Filtreler
Filtreler
Bulunan: 109 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [19]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [2]
Yazar [20]
Yayın Yılı [20]
Konu Başlıkları [19]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
Yayınlar
MEKANİK ALAŞIMLAMA SÜRESİNİN Al + % 10 Al2O3 KOMPOZİTLERDE EĞME DAYANIMINA ETKİSİ

Karabulut, Hasan | Çıtak, Ramazan | Çinici, Hanifi

Makale | 2013 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi28 ( 3 ) , pp.635 - 643

Bu çalışma, Al+%10Al2O3 kompozitlerin mekanik alaşımlama (MA) yöntemi ile üretilerek eğme dayanım (TRS) özelliklerinin belirlenmesini içermektedir. Bu amaçla, Al ve Al2O3 tozları 2, 4, 6, 8 ve 10 saat süreyle mekanik alaşımlama işlemine tabi tutulmuş ve MA sonrası tozların tane boyut ölçümü ve SEM analizi yapılmıştır. Tozlar tek eksenli preste 700 MPa basınçla sıkıştırılarak blok numuneler haline getirilmiştir. Blok haline getirilen numuneler 600 °C sıcaklıkta 1 saat süreyle sinterlenmiştir. Ardından numunelerin sertlik değerleri, yoğunluk değerleri ve TRS dayanımları belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, mekanik al . . .aşımlama süresinin artmasıyla toz tane boyutlarında ve yoğunlukta azalma, sertlik ve eğme dayanımlarında artış meydana geldiği tespit edilmiştir. In this study, Al +% 10Al2O3 composites produced by mechanical alloying (MA) method, transverse rupture strengths (TRS) includes determination of the characteristics. For this purpose, Al and Al2O3 powders was carried out to mechanical alloying process for 2, 4, 6, 8 and 10 hours. Size of the powder and SEM analyses of particles were done. Powders were pressed under 700 MPa pressure in one direction. The samples were sintered at 600 °C in flowing Ar atmosphere for one hour. Then, hardness, density, porosity and transverse rupture strengths (TRS) of sintered composites were determined. As a result of the experimental studies, it was determined that powder dimension was decreased with increased the duration of MA. It has also been determined that mechanical alloyed samples had lower density but also high hardness and TR Daha fazlası Daha az

Basınç değişimli reaktörde dehidrojenasyon reaksiyonları için modelleme çalışmaları

Kopaç, Türkan

Makale | 1996 | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi11 ( 1 ) , pp.65 - 82

Basınç Değişimli Adsorpsiyon (BDA) gaz karışımlarının ayırımı için yaygın olarak kullanılan bir prosestir. Bu proseste gaz karışımlarının bileşenlerinin tersinir ve seçici adsorplanması için sabit yataklar kullanılır. Bir BDA çevriminin başlıca basamakları her tür çevrim için genellikle ortak olan basınçlandırma, ürün alma ve basınç düşürülmesi basamaklarıdır. Gazların ayırımı purge veya geri besleme gibi birtakım ek basamakların ilavesiyle artırılabilir. Bu proseste birbiri peşi sıra çalışarak sürekli bir ürün temini sağlayan yataklar toplam basıncın düşürülmesiyle kısmen rejenere edilirler. Bir gaz karışımının reaksiyonu ve basınç . . . değişimli ayırımını içeren reaktöre Basmç Değişimli Reaktör (BDR) adı verilir. Tasarımı operasyonu için genel çevrim konfigürasyonlarının mümkün olduğu iki-yataklı basınç değişimli adsorpsiyon prosesine dayanmaktadır. Her bir yatak bir veya daha fazla bileşenin veya reaksiyon ürününün adsorplanması için seçici bir adsorbent ve reaksiyon için aktif bir katalizör karışımı ile doldurulmuştur. Bu çalışmada, basınç değişimli reaktörde dehidrojenasyon tipi bir reaksiyon için adsorplanan faz ve gaz fazı arasında doğrusal yürütücü kuvvet yaklaşımı gözönüne alan bir model sunulmuştur. Basit çevrim için model denklemlerinin çözümü ile bileşenlerin reaktör uzunluğu boyunca çeşitli noktalarda zamana göre konsantrasyon profilleri elde edilmiştir. Basınçlandırma, ürün çıkışı ve basınç düşürme basamakları için beklenen konsantrasyon değişimleri elde edilmiştir. Pressure Swing Adsorption (PSA) is a widely used process for the separation of gas mixtures. In this process fixed beds are used to retain selectively and reversibly adsorption of specific components of the feed mixture. The main steps of PSA common to almost all cycles are the pressurization, product release and depressurization steps. The separation is improved by including additional steps such as purge and backfill steps. In this process the beds which are operated out of phase causing a continuous supply of product from each bed are regenerated in part by the reduction of the total pressure. A novel reactor which combines simultaneous pressure swing separation and reaction of a gas mixture is called a Pressure Swing Reactor (PSR). The design is based on a conventional two-bed PSA process in which most of the usual cycle configurations for operation are possible. Each bed contains a mixture of an active catalyst for reaction and a selective adsorbent for adsorption of one or more of the reaction species. In this work a mathematical model of a PSR for dehidrogenation type of a reaction which takes into account a linear driving force between the adsorbed and gas phases is presented. By the solution of the model equations for a simple cycle, the concentration profiles of the components with respect to time at various points along the length of the reactor were obtained. The expected variations in concentration were obtained for the pressurization, product release and the depressurization steps Daha fazlası Daha az

Spray casting

Salamcı, Elmas

Makale | 2004 | Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi17 ( 2 ) , pp.153 - 171

Bu makalede sprey döküm yöntemi incelendi. Sprey dökümün özet olarak tarihsel gelişimi ve proses hakkında bilgi verildi. Daha sonra sprey dökümle üretilmiş alaşımların metalurjik özellikleri, proses parametreleri ve sprey döküm yönteminin katılaşma mekanizması detaylı olarak tartışıldı. Son olarak bazı sprey dökülmüş Al-Zn-Mg-Cu alaşımlarının mikroyapı ve mekanik özellikleri verildi ve bu sonuçlar geleneksel döküm yöntemi ve toz metalurjisiyle üretilmiş 7xxx serisi alüminyum alaşımlarının özellikleri ile kıyaslandı. This paper is designed to provide a basic review of spray casting. A brief overview of the historical development of s . . .pray casting and the description of plant and equipment have been given. Following metallurgical characteristics of spray formed alloys, process parameters and solidification mechanism of spray deposition have been discussed in detail. Finally, microstructure and mechanical properties of the selected spray cast Al-Zn-Mg-Cu alloys have been presented and compared with conventionally and powder metallurgy processed 7xxx aluminium alloys Daha fazlası Daha az

Utilization of calcite produced in Turkey for paper coating

Eroğlu, Hüdaverdi | İstek, Abdullah | Koç, Abdullah

Diğer | 2002 | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi8 ( 3 ) , pp.415 - 421

Kalsit ($CaCO_3$), kağıt endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir kuşeleme pigmentidir. Ayrıca, son yıllarda kalsit, dolgu maddesi olarak uzun ömürlü alkali kağıt yapımında da büyük bir önem kazanmıştır. Türkiye'de zengin kalsit yatakları olmasına rağmen kağıt sanayiinde kullanılan kalsit ithal edilmektedir. Bu çalışmada, iki tip yerli toz (GCC) kalsit kullanılmıştır. Bu örneklerin $CaCO_3$ oranı % 97.3 ve % 97.6 (min. % 95)'dır. $MgC0_3$ ve $Fe_2O_3$ oranları ise, istenen sınırlar içersindedir. Örneğin parlaklık değerleri % 95.5 ve % 94.5 sarılık değerleri ise % 1.1 ve % 1.5 elrepho olarak belirlenmiştir. 2 mikronun altındaki ve . . .10 mikronun üzerindeki fraksiyonlar sırasıyla % 95, % 89 ve %1 ve % 2 olarak bulunmuştur. Kuşe pilot tesisinde, kuşe boyası konsantrasyonu % 40- % 65 arasında alınmıştır. Hazırlanan kuşe boyasının kalsit ve kaolen oranlan 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30 ve 100/0'dır. Kullanılan latex yapıştırıcı değerleri ise % 11, % 12 ve % 13'dür. Kuşelenen kağıtlar perdahlama öncesi ve sonrası fiziksel ve optik testlere tabi tutulmuşlardır. Sonuç olarak her iki $CaC0_3$ örneklerinin fiziksel ve optik özellikleri bakımından kuşeleme için uygun olduğu anlaşılmıştır. Yerli kalsit rezervlerinin kullanılması ülkemiz için döviz tasarrufu sağlayacaktır. Calcium carbonate is one of the coating pigments widely used in paper industry. Especially, in recent years calcium carbonate filler has gained high importance in alkaline pulping. In Turkey industry actually imports calcium carbonate; whereas, there are rich calcite reservoirs in the country. In this study two different types of domestic ground (GCC) calcite samples were used. Physical and chemical properties of calcite samples were tested firstly. $CaC0_3$percentages of both samples were 97.3 % and 97.6 % (min. 95 % $CaC0_3$). $MgCO_3$ and $Fe_20_3$ percentages were within the desired limits. Brightness values were 95.5 % and 94.5 % and yellowness 1.1 % and 1.5 % elrepho. These values also were within the requested limits. Under 2 microns particle size and over 10 microns particle size fractions were 95 % and 89 % (min. 80) and 1 % and 2 % (max. 2) respectively. Dry matter rates were between 40 %-65 %, for the pilot plant-coating machine. During the preparation of coating color calcium carbonate has been used together with kaolin. The ratios of calcium carbonate to kaolin were 30/70. 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 100/0. In coating color preparation latex was used as a binder because of its wide applications. Latex percentages were 11, 12, and 13 %. Coated papers were glossed and physically tested. As a result, both calcium carbonate samples were found suitable for using in coating color preparation. By the utilization of domestic calcium carbonate in coated paper production, there will be foreign currencies saving Daha fazlası Daha az

Dizel motorlarında enjeksiyon basıncı ve maksimum yakıt miktarının motor performansı ve duman emisyonlarına etkilerinin incelenmesi

Sekmen, Yakup | Çınar, Can | Erduranlı, Perihan | Boran, Erkan

Diğer | 2004 | Politeknik Dergisi7 ( 4 ) , pp.321 - 326

Yakıt enjeksiyon basıncı ve maksimum yakıt miktarı dizel motorlarında performans ve emisyonları etkileyen önemli çalışma parametrelerindendir. Bu çalışmada, 4 zamanlı, tek silindirli ve direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda enjeksiyon basıncı ve maksimum yakıt miktarının performans ve duman emisyonlarına etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Farklı enjeksiyon basıncı ve maksimum yakıt miktarı için motor hızına bağlı olarak, moment, motor gücü, özgül yakıt tüketimi ve duman emisyonları belirlenmiştir. Enjeksiyon basıncının artması ile moment ve güçte bir miktar artış, yakıt ekonomisinde iyileşme ve duman emisyonlarında azalma g . . .özlenmiştir. Ancak, enjeksiyon basıncının belirli bir değerden daha fazla artırılması motor performansını olumsuz etkilemektedir. Maksimum yakıt miktarının artışı moment ve güçte artış sağlarken duman emisyonlarını ve özgül yakıt tüketimini artırmaktadır. Maksimum yakıt miktarının %75 artışı duman koyuluğunu oldukça fazla artırmakta ve tüm motor hızları için sınır değerin üzerine çıkılmaktadır. Fuel injection pressure and maximum fuel quantity are significant operating parameters affecting the performance and emissions in diesel engines. In this experimental study, the effects of injection pressure and maximum fuel quantity on engine performance and smoke emissions were investigated in a four-stroke, single cylinder direct injection diesel engine. Engine torque, engine power, specific fuel consumption and smoke emissions depending on engine speed for various injection pressure and maximum fuel quantity were determined. It was obtained that increasing the injection pressure slightly increases the torque, power and fuel economy and reduces smoke emissions. On the other hand, decreasing the injection pressure causes some reduction in engine performance and increases smoke emissions. However, increasing the injection pressure to a value higher than a certain value may contribute adverse effect on engine performance in diesel engine. Increasing maximum fuel quantity increases in torque and power while it causes increasing in smoke emissions and specific fuel consumption. Also, smoke limit was exceeded by operating excessive fuel quantity of %75 for all engine speeds Daha fazlası Daha az

Investigation of the Nuclear Structure Properties of 60Co via Phenomenological Approach

Artun, Ozan

Makale | 2017 | Cumhuriyet Science Journal38 ( 4 ek ) , pp.98 - 104

Bu çalışmada, 60Co'ın nükleer yapı özellikleri olan parçacık başına bağlanma enerjileri, kare ortalama karekök (rms) yük, proton ve nötron yarıçapları, proton, nötron ve yük yoğunluk dağılımları yarıçapın bir fonksiyonu olarak HAFOMN kodu vasıtasıyla, Skyrme kuvvetli Hartree-Fock methodu kullanılarak araştırılmıştır. Nötron yüzey kalınlığına hacim ve yüzey katkıları, proton ve nötron yoğunluk dağılımlarından elde edilen sonuçlardan analiz edilmiştir. Hesaplanan sonuçlar literatürdeki deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. İlaveten, 60Co'ın proton, nötron, döteron, triton, he-3 ve alfa ayırma enerjileri Talys kodu ile belirlenmiş . . .tir. Çünkü, bu ayırma enerjileri çekirdeklerin yüzey davranışları, r-process ve nükleer reaksiyonlarda kullanılabilir In the present paper, the nuclear structure properties of 60Co were investigated by using the HartreeFock method with Skyrme forces, such as the binding energy per particle, the root-mean-square (rms) nuclear charge, proton, neutron radii and charge, proton, neutron density distributions as a function of radius via HAFOMN code. The bulk and surface contributions to neutron skin thickness were analyzed by results obtained from proton and neutron density distributions. The calculated results were compared with the experimental results in the literature. Additionally, proton, neutron, deuteron, triton, he-3 and alpha separation energies of 60Co were determined by Talys code. Because, these separation energies can be used for nuclear reaction, rprocess and skin behavior of nucle Daha fazlası Daha az

Atmosferik basınçta çalışan bir Stirling motorunda hacim, basınç ve kütle değişiminin incelenmesi

Yücesu, H.Serdar

Makale | 1998 | Politeknik Dergisi1 ( 1 ) , pp.9 - 16

Bu çalışmada, atmosferik basınçta çalışan bir Stirling motorunda basınç, hacim ve kütle değişimi, krank mili açısına bağlı olarak izotemıal analiz yardımıyla hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarla uygulamada elde edilen deneysel bilgiler arasında ilişki kurulmuştur. Teorik hesaplamalarda dikkate alınması gereken, uygulama ile ilgili hususlar açıklanmıştır. In this study, variation of pressure, volume and mass depending on crank angle by using isothermal analysis for a Stirling engine run at atmospheric pressure. Some experimental study have been taken into account for the theoretical analyses. The relation between the theory and the . . . experiment so that the experimental results could be used in theoretical analysis Daha fazlası Daha az

KİR TUTMAYAN SERAMİK DUVAR KAROLARI

Aydın, Tuna | Kunduracı, Nazım

Makale | 2017 | Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi6 ( 1 ) , pp.232 - 237

Katı yüzeylerin ıslatılabilirliği yüzey kompozisyonu ve yüzey topolojisi ile kontrol edilmektedir. Süper hidrofobik yüzey elde edebilmek için su ile yüzey arasındaki temas açısının 150°'den fazla olması gereklidir. Süper hidrofobik yüzey eldesi için yüzey pürüzlülüğü ile beraber düşük yüzey enerjisi de gereklidir. Süperhidrofobik yüzeyler 2 ana yaklaşım ile üretilirler. Bu yaklaşımlardan birincisi yüzeyde hidrofobik yüzey yaratmak için bir pürüzlülük oluşturmaktır. Bu çalışmada, tek pişirim porsesi ile üretilen seramik duvar karolarının yüzeyleri inorganik malzemeler kullanarak yüzeyde nano/mikron altı pürüzlülük oluşumunu sağlayaca . . .k şekilde Alümina-silika toz karışımları ile kaplanmıştır. Nano / mikron altı alumina-silika toz karışımı ile seramik karo yüzeyinde visker şekilli müllit kristalleri oluşturulmuştur. Hazırlanan karışım 600 d/dk öğütme hızında 2 saat süreyle eksenel değirmenlerde öğütülmüştür. Ardından hazırlanan karışım pistole yardımıyla ham duvar karosu altlıklara kaplanmıştır. Hazırlanan numuneler 1000, 1100, 1125 ve 1150°C gibi farklı pişirim sıcaklıklarında sinterlenmiştir. En son aşama olarak numune yüzeyleri polimer ile kaplanıp 100°C'de 1 saat bekletilmiştir. Sonuçlar sinterleme sıcaklığındaki artış ile numune yüzey temas açılarında artış olduğunu göstermiştir. Wettability of a solid surface is controlled by both surface chemical composition and surface topology. In order to obtain super hydrophobic surfaces the contact angle with water between the surfaces must be more than 150°. To reach super-hydrophobicity, a combination of surface roughness and low surface energy is required. In this study, surface of ceramic wall tiles produced by single firing process was coated with nano/sub-micron alumina-silicate powder. Super-hydrophobic surfaces are produced via two main approaches. One is to introduce roughness onto a hydrophobic surface. In this study, we focused on creating nano/sub-micron roughness on ceramic tile surface by using inorganic materials, followed by coating by alumina- silicate powder on the roughness surface. A coating of nano/sub-micron whisker-like mullite crystals on ceramic surfaces were produced by high energy ball milling of alumina-silica mixtures (600 rpm, 2 h). After milling, the mixture was coated with a pistol to the surface. Samples fired at 1000, 1100, 1125 and 1150°C, respectively. Surfaces of Fired samples were coated with a polymer and dried at 100°C for 1 h. It was observed that as the firing temperature increased, contact angle increased Daha fazlası Daha az

Isı taşınımına manyetik alanın etkisi

Racabovadiloğlu, Ziyaddin

Diğer | 2002 | Politeknik Dergisi5 ( 4 ) , pp.293 - 298

Akışkan hareketlerinin uygulanan elektromanyetik alandan etkilendikleri bilinmektedir. Elektriksel iletkenliği ve manyetikleşme özelliği yüksek olan akışkanların debi ve akış hızları manyetik alanın etkisiyle artmakta, elektriksel iletkenliği ve manyetikleşme özelliği düşük olan akışkanların ise debi ve akış hızları manyetik alanın etkisiyle azalmaktadır. Bu çalışmada, ısı taşınımıyla transfer edilen ısı miktarı, akışkanın akış hızı ile doğru orantılı olduğu için ısı taşınımına manyetik alanın etkisi incelenmiştir.Çalışmanın teorik kısmında, akışkana etkiyen elektromanyetik kuvveti içeren Navier-Stokes, süreklilik ve sıcaklık dağılı . . .m denklemleri borularda gerçekleşen akışın incelenebilmesi amacıyla silindirik koordinat sisteminde yazılmıştır. Oluşturulan denklem sisteminin çözümünün yapılabilmesi için basınç artışının, akışkanın fiziksel özelliklerinin, silindirik boru boyutunun sabit kaldığı kabul edilmiştir. Silindirik koordinat sisteminde yazılan denklem sisteminin çözümünden, manyetik alanın şiddetine ve akışkanın diğer fiziksel özelliklerine bağlı radyal yöndeki sıcaklık dağılım ifadesi elde edilmiştir. Bu ifadeye göre belirlenen sıcaklık değerlerinden ise transfer edilen ısı miktarı bulunmuştur.Elde edilen sonuçlara göre, manyetik alan şiddetinin küçük değerlerinde boru cidarına yakın bölgelerde hız gradyanının daha büyük olması nedeniyle ısı taşınımının daha büyük olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak, manyetik alan şiddetinin artmasıyla ısı taşınımında bir azalma olmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen teorik sonuçlar, yapılan deney sonuçlan ile karşılaştırıldığında teorik ve deneysel sonuçların kendi aralarında birbiriyle uyum içinde olduğu tespit edilmiştir. It is known that fluid movements are affected from electromagnetic field. Flow rate and velocity of fluids having high electrical conductivity and high magnetic property increases with the effect of magnetic field; in contrast the flow rate and velocity of fluids having low electrical conductivity and low magnetic property decreases with the effect of magnetic field. In this study, the effect of magnetic field on heat convection is investigated due to proportionality of heat transferred by convection with the velocity of fluid.On theoretical base of the study, Naver-Stokes, which comprises electromagnetic force to fluids, continuity and temperature distribution equations are written as cylindrical coordinate system for the purpose of investigation of the flow occurring inside the pipes. In the equations, pressure increase, physical properties of the fluid and size of the pipe are accepted as constant for solution. From the equations written in cylindrical coordinate system, radial temperature distribution expressions have been obtained with respect to magnetic field and other physical properties of the fluid by using temperature values from this expression. According to the results; it is found that heat convection is greater at the inner wall of pipe due to the fact that velocity gradient is higher at low values of magnetic field intensity at the inner wall of pipe. It has been determined that the theoretical results obtained and the experimental results are coherent Daha fazlası Daha az

POMZA AGREGALI BETONLARIN ELASTİSİTE MODÜLLERİNİN TAHMİNİNDE BAZI AMPİRİK VE KOMPOZİT MODELLERİN PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

Bilir, Turhan

Makale | 2016 | Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi5 ( 2 ) , pp.195 - 207

Son zamanlarda, farklı betonların elastisite modüllerinin tahmin edildiği çalışmaların sayısı sürekli artmıştır. Bu çalışmada, pomza agregası içeren betonlarla ilgili bir referans makale literatürden seçilmiştir. Bu referans çalışmada yer alan beton serilerinin karışım oranları, basınç dayanımları ve birim hacim ağırlığı özellikleri yardımıyla mevcut 10 adet ampirik ve 10 adet kompozit model ile elastisite modülleri tahmini yapılmıştır. Tahmin edilen değerler referans çalışmadan elde edilen serilerin deneysel elastisite modülleri ile karşılaştırılarak söz konusu ampirik ve kompozit modellerin pomza agregalı betonların elastisite mod . . .üllerinin tahminindeki performansları değerlendirilmiştir. Pomza agregalı betonların elastisite modüllerinin tahminine en uygun model belirlenmeye çalışılmıştır. Deneysel elastisite modülleri ile tahmin edilen elastisite modülleri arasındaki hata oranları tartışılmış ve pomza agregalı betonların elastisite modülleri ile ilgili genel değerlendirmeler yapılmıştır. Recently, the number of studies in which the elastic modulus of different concrete is estimated has continuously increased. In this study, a reference article dealing with concrete containing pumice aggregate was chosen from the literature. The elastic moduli of the pumice concretes given in the reference article were predicted by using 10 empirical and 10 composite models with the aid of mixture proportions, compressive strengths and unit weights of those pumice concrete series. The performances of mentioned empirical and composite models for predicting the elastic moduli of pumice aggregate concretes were evaluated by comparing the predicted elastic moduli with the experimental elastic moduli reported in the reference paper. It was tried to determine the most appropriate model for the prediction of elastic moduli of pumice aggregate concretes. The error percentages between predicted elastic moduli and the experimental elastic moduli were discussed, and a general evaluation about the moduli of elasticity of pumice aggregate concrete was reported Daha fazlası Daha az

Doğrusal dizin (pushbroom) görüntüleme sistemleri

Büyüksalih, Gürcan

Diğer | 2000 | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi6 ( 2-3 ) , pp.219 - 228

Bu çalışmada, son teknoloji uydu görüntüleme sistemlerinde yoğunlukla kullanılan doğrusal dizin (pushbroom) tarayıcılar incelenmiştir. Tarihsel gelişim süreçlerine değinildikten sonra, günümüzde bu teknikten yararlanan uzayda yerleşik uydu algılayıcılarının; özellikle Fransız SPOT, Alman MOMS, Hint IRS ve Japon JERS uydularının optik ve geometrik tasarımları üzerinde detaylı olarak durulmuştur. Son olarak, bu sistemlerin harita yapım amaçlı kullanımlarda sağlayacakları doğruluk düzeyleri ortaya koyulmuştur. In this study, the linear array (pushbroom) scanners that have been used widely in the current generation of spaceborne imaging . . . systems are described. After discussing the historical evaluation of these systems, the imaging sensors; e. g. French SPOT, German MOMS, Indian IRS and Japanese JERS satellites which have utilized this kind of imaging technique at the present day have been dealt with in detail. Lastly, the accuracy levels for mapping applications that are provided by these systems have been explained Daha fazlası Daha az

Comparison of photochromic properties and thermal stabilities of fulgide, fulgimide, and benzimidazole [1,2-a] pyrrolidine-2-one derivatives

Köse, Mahmut | Orhan, Ersin

Makale | 2009 | Turkish Journal of Chemistry33 ( 5 ) , pp.579 - 588

New thermally stable photochromic fulgimides and benzimidazole[1,2-a]pyrrolidin-2-one derivatives of furylfulgide and thienylfulgide were prepared and their photochromic properties were investigated. Thermal stabilities of some of the new isomers in an alcoholic solution and in PMMA (poly(methyl methacrylate)) polymer films, and pyrolytic behaviors in inert atmosphere with TGA were compared. The colored form of fulgimide and that of benzimidazole[1,2-a]pyrrolidin-2-one derivatives showed large bathochromic shifts for visible absorption maximum compared with the colored form of corresponding fulgides. The imides and benzimidazole[1,2 . . .-a]pyrrolidin-2-one derivatives of fulgide displayed better thermal stability than corresponding fulgides. New thermally stable photochromic fulgimides and benzimidazole[1,2-a]pyrrolidin-2-one derivatives of furylfulgide and thienylfulgide were prepared and their photochromic properties were investigated. Thermal stabilities of some of the new isomers in an alcoholic solution and in PMMA (poly(methyl methacrylate)) polymer films, and pyrolytic behaviors in inert atmosphere with TGA were compared. The colored form of fulgimide and that of benzimidazole[1,2-a]pyrrolidin-2-one derivatives showed large bathochromic shifts for visible absorption maximum compared with the colored form of corresponding fulgides. The imides and benzimidazole[1,2-a]pyrrolidin-2-one derivatives of fulgide displayed better thermal stability than corresponding fulgides Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.