Filtreler
Filtreler
Bulunan: 50 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [1]
Yayın Türü [2]
Yazar [20]
Yayın Yılı [15]
Konu Başlıkları [19]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [9]
Araştırmacılar
Yayınlar
Bartın yöresindeki ağaçlandırma alanlarında kullanılan yerli ve yabancı türlerin adaptasyon yetenekleri üzerine araştırmalar

Tunçtaner, Korhan | Özel, Halil Barış | Ertekin, Murat

Makale | 2007 | Bartın Orman Fakültesi Dergisi9 ( 11 ) , pp.11 - 25

“Bartın Yöresindeki Ağaçlandırma Alanlarında Kullanılan Yerli ve Yabancı Türlerin Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi” isimli bu araştırmada; yörede yapılan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan değişik türlerin ilk büyüme performansları ve tutma başarıları hakkında bir ön değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. Ağaçlandırma alanlarında tespit edilen büyüme performansları ve fidan yaşama yüzdesi değerleri ile yöredeki yetişme ortamı koşulları dikkate alındığında, fıstıkçamı ve sahilçamı oldukça başarılı türlerdir. Özellikle fıstıkçamı, hem odun, hem de çamfıstığı üretimi açısından yöre ve ülkemiz ormancılığında önemli bir yere s . . .ahiptir. Ancak, fıstıkçamı plantasyonları, çamfıstığı üretimine yönelik olarak daha geniş dikim aralıkları ile tesis edilmeli ve kullanılan fidanların orijinleri ve kaliteleri bu amaca uygun olmalıdır. Bartın yöresindeki ağaçlandırma çalışmalarında, hızlı gelişen tür olarak sahilçamının geniş alanlarda plantasyonları kurulmuştur. Kurulan bu plantasyonlarda, yer yer mekanizasyon uygulamaları olmakla birlikte, genelde endüstriyel plantasyon kuruluşlarında önemli olan yoğun kültür tekniklerine, orijin seçimine, kaliteli fidan kullanımına ve özellikle edafik ve fizyografik koşullar yönünden uygun ağaçlandırma alanlarının belirlenmesine dikkat edilmemiştir. Ağaçlandırmaların tesisi aşamasında yapılan bu hatalara rağmen sahilçamının yöredeki büyüme performansı tatmin edici düzeydedir. Yöredeki karaçam ve kızılçam ağaçlandırma alanlarında ön değerlendirme sonuçları, bu türlerin çap ve boy büyümesi yönlerinden tatmin edici düzeyde olduklarını ancak yaşama yüzdesi bakımından başarısız olduklarını göstermektedir. Bu durum, daha çok türlere uygun yetişme ortamlarının seçilmemesinden kaynaklanmaktadır. duglasın, Arıt yöresindeki büyüme performansı ve yaşama yüzdesi yönünden yapılan değerlendirmelerin sonucuna göre, yörede bu türle geniş çapta ağaçlandırmaların tesis edilmesine yönelik bir yargıya varılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. In this study, called “Investigation on Adaptation Abilities of Native and Exotic Tree Species in the Afforestation Areas in Bartın Region” it was aimed to make pre-evaluation on the primary growing performances and survival rate the various species used in the afforestation works in the Bartın region. When the values of growing performance and survival percentage of seedlings determined in the afforestation areas and conditions in the growing site are considered. Stone pine and maritime pine are quite successful species. Especially stone pine has a significant place for the forestry in the region and Turkey in terms of wood and fruit production. However, stone pine plantations should be designed to allow wider planting distance for the production of fruit and the origins and quality of the seedlings should be appropriate to this aim. In the afforestation works in Bartın region, as a fast growing species, maritime pine plantations were formed in wide areas. In these plantations, although there are some mechanization practices, intensive cultivation techniques that are generally important in industrial plantation formations, selection of origins, using seedlings of high quality and determination of afforestation areas that are appropriate in terms of edaphic and physiographic conditions were not assigned importance. Despite the errors in the formation of afforestation areas, the growing performance of maritime pine in the region is at a satisfactory level. The pre-evaluation results in the black pine and calabrian pine afforestation areas in the region showed that diameter and height growing performance of these species were satisfactory but survival percentages were low. It was mostly due to failing to choose afforestation areas that are appropriate for the species. According to the results of the evaluations about the growing performance and survival percentages of the trees in Douglas fir, it was concluded that forming wide afforestation areas using this species in the region was almost impossible Daha fazlası Daha az

Überlegungen über die Bedeutung von Besucherlenkung in der Erholungs– und Schutzgebieten in der Türkei

Özdemir, Ayşe

Makale | 2007 | Bartın Orman Fakültesi Dergisi9 ( 11 ) , pp.108 - 401

Türkiye’de bir taraftan özellikle doğal veya kültürel değerleri nedeniyle korunan diğer taraftan rekreasyon alanları olarak değerlendirilen ve/veya öneme sahip olan pek çok peyzaj alanı bulunmaktadır. Yoğun talep nedeniyle rekreasyon alanları genellikle oldukça sık ziyaret edilen mekanlar konumundadır. Ancak fazla sayıdaki ziyaretçiler rekreasyon alanlarındaki korunan türler ile yaşama alanlarını rahatsız etmekte ve alanın rekreasyon kalitesini düşürmektedir. Rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen insanlara rahat bir ortamda bir doğa deneyiminin sunulması ile rekreasyon ve koruma alanlarının sürdürülebilir yönetilmesi içi . . .n ise ziyaretçi yönetimi konseptleri geliştirilmelidir. Böylece, hem bir bölgenin rekreasyonel ve turistik kullanımı hemde doğa koruma konulu hedefleri belirlenmiş olacaktır. Bu bağlamda çalışma çerçevesinde, rekreasyon alan planlamasında ziyaretçi yönetimine yönelik bazı güncel çalışmalar bir araya getirilmiştir. Böylece, Türkiye’deki rekreasyon ve koruma alanlarında etkili bir ziyaretçi yönetimi için katkı sağlanmış olacaktır. In der Türkei gibt es zahlreiche Landschaften, die einerseits wegen ihrer besonderen natürlichen oder kulturellen Ausstattung geschützt und andererseits als Erholungsgebiete ausgewiesen oder von Bedeutung sind. Aufgrund der großen Nachfrage werden die Erholungsgebiete oft besonders stark frequentiert. Zu viele Besucher in Erholungsgebieten stören und beeinträchtigen jedoch geschützte Arten und Lebensräume und mindern die Erholungsqualität des Gebietes. Um den Erholungssuchenden dennoch ein ungestörtes Naturerlebnis angeboten und die Erholungs- und Schutzgebiete nachhaltig gemanaget werden können, müssen Besucherlenkungskonzepte zum Einsatz gebracht werden. Damit wird sowohl der touristischen Nutzung eines Gebietes als auch den naturschutzfachlichen Zielen entsprochen. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine übersicht über einige aktuelle Beiträge im Bereich der Erholungsplanung zur Besucherlenkung zusammengestellt. Damit soll zu einer wirksamen Besucherlenkung in den türkischen Erholungs- und Schutzgebieten beigetragen werden Daha fazlası Daha az

Türkiye' nin Euxine bölgesindeki doğal kavak (Populus L.) taksonlarında yükseltiyle ilişkili olarak trahe hücre boyutlarındaki varyasyonlar

Yaman, Barbaros | Sarıbaş, Metin

Makale | 2004 | Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A0 ( 1 ) , pp.111 - 123

Bu çalışmada; Türkiye'nin Euxine bölgesindeki doğal Populus L. taksonlarında trahe boyutlarının yükselti ile gösterdiği değişim incelenmiştir. Odun örnekleri farklı yükseltilerden seçilen örnek ağaçlardan temin edilmiştir. Trahe teğet ve radyal çaplan, 1 mm2deki trahe sayısı, trahe hücre uzunluğu gibi kantitatif trahe özelikleri belirlenerek vulnerabilite ve mezomorfi oranları hesaplanmıştır. Korelasyon analizine göre; trahe hücre uzunluğu dışındaki diğer trahe boyutları, vulnerabilite ve mezomorfi oranlan yükselti ile anlamlı ilişkiler göstermektedir. Vessel size variability of Populus L. species, growing naturally in Euxine region . . . of Turkey was investigated. For this purpose, the wood specimens were taken from Populus trees located at the different altitudes of this region. The selected anatomical features related to ecology such as vessel tangential diameter, the number of vessel per mm2 and vessel element lenght were studied and vulnerability and mesomorphy ratio were estimated on the basis of these for each tree in different altitudes. According to correlation analysis, mesomorphy and vulnerability ratio and the selected anatomical features except for vessel element length are correlated with altitude Daha fazlası Daha az

Kızılağaç (Alnus glutinosa Gaertn subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) gövde hacim tablosu

Saraçoğlu, Nedim

Makale | 1998 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry22 ( 3 ) , pp.215 - 225

Bu çalısmanın amacı, Dogu Karadeniz Bölgesi Kızılagaç Mescerelerinin tek agaç gövde hacım miktaralarının tahmin edilmesidir. Bölgesel (çift girişli) Gövde Hacim Tablosu, Perşembe-Hopa/Kemalpaşa arasında yayılıs gösteren saf, aynı yaşlı, müdahale görmemiş, normal kapalı ve doğal gelişen 55 Kızılağaç geçici deneme alanlarında seçilen 510 deneme ağacının verilerine göre düzenlenmiştir. Bölgesel Gövde Hacım Tablosunun düzenlenmesinde Regresyon yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla 6 hacım modeli seçilmiştir. The objective of this study is to estimate the stem volume per single tree for Alnus glutinosa Gaertn subsp. barbata (C.A. Me . . .y.)Yalt. stands of East The Blacksea Region. Double Entry Volume Table was constructed by means of the material collected at the 510 sample trees, were choosen in 55 temporary trial plots taken in the pure, even aged, untouched, normal stocked and naturally grown stands of the Alnus barbata between Persembe and Hopa-Kemalpasa. Several mehods were in evaluation of material and constructing the table. It was based on Regression Methods in obtaining Double Entry Volume Table. 6 volume models were choosen for this purpose Daha fazlası Daha az

Bartın ili orman endüstri işletmelerinin üretim ve teknolojik özellikleri, sorunları ve çözüm önerileri

Karayılmazlar, Selman | Çabuk, Yıldız | Aşkın, Ayşin

Makale | 2008 | Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A0 ( 1 ) , pp.143 - 154

Bu arastırmada, Bartın ilinde KOB? niteliğindeki orman endüstri isletmelerinin üretim ve teknolojik özelliklerini ortaya çıkarmak için anket çalısması uygulanmıstır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle toplam 75 isletmede gerçeklestirilen anket sonucu elde edilen bulgular tablo ve grafik olarak düzenlenmis, konuya iliskin analizler yapılmıstır. Elde edilen bulgulara göre üretim ve teknolojik problemleri tespit edilmis, çözüm önerileri sonuç olarak verilmistir. In this study, a survey was carried out in order to determine the production and technological characteristics of small and medium sized forest products enterprises in Bartın . . .province. The results of the survey, which was applied according to random sampling method. A total of 75 enterprise results, was tabulated and graphics were presented also related analyses were carried out. The production and technological problems were explored and suggestions were given based on analyses of the data of the study Daha fazlası Daha az

Trabzon koşullarında yetiştirilen kiwi (Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang and A.R. Ferguson)' nin lif morfolojisi

Yaman, Barbaros | Gencer, Ayhan

Makale | 2005 | Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A0 ( 2 ) , pp.149 - 155

Bu çalışma; Trabzon ekolojik koşullarında kültürü yapılan Kiwi bitkisinde (Actinidia deliciosa) odunsu budama artıklarının selüloz ve kağıt üretimi yönünden kullanılabilme olanağını değerlendirebilmek için, söz konusu bitkinin lif morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. A. deliciosa’da ortalama lif uzunluğu 1583,9 µm, lif genişliği 35,97 µm, lümen genişliği 22,30 µm ve lif çeper kalınlığı 6,84 µm olarak tespit edilmiştir. Lif boyutlarına dayanılarak hesaplanan Keçeleşme oranı 44,03, Elastiklik katsayısı 61,99, Rijidite katsayısı 19, Runkel oranı 0,61 ve Mühlsteph oranı 61,58’dir. Bu sonuçlardan özellikle R . . .unkel oranı ve Elastiklik katsayısı değerleri lif morfolojisi incelenen A. deliciosa odununun kağıt yapımında kullanılabileceğine işaret etmektedir. In this study, the fiber morphology of Actinidia deliciosa’ wood, an exotic species for Turkey, grown in Trabzon site conditions was investigated. In addition, possible utilization of the pruning slash in paper pulp industry were evaluated. The mean length, width, lumina diameter and wall thickness of the fibers of Actinidia deliciosa were measured as 1583.9 µm, 35.97 µm, 22.30 µm and 6.84 µm, respectively. Felting power, elasticity coefficient, rijidity coefficient, Runkel’s proportion and Muhlstep’s proportions were found to be 44.03, 61.99, 19.00, 0.61, 61.58, respectively. Elasticity coefficient and Runkel’s ratio showed that the fibers of Actinidia deliciosa might be appropriate for papermaking Daha fazlası Daha az

Bartın yöresi Bal Arısı (Apis mellifera L.) (hymenoptera, apidae) zararlıları

Kaygın, Azize Toper | Yıldız, Yafes

Makale | 2006 | Bartın Orman Fakültesi Dergisi8 ( 10 ) , pp.64 - 73

Zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşullarıyla Bartın, arıcılık yapmaya uygun yörelerimizden biridir. Yörede modern arıcılık yapılmakta olup arıcılıkla uğraşan aile sayısı 1630’dur. Bal arısında görülen bazı zararlılar her yıl yüzlerce koloninin sönmesine ve dolayısıyla bal üretiminde kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle zararlıları tanımak ve onlarla mücadele etmek arıcılar için bir zorunluluk olmaktadır. Bu amaca hizmetle yapılan araştırmada Bartın yöresinde bal arısında zarar yapan 10 tür tespit edilmiştir. Bunlar: Varroa akarı Varroa jacobsoni Oudemans, Büyük Balmumu Güvesi Galleria mellonella L., Eşekarıları Vespa crabro (L. . . .), Karıncalar, Sarıca Arı (Polistes gallicus L.), Kulağakaçan (Forficula auricularia L.), Arı Kuşu (Merops apiaster L.), Fareler, Su kurbağası (Rana esculenta L.), Boz ayı (Ursus arctos L.) olup, bu türler ve zarar şekilleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bartın is one of our vicinities suitable for apiculture thanks to its rich vegetation and favorable climate conditions. Modern apiculture is made in the vicinitiy and the number of families who are busy with apiculture is 1630. Some pest seen on honeybee cause hunreds of colonies to fade and consequently honey production losses. Therefore, it becomes compulsory for beekeepers to know pests and fight against them. 10 species damaging honeybees in Bartın vicinity were determined in the research carried out for this aim. These are: Varroa jacobsoni Oudemans, Galleria mellonella L., Vespa crabro (L.), Ants, Polistes gallicus L., Forficula auricularia L., Merops apiaster L., Mauses, Rana esculenta L., Ursus arctos L. and information about these species and their damage ways are given in the study Daha fazlası Daha az

Akdeniz Bölgesi endemik odunsu Rosaceae taksonlarının morfolojik ve palinolojik özellikleri

Efe, Asuman | Akkemik, Ünal | Kaya, Zafer

Makale | 2006 | İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi56 ( 1 ) , pp.9 - 35

Akdeniz Bölgesi'nde bulunan 22 endemik odunsu takson içerisinde, Rosaceae familyasına ait 6 takson bulunmaktadır. Bu makale, endemik odunsu Rosaceae taksonlarının (Pyrus serikensis, P.syriaca var. microphylla, Prunus cocomilia var. puberula, Crataegus aronia var. minuta, Crataegus aronia var. dentata ve Rosa dumalis subsp. boissieri var. antalyensis) morfolojik, palinolojik ve yetişme ortamı özelliklerini tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Yapılan arazi çalışmaları ve laboratuvar analizleri sonucunda, taksonların morfolojik, palinolojik ve yetişme ortamı özellikleri ile yayılış alanları ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Within 22 . . . endemic woody taxa of Mediterranean Region, which has a rich floristic structure, there are 6 endemic taxa that belong to Rosaceae family. This article has been prepared for introducing the morphologic and growing area features of endemic Rosaceae taxa (Pyrus serikensis, Pyrus syriaca var.microphylla, Prunus cocomilia var.puberula, Crataegus aronia var.minuta, Crataegus aronia var.dentata and Rosa dumalis varMittalyensis). After field and laboratory studies, morphological, palynological and growing area features and their distributions were investigated in detail Daha fazlası Daha az

Sert lif levhaların fiziksel ve mekanik özelliklerine sıcaklık ve basıncın etkisi

İstek, Abdullah

Makale | 2006 | Bartın Orman Fakültesi Dergisi8 ( 10 ) , pp.29 - 35

Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif levha üretilmiştir. Üretim koşullarından pres sıcaklığı ve basıncının levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Lifler; Kastamonu SFC A.Ş.’den temin edilmiş olup, %70 çam türleri, %30 yapraklı ağaç türleri karışımından oluşmaktadır. Laboratuar koşullarında 160-170-180-190 °C sıcaklık ve 50-55 kg/$cm^2$ pres basıncı, 100 sn toplam pres süresi kullanılarak 5±0,2 mm kalınlığında ve 1,02-1,12 g/$cm^2$ özgül kütleli sert lif levhalar elde edilmiştir. Levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri, TS EN standartları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalışmada sıcaklık ve b . . .asınç artışının levhaların fiziksel ve mekanik özelliklerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. In this study, high density fiberboard was manufactured by using dry process. The effects of press temperature and pressure on physical and mechanical properties were investigated. The fibers were obtained from SFC MDF mill consisting of 70% Pinus spp. and 30% hardwoods. The laboratory conditions were as fallows; pres temperatures were 160-170-180-190 °C, pressure as 50-55 kg/$cm^2$, total pressing time as 100 seconds. The HDF produced had 5±0,2 mm and having the density of 1,02-1,12 g/$cm^3$. The physical and mechanical properties of the panels were determined according to TS EN standards. It was found that increasing temperature and pressure had positive effect on the properties Daha fazlası Daha az

Arazinin yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar: Bartın kenti örneği

Açıksöz, Sebahat | Topay, Mehmet | Yılmaz, Bülent

Makale | 2008 | Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A0 ( 1 ) , pp.155 - 167

Arazinin yanlıs kullanımından kaynaklanan önemli sorunlardan biri toprak kaybıdır. Bu nedenle Dünya’da ve Türkiye’de büyük miktarda toprak kaybedilmektedir. Çalısmada, yanlıs arazi kullanımından kaynaklanan toprak kaybına iliskin sorunlar belirlenmis ve çözüm önerileri ortaya konulmustur. Bu bağlamda, Bartın Kent Merkezi arastırma alanı olarak seçilmistir. Arastırma alanında toprak özellikleri dikkate alındığında en önemli alan kullanım biçimlerinin tarım, yerlesim ve sanayi olduğu saptanmıstır. Tarım alanlarının %52’sinin IV. sınıf tarım arazisi üzerinde ve %83’ünün orta siddetli erozyon riski tasıyan bölgelerde; yerlesim alanının . . .%49’u ile sanayi bölgesinin %67’sinin ise I. sınıf tarım arazi üzerinde olduğu belirlenmistir. Because of inappropriate land uses, loses of soil is the one of the important problems. Therefore, a huge amount of soil has been lost in all over the world and Turkey. In the study, the problems related with the loses of soil occurring the inappropriate land uses were determined and the suggestions related with the solutions were put forward. In this context, the City of Bartın was selected as a case area. When the soil features took into consideration in there, the most important types of land use were determined as agriculture, settlement and industry. The 52 percent of the whole agriculture lands were located into the Class IV type farming land and the 83 percent of the total agriculture lands were on the region that has middle erosion risk. The 49 percent of settlement area and the 67 percent of industrial areas were on the Class I type farming land were determined Daha fazlası Daha az

Importance of e-education and e-governance: case of Zonguldak Karaelmas University, Department of Landscape Architecture

Açıksöz, Sebahat

Makale | 2007 | Bartın Orman Fakültesi Dergisi9 ( 11 ) , pp.45 - 54

Yönetişim bir ülkenin idaresinde politik, ekonomik ve idarî otoritenin tüm düzeylerde kullanılmasıdır. Yönetişim vatandaşların yararlarını birleştirdiği, farklılıklar arasında orta yol bulduğu, hak ve sorumluluklarını hayata geçirdiği, mekanizmalar, süreç ve kurumları kapsamaktadır. Buna paralel olarak, günümüzde bilgisayar destekli iletişim hem geleneksel hem de uzaktan öğretim veren kurumlarca benimsenmekte ve bu ortamın egitimde kullanımı tüm dünyada hızla yayılmaktadir. Bu çalışmada, iki önemli konu –elektronik yönetişim (e-yönetişim) ve elektronik eğitim (e-eğitim)– Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Bartın Orman Fakültesi . . .Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne yönelik olarak oluşturulan bir senaryo üzerinde tartışılmıştır. Çalışmada bu konuda örnek oluşturan üç uluslararası ve bir ulusal örnek incelenerek, ZKÜ ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, eyönetişim ve e-eğitimin genel sorunları, Türkiye’deki sorunları ve ZKÜ’nün sorunları saptanmış ve çözümüne ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Son söz olarak, üniversitelerin Bilgi Kenti oluşturmadaki katkıları ve bu çalışmanın Bartın Kenti’ne yansıması vurgulanmıştır. Governance is the using of political, economical and administrative authority in all level of a country’s administration. It includes the mechanisms, processes and institutions through which citizens articulate their interests, mediate their differences and exercise their rights and obligation. At the same time, today computer aided communication is imbibed by the institutions both traditional and distant education, and it is disseminated all over the world. In this study, two important issues –electronic governance (e-governance) and electronic education (e-education)– are discussed on the Scenario of Zonguldak Karaelmas University (ZKU), Bartın Faculty of Forestry, Department of Landscape Architecture. In this study, three international and one national cases are examined, and they are compared with the ZKU. As a result of the study, the common problems of egovernance and e-education, their problems in Turkey and at the ZKU are determined, and the proposals for the solution of these problems are developed. As a final remark, the contributions of universities for the constitution of Knowledge Cities and the reflections of this study to the City of Bartın are emphasized Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.