudine direnç varlığı tenofovir cevabını et- kilememektedir. Tenofovir monoterapisi; adefovire yanıtsız, suboptimal yanıtlı hastalarda dahi yüksek etkinliktedir. Background and Aims: In this study, patients with chronic hepatitis B, treated in Bülent Ecevit University School of Medicine, Department of Gastroenterology, were evaluated retrospectively with respect to anti - viral efficacy and adverse effects. Materials and Methods: Treatment responses, resistance rates and side effects of 241 patients treated be - tween 2001 and 2010 in the gastroenterology clinic were examined retrospectively. Results: There were no statistically significant differ- ences between 35 naive patients treated with entecavir and 20 naive patients treated with tenofovir regarding demographic characteristics. After a one-year period of treatment, similar antiviral activity was de - tected between these two groups. Two patients who had lamivudine resistance were switched to tenofovir, and their HBV DNA level be - came undetectable. For 14 patients with tenofovir treatment, which followed interferon and lamivudine combination treatment, the ratio of undetectable levels of HBV DNA was 81% at the first year and 85% at the second year. Five patients, treated with adefovir after lamivudine treatment and whose HBV DNA levels reached more than 300 cop - ies/ml following one year with adefovir monotherapy, were switched to tenofovir monotherapy. Following 12 and 24 months’ treatment, HBV DNA levels became undetectable in all five patients. Conclusions: Entecavir and tenofovir are similar in terms of antiviral activity, side effects and compliance in naive patients. Tenofovir is highly effective in lamivudine-resistant patients and should be the first choice in these patients. Lamivudine resistance does not affect the tenofovir treatment response. Tenofovir monotherapy is highly active in the adefovir- refrac - tory or suboptimal response patients Daha fazlası Daha az

Non alkolik steatohepatitli hastalarda antinükleer antikor prevalansı ve önemi

Aydemir, Selim | Tekin, İshak Özel | Engin, Hüseyin | Koçak, Erdem | Demir, Ayşe Semra | Üstündağ, Yücel

Article | 2005 | Akademik Gastroenteroloji Dergisi4 ( 3 ) , pp.158 - 161

Giriş ve amaç: Non alkolik steatohepatitli (NASH) hastalarda anti nük­leer antikor (ANA) pozitifliği gösterilmiş olmasına rağmen, ANA pozi­tifliğinin prevalansı ve önemi halen tam olarak bilinmemektedir. Bu ça­lışmanın amacı NASH hastalarında ANA prevalansı ve ANA pozitifliği­nin biyokimyasal parametreler ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve yöntem: Histolojik olarak NASH tanısı almış toplam 55 hastanın laboratuvar verileri retrospektif olarak değerlendirildi. ANA Hep2 hücreleri ve maymun karaciğer dokusu kullanılarak indirek immunfloresan tekniği ile araştırıldı. 1:100 ve üzeri pozitif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hasta­ların . . . yaş ortalaması 43.1±10.4 yıl idi. Toplam 55 NASH hastasının 21'i (%38) kadındı. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 29.9±3.1 kg/m2 idi. ANA 55 hastanın 14'ünde (%25) pozitif bulundu. ANA pozi­tif ve negatif gruplar birbiri ile karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet dağılımı, VKİ, ALT, AST, GGT, ALP, albumin, total kolesterol, trigliserid ve fer-ritin açısından gruplar arasında istatistiksel fark saptanmazken (p>0.05) globulin seviyesi ANA pozitif grupta istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu ( Daha fazlası Daha az

Prevention of post-ERCP pancreatitis

Sarıtaş, Ülkü | Üstündağ, Yücel | Baron, Todd H.

Article | 2011 | Turkish Journal of Gastroenterology22 ( 5 ) , pp.449 - 463

Successful endoscopic treatment of huge gastric inflammatory fibroid polyp

Sarıtaş, Ülkü | Üstündağ, Yücel | Gedikoğlu, Gökhan

Letter | 2011 | Turkish Journal of Gastroenterology22 ( 2 ) , pp.224 - 226

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms