Filtreler
Filtreler
Bulunan: 17 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [20]
Yayın Türü [3]
Yazar [20]
Tez Danışmanı [4]
Konu Başlıkları [20]
Yayıncı [12]
Yayın Dili [2]
Dergi Adı [8]
Araştırmacılar
Optimisation of bacillus amyloliquefaciens FE-K1 extracellular peptidase production by response surface methodology

Erem, Fundagül | İnan, Mehmet | Certel, Muharrem

Article | 2018 |

In this study, it was aimed to optimise the extracellular peptidase production of Bacillus amyloliquefaciens FE-K1, previously isolated from ropy wholemeal bread, by using response surface methodology (RSM) based on central composite design (CCD). The temperature (20-45°C), initial pH of the enzyme production medium (pH 5-9) and inoculation level (1-5%, v/v) were used as the factors for RSM, and the fermentation time was determined for each trial separately. Results showed that the optimum peptidase production occurred at 33.4°C, pH 6.62 and 2.3% inoculation. It was determined that the fermentation time was only 7h, the crude enzyme . . . had a peptidase activity of 49.17U/mL and a specific activity of 504.77U/mg under the optimised conditions Daha fazlası Daha az

Okul öncesi çocuklarda oyun terapinin ayrılık kaygısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Yılmaz, Öznur

Master Thesis | 2018 | Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Oyun döneminden sonra gelen okul öncesi dönem; çocukların biraz daha sosyalleşip grup ve sembolik oyunları ortak gerçekleştirdiği bir dönemdir. Bu yaş grubu çocukların sosyalleşmesini geciktiren önemli bir neden ayrılık kaygısıdır.Oyunun etkili olarak kullanıldığı oyun terapi bu çocuklarda sorunun çözümlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Araştımanın amacı; okul öncesi çocuklarda oyun terapisinin ayrılık kaygısı üzerine etkisini değerlendirmektir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Kozlu Merkez Anaokulu ve Kozlu Fatih Anaokulu'nda eğitim gören 3-5 yaş grubu 292 okul öncesi çocuk . . . oluşturmuştur. Power analizine göre hesaplanan örneklem büyüklüğü deney grubunda 30; kontrol grubunda 30 toplam 60 okul öncesi çocuk üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; demografik bilgi formu, yeniden düzenlenen okul öncesi kaygı ölçeği ve yuva çocukları için ayrılma kaygı ölçeği (öğretmen formu) kullanılmıştır. Yuva çocukları için ayrılma kaygı ölçeği toplam puan ortalaması eğitim öncesi ve eğitim sonrası kendi aralarındaki değişim değerlendirildiğinde; deney grubunda olan çocukların eğitim sonrası ayrılık kaygısındaki düşüş kontrol grubuna göre daha fazladır. Her iki grupta da ayrılık kaygısındaki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ( Daha fazlası Daha az

Sünmüş ekmekten izole edilen Bacillus suşlarının peptidaz üretme potansiyellerinin belirlenmesi ve peptidaz üretimi için bazı kültür şartlarının optimizasyonu

Erem, Fundagül | Certel, Muharrem

Article | 2018 |

Bu çalışmada daha önceki bir çalışmada sünmüş ekmeklerden izole edilen 14 adet Bacillus suşunun, 30 °C, 37 °C, 50 °C ve 55 °C’de peptidaz üretme potansiyellerinin belirlenmesinin ardından, peptidaz aktivitesi en yüksek olan iki suş için en uygun enzim üretim besiyeri bileşimi ve koşullarının bir kerede bir faktör yaklaşımı ile optimizasyonu yapılmıştır. Bu amaçla en iyi aktivite değerini sağlayan karbon ve azot kaynağı ile karbon/azot oranı, çalkalama hızı ve ön kültür besiyeri seçimi maliyet unsuru da göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. En iyi karbon ve azot kaynağının sırasıyla glukoz ve maya ekstraktı olduğu saptanmıştır . . .. Ayrıca karbon/azot oranının 1:5, çalkalama hızının 250 rpm olması durumunda ve ön kültür hazırlanması için enzim üretim ortamı ile aynı besiyeri kullanıldığında daha yüksek peptidaz aktivitesi değeri elde edilmiştir Daha fazlası Daha az

Silica modified membrane for carbon dioxide separation from natural gas

Kajama, Mohammed Nasir | Yıldırım, Yılmaz | Taura, Usman Habu | Grema, Alhaji Shehu | Abdulrahman, Shehu

Article | 2018 | NANO HYBRIDS AND COMPOSITES21 , pp.43 - 52

A dip-coating technique was applied to prepare a selective membrane on a commercial ceramic mesoporous support. Single gas components used for permeance and selectivity were CH4, CO2, H-2, He, N-2, and O-2 (BOC UK) with at least 99.999 (% v/v) purity. The permeances and selectivities were obtained at room temperature and transmembrane pressure differences between 0.05 up to 5.0 barg. Gas permeation experiments showed the permeance of CO2 to be strongly influenced by surface diffusion mechanism. Single gas experiment showed linear flow dependence on the inverse square root of molecular weight at room temperature and 1.0 barg. The sin . . .gle gas selectivities were found to be higher than the ideal Knudsen separation mechanism. The highest CO2/CH4 selectivity value of 24.07 was obtained at 0.7 barg and room temperature Daha fazlası Daha az

The algorithm development and implementation for 3d printers based on adaptive PID controller

Altan, Aytaç | Hacıoğlu, Rıfat

Article | 2018 | JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI21 ( 3 ) , pp.559 - 564

The 3D printers widely used in the world are produced in different mechanical and electronic designs. The 3D printers which have various mechanical structures such as cartesian, delta and core (xy, xz) already are used open source code software such as Sprinter, Marlin, Cura 3D and Teacup. The control of the 3D printers is usually done by the classical Propotional-Integral-Derivative (PID) control algorithm. In this study, we have developed for the designed 3D printer a new software by using adaptive PID control algorithm instead of classical PID. Five step motors of the designed 3D printer are controlled by the adaptive PID. In add . . .ition, there are both heating and cooling processes in the extruder system and these processes are controlled by the adaptive PID. The mechanical design uses a belt and pulley drive system which is suitable for accelerated movements. In the system software, 3D Printing Software Pipeline (input model, orientation and positioning, support structures, slicing, path planning, machine instructions) is applied. The control algorithms for extruder and step motors are prepared as separate function files in software implemented in C. It has been observed that the designed software is particularly successful in eliminating errors on the surface of the products Daha fazlası Daha az

Classification of refractive disorders from electrooculogram (EOG) signals by using data mining techniques

Kaya, Ceren | Erkaymaz, Okan | Ayar, Orhan | Özer, Mahmut

Proceedings | 2018 | 26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018 , pp.1 - 4

Refractive disorders are common health problems in the community and they are the most important cause of visual impairment. In this study, it was aimed to classify the individuals who have hypermetropia and myopia refractive disorders or not. For this, horizontal and vertical Electrooculogram (EOG) signal data from the right and left eyes of the individuals were used. The performance of the data was investigated by using Logistic Regression (LR), Naive Bayes (NB), Random Forest (RF) and REP Tree (RT) data mining methods. According to the obtained results, REP Tree method has shown the most successful classification performance to d . . .etect hypermetropia and myopia refractive disorders from Electrooculogram (EOG) signals. © 2018 IEEE Daha fazlası Daha az

Miadında doğan bebeklerde anne sütü kokusunun sakinleştirici etkisi

Taşçı, Bircan

Master Thesis | 2018 | Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Araştırma, yenidoğanlarda topuk kanı alınmasına bağlı ortaya çıkan akut ağrıyı azaltmada anne sütü ve formül süt kokularının etkisini değerlendirmek ve bu kokuların kalp atım hızı, oksijen saturasyonu, ağlama süresi ve kortizol düzeyine etkisini incelemek amacıyla deneysel bir tasarım olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bebek Odası kliniğinde Mart 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında ve vaka seçim kriterlere uyan 84 yenidoğan bebekten elde edilmiştir. Çalışmadaki tüm yenidoğanlar ilk aşamada beslenmesine göre anne sütü ile beslenenler, anne sütü ve formül süt ile . . .beslenenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sadece anne sütü ile beslenen yenidoğanların yirmi bir tanesine anne sütü koklatılmış (1. Grup), yirmi bir tanesine ise formül süt (2. Grup) koklatılmıştır. Anne sütü ve formül süt ile beslenen yenidoğanların yirmi bir tanesine anne sütü koklatılmış (3. Grup), yirmi bir tanesine ise formül süt (4. Grup) koklatılmıştır. Topuk kanı alma işleminden önce, işlem sırasında ve sonrasında ağrı düzeyleri NIPS (Yenidoğan Ağrı Ölçeği) ile değerlendirilmiş, kalp atım hızı ve oksijen saturasyonu pulse oksimetre ile ölçülmüştür. İşlemden önce ve sonra yenidoğanlardan tükürük numuneleri alınarak kortizol düzeyleri ölçülmüştür. Yenidoğanların işlem sırasındaki ağlama süreleri kronometre ile kaydedilmiştir. Veriler SPSS 18 paket programı ile değerlendirilmiştir. Topuktan kan alma sürecinde anne sütü koklatılan yenidoğanların, formül süt koklatılan yenidoğanlara göre girişim sırasında ve sonrasında daha az ağrı hissettikleri, stres hormonlarında daha az yükseliş olduğu, yaşam bulgularında ise kalp atım hızı daha az yükseliş gösterirken, oksijen saturasyonu daha az düşüş gösterdiği belirlenmiştir. Yenidoğanların anne sütüne ek olarak formül süt ile beslenirken her iki kokuya aşina olmalarına rağmen anne sütü kokusunun formül süt kokusuna göre ağrıyı hafifletmede daha etkili olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; bu çalışma anneye ait kokuların, girişimsel ağrıyı azaltmada etkin bir yöntem olduğunu göstermektedir. The research was conducted experimentally to evaluate the effects of breast milk and formula milk smells on reducing acute pain due to heel blood removal in newborns and to investigate the effects of these smells on heart rate, oxygen saturation, crying time and cortisol level. The research data were obtained from 84 newborn babies in ‘Baby Room’ Obstetrics and Pediatric Hospital in Zonguldak between March 2017 and December 2017, which met the case selection criteria. All newborns in the study were divided into two groups: those who were fed with breast milk, those who were fed with breast milk and formula milk. Twenty one of the newborns fed only breast milk were smelled of breast milk (Group 1) and twenty one of them were smelled formula milk (Group 2). Twenty one of the newborns fed with breast milk and formula milk were smelled of breast milk (Group 3) and twenty one of them were smelled of formula milk (Group 4). Before, during, and after the procedure of heel blood, pain levels were assessed by NIPS (Newborn Pain Scale), heart rate and oxygen saturation were measured by pulse oximetry. Cortisol levels the newborns were measured by taking saliva samples from newborns before and after the procedure. The crying times of the newborns were recorded with a stopwatch. The data were evaluated using the SPSS 18 package program. It was determined that newborns who smelled breast milk during the heel blood procedure had less pain during and after the procedure, less rise in stress hormones and less increase in heart rate, and less decrease in oxygen saturation compared to the newborns smearing formula. It was determined that even though the newborns who were fed with breast milk with formula milk were familiar with both smells, the mother's milk smell was more effective than the formula milk smell in relieving the pain. As a result; this study suggests that mothers' smells are an effective method of reducing intervental pain Daha fazlası Daha az

1-7 yaş arasındaki çocuklarda ameliyat sonrası ağrının ebeveyn, hemşire ve bağımsız bir gözlemci tarafından değerlendirilmesi

Erdoğan, Gaye

Master Thesis | 2018 | Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hemşireliği Programı

Araştırma, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde 1-7 yaş arasındaki çocuklarda ameliyat sonrası ağrının; ebeveyn, hemşire ve bağımsız bir gözlemci tarafından değerlendirilmesindeki farklılıkları karşılaştırmak amacıyla kesitsel tipte tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 236 çocuk hasta oluşturmuştur. Veriler, 01.04.2016 ve 01.10.2016 tarihleri arasında; “Çocuk Bilgi Formu”, “Ebeveyn Bilgi Formu”, “Hemşire Bilgi Formu”, ağrı şiddetini belirlemeye yönelik “Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS= Numering Rating Scale)” ve “Wong-Baker . . .Yüzler Ağrı Derecelendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için Bülent Ecevit Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’ndan ve Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yazılı izin alınmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde görevli hekim ve hemşirelere araştırmanın içeriği hakkında bilgi verilmiş ve onamları alınmıştır. Örnekleme dahil edilecek çocuk hastaların ebeveynlerinden “Bilgilendirilmiş Olur Formu” doğrultusunda; araştırmanın amacı, uygulanışı, istedikleri zaman araştırmadan çekilebilecekleri, araştırmanın kendilerine zarar vermeyeceği konusunda bilgilendirilerek izinleri alınmıştır. Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 18.0 istatistik analiz paket programı kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra dağılım ölçülerinden standart sapma, iki bağımsız grubun ağrı puanlarının karşılaştırılmasında bağımsız değişkenlerde t testi, üç ve üzeri bağımsız grubun ağrı puanlarının karşılaştırılmasında tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis testi ve sınıf içi korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Araştırmada, ameliyat olan çocuk hastaların, ameliyat sonrası servise ilk kabulü sırasında Sayısal Derecelendirme Ölçeği’ne göre; ebeveyn, hemşire ve bağımsız gözlemcinin ağrı puanlama skorları 0.676 sınıf içi korelasyon katsayısı ile uyumsuz bulunmuştur ( Daha fazlası Daha az

Mekanik ventilatör desteğindeki hastalara iki farklı yöntemle verilen ağız bakımının oral mukozadaki bakteriyel kolonizasyon üzerine etkisi

Öksüzoğlu, Ayşe

Master Thesis | 2018 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Bu çalışma, mekanik ventilatör desteğindeki hastalarda iki farklı yöntemle verilen ağız bakımının etkisini incelemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Anestezi- Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi ve Genel Yoğun BakımÜnitesinde 26.03.2017- 20.02.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, mekanik ventilatör desteği başlangıcından 24 saat geçmemiş 30 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; Hasta Bilgi Formu, Hasta İzlem Formu, Ağız Değerlendirme İzlem Formu, Ağız Değerlendirme Ölçeği ve Mikrobiyolojik İzlem Formu kullanılmıştır. . . .Hastalar 2 gruba ayrılıp, deney grubundaki hastalara serum fizyolojik ve diş fırçası ile kontrol grubundaki hastalara sodyum bikarbonatlı spanç sarılı abeslangla 4 gün süreyle günde 4 kez ağız bakımı verilmiştir. Mikrobiyolojik inceleme için 1. ve 4. gün ağızdan swapla alınan kültür sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik izin, kurumdan yazılı izin, hasta yakınlarından aydınlatılmış onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson Ki-Kare testi, t testi, Mann Whitney testi ve Fisher Exact test; Mc Nemar testi kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, Daha fazlası Daha az

Development of statistical models for trihalomethane (THM) removal in drinking water sources using carbon nanotubes (CNTs)

Özdemir, Kadir | Güngör, Ömer

Article | 2018 | Water SA44 ( 4 ) , pp.680 - 690

This research developed models using the multiple linear regression technique for prediction of trihalomethane (THM) removal from chlorinated drinking water sources through a combination of a coagulation process with carbon nanotubes (CNTs). Terkos Lake water (TLW), Buyukçekmece Lake water (BLW) and Ulutan Lake water (ULW) samples were coagulated by a conventional coagulant (alum) and increasing doses of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with the addition of alum. Also, chlorination experiments were conducted with water reservoirs from TLW, BLW and ULW, with different water quality re . . .garding bromide concentration and organic matter content. The factors studied affecting THM removal were contact time, chlorine dose, coagulation process, total organic carbon (TOC), and specific ultraviolet absorbance (SUVA). Statistical analysis of the results focused on the development of multiple regression models, as Models 1 and 2, for predicting total trihalomethane (TTHM) based on the use of contact time, SWCNTs and MWCNTs doses, chlorine dose and TOC. When the two models were compared, Model 1 proved best suited to describe THM removal for the three water sources. The developed models provided satisfactory estimations of THM removal; the model regression coefficients for Models 1 and 2 were 0.88 and 0.77, respectively. Furthermore, the root-mean-square error (RMSE) values of 0.083 and 0.126 confirm the reliability of the two models. The results show that THM removal can be simply predicted by using the multiple linear regression technique in chlorinated drinking water sources. © 2018, South African Water Research Commission. All rights reserved Daha fazlası Daha az

Simultaneous determination of phorate and oxyfluorfen in well water samples with high accuracy by gc-ms after binary dispersive liquid-liquid microextraction.

Alkan, Emel | Kapukıran, Fatih | Er Öztürk, Elif | Chormey, Dotse Selali | Keyf, Seyfullah | Özdoğan, Nizamettin | Bakırdere, Sezgin

Article | 2018 | Water, Air, and Soil Pollution229 ( 9 ) , pp.680 - 690

The potential risk of pesticides to cause harm to humans and other organisms even at trace levels calls for sensitive and accurate analytical techniques for their simultaneous qualitative and quantitative determinations. In this study, a sensitive binary dispersive liquid-liquid microextraction (B-DLLME) strategy was developed for the simultaneous determination of phorate and oxyfluorfen by gas chromatography mass spectrometry after extraction/preconcentration from aqueous solution. An experimental design was used to optimize parameters of the B-DLLME method to obtain maximum outcome. Under the optimum conditions of B-DLLME, the lim . . .it of detection (LOD) for phorate and oxyfluorfen were found to be 0.41 µg L-1 and 0.54 µg L-1, respectively. The detection limits correlate to about 37 and 73 folds enhancement in detection powers when compared to direct GC-MS determination of phorate and oxyfluorfen, respectively. In order to find out the applicability of developed method to real samples, recovery tests were performed for 20 µg L-1 of phorate and oxyfluorfen spiked in well water samples. Percent recovery values were found to be 94.5% for phorate and 101.9% for oxyfluorfen. © 2018, Springer Nature Switzerland AG Daha fazlası Daha az

Effect of feature selection by genetic algorithm on early prediction performance of PAF attack

Narin, Ali | İşler, Yalçın | Özer, Mahmut

Proceedings | 2018 | Proceedings - 2018 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference, ASYU 2018 , pp.680 - 690

The heart is very important to pump in a healthy way, but any disease that can occur in the heart has vital preventive measures. One of the most important of these diseases is Atrial Fibrillation (AF). This disease is a disturbance caused by excitations that occur outside of the sinoatrial node that occurs in the atrium of the heart. Paroxysmal Atrial Fibrillation (PAF) is the first stage of AF. Early prediction of this disease prevents the disease from passing to the other heavier stages. In this study, it was aimed to develop a warning system that warns PAF patients before an attack begins. Starting from the PAF, 99 pieces of data . . . consisting of 10 parts in 5 minutes were used. Time domain measurements and poincare plot measurements were obtained over the data. the features that best distinguish the classes have been determined by choosing a feature with a genetic algorithm. As a result, PAF can be predicted up to 7.5 minutes before the attack occurs using the selected features. © 2018 IEEE Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.