Filtreler
Filtreler
Bulunan: 198 Adet 0.004 sn
Koleksiyon [10]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Yayın Yılı [20]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
Yayınlar
YİYECEK - İÇECEK MALİYET KONTROLÜ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Akbulut, Halim | Arslan, Filiz

Makale | 2015 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi15 ( 3 ) , pp.67 - 100

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmelerinin önemli bir gelir kaynağı olan yiyecek-içecek faaliyetlerinin maliyetlerini azaltmak ve böylece işletmelerin karını artırmak için etkili bir yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemi uygulanmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren otel işletmelerinde yiyecek-içecek maliyet kontrolü konusunda yapılan uygulamaları ve kullanılan prosedürleri tespit etmektir. Bu araştırmanın diğer bir amacı da konaklama işletmeleri yöneticilerinin yiyecek-içecek maliyetlerini kontrol etme hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak ve maliyetleri kontrol etmenin önemini vur . . .gulamaktır. Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren otel işletimlerinde çalışan ve konusunun uzmanı olan yönetici personel ile yapılan anket ile konu hakkında görüş niteliğinde veriler toplanmıştır. Veriler frekans analiziyle ve farklılıklara yönelik istatistiksel testler yoluyla incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların %100'ü uygulanan yiyecek-içecek maliyet kontrol yönteminin maliyetleri azaltıcı yönde etkide bulunduklarını düşünmektedir An effective food and beverages cost control method should be applied to reduce the food and beverages costs, which is an important revenue source of hotel establishments operating in tourism sector, and increase the profit of the company. The aim of this study is to define the applications and procedures using for cost control of the hotel establishments operating in Western Black Sea Region. Another aim of this study is to reveal the opinions of hotel managers about controlling food and beverages costs, and to emphasize the importance of cost controlling. The data as opinions about the subject was collected by survey which is made by managers that are expert in their subjects, working in hotels operating in Western Black Sea region. The data was analyzed by frequency analysis and statistical tests of mean difference. According to the results100% of attendants think applied food and beverages cost control method cause a cost reducing effec Daha fazlası Daha az

Anterior mandibula kırıklarının onarımında vida-tel kombinasyon tekniği

Akan, Mithat | Gideroğlu, Kaan | Aköz, Tayfun

Makale | 2005 | Ulusal Travma Dergisi11 ( 3 ) , pp.225 - 229

AMAÇ Mandibula kırıkları sıkça karşılaşılan yüz yaralanmalarından biridir ve tedavileri özellik arz eder. Bu çalışmanın amacı basit ve yer değiştirmiş simfizis ve parasimfizis mandibula kırıklarının tedavisinde vida-tel osteosentez tekniğinin etkinliğini göstermektir. GEREÇ VE YÖNTEM Basit ve yer değiştirmiş simfizis ve parasimfizis mandibula kırıklarının tedavisinde 9 hastaya vida-tel kombine osteosentez tekniği kullanılarak onarım gerçekleştirildi. Ağız içinden girilerek kırık hatlarının her iki yanına, kırık hatlarından 5 mm uzaklıkta, kırık hattının her iki tarafına, ikisi altta ikisi üstte 4 adet vida yerleştirildi. Vidaların a . . .lttaki iki tanesi bikortikal, üstteki iki tanesi unikortikal olarak yerleştirildi. Vidaların telin etrafından geçebilmesi için vidalar tam sıkılmadı. Kırığın şekli, yeri, ihtiyacı ve kırık segmentleri arasındaki dikey eşitsizliğe göre değişik tiplerde vida tel ile kemik tespiti yapıldı. Tel(ler) vidaların etrafından geçirildikten sonra kırık hatlarını karşılıklı düzgün bir şekilde oturtacak şekilde sıkılaştırıldı. Vidalar 1-2 tur daha çevrilerek vida başlarının konik şekli sayesinde ek bir sıkılaştırılma sağlandı. Hastaların tamamına operasyon esnasında intermaksiller fiksasyon yapıldı ve 7 ila 10 gün intermaksiller fiksasyon uygulandı. BULGULAR Sekiz ay-3 yıl arasında değişen takiplerinde enfeksiyon, kaynamama , geç kaynama veya tel ile vidaların çıkartılmasını gerektiren şikayetlerle karşılaşılmadı. SONUÇ Bu yöntemin özellikle anterior mandibula kırıklarında ucuz, basit, hızlı ve etkin bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. BACKGROUND Fractures of the mandible are among frequently seen facial injuries and their reconstruction requires unique procedures. The purpose of this study is to demonstrate the efficacy of screw-wire combination osteosynthesis technique in the treatment of simple and displaced, symphisis and parasymphisis mandible fractures. METHODS In our clinic 9 simple and displaced, symphysis and parasymphysis fractures of mandible were treated with screw-wire combination osteosynthesis technique. By intraoral approach 4 screws were applied to both sides of the fracture site 5 mm away from either side placed at superior (n = 2) and inferior (n = 2) localizations. Lower and upper wires were placed bicortically, and unicortically respectively . In order to surround them with wire, the screws were not fully tightened. After surrounding the screws, the wires were tightened in a manner that would properly face the fracture sites mutually. Intermaxillary fixation was applied for 7 to 10 days in all patients. RESULTS During follow up period we did not encounter infection, malunion, nonunion, delayed union and patient discomfort necessitating extirpation of the materials fixed . CONCLUSION We think that screw-wire combination technique is an easy and effective method with low cost and fast healing especially in reconstruction of anterior mandible fractures Daha fazlası Daha az

İki fazlı akımda direnç katsayısı ilişkilerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi

Kaleli, Ayla

Makale | 1997 | Mühendis ve Makina38 ( 455 ) , pp.34 - 36

Katıların borularla hidrolik taşınımında, kritik hızın belirlenmesi pratikte oldukça önemlidir. Kritik hızın belirlenmesi için, direnç katsayısının $(C_D)$ bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, $C_D$'nin hesaplanabilmesi için denklemler önerilmektedir. Bu denklemlerden bulunan $C_D$ değerleri ile, literatürdeki denklemlerden hesaplanan $C_D$ değerleri mukayese edilmiştir. Sonuç olarak, önerilen denklemler diğer denklemlerden daha iyi netice vermektedir ve Reynolds sayısının daha geniş aralığını kapsamaktadır. Determination of the critical velocity is quite important in hyraulic transportation of solids with pipes. Value of drag coe . . .fficient $C_D$ is required for determination of the critical velocity. In this study, a set of equations have been suggested for calculation of $C_D$. The $C_D$ values obtained from these equations have been compared to those obtained from the equations given in the literature. It has been demostrated that the proposed equations give better results than the other equations and cover a larger range of Reynolds number Daha fazlası Daha az

Antep Savunması ve Ali Şefik Özdemir Bey'in Faaliyetleri

Güner, Zekai

Makale | 2007 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)3 ( 6 ) , pp.49 - 65

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7.maddesine dayanılarak, İngilizler Antep’i 15 Ocak 1919’da işgal etmişlerdir. Daha sonra İngilizler 29 Ekim tarihi itibariyle, işgalleri altında bulunan Antep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Fransız işgaline bırakmışlardır. Fransız-Ermeni Alaylarının Türklere karşı uyguladıkları zulüm, işkence ve haince saldırıları karşısında, Millî Mücadele tarihimizin yiğitlik, kahramanlık ve fedakârlıklarla dolu bir mücadele örneği ortaya çıkmıştır. Antep Savunması, şehir halkının bütün yokluklara karşı; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısı ve genciyle gerçekleştirdiği mücadeledir. Bu makalede, 8 Ağustos 1920’de Antep Mill . . .î kuvvetlerinin komutanlığı görevini üstlenen Ali Şefik Özdemir Bey’in bölgeye gelmesiyle birlikte gelişen olaylar ve savunmanın üçüncü devresi izah olunacaktır. Depending on the seventh item of Mondros Truse, Antep was first occupied on January 15th, 1919 by the English troops. Later the city with the region of Southeast Anatolia, which was under their occupation, was left to the French troops on October 29th.An example which is full of bravery, heroism and sacrifice in our history of National Struggle came out over against the opression, torture and traitorous assaults applied to the Turkish by the French-Armenian regiments. Antep Defence is a struggle given by the whole residents of the city with its women, men, elderly and the youngsters despite all kinds of poverty. In this paper, the events and the third period of Antep Defence soon after the arrival of Ali Şefik Ozdemir Bey, who undertook the commandership of Antep national troops on August 8th 1920, will be explained Daha fazlası Daha az

Yenilikçi Özelliklerin, Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performans Üzerine Etkisi

Özer, Gökhan | Akça, Yaşar

Makale | 2007 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)3 ( 5 ) , pp.53 - 70

Çalışmanın hedefi, kurumsal kaynak planlaması (KKP) sisteminin işletmeye kurulumunda dikkate alınması gereken yenilikçi özellikleri tanımlamak ve KKP uygulama başarısı ile organizasyonel performansa etkilerini analiz etmektir. 236 firmadan sağlanan verinin bulguları; (1) yenilikçi özelliklerdeki artışın KKP uygulama başarısını arttırdığını, (2) yenilikçi özelliklerin organizasyonel performans üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu, (3) KKP uygulama başarısındaki artışın organizasyonel performansı anlamlı biçimde arttırdığını ve (4) organizasyonel performansın açıklanmasında yenilikçi özelliklerle birlikte KKP uygulama başarısı da dikka . . .te alındığında, KKP uygulama başarısı, teknik uyumluluk ve iş süreçlerinin gözden geçirilmesinin anlamlı açıklama sağladığı, toplam kalite yönetiminin negatif değerde olduğunu ortaya koymaktadır. The aim of this study is to define innovative characteristics which must be taken into consideration while implementing the enterprise resource planning (ERP) system in the organization and to analyze its effects on the implementation success of ERP and organizational performance. The findings obtained from 236 firms demonstrated that; (1) an increase in innovative characteristics increased the implementation success of ERP, (2) innovative characteristics had significant effects on organizational performance, (3) an increase in the implementation success of ERP increased the organizational performance significantly and (4) when the implementation success of ERP together with innovative characteristics were taken into consideration in explaining the organizational performance, the implementation success of ERP, technical compatibility and reengineering were significantly meaningful and total quality management had a negative value Daha fazlası Daha az

Pollen analysis of Konya region honeys

Kaplan, Ayşe | İnceoğlu, Özden

Diğer | 2002 | Ot Sistematik Botanik Derg.9 ( 1 ) , pp.101 - 109

Konya yöresindeki dokuz ilçeden (Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Doğanhisar, Ermenek, Hadim, İçeri- Çumra, Seydişehir) 1992 yılında toplanan 24 bal örneğinde polen analizi yapılmıştır. Örneklerdeki polenler tanımlanarak 9'u familya, 49'u cins ve 5' i tür olmak üzere toplam 63 takson belirlenmiştir.Yapılan polen analizi sonucunda Trifolium, Achillea, Euphorbia, Marrubium, Helianthus annuus, Vida, Lotus, Centaurea, Medicago taksonları nektar kaynağı, Papaver, Linum, Cistus, Quercus, Fraxinus taksonları polen kaynağı bitkiler olarak tespit edilmiştir. Pollen analysis was made of 24 honey samples which were collected in 1992 from nine . . .localities (Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Doğanhisar, Ermenek, Hadim, İçeri-Çumra, Seydişehir) in Konya. 63 pollen types were identified in the 24 honey samples. 9 pollen types were identified at families, 49 pollen types were identified at genera and 5 pollen types were identified at species level.The result of the pollen analysis Trifolium, Achillea, Euphorbia, Marrubium, Helianthus annuus, Vicia, Lotus, Centaurea, Medicago have been determined as nectariferous plants. Papaver, Cistus, Linum, Quercus, Fraxinus have been determined as poliniferous plants Daha fazlası Daha az

Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği

Ulusoy, Ahmet | Cural, Mehmet

Makale | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 4 ) , pp.1 - 21

Borç stoku yüksek seviyelerde olan ülkelerde, makroekonomik istikrarın borçlanma dinamikleri ile yakın ilişkide olduğu, borçların sürdürülebilirliğine ilişkin bekleyişlerin ekonomik dengeler üzerinde belirleyici hale geldiği genel kabul görmektedir. Sürdürülemez borçlanma, fiyat istikrarını bozmakta, ekonomik büyümeyi engellemekte ve uzun dönemli makroekonomik politikaların uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye ekonomisi de 1990’lı yıllarda giderek ağırlaşan bir iç borç sorunun etkisinde kalmıştır. Bu çalışmada, borçların sürdürülebilirliğine ilişkin rasyolar kullanılarak iç borçların sürdürülebilirliği analiz edilmiştir. It is g . . .enerally accepted that in the countries with high debt stocks, there is a close relationship between macro economic stability and debt dynamics; and the anticipations related to the sustainability of debt become important determinants of the economic balance. Unsustainable debt harms price stability; blocks economic development and causes difficulties in implementing long-term macroeconomic policies. Turkish economy was affected by a serious debt problem in the 1990s. In this study, sustainability of the domestic debt was analyzed by using ratios in respect to the domestic debt sustainability Daha fazlası Daha az

Türkiye Rhinantheae (Scrophulariaceae) tribusuna ait ondört bitki türünün gövde ve nod anatomisi

Kaplan, Ayşe | İnceoğlu, Özden

Makale | 2005 | Ot Sistematik Botanik Derg.12 ( 1 ) , pp.25 - 40

Bu çalışmada, Türkiye Rhinantheae (Scrohulariaceae) tiribusunun 11 cinsine ait 14 türün (Bellardia trixago (L.) Ali., Bungea trifida (Vahi) Meyer, Euphrasia pectinata Ten., Lathraea squamaria L., Lesquereuxia syriaca Boiss. & Reuter, Melampyrum arvense L. var. arvense, Odontites aucheri Boiss., O. glutinosa (Bieb.) Bentham, O. verna (Bellardi) Dumort. subsp. serotina (Dumort.) Corb., Parentucellia latifolia (L.) Caruel subsp. latifolia, P. viscosa (L.) Caruel, Pedicularis comosa L. var. sibthorpii (Boiss.) Boiss., Rhinanthus angustifolius C.C. Gmelin subsp. grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb, Rhynchocorys elephas (L.) Griseb. subsp. el . . .ephas) gövde ve nod anatomisi ışık mikroskobu kullanılarak incelenmiştir. Tespit edilen gövde ve nod anatomisi karakterlerine (epidermis, korteks, kollenkima, endodermis, sklerenkima, iletim dokusu, sitele tipi, öz dokusu, nod tipi) göre türlerin anatomik özellikleri birbirleri ile karşılaştırılarak ortak ve farklı anatomik özellikler tespit edilmiştir. Sonuçlarımız Rhinantheae tiribusunun Scrophulariaceae familyasının heterojen bir gurubu olduğunu ve tiribusun gövde ve nod anatomisi özelliklerinin türden türe değiştiğini göstermiştir. In this study, stem and node anatomy of 14 species {Bellardia trixago (L.) AIL, Bungea trifida (Vahl) Meyer, Euphrasia pectinata Ten., Lathraea squamaria L., Lesquereuxia syriaca Boiss. & Reuter, Melampyrum arvense L. var. arvense, Odontites aucheri Boiss., O. glutinosa (Bieb.) Bentham, O. verna (Bellardi) Dumort. subsp. serotina (Dumort.) Corb., Parentucellia latifolia (L.) Camel subsp. latifolia, P. viscosa (L.) Camel, Pedicularis comosa L. var. sibthorpii (Boiss.) Boiss., Rhinanthus angustifolius C.C. Gmelin subsp. grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb, Rhynchocorys elephas (L.) Griseb. subsp. elephas) belonging to 11 genera of Turkish Rhinantheae (Scrophulariaceae) tribe have been investigated using light microscope. According to stem and node anatomical characters (epidermis, cortex, collenchyma, endodermis, sclerenchyma, vascular tissue, stele, pith and node type), the common and distinct features of these species have been determined by comparison of these anatomical characteristics. Our results show that Rhinantheae tribe is a heterogeneous group of the Scrophulariaceae family and their leaf anatomical and morphological characteristics vary from species to species Daha fazlası Daha az

Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi

Tunç, Abdülkadir

Makale | 2005 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)1 ( 2 ) , pp.75 - 81

Bu çalışmada, meslek yüksek okullarının gelişimi, YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi, MYO’larına sınavsız geçiş ve sınavsız geçişin değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Sınavsız geçişle MYO’larının kontenjanlarının dolmadığı Mesleki ve Teknik Ortaöğretimden sınavsız geçiş yapan öğrencilerin yetersiz ve isteksiz olduğu anlaşılmıştır. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim yönetmeliklerinin ve sınavsız geçişin yeniden gözden geçirilmesi önerilmiştir. In this work the evaluation of the progress of vocational schools of higher education, the Association of Higher Education (YÖK)/industrial education project of the Bank of the W . . .orld and the students’ transfer with no exams to the vocational schools of higher education are studied on. The quota of these above mentioned schools is observed not to have been filled via this system, and the students transferred from vocational and technical schools in secondary education are observed to be insufficient and reluctant. It is suggested that governing statute of vocational and technical schools in secondary education should be revised Daha fazlası Daha az

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Çekme Çabalarının Kurumsalaşması: Yatırım Promosyon Ajansları

Tüylüoğlu, Şevket | Aktürk, Levent Necmi

Makale | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 3 ) , pp.85 - 105

Dünyada pek çok ülke doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için çaba sarfetmekte ve bu amaçla rekabet etmektedirler. Bu çaba ve rekabet sürecinde son yıllarda yatırım promosyon ajansı (IPA) denilen kurumları oluşturmaya başlamışlardır. IPA’lar doğrudan yabancı sermaye çekme çabalarının uzmanlaşmış kurumsal bir faaliyet olarak sürdürülmesini sağlamaktadır. IPA’ların temel fonksiyonları ülkenin yatırım ortamı imajını geliştirmek, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılmasını sağlamak, mevcut yatırımlarda yatırımcılara hizmet sunmak ve her aşamada politik destek sağlamaktır. IPA’lar özel, kamusal ve yarı kamusal bi . . .r kurum olarak kurulabilmektedirler. Ulusal düzeyde kurulan IPA’lar kısa bir süre içinde WAIPA, ANIMA, AfrIPA, EuropeanIPA ve IPANET portalı şeklinde uluslararası organizasyonlar oluşturmuş ve pek çok ülkede ekonomik kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmişlerdir. Many countries in the world struggle and compete in order to attract foreign direct investment (FDI). In this process, they have started to generate institutions called investment promotion agency (IPA). IPAs ensure endeavours of attracting FDI to proceed as a specialized institutional activity. The main functions of IPAs are to improve the image of the countries’ investment environment to increase FDI, to give service to investors and to provide them with political support. IPAs can be established as private, public or semi-public institutions. IPAs which are founded at the national level have, in a short term, compose international organizations such as WAIPA, ANIMA, AfrIPA, EuropeanIPA, and they have become an important means of economic development Daha fazlası Daha az

Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini Değerlendirme: Bartın Örneği

Murat, Güven | Çelik, Nermin

Makale | 2007 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)3 ( 6 ) , pp.1 - 20

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, her geçen gün değişen müşteri beklentilerine anında cevap verebilmek için hizmet kalitelerini sürekli geliştirmek zorundadır. Bu sektörde önemli bir paya sahip olan otel işletmeleri, yüksek kalite anlayışı ve müşteri odaklı politikalara bağlı kalarak rekabet avantajı elde edebilir. Bu çalışmada Bartın İli’nde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli üç yıldızlı oteller hizmet kalitesi açısından incelenmiştir. Çok kriterli bir karar verme yaklaşımı olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile oteller karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek en iyi otel alter . . .natifi tespit edilmiştir. In the tourism sector in which there exists a big competition, the active enterprises must continuously improve their service quality to meet customer’s expectations that change every day. Hotel enterprises which have a considerable market share in this sector can obtain competitive advantage by following customercentered strategies and high quality approach. In this paper, active hotels licenced with three stars in Bartın were studied according to their service quality. The best hotel alternative was determined by evaluating the hotels in a comparative way with Analytical Hierarchy Process (AHP) which is an approach of multi-criteria decision making Daha fazlası Daha az

Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları

Aksoy, Ramazan

Makale | 2006 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)2 ( 4 ) , pp.79 - 90

Dünyadaki internet kullanıcılarının oranı 2005 yılı itibariyle dünya nüfusunun % 15’i olup, hızla artmaya devam etmektedir. İnternet tüketicilerin günün herhangi bir saatinde ve dünyanın herhangi bir yerindeki ürün ve hizmeti satın almasını olanaklı kılmakta, mesafe ve zaman engelini ortadan kaldırmakta veya aşındırmaktadır. E-pazarlarda, tüketicilerle uzun dönemli ve başarılı ilişkiler geliştirme ve korumanın temel yolu güven inşa etmektir. Güven tutumları, tüketicilerin elektronik pazarlara yönelik gelecekteki davranışları ve bağlılıklarını geniş ölçüde etkileyecektir. Bu çalışmada, Zonguldak’ta yaşayan tüketicilerin (örnek) elekt . . .ronik pazarlara ve pazarlama uygulamalarına yönelik güven tutumları incelenmiştir. Sonuç olarak, tüketicilerin elektronik pazarlarda bulunmak ve dolaşmaktan hoşlandıkları, fakat kredi kartı bilgilerinin verilmesi gibi yüksek risk algıladıkları işlemleri yapmak konusunda olumsuz tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. The ratio of worldwide internet users was 15% as of 2005 and has been increasing. Internet makes possible to shop at any time of the day from any part of the world overcoming the constraints set by geographical location and time differences. In e-markets, in order to create successful and long-term relationships with consumers, a well-build trust is required. Trust will largely affect the loyalty and attitudes of the consumers in e-markets.In this study, trust attitudes of the consumers (sample) , who live in Zonguldak, towards e-markets is analyzed. We found that although consumers enjoy surfing in the internet, they are reluctant in making transactions perceived as highly risky such as providing their credit card information Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.