Filtreler
Araştırmacılar
Open tibial pilon fractures: treatment with ankle-spanning Ilizarov fixator

Şahin, Ercan | Kalem, Mahmut

Article | 2018 | The European Research Journal4 ( 3 ) , pp.162 - 167

Objectives. The aim of this retrospective study was to report the treatment results obtained with the ankle- spanning Ilizarov fixator technique in the treatment of complex OTA/AO type 43C3 open tibial pilon fractures. Methods. A total of 14 patients with open OTA/AO type 43C3 tibial pilon fractures were evaluated. The demographics and fracture characteristics, preoperative and postoperative radiological evaluations, duration of follow-up (months), time to union (months) and complications were recorded. After collection of operative data, patients were invited for functional and radiological outcome evaluation. American Orthopaedic . . .Foot and Ankle Society (AOFAS) scores and range of movement (ROM) of the ankle joint were investigated. Also radiologically the ankle osteoarthritis level according to the Bargon et al. criteria was noted. Results. The mean age of the patients was 48.7 years (range, 26-72 years). The mean follow-up period was 32 months (range, 25- 46 months). The clinical and radiological time to union was mean 6.5 months (range, 5-11 months). On the postoperative ankle CT images, the separation within the ankle was measured as < 2mm in all patients and in 3 patients, stepping was measured as > 2mm. Following removal of the external fixator, dorsiflexion was measured as mean 15.5° (range, 0°-23°) and plantar flexion as mean 26.14° (range, 13°-36°). The mean AOFAS was 80.35 (range, 56-92). Conclusion. Satisfactory results can be obtained with the Ilizarov external fixator passing the ankle in the permanent treatment of AO-43C3 type open tibial pilon fractures Daha fazlası Daha az

Comparison between clinical outcomes of two different designs of toric multifocal intraocular lenses

Ayar, Orhan | Özmen, Mehmet Cüneyt | Yazgan, Serpil | Koban, Yaran

Article | 2018 | Medicine Science7 ( 1 ) , pp.139 - 144

To compare the clinical outcomes of plate haptic and open-loop haptic toric multifocal intraocular lenses (IOLs). In this retrospective, comparative clinical trial, two different designs of multifocal toric IOL were implanted in 49 eyes of 38 cases with corneal astigmatism ? 0.75 Diopter (D). The cases that underwent AcrySof IQ restore multifocal toric IOL (Alcon, open-loop-haptic) implantation were assigned to Group1 (n=19) and the cases that underwent Acriva Reviol multifocal toric IOL (VSY, plate-haptic) implantation were assigned to Group 2 (n=30). After surgery, the groups were compared in terms of degree of IOL rotation, resid . . .ual spherical refraction and astigmatism and uncorrected near and distance visual acuity. With regard to the results of postoperative 1st month, 3rd month, 6th month and 1st year, no difference was determined in terms of uncorrected distance visual acuity, spherical equivalent (SE), degree of astigmatism (CYL), degree of rotation, and uncorrected near visual acuity (p>0.05). Significant increase was determined in all postoperative follow-up periods in terms of the distance and near visual acuity as compared to preoperative values (p0.05). Clinical outcomes of plate haptic Acriva Reviol multifocal toric IOL and open-loop haptic Acrysof IQ multifocal toric IOL are similar. Both types of IOL effectively reduce astigmatism and provide satisfactory uncorrected distance and near visual acuities Daha fazlası Daha az

Protective effects of puerarin on the periodontium in an experimental rat model of periodontitis with and without diabetes mellitus: A stereological and immunohistochemical study

Türer, Çiğdem Coşkun | Turer, Akif | Altun, Gamze

Article | 2018 | Annals of Medical Research25 ( 2 ) , pp.169 - 175

Aim: Periodontitis is a chronic inflammatory disease characterized by tissue destruction. Patients with diabetes mellitus are more susceptible to severe tissue destruction. Puerarin, a biological component derived from Pueraria lobate, has anti-inflammatory and anti-diabetic effects. The purpose of the study is to evaluate the protective role of puerarin on alveolar bone loss and connective tissue destruction in ligature induced diabetic and non-diabetic rats. Material and methods: Sixty rats were divided as non-diabetic control, non-diabetic-experimental periodontitis (EP)-systemic saline, non-diabetic-EP-systemic puerarin, diabeti . . .c control, diabetic-EP-systemic saline and diabetic-EP-systemic puerarin. Diabetes was induced by injection of streptozocin (200 mg/kg). EP was achieved by placing a sterile silk suture around the first molars into the gingival sulcus for 15 days. In puerarin treated groups, 200 mg/kg puerarin was applied daily for 15 days beginning one-day prior the placement of the ligature. The alveolar bone level of the first molar tooth, alveolar bone ratio in the furcation area and the attachment level were evaluated histologically. MMP-9, TIMP-1 levels and RANKL/OPG ratio were evaluated immunohistochemically. Results: Significantreduced alveolar bone and attachment losses were found in puerarin-treated groups comparing to in salineadministered groups ( Daha fazlası Daha az

Carpal Tunnel Release Experience with Minimal Wrist Incision

Kale, Aydemir

Article | 2018 | Gazi Medical Journal29 ( 1 ) , pp.41 - 43

Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common peripheral trap neuropathy resulting from compression of the median nerve in the carpal tunnel of the wrist. Open release of the transverse carpal ligament is now the most commonly used method. New techniques are being developed to avoid complications of standard long curvilinear incision. Methods: Between March 2010 and January 2016, carpal tunnel release was performed by the same surgeon with 110 minimally invasive techniques in 96 patients due to CTS. Complaints and physical examination findings were compatible with CTS and mid- to severe-severity CTS cases supported by E . . .MG were included in the study. Results: Complaints and examination findings were recorded at the post- operative 1 st year outpatient clinics of the patients. Of the110 carpal tunnel release, in 50 patients (%45,5) total, in 45 patients (%40.9) significant, in 13 patients (%11,8) slight improvement were recorded, while no improvement was recorded in 2 patients (%1,8). They stated that 88% of the patients were satisfied with the operation and 12% were not satisfied. Visual Analog Scale (VAS) was used to evaluate pain complaints. The mean VAS score was 7,5 pre- operatively and 3,2 at post-operatively 1 year follow-up. Conclusion: In patients with CTS, median nerve decompression with minimal wrist incision is an effective and reliable surgical procedure. Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin el bileğindeki karpal tünelde sıkışması sonucu ortaya çıkan en sık periferik tuzak nöropatidir. Transvers karpal ligamanın açık serbestleştirilmesi günümüzde en yaygın kullanılan yöntemdir. Standart uzun kurvilinear insizyonun komplikasyonlarından sakınmak için yeni teknikler geliştirilmektedir. Yöntem: Mart 2010- Ocak 2016 yılları arasında KTS nedeniyle 96 hastaya 110 minimal invazif teknik ile aynı cerrah tarafından karpal tünel serbestleştirilmesi yapıldı. Şikayet ve fizik muayene bulguları KTS ile uyumlu olup EMG ile ön tanısı desteklenmiş orta ve ağır derece KTS olguları çalışmaya alındı. Bulgular: Hastaların post-operatif 1. yıl poliklinik kontrollerindeki şikayet ve muayene bulguları kaydedildi. 110 karpal tünel serbestleştirilmesi sonrası 1. yılda, 50’sinde (%45,5) tam, 45’ inde (%40.9) belirgin, 13’ ünde (%11,8) hafif düzelme kaydedilirken 2 (%1,8) hastada düzelme olmadı. Hastaların %88’ i olduklarını ameliyattan memnun olduklarını, %12’ si memnun olmadıklarını belirtti. Hastaların ağrı değerlendirmeleri için Görsel Analog Ağrı Skalası kullanıldı. Bu değer ameliyat öncesi 7,5 iken ameliyat sonrası 1. yılda 3,2 olarak kaydedildi. Sonuç: KTS hastalarında, minimal el bileği insizyonu ile median sinirin dekompresyonu, etkin ve güvenilir bir cerrahi prosedürdür Daha fazlası Daha az

Açık radikal retropubik prostatektomi sonrası inflatable penil protez rezervuarı, penoskrotal transvers insizyon ile Retzius alanına güvenle yerleştirilebilir

Bolat, Mustafa Suat | Özen, Mehmet | Çınar, Önder | Büyükalpelli, Recep | Aşçı, Ramazan

Article | 2018 | Androloji Bülteni20 ( 2 ) , pp.39 - 44

AMAÇ: Şişirilebilir üç parçalı IPP (3pIPP) rezervuarının rutin uygulamada yerleştirildiği bölge transversalis fasyasının altındaki Retzius alanıdır. Geçirilmiş majör pelvik cerrahiden sonra fibrozis gelişmesi olasılığı, Retzius boşluğuna penil protez rezervuarının yerleştirilmesini zorlaştırabilir. Penoskrotal transvers insizyon ile penil protez rezervuarının Retzius boşluğuna yerleştirilmesi ile ilgili olası komplikasyonları ve güvenlik kaygılarını ele almak amacıyla deneyimlerimizi gözden geçirdik. GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2010–2017 yılları arasında transvers skrotal kesi ile 3pIPP implantasyonu yapılan 122 hastanın 39’unda lokalize pr . . .ostat kanseri (PKa) nedeniyle açık retropubik radikal prostatektomi öyküsü mevcuttu (ARRP grubu). ARRP grubundaki hastaların 7’sine AMS LGX, 18’ine AMS 700 CX ve 14’üne Coloplast TITAN protez, radikal prostatektomi ve pelvik cerrahi öyküsü olmayan Non-ARRP grubu olarak belirlenen 83 olgunun 6’sına AMS LGX, 19’una AMS 700 CX ve 58’ine Coloplast TITAN protez yerleştirildi. Yerel etik kurul onayı alındıktan sonra grupların demografik özellikleri intraoperatif bulguları, postoperatif izlem verileri karşılaştırıldı. BULGULAR: ARRP ve Non-ARRP grubunun yaş ortalamaları sırasıyla 62,2±6,5 yıl ve 58,6±9,5 yıl idi (p=0,06). Sırasıyla ARRP ve Non-ARRP gruplarında ortalama cerrahi süreleri 57,2±11,3 ve 56,7±5,3 dakika (p=0,32); ortalama izleme süreleri ise 58,7±36,9 ve 50,1±27,5 ay idi (p=0,33). Toplam 58 aylık ortalama takip süresince ARRP grubunda birer olguda mekanik bozukluk (%2,6) ve protez enfeksiyonu (%2,6) gelişti. Non-ARRP grubunda ortalama 56 aylık takiplerde bir olguda inguinal herni gelişimine bağlı rezervuar dislokasyonu (%2,6); 3 olguda mekanik bozukluk (%3,6) ve bir olguda ise protez enfeksiyonu (%1,2) gözlendi. İPP implantasyonundan memnuniyet oranları ARRP ve Non-ARRP gruplarında sırasıyla 86,8±11,3 ve 85,8±12,2 idi (p=0,91). SONUÇ: Açık radikal prostatektomi öyküsü olan hastalarda, penoskrotal insizyonla üç parçalı penil protez ve rezervuarı retropubik Retzius boşluğuna düşük komplikasyon oranlarıyla ve yüksek tedavi memnuniyet oranları ile güvenle yerleştirilebilir. Nadiren gerekse de ektopik rezervuar yerleştirilmesi alternatif bir prosedür olarak akılda tutulmalı ve cerrahi sırasında bu aparat yedek olarak bulundurulmalıdır OBJECTIVE: The traditional placement area of three-pieces inflatable penile prosthesis (3pIPP) reservoir is the space of Retzius (SOR) below the transversalis fascia. Likelihood of developing of fibrosis after previous pelvic surgery may be a challenging factor that can make difficult to place reservoir in the SOR. We reviewed our experience to address potential complications and safety concerns regarding the placement of the penile prosthesis reservoir in the SOR using transverse scrotal incision. MATERIAL and METHODS: Of the 122 consecutive patients underwent 3pIPP placement from 2010 to 2017, 39 had a history of open radical retropubic prostatectomy (ORRP) for localized prostate cancer (PCa) (ORRP group). Of these patients, 7 were placed MS-LGX, 18 were placed AMS-700 CX, and 14 were placed Coloplast Titan device using penoscrotal incision. Eighty-three patients had no history of ORRP (Non-ORRP group). Six patients were placed MSLGX, 19 were placed AMS-700 CX, and 58 were placed Coloplast Titan device using penoscrotal incision. The groups were compared in terms of demographic characteristics, intraoperative findings, and postoperative follow-up data. RESULTS: The mean ages of the ORRP and Non-ORRP groups were 62.2±6.5 and 58.6±9.5 (p=0.06); the mean surgery times were 57.2±11.3 and 56.7±5.3 min (p=0.32); the mean follow-up periods were 58.7±36.9 and 50.1±27.5 months (p=0.33), respectively. Mechanical failure in one patient (2.6%) and prosthesis infection in one patient (2.6%) was observed in the ORRP group. In the Non-ORRP group, reservoir dislocation due to inguinal hernia in a patient (2.6%), mechanical failure in three patients (3.6%), and prosthesis infection in a patient (1.2%) was observed. The mean postoperative treatment satisfaction rates (EDITS) were 86.8±11.3 and 85.8±12.2 in ORRP and Non-ORRP groups, respectively (p=0.91). CONCLUSION: With low complication rates, 3pIPP with its reservoir can safely be placed in patients with a history of open radical prostatectomy using penoscrotal incision. Rarely, ectopic reservoir placement is required, and this apparatus should be available at the time of surgery Daha fazlası Daha az

Effects of dentin graft on bone mineral density of newly formed bone: an experimental animal study

Mercan, Uğur | Sümer, Mahmut | Semirgin, Sibel Uçak | Ballı, Umut | Kabak, Yonca Betil | Şenyurt, Özgün

Article | 2018 | Cukurova Medical Journal43 ( 4 ) , pp.876 - 885

Purpose: The aim of this study was to evaluate the bone mineral density of dentin used as bone graft material in bone defects. Materials and Methods: Sixteen male New Zealand white rabbits were used. Two critical-size calvarial bone defects were created in each rabbit and filled with different types of grafts. The bone defects were divided into four groups. The defects in group A1 were filled with processed dentin from human teeth; group A2 was filled with processed dentin from rabbit teeth; group B1 was filled with bovine bone (Bio-Oss), and the defects in group B2 were left empty. Bone mineral density was evaluated using dual-ener . . .gy X-ray absorptiometry at the 4th and 12th weeks. Results: The bone mineral density values at the 4th week were not statistically different among groups A1, A2 and B1. However, the bone mineral density values at the 12th weeks were significantly higher for group B1 than the other groups. Histopathologic evaluations showed better bone-healing for group B1 than group A1 and A2. Conclusion: Dentin grafts and bovine bone graft have similar outcomes according to the bone mineral density values at the early term of bone-healing (4 weeks). However, in the late term of bone-healing (12 weeks), bone mineral density values of bovine bone were better than the other groups. Amaç: Bu çalışmanın amacı, kemik defektlerinde kemik grefti materyali olarak kullanılan dentinin kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada onaltı erkek Yeni Zelanda beyaz tavşanı kullanıldı. Her bir tavşanın kalvaryum kemiğinde ikişer kritik büyüklükte defekt oluşturuldu ve farklı greft materyalleri ile dolduruldu. Kemik defektleri dört gruba ayrıldı. A1 grubundaki defektler; insan dişlerinden elde edilmiş dentin ile; A2 grubundaki defektler; tavşan dişlerinden elde edilen dentin ile dolduruldu. B1 grubu sığır kemiğiyle (Bio-Oss) dolduruldu ve B2 grubundaki (kontrol) defektler boş bırakıldı. Kemik mineral yoğunluğu DEXA ile 4. ve 12. haftalarda değerlendirildi Bulgular: 4. haftada kemik mineral yoğunluğu değerleri A1, A2 ve B1 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bununla birlikte, 12. haftadaki kemik mineral yoğunluğu değerleri grup B1 için diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Histopatolojik değerlendirmeye göre; B1 grubu, A1 ve A2 gruplarına kıyasla daha iyi bir kemik iyileşmesi gösterdi. Sonuç: Dentin greftleri ve sığır kemik grefti kemik iyileşmesinin erken dönemindeki (4. hafta) kemik mineral yoğunluğu değerlerine göre benzer sonuç sergilemiştir.. Bununla birlikte, kemik iyileşmesinin geç döneminde (12. hafta) sığır kemiğinin kemik mineral yoğunluğu değerleri diğer gruplardan daha iyi bulundu Daha fazlası Daha az

Approach to dental trauma occurring during intubation: case report

Küçükosman, Gamze | Aydın, Bengü Gülhan | Bereket, Mehmet | Nale, Tuğba | Ayoğlu, Hilal

Article | 2018 | Cukurova Medical Journal43 ( 1 ) , pp.211 - 214

The incidence of dental trauma reported during general anesthesia is 0.06-12.3%. The majority of perioperative dental trauma occurs during laryngoscopy and intubation, it may be observed when excessive force is applied to remove the airway, endotracheal tube or laryngeal mask. Dental injury may vary from simple fracture to restoration loss or avulsion (removal of tooth from the socket). Dental injury generally occurs in the upper front region and the left central incisor is most frequently affected due to the position of the laryngoscope. We aim to share an approach to dental trauma that may be encountered during general anesthesia . . .administration in this case report. Genel anestezi sırasında bildirilen diş travması insidansı % 0.06-12.3’dir. Perioperatif dental travmaların çoğu laringoskopi ile entübasyon sırasında ortaya çıkarken, airway, endotrakeal tüp ya da larengeal maske çıkarılması için aşırı kuvvet uygulandığında da görülmektedir. Dental yaralanmalar basit kırıktan restorasyon kaybı veya avulsiyona (dişin soketinden çıkması) kadar değişebilir. Dental yaralanma genellikle üst ön bölgede meydana gelir ve laringoskopun konumu nedeniyle sol orta kesici diş en sık etkilenir. Genel anestezi uygulamalarında karşılaşılabilecek dental travmalara yaklaşımımızı olgu üzerinden aktarmayı amaçladık Daha fazlası Daha az

Effect of use of nail polish on bacterial colonization after surgical handwashing in operating room nurses: a preliminary study

Tank, Dilek Yıldırım | Çelik, Sevim

Article | 2018 | Cukurova Medical Journal43 ( 3 ) , pp.698 - 705

Purpose: This study aims to analyze the effect of nail polish applied by operating room nurses on bacterial colonization after surgical hand washing. Materials and Methods: This is a self-controlled, experimental study in which the before and after values of the same group were analyzed. This study was conducted on 33 operating room nurses. The glove juice method was used to measure bacterial colonization on the nurses' hand flora. The data were collected using the Introductory Information Form for Nurses and the Data Recording Form. The data were analyzed using descriptive statistical methods along with the Wilcoxon test. Results: . . .Of the nurses, 54.56% had a bachelor's degree, 78.8% had been working as a nurse for at least 11 years, and 63.7% had been working as an operating room nurse for at least 11 years. Of them, 66.7% had nails shorter than 2 mm. and 60.6% sometimes used moisturizer. No statistically significant difference was found between the amount of bacteria in the samples obtained from the nurses' hands with and without nail polish after surgical hand washing. Conclusion: The findings showed that freshly applied nail polish has no effect on bacterial colonization. Amaç: Araştırma ameliyathane hemşirelerinde oje kullanımının cerrahi el yıkama sonrası bakteriyel kolonizasyona etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, kendi kendisinin kontrolü olan ve aynı grupta önceki ve sonraki değerlerin karşılaştırıldığı, deneysel çalışma olarak gerçekleştirildi. Araştırma 33 ameliyathane hemşiresi ile yapıldı. Araştırmada hemşirelerin el florası üzerindeki bakteri kolonizasyonunu ölçmek için eldiven sıvı yöntemi (glove juice methodu) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra Wilcoxon testi kullanıldı. Bulgular: Hemşirelerin %54.56’ sının lisans mezunu olduğu, %78.8’ inin 11 yıl ve üzerinde hemşirelik yaptığı, %63.7’ sinin de 11 yıl ve üzerinde ameliyathanede hemşire olarak çalıştığı bulundu. Cerrahi el yıkamayı etkileyen bireysel faktörler incelendiğinde ise; hemşirelerin %66.7’ sinin tırnak uzunluğunun 2 mm’ den kısa olduğu, %60.6’ sının bazen nemlendirici kullandığı, saptandı Araştırmada, hemşirelerin cerrahi el yıkama sonrası oje sürülen ve oje sürülmeyen ellerinden alınan örneklerdeki bakteri sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuç: Araştırma bulguları, taze sürülmüş ojenin bakteriyel kolonizasyonda etkisi olmadığını gösterdi Daha fazlası Daha az

The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients

Korucu, Osman | Atasoy, Hüseyin Tuğrul | Demiryürek, Bekir Enes | Emre, Ufuk | Taşçılar, Fatma Nida | Barut, Banu Özen

Article | 2018 | Gazi Medical Journal29 ( 3 ) , pp.183 - 186

Objective: Complementary and alternative treatment methods (CAM) are used frequently for patient have primary headache patients and many studies investigate why it is used. Our aim is to determine reason of using CAM and application locations of CAM in our country. Methods: Two hundred patients who were diagnosed primary headache and accepted to participate in our study were enrolled. We investigate sociodemographic data, CAM usage frequency, preferred CAM, satisfaction rates, thought on CAM use, recommendation sources, whether medical treatment continues or not and reason of CAM usage. Results: The 26% of patients were using CAM an . . .d 55,7% of those using CAM were satisfied with the treatment. Patients using CAM were younger than those who did not use (p=0,033). Unemployed, students and all-day employees; single people and well-educated people were using CAM more often (p=0,042; p=0,026; p=0,009, respectively). The most frequent reason of CAM usage was 'effective treatment of headache of this treatment methods'. 85% of CAM users had also continued medical treatment. Conclusion: We found single and well-educated patients more likely candidate for CAM. High rates of CAM and medical treatment usage indicates that CAM only treatments are not generally accepted in our country. Giriş: Dünyada baş ağrısında tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) yöntemleri kullanımına yönelik çalışmalar artan sıklıkta yapılmakta ve hastaların bu tedaviye başvurma nedenleri araştırılmaktadır. Çalışmamızın amacı ülkemizdeki baş ağrısı hastalarında TAT yöntemlerinin yerini ve nedenlerini belirlemektir. Yöntem: Çalışmamıza nöroloji polikliniğinde primer baş ağrısı tanısı konulmuş çalışmaya katılmayı kabul eden 200 hasta dâhil edildi. Hastaların sosyodemografik verileri, TAT kullanım sıklığı, tercih edilen TAT yöntemi, memnuniyet oranları, TAT’a bakış açısı, tavsiye kaynakları, tıbbi tedaviye devam edip etmedikleri ve TAT’a başvuru sebepleri sorgulandı. Bulgular: Hastaların % 26’sı TAT kullanırken, TAT kullananlarda tedaviden memnuniyet oranı % 55,7 bulundu. TAT kullananlar kullanmayanlara göre daha gençti (p= 0,033). TAT kullanımı işsiz, öğrenci, tam gün çalışan gruplarında diğer meslek gruplarına göre (p= 0,042), bekârlarda evlilere oranla (p= 0,026) ve eğitim düzeyi yüksek olanlar da düşük olanlara göre (p= 0,009) daha fazlaydı. En sık TAT’a başvuru sebebinin ‘Bu tedavinin baş ağrısını etkili şekilde tedavi ettiğine inanma’ olduğu bulundu. TAT kullanan hastaların % 85’i önerilen tıbbi tedaviye de devam etmişti. Sonuç: Bekâr ve eğitim düzeyi yüksek bir hastanın TAT kullanımı için daha yüksek oranda aday olduğunu saptadık. Hastalarımızın önemli oranda TAT ile birlikte medikal tedaviye devam etmesi ülkemizde TAT’lerin tek başına kullanımının halen genel kabul görmediğini göstermektedir Daha fazlası Daha az


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.