Filtreler
Filtreler
Bulunan: 199 Adet 0.020 sn
Koleksiyon [12]
Tam Metin [2]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Yayın Yılı [18]
Konu Başlıkları [19]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [20]
Araştırmacılar
Yayınlar
Aydınlanmada Köy Enstitülerinin Yeri

Kaştan, Yüksel

Makale | 2004 | Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2 ( 26 ) , pp.22 - 30

Bu çalışmada Köy Enstitüleri öncesi ülkedeki okur yazar,okullaşma oranı ve yapılan çalışmalar ile daha sonraki dönemde ülkede ulaşılan okur yazar ve okullaşma oranı, köylerdeki aydınlanma hareketleri ve bu aydınlanma hareketlerinin Türk demokrasisine etkisi ele alınmıştır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE YILDIRMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Demirdağ, Seyithan

Makale | 2017 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi17 ( 1 ) , pp.132 - 153

Bu araştırmanın amacı ücretli öğretmenlerin algılarına göre ilkokul yöneticilerinin örgütsel adalet algıları ve örgütsel güven düzeyleri ile yıldırma davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma evrenini daha önce ücretli öğretmenlik yapmış olan pedagojik formasyon öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya Bülent Ecevit Üniversitesinden (Zonguldak) 502 ücretli öğretmen seçkisiz olmayan (non-random) örneklem yöntemlerinden tabakalı örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Betimsel tarama modelinde yapılan araştırmada verilerin toplanması için Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven ve Olumsuz Davranış Ölçekleri kullanılmıştır. . . . Çalışmadaki verilerin araştırma sorularına göre analiz edilebilmesi için t-testi, ANOVA, Pearson korelasyonu ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erkek katılımcılar ile kadın katılımcıların algılarına göre okul yöneticilerinin sadece örgütsel adalet davranışlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Katılımcıların algıları kıdeme göre incelendiğinde okul yöneticilerinin örgütsel adalet ile yıldırma davranışlarında anlamlı farklar bulunmuştur. Bulgulara göre ayrıca ücretli öğretmenlerin algılarına göre örgütsel adalet ve örgütsel güven ile örgütsel adalet ve yıldırma arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Örgütsel güven ile yıldırma arasında ise negatif yönde ve düşük değerde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. The goal of this study was to determine the level of organizational justice, organizational trust, and mobbing behaviors of primary school administrators based on the perceptions of substitute teachers. The participants of the study were selected using layered sampling method and included 502 substitute teachers studying to receive their teaching certificates in pedagogical proficiency classes at Bulent Ecevit University in Zonguldak. There were three instruments in the study: Organizational Justice Scale, Organizational Trust Scale, and Negative Acts Questionnaire. The data were analyzed according to the research questions using independent samples t-test, analysis of variance (ANOVA), Pearson's correlation and simple linear regression analysis. The findings showed that based on the genders of substitute teachers, there was a significant difference only on organizational justice behaviors of primary school administrators. Based on the years of experience of substitute teachers, there were significant differences on organizational justice and mobbing behaviors of primary school administrators. The results also showed that there was a negative and a significant relationship between organizational trust and mobbing behaviors at a lower rate Daha fazlası Daha az

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler

Mete, Filiz | Gürsoy, Ülkü

Makale | 2013 | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28 ( 3 ) , pp.343 - 356

Günümüzde yabancı dil öğretimi ve öğreniminin önemi artmış, ülkeler kendi dillerini yabancı dil olarak dünyaya öğretme yarışına katılmıştır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretmenlerin mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli görülen yeterlik alanları, yeterlik ve performans göstergelerine ilişkin görüşler değerlendirilmiştir. Çalışmada, veri toplama amaçlı belge taramaları sonrasında yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda uygun olanlar, yeterlik ve performans göstergesine dönüştürülmüştür. . . . Elde edilen veriler MEB Öğretmen Yeterlikleri referans alınarak; A. Mesleki Bilgi, B. Mesleki Beceri ve C. Mesleki Tutum ve Değerler başlıkları altında toplanmıştır. Daha sonra alan taramaları ve görüşmelerden elde edilen verilerden oluşturulan taslak yeterlik ve performans göstergeleri 5'li likert tipi anket formuna dönüştürülmüştür. Düzenlenen anket, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenler ve bu konuda çalışmaları olan öğretim üyelerine uygulanmıştır. Uygulanan anketle öğretmen ve öğretim üyelerine görüşleri sorulmuştur. Sonuçlara göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri maddelerini çok önemli bulan öğretmen ve öğretim üyelerinin oranı %65,3, önemli bulanların oranı %32,0, orta derecede önemli bulanların oranı ise %2,7 olarak belirlenmiştir. Uygulanan ankette önemsiz veya hiç önemli değil seçeneklerini işaretleyen katılımcı bulunmamaktadır. Çalışmaya, sonuçlar ve tartışma bölümüyle son verilmiştir. Nowadays, the importance of foreign language education has gain even more importance and countries joined into a race of teaching their own languages to the rest of the world. Within the context of this work, opinions on what are the competences of the teachers that teach Turkish as a foreign language effectively and properly were reconsidered. To gather more information, there have been several interviews with the teachers mentioned above. Some of the findings were used to make new indicators of the competences and performance. The data that had been collected were gathered under the topics of A: Professional Knowledge B: Professional Skills and C: Professional Attitudes and Values by the references of MEB Teacher Competencies. The survey was conducted to the academicians and teachers who teach Turkish as a foreign language. It was the opinions of teacher's and academician's opinions what was asked in the survey. Then, according to the data obtained from the surveys and interviews, the draft competencies and performance indicators converted into 5-point Likert-type questionnaire. The survey was applied to those who teaches Turkish as a foreign language or has worked on the subject. According to the findings, %65,3 of them find Teaching Turkish As a Foreign Language Teachers' Competences are very important, %32 of them important, %2,7 of them moderately important.. There was no one that finds the competences not important. The work was ended with results and discussion parts Daha fazlası Daha az

Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”

Samur, A Özgül İnce

Makale | 2017 | Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi50 ( 1 ) , pp.209 - 230

Okuma kültürü, bireyin düşünme, eleştirme ve üretme süreçlerini yapılandıran en temel değişkendir. Bu bağlamda bu çalışmada, okuma kültürü edinme sürecini kuramsal olarak belirlemek ve bu süreçte ilkokul dönemini (6-10 yaş), çocukların yaş, gelişim özellikleri ve çocuk edebiyatı çerçevesinde ortaya koymak amaçlanmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışma, çocuğun yaş ve gelişim özellikleri ile çocuk edebiyatı paydasında yapılandırılmıştır. Bu bağlamda sonuç olarak, gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de okumayı geliştirmeye yönelik kurum ve kuruluşların niceliği ve niteliği arttıkça, bireysel ve toplumsal düzlemde ok . . .uma kültürünün de gelişeceği düşünülmektedir. En özlü belirlemeyle, okuma kültürü edindirme, devlet politikası ekseninde ele alınıp, uzmanlar, çocuklar ve aileler paydasında oluşturulacak uygulamalar çerçevesinde uzun bir süreçte yapılandırılması gereken bir sistemler bütünüdür Reading culture is the most basic variable that forms an individual’s thinking, criticizing and producing processes. In this respect, in this study it is aimed to determine the process of acquiring reading culture theoretically, and in this processes to present within the frames of age and development characteristics and children’s literature of children at the primary school periods (6-10 ages). The study is carried out by using survey model and it is structured on the ground of a child’s age and development characteristics and children’s literature. Within this respect, as a result, it is considered that when the quality and quantity of institutions and establishments for developing reading increase, reading culture will also increase on the individualistic and social ground in our country like in many developed countries. With the briefest definition, acquiring reading culture is the sum of systems that should be approached with state policies and structured in a long period within the practices based on the ground of specialists, children and familie Daha fazlası Daha az

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ BİREY KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

Tortop, Hasan Said | Kandemir, Büşra | Kaya, Ömer Ensar | Demir, Fazilet

Makale | 2015 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi15 , pp.307 - 322

9. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Çiçek, Aycan Sağlam | Topçu, Çağla

Makale | 2015 | Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi5 ( 1 ) , pp.171 - 210

Bu araştırmada, 9. sınıf rehberlik programının etkililik seviyesine ilişkin öğrenci görüşleri belirlenmeye çalışılmış ve bu görüşler 9. sınıf öğrencilerinin cinsiyet, okul türü, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve okuldaki rehber öğretmen sayısına göre karşılaştırılmıştır. Çalışmada tarama modeli benimsenmiş olup Zonguldak il merkezine bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 488 lise öğrencisine araş- tırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda beş alt boyuttan oluşan ölçeğin güvenirlik düzeyi 0.962 olarak bulunmuştur. Toplanan veriler normal dağılım göstermediği için paramet . . .rik olmayan testlerden Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 9. sınıf öğrencileri rehberlik programında yer alan eğitsel, meslekî ve kişisel rehberlik hizmetlerini kısmen etkili bulmaktadırlar. Anadolu öğretmen lisesi öğrencileri diğer lise öğrencilerine göre, uygulanan rehberlik programını daha yararlı bulmaktadırlar. Ayrıca anne-baba eğitim durumlarına göre de rehberlik programını etkili ve yararlı bulma durumları farklılık göstermektedir. Hizmetlerin yeterlilik seviyesinin yükseltilebilmesi için; okullardaki rehber öğretmen sayısı ile rehberlik etkinliklerine ayrılan süre arttırılabilir. Ayrıca okuldaki idareci ve öğretmenlere rehberlik bilinci kazandıracak hizmet içi eğitimler düzenlenerek, rehberlik programlarından üst seviyede fayda sağlanabilir In the present study, ninth grade students’ opinions about the effectiveness of guidance programs were gathered and examined in respect to the following variables: gender, school-type, mother-father education level, the number of guidance teachers at the school. Adopting a survey research design, a data collection instrument developed by the researcher was applied to 488 high school students from the city center of Zonguldak. The factor analysis yielded a five-factor solution and the reliability coefficient of the scale was found to be 0.962. Since the normality assumption was violated, non-parametric tests (Mann-Whitney U tests and Kruskal-Wallis H tests) were conducted. Research findings showed that 9 th grade students found the educational, vocational, and personal guidance services as somewhat effective. Students from the Anatolian teacher high schools found the implemented guidance programs more beneficial compared to other high school students. Moreover, student’ perceptions of effectiveness of the guidance programs differ by mother-father education level. In order to increase the effectiveness of the programs, the number of guidance teachers and the amount of time spent for the guidance services may be increased. In addition, providing in-service training to school administrators and teachers would enhance the effectiveness of the guidance programs Daha fazlası Daha az

Türk romanında ilginç bir mekân unsuru: Deniz hamamları

Arık, Şahmurat

Diğer | 2005 | Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi13 ( 2 ) , pp.633 - 638

Bugün isim ve işlevine son derece yabancı olduğumuz deniz hamamları, Osmanlı devrinin en ilginç mekânları arasında sayılabilir. Osmanlı insanının denize girme ihtiyacının karşılanması, şekil ve yer olarak; genel ahlâk kurallarının ihlâl edilmesi, dinî hükümler, boğulma tehlikesi, deniz ve sahillerin kirlenmesi gibi endişelerle devlet tarafından belirlenmiştir. Nihayetinde, denize istenilen yerde serbestçe girilmesi engellenmiş, bunun yerine sahillerde dört tarafı kapalı, tabanı ahşapla kaplanmış, küçük yüzme havuzları inşa edilmiştir. Kaynaklara göre, İstanbul'da deniz hamamlarının sayısı, 19. yy. ortalarına kadar iki; yüzyıl sonlar . . .ına doğru ise altmıştır. Roman yazarlarımızdan Mehmet Celâl, Hüseyin Cahit, Hüseyin Rahmi ve İzzet Melih, eserlerinde bu mekân unsuruna yer vermiş; deniz hamamlarına farklı işlevler yüklemişlerdir. Sea baths the name and the function of which we are quite unfamiliar with today can be considered one of the most interesting places of the Ottoman era. The limitations of swimming in the sea(where and how to swim) in the Ottoman era were determined by the goverment due to some anxieties such as the violation of moral values, religious rules , risk of drowning and the pollution of the sea and the beaches. As a result, swimming freely was prohibited and instead of this, small, enclodes swimming pools the floors of which were covered with wooden material were built on the beaches. According to the sources, the number of the sea baths in İstanbul in the middle of the 19 th century was two; it was sixty in late 1900s. Novelists such as Mehmet Celal, Hüseyin Cahit, Hüseyin Rahmi and İzzet Melih used this place element in their novels and attributed different functions to them Daha fazlası Daha az

Cumhuriyet ve Türk kadını

Güner, Zekai | Ender, Murat Hulki

Diğer | 2006 | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Derg.2 ( 2 ) , pp.91 - 99

. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılarak tarihe karışan Osmanlı Devleti'ııin külleri arasından doğan Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bir çağdaşlaşma projesidir. İmparatorluğun çok kültürlü yapısı ulus devlete, gelenekçi ve dinî nitelikteki hukuk sistemi de lâik bir anlayışa dönüşmüştür. Söz konusu süreç içerisinde Tiirk kadınının vatandaşlık hakları, eğitim olanakları ve çalışma hayatında yer alması gibi hususlar da ele alınmıştır. Bu makalede Türk kadınının hukuk, eğitim, sosyal hayat alanlarında geçirdiği dönüşüm incelenmiştir. Öncelikle Tiiık kadınının çağdaşlaşmasına yönelik Osmanlı modernleşme tecrübesin . . .e göz atılmış ardından da Cumhuriyet döneminde konunun ne şekilde ele alındığı işlenmiştir. Kozmopolit bir imparatorluktan ulus devlete geçiş süreci içinde Türk kadınlarına verilmiş olan hakların Türk inkılâbı içerisinde tuttuğu yer ve taşıdığı önem tespit edilmeye çalışılmıştır. The Turkish Republic that came out of the ashes of the Ottoman Empire, which was defeated at the World War I, is a modernization project that Mustafa Kemal Atatürk exposed. Multi-cultural structure of the empire transformed into nation state, the religious and traditional law system into secular. Within this mentioned process, the rights of citizenship, educational possibilities and taking place in the life of labour and business of the Turkish women have been studied. In this article, the transformation in the fields of education, social life and law is examined. The experience of the Ottoman modernization towards the Turkish women is primarily looked over, and then how this issue was studied during the republican era is examined. Finally, the rights delivered to the women and their place in the Turkish Revolution and the importance are discussed during this transformation process of cosmopolitan empire into a nation state Daha fazlası Daha az

Hücre Biyolojisi Konusunda Öğrencilerin Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları

Maraş, Meltem | Akman, Yıldız

Makale | 2009 | Milli Eğitim0 ( 181 ) , pp.146 - 151

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin hücre, hücre yapısı, hücre bileşenlerinin fonksiyonunu kavrama problemleri incelenmiştir. Öğrencilerin hücre biyolojisi konusunda öğrenme güçlükleri, kavram yanılgıları ve önceki bilgi düzeylerini öğrenmek için dersin başlangıcında bir ön test uygulanmıştır. Hücre bileşenleri bir hücrenin ana birimleri olarak kabul edilebilir. Hücrenin ilgili bölümlerinin görüntüsünü göstererek öğrencilerin dikkatini çekme stratejileri geliştirilmiştir. Son test değerlendirmesinden önce öğrencilere power point sunumu ile ders işlenmiştir. Dersin ardından laboratuvar çalışması yapılmıştır. Sonuçlara göre hücren . . .in bileşenlerinin fonksiyonları arasındaki ayırımı öğrencilerin kavrayamadıkları tespit edilmiştir. This study presents conceptual problems of high school students with respect to the cell, its process, structure and relation to the functuals of multice-llular organisms. A pretest assesment was administered to students at the begi-ning of cell lesson in order to find out their prior knowledge, misconceptions and learning difficulties on the topic of cell biology. The different cell components can be regarded as the elementary units of a cell. The strateggy used by the teacher involves focussing the students attention by showing an elarged image of the relevant parts of the cell. Prior to the posttest assessment, students were gave lecture with power point presentation through computer. "Laboratory work followed the lectures. Results imply that these conceptual problems are mainly due to students' lack of differantiation among functions of cell components Daha fazlası Daha az

Tanzimat'tan Cumhuriyete Demokratikleşme: Safranbolu Örneği

Kaştan, Yüksel

Makale | 2004 | Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi12 ( 1 ) , pp.271 - 284

Osmanlı Devleti’nde Sultan II. Mahmut’la devlet düzeninde başlayan köklü reform hareketleri merkeziyetçi yapıyı kuvvetlendirirken taşrada da halkı bilinçlendirmiştir.Daha sonra Tanzimat’la birlikte getirilen yeni düzenlemeler ile bu yapı pekiştirilmiş ve buda demokratikleşme bilincinin oluşmasına yol açmıştır. Tanzimat’la birlikte başlayan yerel yönetime katılma geleneği I.Meşrutiyet’le ülke yönetimine katılmayı getirmiştir. Esasen hem Tanzimat ve hem de I.Meşrutiyet yukarıdan aşağıya verilen haklar zincirini oluşturmuştur. II.Meşrutiyette ise halkta bilinçlenme daha üst seviyelere çıkmış, tabandan tavana halkın katılımı ile ilk def . . .a yönetim değiştirilmiştir. Halkta oluşan vatan ve millet bilinci Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda açıkça görülür. Bu çalışma Osmanlı Devleti’nde Tanzimat sonrası oluşan demokratikleşme süreci, II. Meşrutiyet sonrası Safranbolu’da görev yapan müderris Ziya Paşa’nın bölge mebusu Yusuf Kemal TENGİRŞEK Beye yazmış olduğu demokratikleşme içerisinde taleplerini belirten mektup ile bu bilincin Türk Kurtuluş Mücadelesine etkisini içermektedir. The radical reform movements in the state regime of Ottoman State, initiated by Sultan Mahmut II., had been both strengthened the head office and become the rural people conscious. New arrangements brought by Tanzimat that they gradually went ahead had caused to form conscious in democracy. Despite I. Mesrutiyet were the rights of chains that were given from top to down, the level of people’s conscious at the II. Mesrutiyet had risen to the highest and then this had been seen in foundation of Turkish Republic. This study contains the democracy period and the democracy requests of Ziya Pasha, who had served in Safranbolu after II. Mesrutiyet, that were stated in a letter to Yusuf Ziya Tengirsek Bey, a house of parliament of the region Daha fazlası Daha az

Kavram Öğretimi ve Çoklu Zeka Teorisi

Köksal, Mustafa Serdar

Makale | 2006 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi14 ( 2 ) , pp.473 - 480

Kavramlar geniş anlamlarının yanında, insanların kendilerini ve çevrelerini anlamlandırmak için kullandıkları sözcükleri ya da sözcük gruplarını ifade etmektedir. İnsanın kendini gerçekleştirmesinde, çevresini ve kendisini anlamlandırmasının rolü büyüktür. Eğitimin hedeflerinden biri, insanın kendisini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Bu nedenle kavramlar, eğitim için ayrı bir öneme sahiptir. Kavram öğretiminin bireyi merkeze alan yaklaşımlarla daha iyi gerçekleştirildiğini yapılan çalışmalar göstermektedir. Buradan hareketle, çoklu zeka teorisi gibi bireyi merkeze alan bir yaklaşımın kavram öğretimi konusunda dikkate alınması ge . . .rekmektedir. Bu çalışmada, kavram öğretiminin ilkelerini ve kavram öğretiminde karşılaşılan güçlükleri, çoklu zekâ teorisi açısından incelemek amaçlanmaktadır. Addition to comprehensive meanings of concepts, It is said that concepts have explained word and word groups that have been used for giving a meaning to their surroundings and selves by people. In self- actualizing of human, giving a meaning to surroundings and self of human has an important role. One of the education aims is help for human in self-actualizing. So, concepts have a distinct importance for education. Studies showed that concept instruction was provided more effectively by approaches that focused on individual centralist. However, Multiple Intelligences Theory that focused on individual centralist must be taken into consideration for concept instruction. In this study, purpose is investigation of the concept instruction principles and difficulties in the time of the concept instruction in view of Multiple Intelligences Theor Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.